Tài liệu Tdh qua trinh dap tao hinh 3

  • Số trang: 36 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 454 |
  • Lượt tải: 142

Mô tả:

Metal-forming Department TỰ ĐỘNG HOÁ QUÁ TRÌNH DẬP TẠO HÌNH TỰ ĐỘNG HOÁ QUÁ TRÌNH DẬP TẠO HÌNH Chương 4: Cơ khí hóa và tự động hóa quá trình tạo hình từ phôi chiếc Giảng viên: Th.S. Lê Gia Bảo Bộ môn Gia công áp lực Viện Cơ khí, Trường Đại Học Bách Khoa, Hà nội Metal-forming Department TỰ ĐỘNG HOÁ QUÁ TRÌNH DẬP TẠO HÌNH 4.1. §Æc ®iÓm qu¸ tr×nh T§H vμ c¬ khÝ hãa DTH tõ ph«i chiÕc Video 1 * Khu«n dËp Tù ®éng tõ ph«i chiÕc khã h¬n tõ khu«n tù ®éng hãa tõ ph«I liªn tôc. * Kku«n dËp nãng cßn khã h¬n khu«n dËp nguéi tù ®éng. - RÌn vμ dËp nãng cã mèi liªn hÖ chÆt chÏ víi nhiÒu ph©n x−ëng kh¸c: Ph©n x−ëng chuÈn bÞ ph«i → ph©n x−ëng dËp → ph©n x−ëng nhiÖt luyÖn → xö lý bÒ mÆt... Mçi ph©n x−ëng l¹i cã ®Æc ®iÓm c«ng nghÖ riªng. - Ph«i cña qu¸ tr×nh rÌn - dËp nãng th−êng lμ ph«i chiÕc, kÝch th−íc trung b×nh vμ lín do ®ã khã tù ®éng hãa. - C«ng nghÖ dËp nãng do cã lß nung ph«i, ph«i dËp nãng ®ßi hái thiÕt bÞ lμm viÖc va ®Ëp (tiÕp xóc nhanh), nguyªn c«ng phô lμm s¹ch vËt rÌn nãng khã kh¨n, vμnh biªn kh«ng x¸c ®Þnh ®−îc ®ång ®Òu... khã tù ®éng hãa. Video dapkhoi _YCXK DAy truyen dap tu dong The automatic forging line of forging connecting rod Metal-forming Department TỰ ĐỘNG HOÁ QUÁ TRÌNH DẬP TẠO HÌNH 4.2.Kết cấu bộ phận cấp phôi trong khuôn dập phôi đơn chiếc h thanh ®Èy x B A S h3 h mÆt ph¼ng ®Èy Hình 4.1 : Thanh đẩy sản phẩm phôi không liên tục II I • Thanh đẩy phôi chiếc không liên tục: I. Vị trí công tác trên mặt phôi. II. Vị trí lùi chịu tải ( bắt đầu đẩy) III. Vị trí ban đầu của thanh đẩy L: bước đưa phôi ( từ vị trí chịu tải đến vị trí công tác. Hz: Hành trình cặp, đẩy Hx: Lượng lùi an toán của thanh đẩy Hx = 0,8 – 1,2mm Nz: số phôi nằm giữa vị trí công tác và chịu tải. H: kích thước phôi theo hướng đưa phôi III Metal-forming Department TỰ ĐỘNG HOÁ QUÁ TRÌNH DẬP TẠO HÌNH hx L thanh ®Èy A B S h3 h I III II Hình 3: Thanh đẩy cấp phôi dãy mÆt ph¼ng ®Èy Metal-forming Department TỰ ĐỘNG HOÁ QUÁ TRÌNH DẬP TẠO HÌNH L A 2 h II S hx hx I h3 Hình 4 : Thanh đẩy cấp phôi bậc Khi thanh đẩy lùi sang phải, thì phôi tự hạ xuống bậc dưới. Metal-forming Department TỰ ĐỘNG HOÁ QUÁ TRÌNH DẬP TẠO HÌNH Các thông số khi sử dụng thanh đẩy: •Thanh cấp phôi chiếc: phôi bất kỳ, S>0,5mm, L nhỏ, hành trình dẩy hz =L + hX •Thanh đẩy phôi dãy: Phôi có dạng vuông vắn, đều đặn S>1mm và có sai số chiều dày <=10% 15%. •Thanh đẩy phôi nhảy bậc: phôi sử dụng bất kỳ không phụ thuộc mức độ cong vênh và khoảng cách cấp phôi. Hành trinh hz được xác định. Metal-forming Department TỰ ĐỘNG HOÁ QUÁ TRÌNH DẬP TẠO HÌNH Metal-forming Department TỰ ĐỘNG HOÁ QUÁ TRÌNH DẬP TẠO HÌNH PhÔu liÖu Thanh chªm Thanh ®Èy Hình 2 : Kết cấu thanh đẩy Metal-forming Department TỰ ĐỘNG HOÁ QUÁ TRÌNH DẬP TẠO HÌNH Metal-forming Department TỰ ĐỘNG HOÁ QUÁ TRÌNH DẬP TẠO HÌNH - Cơ cấu vòi hút chân không: 2 3 4 5 1 S 7 1 Metal-forming Department TỰ ĐỘNG HOÁ QUÁ TRÌNH DẬP TẠO HÌNH - Cơ cấu đẩy phôi kiểu ván đẩy Hình 5 : Cơ cấu đẩy phôi kiểu ván Metal-forming Department TỰ ĐỘNG HOÁ QUÁ TRÌNH DẬP TẠO HÌNH Phôi bị đẩy theo chiều mũi tên A trong hình vẽ trên. Tấm ván sau khi đẩy phôi khi quay về chuyển động theo chiều B. Bước đưa phôi giữa các vị trí công tác: Hz = L + kx Metal-forming Department TỰ ĐỘNG HOÁ QUÁ TRÌNH DẬP TẠO HÌNH - Các dạng cơ cấu ngăn phôi: Ngăn ph«i tÞnh tiÕn Ngăn ph«i quay Metal-forming Department - Cơ cấu lọc , gạt phôi. TỰ ĐỘNG HOÁ QUÁ TRÌNH DẬP TẠO HÌNH Metal-forming Department - Cơ cấu đổi hướng sản phẩm: TỰ ĐỘNG HOÁ QUÁ TRÌNH DẬP TẠO HÌNH Metal-forming Department Cơ cấu đổi hướng phôi: TỰ ĐỘNG HOÁ QUÁ TRÌNH DẬP TẠO HÌNH Metal-forming Department - Cơ cấu quay chiều phôi: TỰ ĐỘNG HOÁ QUÁ TRÌNH DẬP TẠO HÌNH Metal-forming Department - Cơ cấu quay phôi TỰ ĐỘNG HOÁ QUÁ TRÌNH DẬP TẠO HÌNH Metal-forming Department TỰ ĐỘNG HOÁ QUÁ TRÌNH DẬP TẠO HÌNH - Cơ cấu đẩy hình đĩa: Thanh đẩy có hình dạng đĩa quay tròn. Trên mặt đĩa ngoài vãnh là hàng loạt lỗ cách đều nhau trên vong tròn đồng tâm. Phôi sẽ lọt vào các lỗ và khi quay đĩa, phôi sẽ dich chuyển theo đĩa vào vị trí làm việc. Góc quay ϕ là góc đẩy phôi và n là vị trí công tác. Hình 6 : Cơ cấu đẩy phôi bằng đĩa Metal-forming Department TỰ ĐỘNG HOÁ QUÁ TRÌNH DẬP TẠO HÌNH - Cơ cấu cặp phôi kiểu ổ, túi: Việc cấp phôi và chuyển dịnh phôi thực hiện bằng cách để phôi rơi và nằm đúng vị trí các ổ có hình dạng đơn giản như ống, trục.. Khi tính toán: tối ưu chú ý đến tốc độ chuyển động của cơ cấu sao cho xác suất phôi rơi đúng vào ổ và không bị kẹt. Metal-forming Department TỰ ĐỘNG HOÁ QUÁ TRÌNH DẬP TẠO HÌNH - Cơ cấu chuyển phôi theo trọng lượng ( máng) Phôi có thể chuyển động tương đối trêm bề mặt cơ cấu hoặc chuyển động cùng cơ cấu. Thường cơ cấu chuyển phôi theo trọng lượng có hai loại: • Loại có lực điều khiển như: máng gài, máng rung. •Loại không có lực điều khiển: có thêểkín hoặc hở, chuyển chi tiết theo đường thẳng hoặc cong. Metal-forming Department TỰ ĐỘNG HOÁ QUÁ TRÌNH DẬP TẠO HÌNH Hình 7 : Các dạng cấp phôi theo lòng máng Metal-forming Department Các dạng máng cấp phôi chiếc: TỰ ĐỘNG HOÁ QUÁ TRÌNH DẬP TẠO HÌNH Metal-forming Department TỰ ĐỘNG HOÁ QUÁ TRÌNH DẬP TẠO HÌNH Yêu cầu thiết kế: • Khi phôi có cạnh sắc thì vật liệu máng phải cứng hơn vật liệu phôi. • Thành máng phải cứng vững để tránh biến dạng khi phôi dịch chuyển hoặc • va chạm. Thành máng phải được gia công theo chiều chuyển động của phôi khi tính toán máng chuyển động theo trọng lượng phôi không có lực điều khiển. - Hình dạng phôi. - Số lượng phôi nằm trên phần nghiêng và phần thẳng. - Khả năng thoát phôi Metal-forming Department TỰ ĐỘNG HOÁ QUÁ TRÌNH DẬP TẠO HÌNH - Xác định khả năng thoát ( ví dụ khả năng rơi của khối trụ) Kích thước liên quan máng: - Kích thước phôi D ± ΔD L ± ΔL - Chiều rộng máng : B - Chiều cao máng: H ≥ D Hình : Sơ đồ tính kích thước máng trượt Metal-forming Department TỰ ĐỘNG HOÁ QUÁ TRÌNH DẬP TẠO HÌNH - Do có khe hở A, nên phôi có khả năng xoay trong máng đi một góc ϕ và chiếm vị trí mới.: Nêu A tăng thì góc ϕ tăng cho tới trị số kẹt hoặc phôi xoay mất hướng. Điều đó xảy ra khi C ≤ B . - Khi tăng tỷ số L/D thì C gần với chiều dài Lthì A cần giảm. Do đó L/D lớn định hướng sẽ khó và kém ổn định. Thực tế L/D >3, thì kém chắc chắn khi chuyển dịch phôi. Cần chọn ϕ phụ thuộc vào khe hở A, chọn A sao cho nếu chi tiết xoay và nằm ở vị trí tiếp xúc với hai thành máng. Đường chéo C tạo thành góc ϒ , góc này phải lớn hơn góc ma sát: tg ϒ > tgρ = μ ( 0,2 – 0,3) Từ quan hệ hình học ở hình vẽ trên , ta có: (D − ΔD ) +(L − ΔL ) 2 A≤ 1+ μ 2 2 − (L − ΔL ) Metal-forming Department TỰ ĐỘNG HOÁ QUÁ TRÌNH DẬP TẠO HÌNH 4.3. Sơ đồ bố trí máy trong nhà máy dập tạo hình 1. Tæ hîp m¸y c«ng nghÖ. 2. Dông cô gia c«ng. 3. Ph©n dßng b¸n thμnh phÈm. A.Ph«i B.S¶n phÈm Lùa chän ®−êng d©y nμo lμ tïy thuéc: S¶n l−îng yªu cÇu cÇn kÝch th−íc s¶n phÈm, quy tr×nh c«ng nghÖ, thiÕt bÞ, mÆt b»ng. Metal-forming Department TỰ ĐỘNG HOÁ QUÁ TRÌNH DẬP TẠO HÌNH Metal-forming Department TỰ ĐỘNG HOÁ QUÁ TRÌNH DẬP TẠO HÌNH 4.3. Sơ đồ bố trí máy trong nhà máy dập tạo hình Theo đường thẳng Video Metal-forming Department TỰ ĐỘNG HOÁ QUÁ TRÌNH DẬP TẠO HÌNH Video Metal-forming Department TỰ ĐỘNG HOÁ QUÁ TRÌNH DẬP TẠO HÌNH Metal-forming Department TỰ ĐỘNG HOÁ QUÁ TRÌNH DẬP TẠO HÌNH Metal-forming Department - Theo sơ đồ nhánh: Kiểu A Kiểu B TỰ ĐỘNG HOÁ QUÁ TRÌNH DẬP TẠO HÌNH Metal-forming Department TỰ ĐỘNG HOÁ QUÁ TRÌNH DẬP TẠO HÌNH - Sù liªn hÖ trong ®−êng d©y: Liªn hÖ gi÷a c¸c tæ hîp m¸y c«ng nghÖ ®· ®−îc tù ®éng hãa: Liªn hÖ cøng. Liªn hÖ mÒm. Liªn hÖ tæng hîp. Metal-forming Department TỰ ĐỘNG HOÁ QUÁ TRÌNH DẬP TẠO HÌNH - Liªn hÖ cøng Lμ sù liªn gi÷a c¸c m¸y, trong ®ã cã c¸c kh©u liªn hÖ: Ph−¬ng tiÖn tù ®éng hãa duy nhÊt. VËt liÖu liÒn trôc. Liªn hÖ ®éng häc gi÷a c¸c m¸y cã hμnh tr×nh lμm viÖc ®ång pha. NÕu dõng mét m¸y toμn bé ®−êng d©y sÏ dõng. Metal-forming Department TỰ ĐỘNG HOÁ QUÁ TRÌNH DẬP TẠO HÌNH - Liªn hÖ mÒm: Lμ sù liªn hÖ gi÷a c¸c kh©u vËn chuyÓn hoÆc gi÷a c¸c m¸y nh−ng kh«ng liªn hÖ trùc tiÕp mμ th«ng qua ph«i hoÆc chi tiÕt thμnh phÈm tiÕp xóc vμo c¸c c«ng t¾c ®iÒu khiÓn ®Ó ho¹t ®éng c¸c m¸y hoÆc ph−¬ng tiÖn tù ®éng hãa.
- Xem thêm -