Tài liệu Nguyên lý lế toán

  • Số trang: 183 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 766 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Sau khi nghiên cứu chương này, sinh viên cần nắm được những vấn đề cơ bản sau: 1. Hiểu được các loại hạch toán và khái niệm về hạch toán kế toán. Nhiệm vụ và vai trò của hạch toán kế toán trong doanh nghiệp. 2. Yêu cầu của kế toán khi xử lý các thông tin thu thập được từ nghiệp vụ phát sinh như thế nào? 3. Biết cách phân loại tài sản và nguồn vốn, hiểu được sự khác biệt giữa tài sản và nguồn vốn. 4. Hiểu được các nguyên tắc kế toán chung được thừa nhận và vận dụng các nguyên tắc này vào thực tiễn nghiệp vụ kế toán sau này. 5. Biết các phương pháp kế toán và sự tác động của các phương pháp này như thế nào để trình bày một báo cáo tài chính trung thực