Tài liệu Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp

  • Số trang: 78 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 741 |
  • Lượt tải: 145

Mô tả:

Giáo trình Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp của Ths. Lê Thanh Hải
I H C QU C GIA THÀNH PH VI N MÔI TR CHÍ MINH NG VÀ TÀI NGUYÊN GIÁO TRÌNH QU N LÝ MÔI TR NG Ô TH VÀ KHU CÔNG NGHI P GI NG VIÊN: GVC.TS. LÊ THANH H I TAØI LIEÄU THAM KHAÛO CHÍNH 1. Ñaëng Moâng Laân, Caùc coâng cuï quaûn lyù moâi tröôøng, NXB KH&KT, 2001 2. Laâm Minh Trieát-Leâ Thanh Haûi, Quaøn lyù chaát thaûi nguy haïi, NXB Xaây Döïng, 2006. 3. Phaïm Ngoïc Ñaêng, Quaûn lyù moâi tröôøng ñoâ thò vaø khu coâng nghieäp, NXB Xaây Döïng, 2000. 4. Phaïm Troïng Maïnh, Quaûn lyù ñoâ thò, NXB Xaây Döïng, 2002. 5. UNEP, Global Environmental Outlook, Earthscan publication LtD., London, 1999 6. WB, Regulation and guideline of MSWM, New York, 2002. C N I DUNG Giáo trình c trình bày theo 6 ch C 1: Caùc vaán ñeà moâi tröôøng chung ôû ñoâ thò vaø KCN C 2: Giôùi thieäu caùc coâng cuï phaùp lyù aùp duïng cho quaûn lyù moâi tröôøng ÑT-KCN C 3: Giôùi thieäu caùc coâng cuï kinh teá aùp duïng cho quaûn lyù moâi tröôøng ÑT-KCN C 4: Giôùi thieäu caùc coâng cuï khoa hoïc moâi tröôøng ÑT-KCN coâng ngheä aùp duïng cho quaûn lyù C 5: Quaûn lyù moâi tröôøng T-KCN theo höôùng beàn vöõng C 6: Khaùi quaùt veà Quaûn lyù caùc thaønh phaàn moâi tröôøng cuûa ÑT-KCN Ph ng th c ti p c n C 1: Caùc vaán ñeà moâi tröôøng chung ôû ÑT- KCN 1. Caùc vaán ñeà moâi tröôøng chung ôû ÑT-KCN cuûa theá giôùi, VN 2. Caùc thaønh phaàn MT taïi ÑT-KCN laø ñoái töôïng thoâng thöôøng cuûa caùc coâng taùc quaûn lyù moâi tröôøng 3. Caùc tieâu chí ñaùnh giaù moâi tröôøng ÑT-KCN 4. Giôùi thieäu caùc heä thoáng QLMT ÑT-KCN 1a. Caùc vaán ñeà moâi tröôøng ñoâ thò chung cuûa theá giôùi vaø VN p Toång quan veà ñoâ thò vaø quaù trình ñoâ thò hoùa p Caùc vaán ñeà moâi tröôøng phaùt sinh p Tình hình oâ nhieãm taïi moät soá thaønh phoá ñieån hình p Nguyeân nhaân cuûa vaán ñeà oâ nhieãm moâi tröôøng töø quaù trình ñoâ thò hoùa p AÙp löïc moâi tröôøng töø quaù trình ñoâ thò hoùa Toåâng quan veà ñoâ thò hoùa treân theá giôùi n n n n n 3 t ng i (50% dân s ) ang s ng t i các ô th -2000 i ngày có 160.000 ng i chuy n c t nông thôn ra thành th 369 ô th có 1 tri u dân tr lên (2000) n 3 t xe h i ang v n hành, tiêu th 50% nhu c u x ng c a th gi i Bùng n ô th hóa th c môi tr ng các n c ang phát tri n em l i nhi u thách Toåâng quan veà ñoâ thò hoùa ôû Vieät Nam n 24 tri u ng n n n m 2003, VN có 656 ô th , trong ó có 4 ô th lo i I, 10 ô th lo i II, 13 ô th lo i III, 59 ô th lo i IV và 570 ô th lo i V. n ô th hóa i (28% dân s ) ang s ng t i các ô th n c ta di n ra v i t c khá nhanh n Ph n l n các ô th ch a có h th ng qu n lý môi tr n Ranh gi i ô th , nh t là các thành ph ng hoàn thi n n ang bành tr ng nhanh Toåâng quan veà ñoâ thò hoùa ôû Vieät Nam n Quá trình ô th hóa d n n vi c chi m d ng t nông nghi p và các lo i t khác ph c v xây d ng ô th , phát tri n công nghi p, ch v n Vùng ven các ô th n là các khu v c b tác ng m nh nh t t quá trình ô th hóa nh vùng Nam Sài Gòn, B c Sông H ng (Hà N i), n Bàn ( à N ng), Tây Sông H u (C n Th ) và vùng ven sông m (H i Phòng) n Quá trình ô th hóa không i li n v i quá trình chy n d ch c c u kinh t nên i nhi u h u qu ng n cho c dân các vùng ven 1. Caùc vaán ñeà moâi tröôøng chung cuûa caùc ñoâ thò § Taäp trung daân cö ñoâng ñuùc → Nhu caàu veà nhaø ôû, vieäc laøm, giaùo duïc, chaêm soùc söùc khoûe, giao thoâng → Aùp löïc leân nguoàn taøi nguyeân giôùi haïn § Raùc thaûi sinh hoaït → Beänh taät lieân quan § Ñoâ thò hoùa töï phaùt ôû caùc nöôùc ñang phaùt trieån → Caùc khu oå chuoät → Ñieàu kieän veä sinh moâi tröôøng toài taøng → Khoâng ñaûm baûo söùc khoûe cho coäng ñoàng 1. Caùc vaán ñeà moâi tröôøng chung cuûa caùc ñoâ thò § CTNH nhaát laø chaát thaûi beänh vieän → Maàm beänh → Söùc khoûe coäng ñoàng § Nöôùc thaûi → OÂ nhieãm caùc thuûy vöïc vaø nöôùc ngaàm → Taùc ñoäng xaáu heä sinh thaùi thuûy sinh vaø ngöôøi daân soáng trong löu vöïc § Khí thaûi töø caùc hoaït ñoäng giao thoâng vaø saûn xuaát coâng nghieäp → Caùc beänh veà ñöôøng hoâ haáp, tieâu hoùa, tim maïch 1. Caùc vaán ñeà moâi tröôøng chung cuûa caùc ñoâ thò § Hieän töôïng ñaûo nhieät ñoâ thò, moâi tröôøng vi khí haäu vuøng trung taâm thöôøng noùng hôn 1÷3oC so vôùi khu vöïc chung quanh § Caùc aùp löïc coù theå vöôït quaù söùc taûi cuûa moâi tröôøng, vöôït quaù khaû naêng ñaùp öùng cuûa coäng ñoàng vaø xaõ hoäi § Caùc vaán ñeà veà coâng aên, vieäc laøm, caùc tuï ñieåm giaûi trí Tình hình oâ nhi m kk taïi moät soá TP TP Bangkok c Kinh Calcuta Delhi Jakarta Karachi Manila Mumbai Seoul Th ng H i : Nh SO2 SPM : Nghiêm tr ng (theo tiêu chu n c a WHO) Chì CO : R t nghiêm tr ng Moät soá hình aûnh veà oâ nhieãm ñoâ thò Bangkok - Thailand Shanghai-China Jakarta-Indonesia Dehli-India HCMC-VN Karachi-Pakistan Phim: Quaù trình chuyeån ñoåi caùc vuøng ñaát ngaäp nöôùc sang ñoâ thò vaø caùc vaán ñeà moâi tröôøng phaùt sinh v Nguyeân nhaân gaây oâ nhieãm moâi tröôøng töø quaù trình ñoâ thò hoùa p Qui ho ch và u t h ng k thu t ô th ch m → th ng QLMT ô th u → Ô nhi m môi tr ng, cân b ng sinh thái ô th phá v , c nh quan thiên nhiên bi n ng p Qui ho ch ô th ch a l ng ghép v i qui ho ch môi tr ng → di n tích cây xanh và m t n c trong ô th gi m, b t t th m n c, thoát n c gi m → Khan hi m n c và h n hán th ng xuyên x y ra. v Nguyeân nhaân gaây oâ nhieãm moâi tröôøng töø quaù trình ñoâ thò hoùa p Dân s ô th t ng cùng v i m c s ng nâng cao → ng ng ch t th i t sinh ho t và d ch v ô th , c bi t là c th i và rác th i → ng nhu c u khai thác ngu n tài nguyên n c. p Bùng n ph ng ti n giao thông c i và ti ng n gi i → i, khí c v Nguyeân nhaân gaây oâ nhieãm moâi tröôøng töø quaù trình ñoâ thò hoùa p Rác th i sinh ho t là v n các ô th p n xu t công nghi p, ti u th công nghi p → Ô nhi m môi tr ng và gia t ng ch t th i nguy h i. p nh c nh i c a t t c Dòng di dân t nông thôn ra thành th → c ép v nhà và v sinh môi tr ng ô th ng nh các v n xã h i. 1b. Caùc vaán ñeà moâi tröôøng chung töø quaù trình coâng nghieäp hoùa cuûa theá giôùi vaø VN p Toång quan veà quaù trình coâng nghieäp hoùa p Caùc vaán ñeà moâi tröôøng phaùt sinh p Moät soá loaïi hình KCN p Caùc vaán ñeà moâi tröôøng ñieån hình p Nguyeân nhaân cuûa vaán ñeà oâ nhieãm moâi tröôøng töø quaù trình coâng nghieäp hoùa p AÙp löïc moâi tröôøng töø quaù trình coâng nghieäp hoùa Toång quan veà coâng nghieäp hoùa ôû Vieät Nam vaø theá giôùi p p p Treân theá giôùi coù toång coäng coù 12.000 KCN ñöôïc xaây döïng (2000) Quaù trình coâng nghieäp hoùa ñang dieän ra vôùi toác ñoä raát nhanh, ñaëc bieät ôû Trung Quoác, AÁn Ñoä, Vieät Nam vaø Thaùi Lan Vieät Nam coù 82 KCN t p trung vaø 20 khu kinh t c a kh u. Toång quan veà coâng nghieäp hoùa ôû Vieät Nam vaø theá giôùi p p p Công nghi p hóa khá nhanh n c ta di n ra v i t c Coâng nghieäp hoùa thöôøng keùo theo ñoâ thò hoùa, taäp trung moät löôïng lôùn daân cö Nhieàu KCN ôû nöôùc ta chöa coù heä thoáng quaûn lyù vaø xöû lyù moâi tröôøng ñaày ñuû Caùc vaán ñeà moâi tröôøng phaùt sinh p Giao thoâng vaän taûi → Tieâu thuï nhieân lieäu, vaät lieäu xaây döïng → Caïn kieät caùc nguoàn taøi nguyeân vaø phaùt sinh chaát thaûi nhaát laø khí thaûi.. p CTRCN, CTNH → Tröïc tieáp vaø giaùn tieáp laøm suy giaûm chaát löôïng moâi tröôøng p Khí thaûi → Hieän öùng nhaø kính→ AÁm leân toaøn caàu→ Thay ñoåi khí haäu→Phaù vôõ ÑDSH Caùc vaán ñeà moâi tröôøng phaùt sinh p p p p Nöôùc thaûi → OÂ nhieãm caùc thuûy vöïc, nöôùc ngaàm Söùc khoûe coäng ñoàng, heä sinh thaùi→ → Taäp trung daân cö → Hình thaønh caùc khu daân cö, ñoâ thò môùi → Aùp löïc leân söùc taûi cuûa moâi tröôøng vaø Caùc vaán ñeà xaõ hoäi, giaùo duïc, an ninh Chieám duïng ñaát noâng nghieäp → Vaán ñeà an ninh löông thöïc vaø suy giaûm tính ÑDSH MOÄT SOÁ LOAÏI HÌNH KCN Khu kinh teá môû Chu Lai, Quaûng Nam-Moät hình thöùc cuûa KCN ñoâ thò MOÄT SOÁ LOAÏI HÌNH KCN Khu kinh teá Dung Quoác, Quaûng Ngaõi-Moät hình thöùc KCN ñoâ thò MOÄT SOÁ LOAÏI HÌNH KCN Khu lieân hôïp coâng nghieäp, thöông maïi dòch vuï Myõ Phöôùc-Moät hình thöùc KCN Ñoâ Thò taäp trung MOÄT SOÁ LOAÏI HÌNH KCN KCN Soùng Thaàn, Bình Döông v Caùc söï coá moâi tröôøng ñieån hình Theá giôùi n Beänh Minamata, Itai-Itai ôû Nhaät Baûn n Thaûm hoïa Bhobal (AÁn Ñoä) n Chernobyl v Caùc söï coá moâi tröôøng ñieån hình nh Minamata, n i b tràn hóa ch t Các n n nhân c a th m h a Minamata Ngu n cá trong v nh b nhi m c v Caùc söï coá moâi tröôøng ñieån hình Vieät Nam Vi t Nam ch a có s áng báo môi tr ng nh ng hi n tr ng môi tr ng r t ng: n 22/82 khu công nghi p có h th ng x lý n n 90% doanh nghi p x lý n n 73% doanh nghi p không có công trình và thi t b c th i không c th i t yêu c u lý n c th i 2. Caùc thaønh phaàn moâi tröôøng cuûa ÑT-KCN p p p p p p Không khí c t Ch t th i r n Ch t th i nguy h i Môi tr ng nhân v n 2.1. Hieän traïng moâi tröôøng ÑT-KCN Hieän traïng moâi tröôøng nöôùc v p p p pn c: Ngu n n c c p ch ul yt (70%) và n c ng m (30%) ngu n n cm t th t thoát cao (30÷40%) dân s ô th ng n c s ch th p, 6070% ( ô th lo i I, II), 40-50% ( ô th lo i III). Hieän traïng moâi tröôøng nöôùc v Thoát n c p u h t các ô th trong c n c, h u nh không có h th ng thoát n c th i riêng. p Các h th ng thoát n c th i u chung v i thoát c m a, n c th i sinh ho t, n c c ng, c bùn rác. Hieän traïng moâi tröôøng nöôùc (tt) v Thoát n c p ts ô th , c bi t là mi n Nam, phân rác c th tr c ti p ho c gián ti p thông qua b ph t vào h th ng thoát n c. p dân còn th p. p Ch tính riêng ng ng thoát n c th i thì chi u dài ng ng t i các ô th u d i 0,1 m/ng i. cs ng các h th ng thoát n c ang Hieän traïng moâi tröôøng nöôùc (tt) v Ng p úng p i các khu v c thoát n c, các ao h ch a n c m a thiên nhiên u b san l p, làm cho h th ng thoát n c ngày càng quá t i và d n n tình tr ng úng ng p. p th ng thoát n nh t p Ng p úng di n ra ngày càng tr m tr ng do s t lún ô th (khai thác n c ng m) và các th y v c b thu h p c ô th không c quy ho ch th ng Hieän traïng moâi tröôøng nöôùc (tt) c th i v Các ngu n th i chính các ô th là: n c th i sinh ho t chi m kho ng 80% n c th i t các c s nghi p ch a qua x lý n vi n n xu t công nghi p, ti u th công c th i t các trung tâm th ng m i, d ch v , t các b nh Hieän traïng moâi tröôøng nöôùc (tt) v Ch t l ng n cm t p Ph n l n các ô th Vi t Nam u n m ven các sông l n. Các sông b ô nhi m n ng nh t là Kim Ng u, Tô L ch, Nhu , Tân Hóa, Lò G m và Th i p Các kênh r ch n i ô b ô nhi m h u c n ng n Hieän traïng moâi tröôøng nöôùc (tt) v p p Ch t l ng n cm t c t các dòng sông l n ch y qua ô th có th ng cho m c ích nông nghi p nh ng hàm l ng SS l n nên khó kh n trong s ng ph c v công nghi p c kênh r ch có r t nhi u c dân ang sinh s ng Hieän traïng moâi tröôøng khoâng khí ñoâ thò v Caùc nguoàn gaây oâ nhieãm chuû yeáu p Ho t ng s n xu t công nghi p và ti u th công nghi p c a các nhà máy trong vùng ven ô và trong các khu dân c n i th p Ho t ng giao thông v n t i ô th p Ho t ng xây d ng p Ho t ng sinh ho t c a ng i dân và khách vãn lai Hieän traïng moâi tröôøng khoâng khí ñoâ thò TT m quan tr c ng-HN i SO2 NO2 0.31 0.056 0.049 1 Mai 2 Nhà máy xi m ng H i Phòng 0.55 0.192 0.062 3 KCN ph 0.30 0.011 0.012 4 Khu xi m ng 0.41 0.061 0.067 5 NM ôxy 0.29 0.087 0.057 6 KCN Tân Bình-Tp.HCM 0.49 0.391 0.089 7 KCN Trà Nóc- C n Th 0.23 0.044 0.075 TCVN 5937-1995 0.2 0.3 0.1 ng Lê L i-Vinh Ngu n: Trích l à N ng ng Nai c t Qu n lý môi tr ng ô th và KCN, trang 36, Ph m Ng c ng Hieän traïng moâi tröôøng ñaát § Ñaát ñoâ thò phaàn lôùn ñöôïc beâ toâng hoùa neân khaû naêng tieâu nöôùc keùm § Keát caáu ñaát bò thay ñoåi, khaû naêng thaám vaø thaåm thaáu cuûa ñaát giaûm § Caùc taàng ñaát bò ñaûo loän § Khaû naêng chòu löïc cuûa ñaát taêng Hieän traïng moâi tröôøng ñaát (tt) § Taïi caùc khu vöïc coâng nghieäp ñaát bò oâ nhieãm kim loaïi naëng, daàu môõ. § Taïi caùc khu thöông maïi, dòch vuï, khu daân cö ñaát thöôøng bò oâ nhieãm chaát höõu cô vaø vi sinh § Tính chaát cuûa ñaát khoâng thích hôïp cho thöïc vaät phaùt trieån § Caùckhu vöïc ñoâ thò bò oâ nhieãm ñaát naëng nhaát ôû Vieät Nam laø Thanh Trì, Hoaøng Mai (Haø Noäi), Vieät Trì (Phuù Thoï) vaø Taân Mai (Bieân Hoøa) Hieän traïng phaùt sinh CTR Hieän traïng phaùt sinh CTR § Moãi ngöôøi daân ñoâ thò thaûi ra 0.7kg/raùc/ngaøy § 50% raùc thaûi sinh hoaït laø chaát thaûi deã thoái röõa (so vôùi 65% ôû noâng thoân) § 50% löôïng raùc thaûi cuûa caû nöôùc (coâng nghieäp vaø sinh hoaït) phaùt sinh töø Tp.HCM vaø vuøng phuï caän § 27% CTNH phaùt sinh töø Tp.HCM, Haø Noäi vaø Thanh Hoùa § Ñeán naêm 2010 CTR sinh hoaït seõ taêng 60%, CTRCn taêng 50% vaø CTNH taêng 3 laàn Trích Baùo caùo Hieän traïng moâi tröôøng Vieät Nam 2004 Hieän traïng phaùt sinh CTR § 1.500 laøng ngheà (chuû yeáu ôû mieàn Baéc) moãi naêm thaûi ra 774.000 taán raùc thaûi coâng nghieäp § Moãi naêm caùc ñoâ thò Vieät Nam thaûi ra 6 trieäu taán CTR sinh hoaït phaùt sinh töø caùc hoä gia ñình vaø caùc cô sôû dòch vuï § Löôïng raùc thaûi coâng nghieäp ñoå ra laø 2.6 trieäu laán § Löôïng CTNH khoaûng160.000 taán Trích Baùo caùo Hieän traïng moâi tröôøng Vieät Nam 2004 Moät soá hình aûnh lieân quan ñeán CTR, CTNH vaø coâng taùc quaûn lyù CTR, CTNH ôû caùc ñoâ thò Vieät Nam Chaát thaûi raén coâng nghieäp Moät soá hình aûnh lieân quan ñeán CTR, CTNH vaø coâng taùc quaûn lyù CTR, CTNH ôû caùc ñoâ thò Vieät Nam Chaùt thaûi raén sinh hoaït Moät soá hình aûnh lieân quan ñeán CTR, CTNH vaø coâng taùc quaûn lyù CTR, CTNH ôû caùc ñoâ thò Vieät Nam Bôùi nhaët raùc Moät soá hình aûnh lieân quan ñeán CTR, CTNH vaø coâng taùc quaûn lyù CTR, CTNH ôû caùc ñoâ thò Vieät Nam Moät soá hoaït ñoäng taùi söû duïng, taùi cheá 3. CAÙC TIEÂU CHÍ ÑAÙNH GIAÙ MOÂI TRÖÔØNG ÑOÂ THÒ VAØ KCN Ñeå ñaùnh giaù moâi tröôøng ñoâ thò vaø KCN taùc giaû ñeà xuaát söû duïng moâ hình ñaùnh giaù AÙp löïc-Traïng thaùi-Ñaùp öùng vôùi caùc nhoùm tieâu chí: § Tieâu chí veà aùp löïc moâi tröôøng § Tieâu chí ñaùp öùng moâi tröôøng § Tieâu chí traïng thaùi moâi tröôøng i ng (c C ác ác qu á y p t n nh g x -h ã h àn h i ng h xã ng ành áp nh-h c Cá uy t cq (cá 3. CAÙC TIEÂU CHÍ ÑAÙNH GIAÙ MOÂI TRÖÔØNG ÑOÂ THÒ VAØ KCN 3.1. Tieâu chí veà aùp löïc moâi tröôøng Tieâu chí aùp löïc ñoái vôùi moâi tröôøng coù theå bao goàm: § Quy moâ phaùt trieån ñoâ thò phaûi hôïp lyù § Quy hoaïch söû duïng ñaát phaûi phuø hôïp vôùi yeâu caàu BVMT nhaát laø trong vieäc phaân khu chöùc naêng ñoâ thò (coâng nghieäp, dòch vuï, daân cö ) § Tieát kieäm trong vieäc söû duïng caùc nguoàn taøi nguyeân khoâng taùi taïo, caùc nguoàn taøi nguyeân taùi taïo phaûi ñöôïc khai thaùc döôùi ngöôõng phuïc hoài § Giaûm thieåu nguoàn thaûi caùc chaát gaây oâ nhieãm moâi tröôøng phaùt sinh töø quaù trình saûn xuaát vaø taäp trung moät löôïng lôùn daân cö § Baûo toàn ña daïng sinh hoïc vaø taùi taïo moät heä sinh thaùi ñoâ thò beàn vöõng 3. CAÙC TIEÂU CHÍ ÑAÙNH GIAÙ MOÂI TRÖÔØNG ÑOÂ THÒ VAØ KCN 3.1. Tieâu chí veà aùp löïc moâi tröôøng Tieâu chí aùp löïc töø qiaù trình phaùt trieån ñoâ thò ñoái vôùi moâi tröôøng coù theå bao goàm: § Daân soá (toång soá daân, maät ñoä, tyû leä taêng cô hoïc ) § Toång GDP, GDP/ngöôøi/naêm, tyû leä taêng GDP, cô caáu GDP § Toång soá phöông tieän giao thoâng, tyû leä caùc phöông tieän giao thoâng § Dieän tích ñoâ thò, dieän tích ñoâ thò hoùa, dieän tích quy hoaïch caùc phaân khu chöùc naêng 3. CAÙC TIEÂU CHÍ ÑAÙNH GIAÙ MOÂI TRÖÔØNG ÑOÂ THÒ VAØ KCN 3.1. Tieâu chí veà aùp löïc moâi tröôøng Tieâu chí aùp löïc töø qiaù trình phaùt trieån ñoâ thò ñoái vôùi moâi tröôøng coù theå bao goàm: § Nhu caàu söû duïng nöôùc cho caùc hoaït ñoäng saûn xuaát vaø sinh hoaït, löôïng nöôùc caáp/ngöôøi § Toång löôïng nöôùc thaûi töø caùc quaù trình saûn xuaát vaø sinh hoaït vôùi caùc thoâng soá lieân quan § Toång löôïng khí thaûi töø caùc quaù trình saûn xuaát vaø sinh hoaït vôùi caùc thoâng soá lieân quan § Toång löôïng CTR vaø CTNH töø caùc quaù trình saûn xuaát vaø sinh hoaït vôùi caùc thoâng soá lieân quan 3. CAÙC TIEÂU CHÍ ÑAÙNH GIAÙ MOÂI TRÖÔØNG ÑOÂ THÒ VAØ KCN 3.1. Tieâu chí veà aùp löïc moâi tröôøng Tieâu chí aùp löïc töø qiaù trình phaùt trieån ñoâ thò ñoái vôùi moâi tröôøng coù theå bao goàm: § Toång nhu caàu ñieän naêng cho caùc hoaït ñoäng saûn xuaát vaø sinh hoaït § Caùc söï coá moâi tröôøng § Toång nhu caàu löông thöïc-thöïc phaåm vaø caùc nhu yeáu phaåm khaùc 3. CAÙC TIEÂU CHÍ ÑAÙNH GIAÙ MOÂI TRÖÔØNG ÑOÂ THÒ VAØ KCN 3.2. Tieâu chí ñaùp öùng moâi tröôøng Tieâu chí ñaùp öùng moâi tröôøng coù theå bao goàm: § Cô sôû kyõ thuaät haï taàng ñoâ thò (heä thoáng giao thoâng, caáp thoaùt nöôùc, thoâng tin lieân laïc ) § Caùc nguoàn thaûi ra töø caùc hoaït ñoäng sinh hoaït vaø saûn xuaát cuûa ñoâ thò ñeàu ñöôïc xöû lyù ñaït tieâu chuaån yeâu caàu § Ñoâ thò ñaùp öùng caùc yeâu caàu veà choã ôû, coâng aên vieäc laøm, nghæ ngôi daân vaø khaùch vaõn lai cho ngöôøi 3. CAÙC TIEÂU CHÍ ÑAÙNH GIAÙ MOÂI TRÖÔØNG ÑOÂ THÒ VAØ KCN 3.2. Tieâu chí ñaùp öùng moâi tröôøng Noäi dung tieâuchí ñaùp öùng moâi tröôøng coù theå bao goàm caùc chæ thò sau: § % daân cö söû duïng nöôùc saïch § Maät ñoä coáng thoaùt nöôùc cuûa ñoâ thò (km/km2) § Maät ñoä ñöôøng giao thoâng/dieän tích ñoâ thò (km/km2) § % soá raùc thaûi phaùt sinh ñöôïc thu gom 3. CAÙC TIEÂU CHÍ ÑAÙNH GIAÙ MOÂI TRÖÔØNG ÑOÂ THÒ VAØ KCN 3.2. Tieâu chí ñaùp öùng moâi tröôøng Noäi dung tieâuchí ñaùp öùng moâi tröôøng coù theå bao goàm caùc chæ thò sau: § Tyû leä heä gia ñình coù hoá xí hôïp veä sinh § Soá giöôøng beänh /1000 daân § Bình quaân dieän tích nhaø/ngöôøi § Dieän tích thaûm xanh ñoâ thò § Chæ thò veà quaûn lyù moâi tröôøng (boä maùy quaûn lyù Nhaø nöôùc, taàn suaát quan traéc, soá vuï vi phaïm ) 3. CAÙC TIEÂU CHÍ ÑAÙNH GIAÙ MOÂI TRÖÔØNG ÑOÂ THÒ VAØ KCN 3.3. Tieâu chí veà traïng thaùi moâi tröôøng §Tieâu chí veà traïng thaùi moâi tröôøng nöôùc §Tieâu chí veà traïng thaùi moâi tröôøng khoâng khí §Tieâu chí veà traïng thaùi moâi tröôøng ñaát §Tieâu chí veà traïng thaùi tieáng oàn §Tieâu chí veà söùc khoûe moâi tröôøng 3. CAÙC TIEÂU CHÍ ÑAÙNH GIAÙ MOÂI TRÖÔØNG ÑOÂ THÒ VAØ KCN 3.3. Tieâu chí veà traïng thaùi moâi tröôøng Tieâu chí veà traïng thaùi moâi tröôøng nöôùc § Tröõ löôïng nguoàn nöôùc ngaàm (m3/s) § Chaát löôïng nöôùc ngaàm (caùc thoâng soá lieân quan) § Tröõ löôïng nöôùc maët (m3/s) § Chaát löôïng nöôùc maët (caùc thoâng soá lieân quan) 3. CAÙC TIEÂU CHÍ ÑAÙNH GIAÙ MOÂI TRÖÔØNG ÑOÂ THÒ VAØ KCN 3.3. Tieâu chí veà traïng thaùi moâi tröôøng Tieâu chí veà traïng thaùi moâi tröôøng khoâng khí § Noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm (buïi, SO2, CO2, NO2, O3) ôû caùc KDC vaø KCN § Nhieät ñoä trung bình, toái cao vaø toái thaáp trong nhieàu naêm (oC) § Ñoä aåm trung bình trong nhieàu naêm (%) § Caùc tai bieán thôøi tieát (baõo, loác, möa ñaù § Löôïng möa trung bình, toái cao vaø toái thaáp trong nhieàu naêm (mm) ) 3. CAÙC TIEÂU CHÍ ÑAÙNH GIAÙ MOÂI TRÖÔØNG ÑOÂ THÒ VAØ KCN 3.3. Tieâu chí veà traïng thaùi moâi tröôøng Tieâu chí veà traïng thaùi moâi tröôøng ñaát § Chæ thò hoùa hoïc (pH, muøn toång soá, ñaïm toång soá, P2O5 toång, SO4 toång ) § Kim loaïi naëng (Cu, Zn, Mn, Pb ) § Chæ thò sinh hoïc (caùc chuûng loaïi vi khuaån chính) 3. CAÙC TIEÂU CHÍ ÑAÙNH GIAÙ MOÂI TRÖÔØNG ÑOÂ THÒ VAØ KCN 3.3. Tieâu chí veà traïng thaùi moâi tröôøng Tieâu chí veà traïng thaùi oàn giao thoâng § Möùc oàn ban ngaøy cuûa caùc tuyeán phoá chính § Möùc oàn ban ñeâm cuûa caùc tuyeán phoá chính 3. CAÙC TIEÂU CHÍ ÑAÙNH GIAÙ MOÂI TRÖÔØNG ÑOÂ THÒ VAØ KCN 3.3. Tieâu chí veà traïng thaùi moâi tröôøng Tieâu chí veà traïng thaùi söùc khoûe moâi tröôøng § Tuoåi thoï trung bình cuûa ngöôøi daân (naêm) § % soá ngöôøi maéc caùc beänh lieân quan ñeán ñöôøng hoâ haáp § % soá ngöôøi maéc caùc beänh veà ñöôøng tieâu hoùa, da lieãu, vieâm giaùc maïc § Soá ngöôøi maéc caùc beänh ung thö (ngöôøi/1.000 ngöôøi daân) § % soá ngöôøi ñeán khaùm chöõa beänh taïi caùc cô sôû y teá 4. H th ng qu n lý môi tr ng ô th - KCN t ng thích 4. QUAÛN LYÙ MOÂI TRÖÔØNG NG KCN Ø 4.1 Lôïi ích cuûa vieäc xaây döïng ng KCN Ñoái vôùi doanh nghieäp § Caùc doanh nghieäp xaây döïng ng trong haøng ng raøo KCN seõ thuï höôûng ng heä thoáng ng cô sôû haï taàng, ng, dòch vuï ñoàng ng boä § Thöøa höôûng ng caùc chính saùch ch öu ñaõi phaùt trieån KCN § Nhöõng öu theá cuûa quaù trình taäp hôïp doanh nghieäp mang laïi maø moât doanh nghieäp ñôn leû khoâng coù cô hoäi 4. QUAÛN LYÙ MOÂI TRÖÔØNG NG KCN Ø 4.1 Lôïi ích cuûa vieäc xaây döïng ng KCN Ñoái vôùi xaõ hoäi § Naâng cao hieäu quaû söû duïng ng ñaát § Ñem laïi söï caân baèng ng trong phaân phoái saûn xuaát vaø söû duïng ng lao ñoäng ng § Taêng hieäu quaû ñaàu tö cho caùc döï aùn phaùt trieån haï taàng ng coâng coäng ng § Taïo ñieàu kieän CNH vaø ruùt ngaén söï caùch ch bieät phaùt trieån giöõa noâng thoân vaø thaønh nh thò 4. QUAÛN LYÙ MOÂI TRÖÔØNG NG KCN Ø 4.1 Lôïi ích cuûa vieäc xaây döïng ng KCN Ñoái vôùi coâng nghieäp § Giaûm chi phí ñaàu tö xaây döïng ng haï taàng ng cô sôû § Giaûm chi phí vaän chuyeån § Tieát kieäm chi phí saûn xuaát do hieäu quaû saûn xuaát ñöôïc caûi thieän § Giaûm ruûi ro veà moâi tröôøng ng § Giaûm chi phí xöû lyù chaát thaûi 4. QUAÛN LYÙ MOÂI TRÖÔØNG NG KCN Ø 4.1 Lôïi ích cuûa vieäc xaây döïng ng KCN Ñoái vôùi moâi tröôøng ng § Giaûm ñöôïc löôïng ng nguyeân lieäu ñaàu vaøo vaø löôïng ng chaát thaûi ñaàu ra § Nhöõng bieän phaùp choáng ng oâ nhieãm taäp trung toû ra coù hieäu quaû hôn so vôùi xöû lyù oâ nhieãm rieâng leû § Caûi thieän tính hieäu quaû cho caùc hoaït ñoäng ng ngaên ngöøa oâ nhieãm MT § Ít taùc ñoäng ng hôn ñeán heä sinh thaùi vaø caùc daïng ng taøi nguyeân thieân nhieân § Giuùp ngaên ngöøa vieäc phaùt trieån coâng nghieäp taïi caùc vuøng ng nhaïy caûm veà moâi tröôøng ng § Cho pheùp duøng ng chung caùc coâng trình xöû lyù moâi tröôøng ng 4. QUAÛN LYÙ MOÂI TRÖÔØNG NG KCN Ø 4.2 Caùc vaán ñeà moâi tröôøng ng cuûa KCN § Taäp trung caùc nguoàn oâ nhieãm vôùi noàng ng ñoä vaø löôïng ng cao hôn nhieàu laàn so vôùi töøng ng xí nghieäp ñôn leû § Gaây aùch ch taéc giao thoâng vaø caùc yeâu caàu veà xaây döïng ng vaø môû mang heä thoáng ng giao thoâng § Söï tích luõy caùc chaát oâ nhieãm taêng § Neáu chaát thaûi cuûa caùc ngaønh nh coâng nghieäp phaûn öùng ng hoùa hoïc vôùi nhau thì seõ gaây ra nhieàu taùc ñoäng ng toång ng hôïp cho moâi tröôøng ng xung quanh 4. QUAÛN LYÙ MOÂI TRÖÔØNG NG KCN Ø 4.3. Quaûn lyù moâi tröôøng ng KCN v Heä thoáng ng quaûn lyù moâi tröôøng ng caùc KCN ôû Vieät Nam BOÄ TAØI NGUYEÂN VAØ MOÂI TRÖÔØNG UÛY BAN NHAÂN DAÂN TÆNH, THAØNH PHOÁ UÛY BAN NHAÂN DAÂN QUAÄN, HUYEÄN BOÄ KEÁ HOAÏCH VAØ ÑAÀU TÖ SÔÛ TAØI NGUYEÂN VAØ MOÂI TRÖÔØNG PHOØNG QUAÛN LYÙ TN&MT PHOØNG TAØI NGUYEÂN VAØ MOÂI TRÖÔØNG QUAÄN, HUYEÄN Nhaø maùy ngoaøi KCN Nhaø maùy trong KCN Sô ñoà quaûn lyù Nhaø nöôùc moâi tröôøng coâng nghieäp Vieät Nam (Nguoàn: Toång hôïp töø nhieàu nguoàn) BAN QUAÛN LYÙ CAÙC KCN CUÛA TÆNH, THAØNH PHOÁ COÂNG TY ÑAÀU TÖ VAØ PHAÙT TRIEÅN HAÏ TAÀNG KCN 4. QUAÛN LYÙ MOÂI TRÖÔØNG NG KCN Ø 4.3. Quaûn lyù moâi tröôøng ng KCN v Chu trình döï aùn quaûn lyù moâi tröôøng ng KCN ôû Vieät Nam Quy hoaïch caùc phaân khu chöùc naêng Löïa choïn caùc ngaønh ngheà ñaàu tö Xaùc ñònh quy moâ vaø tính chaát KCN Löïa choïn ñòa ñieåm KCN 4. QUAÛN LYÙ MOÂI TRÖÔØNG NG KCN Ø 4.3. Quaûn lyù moâi tröôøng ng KCN v Vaán ñeà moâi tröôøng ng caàn quan taâm khi quy hoaïch ch chi tieát KCN § Xaây döïng caùc khu nhaø taïm cho coâng nhaân § Thu doïn vaø taïo maët baèng § Quy hoaïch vaø xaây döïng heä thoáng giao thoâng noäi boä § Quy hoaïch vaø xaây döïng heä thoáng thoaùt nöôùc möa § Quy hoaïch heä thoáng thu gom vaø xöû lyù chaát thaûi taäp trung § Xaây döïng heä thoáng quan traéc moâi tröôøng chung cho KCN 4. QUAÛN LYÙ MOÂI TRÖÔØNG NG KCN Ø 4.3. Quaûn lyù moâi tröôøng ng KCN v Vaán ñeà moâi tröôøng ng caàn quan taâm khi löïa choïn döï aùn ñaàu tö vaøo KCN § Taát caû caùc döï aùn ñaàu tö ñeàu phaûi laäp ÑTM § Sau khi nhaän ñöôïc giaáy pheùp ñaàu tö, chuû ñaàu tö phaûi tieán haønh laäp Baøng ñaêng kyù ñaït tieâu chuaån moâi tröôøng § Sôû Taøi Nguyeân vaø Moâi Tröôøng tieán haønh kieåm tra vaø thaåm ñònh caùc heä thoáng thieát bò xöû lyù oâ nhieãm cuûa doanh nghieäp 4. QUAÛN LYÙ MOÂI TRÖÔØNG NG KCN Ø 4.3. Quaûn lyù moâi tröôøng ng KCN v Vaán ñeà moâi tröôøng ng caàn quan taâm khi vaän haønh nh KCN § Chaát thaûi cuûa töøng nhaø maùy phaûi ñöôïc xöû lyù trieät ñeå tröôùc khi thaûi vaøo moâi tröôøng § Nöôùc thaûi cuûa töøng nhaø maùy phaûi ñöôïc xöû lyù sô boä tröôùc khi thaûi vaøo heä thoáng nöôùc thaûi chung cuûa KCN § Caùc KCN phaûi boá trí löïc löôïng chuyeân traùch moâi tröôøng
- Xem thêm -