Đăng ký Đăng nhập

Tài liệu Quy trình banh răng

.PDF
192
350
83

Mô tả:

quy trình banh răng
Bài 5: Qui trình công nghệ gia công bánh răng Các vấn đề ở bài 5: - Phân loại bánh răng - Độ chính xác bánh răng - Vật liệu và phôi - Yêu cầu kỹ thuật và nhiệt luyện bánh răng - Quy trình công nghệ trƣớc khi gia công - Các phƣơng pháp gia công bánh răng - Kiểm tra bánh răng Chƣơng III 13.03.2015 Hồ Viết Bình 1 Phân loại bánh răng Bánh răng đƣợc chia làm 3 loại : - Bánh răng trụ (răng thẳng và răng nghiêng) - Bánh răng côn (răng thẳng và răng xoắn) - Bánh vít 13.03.2015 Hồ Viết Bình 2 d) e) 13.03.2015 Hồ Viết Bình h) i) k) 3 Các loại bánh răng 13.03.2015 Hồ Viết Bình 4 Các loại bánh răng 13.03.2015 Hồ Viết Bình 5 Độ chính xác bánh răng - Bánh răng đƣợc chia thành 12 cấp chính xác - Ký hiệu theo thứ tự bằng các con số 1,…,12 - Cấp chính xác 1 là cao nhất - Cấp chính xác 12 là thấp nhất - Không ghi dung sai của các cấp 1, 2 và 12 - Cấp chính xác thƣờng dùng từ 3 đến 11 13.03.2015 Hồ Viết Bình 6 Vật liệu và phôi Vật liệu: - Thép cacbon nhƣ C45 - Thép hợp kim: 15Cr, 15CrA, 20CrA, 40Cr, 45Cr, 40CrNi, 35CrMoA, 18CrMn-Ti,… - Gang - Vải ép - Da ép - Chất dẻo 13.03.2015 Hồ Viết Bình 7 Vật liệu và phôi Phôi: - Phôi rèn - Phôi thanh - Phôi đúc Ngày nay có một số phƣơng pháp chế tạo bánh răng không cần cắt nhƣ: đúc, ép và thiêu kết…. 13.03.2015 Hồ Viết Bình 8 Yêu cầu kỹ thuật của bánh răng - Độ không đồng tâm giữa mặt lỗ và đƣờng tròn cơ sở: 0,05  0,1 mm - Độ không vuông giữa mặt đầu và tâm lỗ (hoặc trục): 0,010,015mm/100mm đƣờng kính - Mặt lỗ và các cổ trục của trục răng đƣợc gia công đạt chính xác cấp 7 13.03.2015 Hồ Viết Bình 9 Yêu cầu kỹ thuật của bánh răng - Độ nhám bề mặt trên đạt Ra = 1,25  0,63 - Các bề mặt khác cấp chính xác 8, 9,10 độ nhám Ra = 10 2,5 (Rz = 40  10) - Sau khi nhiệt luyện đạt độ cứng 5560 HRC, độ sâu khi thấm cacbon l 2 mm - Độ cứng các bề mặt không gia công thƣờng đạt 180  280 HB 13.03.2015 Hồ Viết Bình 10 QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ TỔNG QUÁT 1- Gia công trước khi phay răng 2- Gia công răng 3- Nhiệt luyện 4- Gia công sau nhiệt luyện 13.03.2015 Hồ Viết Bình 11 Quy trình công nghệ trƣớc khi gia công RĂNG - Xác định chuẩn - Gia công thô lỗ - Gia công tinh lỗ - Gia công thô mặt ngoài - Gia công tinh mặt ngoài - Khoan lỗ, chuốt rãnh then, then hoa,… - Gia công ren 13.03.2015 Hồ Viết Bình 12 Các phƣơng pháp gia công răng Có hai phƣơng pháp chính: - Phƣơng pháp định hình - Phƣơng pháp bao hình Các vị trí của lƣỡi cắt Nguyên lý bao hình Biên dạng thân khai BAÙNH RAÊNG 13.03.2015 Hồ Viết Bình 13 Nhiệt luyện bánh răng - Thƣờng hóa hoặc tôi cải thiện (trƣớc gia công) Thấm cacbon Thấm nitơ Tôi thể tích (sau gia công) Tôi cao tần (sau gia công) 13.03.2015 Hồ Viết Bình 14 GIA CÔNG SAU NHIỆT LUYỆN • Mài mặt đầu • Mài lỗ • Mài răng 13.03.2015 Hồ Viết Bình 15 GIA CÔNG RĂNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP BAO HÌNH (BÁNH RĂNG TRỤ) 1-PHAY LĂN RĂNG 2-XỌC RĂNG BAO HÌNH Dao phay Bánh răng 13.03.2015 Hồ Viết Bình Dao xọc Bánh răng 16 SƠ ĐỒ PHAY LĂN RĂNG Sơ đồ nguyên lý Gá dao xoắn trái 13.03.2015 Hồ Viết Bình Gá dao xoắn phải 17 DAO PHAY LĂN RĂNG 13.03.2015 Hồ Viết Bình 18 Máy phay lăn răng 13.03.2015 Hồ Viết Bình 19 Máy phay lăn răng 13.03.2015 Hồ Viết Bình 20
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan