Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Kỹ thuật - Công nghệ Cơ khí chế tạo máy Nguyên lý cắt và dụng cụ cắt...

Tài liệu Nguyên lý cắt và dụng cụ cắt

.PDF
129
600
90

Mô tả:

Nguyên Lý Cắt và Dụng Cụ Cắt
& !" # $ % &' () *' + ,$ $' ' $ & $ - . / $ % % !" # &' 7 + 0 10 2 &' " 4 5" 2 ! ( *' ,- ./ ( % # ) % $ 3 ! *126 %7 8 9 % " , - 7 : 7% , ' ; <= ! ; > .$ 0 - ? )/ ' / ! @ ! <= ! A B ; CD E A F $ ? )/ G ! . $ H 9 .I 77 I0 .I 7 7G .J .K9 $ . $ L ' M ! " 9B ! 0 $9 ! 0 A A 3 ! ! 0 G .$ ; .3G .N O 4 B * $ M/ <= ! ! P ! $9 ! 3 " ! V W M B * $ / *- ! ! XCT @ G# I MY = # ZXG 9B ! U !" # $ 9B ! *T @ [ .L9 / -! ! \ ; U M/ ! B ; . . N -! !# MB * $ G* !! # 3 ! # j @ ! # I # 9I ?9 " ! . .$ 9B _ .l ; = d G 5Z ! 0 9J A ! :3 " )! 9B k A ! A / 3 " = *D ! ! =# Z N ^ 3 ! k 9I < ! N Z W ! A ! ' g ^ ` ! P ! $9 3 " 9 ^ 9 .J . 0 W ! \ 9B _ . $ ; 5> / _ 0 P n ! <= ! o .P MP ^ " 5 #I W ; 3 0 A A .c h ! < ! n0 223 6 6A ; ! " f ! A 3 " . M I (! ) $ * $ #+ , U <= ! <= ! * 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 O $ % $ $ 1 $ 4 $ 7 $ : $ ? $ A $ C $ %E $ %% " . 56+ @ / " , . + > . = > B +, D + , ;, , % I " M !c , 8; , !" # ,9 ! yU I : .J + /' ( , 10 W !G 10 Y G 10 # 3 ! !m _ N ./ W ! ?{U > K0 $ , !# A ! A L M I N MY ! N ! ./ L M ) )9 .; ./ M = " $ ! j ! ; 9I + ./ W ! Z Y + 0 P > L p1 H . # G N 9B _ g 3 G ./ ^ 3 G ./ | D $ ! ! / N !G Z g! 3 ! G ! + _ B O Z o G - ! $ G! ^0 $$% & ' () & *+ & , - . / 0 U N O) N 10 N # 3 ! 10 %,-,-,% N) = * N) = ) /' ( y, 10 M A ! A y, 10 S0 # A ! A y, 10 ! N y?S0 # W ! +O = K *P P 2Fl .J O y,} U ! 10 u 7G%% Uv y? , ? E 1 2 2 D % D @A B F GFC F CΓ Γ F Γ F H F I 7( 2 7 7 2( ( 7( 2 7 7 (2 7 2 J 7 27 7 7 727 7 7 727 (7 7 72 7 7 27 7 7 27 72 7 7 2 77 7 27 72 7( 2 7 72 7 (72 7 7 7 727 %7 7 %72 77 2 7 772 77 ≥ • • • 7 7 27 7 2 27 7 2 2 % 2 KO OU @ 10 ! ! ! !- m s ! 9B UO U M [: O : ! f*f[C C U OU [† O † … [ O OU @ / ._ f @ )! G m #k K ; & B 53 h pO U [ ΓO: ! [UO C [4O … [4 O N > G < H) & • - S0 # ! 9B 4 ! 0 _ - S0 # m 2 ƒ f B … = *P N I $ $ G 0 9G # G ` !… y 8( O Z ƒ † G | = G # N 9 N $0 ^ = * \ 8 G Z ` ! !" < y 8 O U I $ A ! A #Z <\ j !G 0 W $0 & $ Ec NO *W V ! S0 +O & ' ( 8I > S F ^ *1 #i u • ˆ " ! D $ 77 UG ! ) ! .^ *1 #i D ‡ 77 .N 10 .T *W *P 6 δ d ^0 *W m .J I $ ! 3 !M ! 3 ! # # 3 ! N $ ! ./ ! * 4 =4 ? # . 6 7 8 U < )C SDT $ )C EC 4 $ & @A B C C C . 6 #2 8 M >, @ 4 B ? Z #[ ? - XY U ) , C ; V C ; EC\ C C ; EC\ C\ C 4 4 4 : 4 4 4 4 4 4 7 4 4 7 4 , 7 , , , 7 , 4 ,,% ( (% (% ( ( ( ( (7 7 7 7 % 7 %( % ( $ (7 ( ( (G G %G %G % 77 % 6] ! !e 3 ! ! ! $G & S0 # G & 0 # E nOU @4D m $ G @:D m $ Y G ( (7 (G G % 6] ! ! 10 $ E 10 ,, 7 4 % , ! MP ! B G @ G 8G : #k - ! B K d - I ‰Cˆ 0 A !O OE 3 ! ! !G # $ _ G 8 O ! 3 ! 10 0 Z : O! 3 ! # N! 3 ! KO . ) 777 777 77 7 7 77 77 77 77 (77 777 (77 7 7 7 77 77 B 3 ! N *W 3 ! $ M ( N S0 # 0 !>9G A W ! f !" Ec 2 2 $O <= ! B B <= ! L $ O V ! S0 H ! 0 Z D 0 * ^ u 77 777 v 7 7 ‡ 77 U G ./ W ! # <= ! L $ !^0 ÷ _ ./ W ! ; # W ! * ,Z ^O F/ W !# <= ! G ./ Y + \ !^0 7 _ * \ S0 # W !G . S0 Y ; W ) ( /' ( ( ) X *+ , ( /' ( ( ) < H) 3Y [+ /' ( ( ) ( \ Q ( /' ( ( ) ( \ ( /' ( *P ( ) ( \ , V (T Q *P X *+ N L *] Y G # $ % &' & !" # ? ! * ! ,@ u ! ,$ +:' I v ! . ' yE \ G 3 ! *!" Ma ! 0 <= ! 0 0 (! / 0 G @ ! 0 _ = MP ! 3 ! ' y R . . * 8 <= ! 0 0 l .Y I Z 5 M l ] ! .J ! 3 ! l A + 5 9u ! ! v + G! 3 ! f $ G \ 0 <= ! 0 0 ./ I N J .$ \ ^0 # Œ G ./ MN ! N J .$ ^0 M l ∇ ÷∇ \ FJ - ! ^ #k *D * * \ #k $$% +?@ A 4 $4 hG ^0 G n ! B K BC Z 5 G ‰, G ‰, u *R ! B h W f B G K G \ B D , ? * 2 U 9J ./ ! Z O U 9J ./ ! 5 9 + ; L l0 u v 2 U 9J ./ ! O& 9J ./ ! ; M !c O y U 9J ./ ! " C u 9J ./ ! " f . ! <\ # 3 ! 3 !u 3 ! % Z . ! 3 ! ; l 3 I I G 8+ / )G _ ! S ( )G d Q N N H ( )G G S ! e f g V W h 3 , E 9I l 0 Ž ! $ - Xem thêm -

Thư viện tài liệu trực tuyến
Hỗ trợ
hotro_xemtailieu
Mạng xã hội
Copyright © 2023 Xemtailieu - Website đang trong thời gian thử nghiệm, chờ xin giấy phép của Bộ TT & TT
thư viện tài liệu trực tuyến, nơi chia sẽ trao đổi tài liệu như luận văn đồ án, giáo trình, đề thi, .v.v...Kho tri thức trực tuyến.
Xemtailieu luôn tôn trọng quyền tác giả và thực hiện nghiêm túc gỡ bỏ các tài liệu vi phạm.