Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Tác động của các học thuyết lên các chính sách kinh tế của mỹ (1929 1970)x...

Tài liệu Tác động của các học thuyết lên các chính sách kinh tế của mỹ (1929 1970)x

.PPTX
23
1
137

Mô tả:

Welcome!! Insert the title of your subtitle Here HỌC VIỆN NGÂN HÀNG HỌC PHẦN: LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ CHỦ ĐỀ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC HỌC THUYẾT LÊN CÁC CHÍ NH SÁCH KINH TẾ CỦA MỸ (1929- 1970) http://www.free-powerpoint-templates-design.com 01 Khái quát tình hình kinh tế Mỹ (19291970) 02 Tác động của các học thuyết kinh tế 03 Những ảnh hưởng tới Việt Nam và giải pháp 04 1.Khái quát tình hình kinh tế Mỹ (1929- 1970) 1929- 1933 1.Khái quát tình hình kinh tế Mỹ (1929- 1970) 1933- 1970 01 Khái quát tình hình kinh tế Mỹ (19291970) 02 Tác động của các học thuyết kinh tế 03 Những ảnh hưởng tới Việt Nam và giải pháp 04 2.TÁC ĐỘNG CỦA CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ 2.1 Học thuyếết kinh tếế của trường phái Keynes 2.2 Học thuyếết kinh tếế của trường phái tự do mới 2.3 Học thuyếết kinh tếế của trường phái chính hiện đại 2.1.Học thuyếết kinh tếế của trường phái Keynes Hoàn cảnh lịch sử Thời gian: Xuấất hiện từ những năm 30 của thếấ kỉ XX và thốấng trị đếấn những năm 70 của thếấ kỉ XX. Ở các nước phương Tấy khủng hoảng kinh tếấ, thấất nghiệp thường xuyến, nghiếm trọng Đấầu thếấ kỉ XX, độc quyếần ra đời và băất đấầu trở nến phổ biếấn  Lí thuyếất “chủ nghĩa tư bản có điếầu tếất ” của Keynes ra đời. 2.1.Học thuyếết kinh tếế của trường phái Keynes Đặc điểm 2.1.Học thuyếết kinh tếế của trường phái Keynes 2.1.Học thuyếết kinh tếế của trường phái Keynes Tiến bộ Hạn chế 2.2.Học thuyếết kinh tếế của trường phái tự do mới 01 02 Thuyếết trọng tếền • Có mầm mồng từ những năm 40-50 của thế kỉ XX • K.Brunner là người đầu tiên nêu ra thuật ngũư “chủ nghĩa tiền tệ” • Mithon Friedmen đã thành lập nên trường phái trọng tiền Kinh tế vĩ mô dự kiến hợp lý • Trường phái “Kinh tế vĩ mô dự kiến hợp lý” (REM) do hai nhà kinh tế học: Robert Lucas và Thomas Sargent sáng lập. 2.2.Học thuyếết kinh tếế của trường phái tự do mới Thuyết trọng tiền 2.2.Học thuyếết kinh tếế của trường phái tự do mới Kinh tế vĩ mô dự kiến hợp lý 2.2.Học thuyếết kinh tếế của trường phái tự do mới Tiến bộ Hạn chế 01 Khái quát tình hình kinh tế Mỹ (19291970) 02 Tác động của các học thuyết kinh tế 03 Những ảnh hưởng tới Việt Nam và giải pháp 04 Những ảnh hưởng tới Việt Nam và giải pháp Giai đoạn 1929-1933 Những ảnh hưởng tới Việt Nam và giải pháp Giai đoạn 1929-1933 Những ảnh hưởng tới Việt Nam và giải pháp Giai đoạn 1930- 1970
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan