Đăng ký Đăng nhập

Tài liệu Tiếng anh chuyên ngành Cơ Khí

.DOC
53
576
90

Mô tả:

Tõ trang 132 ®Õn 151 s¸ch Tõ ®iÓn Anh ViÖt b»ng tranh To¸n häc ( Mathematics) Stt A B C D TiÕng anh Phiªn ©m Abscissa axis Acute angle Add Addend Addition Angle Area Arthimetical Progression Axis of ordinates Base Base of logarithm Bisectrix Body Broken line Cathetus Centre Centre angle Chord Cicular sector Cicular segment Circle Circle Circle of curvature Coefficient Common Fraction Common Logarithm Concial surface Cone Cone angle Coordinate axis Cosecant Cosine Cotangent Cube Curvature Curve hoÆc Curved line Cycloid Cylinder Cylindrical surface Decimal fraction Denominator Diagonal TiÕng ViÖt Trôc hoµnh Gãc nhän Céng Sè céng PhÐp céng Gãc DiÖn tÝch CÊp sè céng Trôc tung C¬ sè C¬ sè Logarit §êng ph©n gi¸c VËt thÓ, khèi §êng gÊp khóc C¹nh gãc vu«ng T©m ®êng trßn Gãc ë t©m D©y cung Cung Cung bÞ chÆn H×nh trßn §êng trßn §êng cong trßn HÖ sè Ph©n sè tèi gi¶n Logarit thËp ph©n MÆt c«n H×nh nãn Gãc ë ®Ønh Trôc to¹ ®é C«secan Cos Cotang Khèi lËp ph¬ng §é cong §êng cong §êng Xiclãit H×nh trô MÆt trô Sè thËp ph©n MÉu sè §êng chÐo Tõ ®iÓn TiÕng Anh kü thuËt chuyªn nghµnh C¬ KhÝ ChÕ t¹o m¸y 1 - Chó thÝch 53 78 4 5 3 77 124 22 54 36 39 82 135 76 88 100 108 107 103 105 98 99 111 50 27 42 130 142 144 52 63 59 61 136 112 97 117 141 129 30 29 91 Biªn so¹n : NguyÔn Ngäc Tó Tõ trang 132 ®Õn 151 s¸ch Tõ ®iÓn Anh ViÖt b»ng tranh E F G H I L M N O Diagram of function Diameter Difference Differential Differentiate Differentiation Digit Dirivative Divide Division Ellipse Envelope Equation Equilateral triangle Exponent Extract Root Extracting of Root Factor Find an anti’ logarithm Finding of an anti’ logarithm Fraction Frustum of a cone Frustum of pyramid Function Generatix Geometrical Progression Helical surface Helix Helix angle Helix lead Hyperbola Hypotenuse Integate Integral Integration Involute Isosceles triangle Line Logarithm Median Multipli Multiplication Natural logarithm Negative number Normal Number Numerator Obtuse angle §å thÞ hµm sè §êng kÝnh HiÖu sè Vi ph©n LÊy ®¹o hµm Sù lÊy ®¹o hµm Ch÷ sè §¹o hµm Chia PhÐp chia H×nh ElÝp §êng bao Ph¬ng tr×nh Tam gi¸c ®Òu Sè mò Khai c¨n Sù khai c¨n Thõa sè Khö logarit Sù khö logarit 51 102 9 64 67 66 2 65 16 15 114 123 56 86 35 48 47 12 45 44 Ph©n sè, thËp ph©n H×nh nãn côt H×nh chãp côt Hµm sè §êng sinh CÊp sè nh©n MÆt xo¾n èc §êng xo¾n Gãc xo¾n Híng xo¾n §êng Hyperbol C¹nh huyÒn LÊy tÝch ph©n TÝch ph©n Sù lÊy tÝch ph©n §êng th©n khai Tam gi¸c c©n §êng L«garit §êng trung tuyÕn Nh©n phÐp nh©n Logarit tù nhiªn Sè ©m Ph¸p tuyÕn Sè Tö sè Gãc tï 26 145 140 49 128 23 134 120 119 121 115 89 70 68 69 122 85 72 38 84 11 10 43 33 110 1 28 80 Tõ ®iÓn TiÕng Anh kü thuËt chuyªn nghµnh C¬ KhÝ ChÕ t¹o m¸y 2 - Biªn so¹n : NguyÔn Ngäc Tó Tõ trang 132 ®Õn 151 s¸ch Tõ ®iÓn Anh ViÖt b»ng tranh P Q R S T Origin of coordinates Parabola Parallel line Percentage Perpendicular line Gèc to¹ ®é §êng Parabol §êng song song PhÇn tr¨m §êng vu«ng gãc Plane Point Polyhedron Positive number Power Prallelogram Prime number Prism Product Proportion Pyramid Quotient Radius Radius curvature Raising to a power Ratio Ratio of Progression Rectangle Rectangular triangle Rhombus Right angle Root Ruler surface Secant Sector Segment Sine Sine curve Sphere Spherical surface Square Straight line Subtract Subtraction Sum Surface Surface of revolution Take the logarithm Taking the logarithm Tangent Tangent Tetragon The greatest common divior MÆt ph¼ng §iÓm Khèi ®a diÖn Sè d¬ng Luü thõa H×nh b×nh hµnh Sè nguyªn tè Khèi l¨ng trô TÝch sè Tû lÖ H×nh chãp Th¬ng sè B¸n kÝnh B¸n kÝnh cong Khai triÓn luü thõa Tû sè C«ng béi H×nh ch÷ nhËt Tam gi¸c vu«ng H×nh thoi Gãc vu«ng C¨n thøc MÆt kÎ Secant Cung Cung bÞ chÆn sin §êng Sinuxoit H×nh cÇu MÆt cÇu H×nh vu«ng §êng th¼ng Trõ PhÐp trõ Tæng BÒ mÆt MÆt trßn xoay LÊy L«garit Sù lÊy Logarit Tang TiÕp tuyÕn Tø gi¸c íc sè chung lín nhÊt Tõ ®iÓn TiÕng Anh kü thuËt chuyªn nghµnh C¬ KhÝ ChÕ t¹o m¸y 3 - 55 116 74 21 7 5 126 71 138 32 34 92 31 137 13 20 139 17 101 113 37 19 24 94 87 93 79 46 133 62 104 106 58 118 145 132 96 73 8 7 6 125 127 41 40 60 109 90 18 Biªn so¹n : NguyÔn Ngäc Tó Tõ trang 132 ®Õn 151 s¸ch Tõ ®iÓn Anh ViÖt b»ng tranh V W The least common Multiple Toroidal surface Torus Trapezoid Triangle Trigonometric function Vertex of a cone Vertex of angle Volume Whole number Béi sè chung nhá nhÊt 14 MÆt t«roit H×nh xuyÕn H×nh thang Tam gi¸c Ph¬ng tr×nh lîng gi¸c §Ønh h×nh nãn Gãc ë ®Ønh ThÓ tÝch Sè nguyªn 131 145 95 83 57 143 81 146 25 Søc bÒn vËt liÖu ( Strengths of materials) Stt TiÕng Anh Load Load Deformation Strain Deform Rupture Break Strength Pliability Rigidity Stiffness Elasticity Elastic Deformation Plasticity Plastic Deformation Creep Static loading Dynamic loading Stress Cross Section Area of cross section Normal Stress Tangential Stress Tension Tension Elongation Relative Elongation Compression Bending Bending Buckling Slenderness Critical load Phiªn ©m TiÕng ViÖt T¶i träng §Æt t¶i träng Sù biÕn d¹ng BiÕn d¹ng BiÕn d¹ng Sù ph¸ huû Ph¸ huû §é bÒn TÝnh dÎo §é cøng v÷ng §é cøng v÷ng §é ®µn håi BiÕn d¹ng ®µn håi §é dÎo BiÕn d¹ng dÎo Sù bß ( trên) T¶i träng tÜnh T¶i träng ®éng øng suÊt MÆt c¾t ngang ( tiÕt diÖn) DiÖn tÝch mÆt c¾t ngang øng suÊt ph¸p øng suÊt tiÕp Sù kÐo Søc c¨ng §é d·n dµi §é d·n dµi t¬ng ®èi NÐn Uèn Uèn th¼ng gãc Uèn theo chiÒu trôc §é m¶nh Lùc tíi h¹n Tõ ®iÓn TiÕng Anh kü thuËt chuyªn nghµnh C¬ KhÝ ChÕ t¹o m¸y 4 - Sè tttrong tõ ®iÓn 539 540 541 542 542 543 544 545 546 547 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 560 561 562 563 564 564 565 566 567 Biªn so¹n : NguyÔn Ngäc Tó Tõ trang 132 ®Õn 151 s¸ch Tõ ®iÓn Anh ViÖt b»ng tranh Bar Shear Shear force Shear angle Torsion Twist Angel Crushing Tensile test Direct stress machine Tensile test specimen Stress strain diagram Proportionality limit Elastic limit Yield limit Ultimate Strength Conventional yield limit Tensile Strength Compression ultimate Bending ultimate strength Relative reduction of cross section area Long- term strength Creep limit Modulus elasticity Young’ s modulus Modulus of elongation Shear modulus Modulus of transverse elasticity Poission’ s ratio Impact test Pendulum impact testing Pendulum Thanh Trît Lùc trît Gãc trît Xo¾n Gãc xo¾n NghiÒn Sù kÐo thö M¸y kÐo thö MÉu thö §å thÞ øng suÊt biÕn d¹ng Giíi h¹n tû lÖ Giíi h¹n ®µn håi Giíi h¹n ch¶y Giíi h¹n bÒn Giíi h¹n ch¶y biÓu kiÕn Giíi h¹n bÒn kÐo Giíi h¹n bÒn nÐn Giíi h¹n bÒn uèn §é th¾t t¬ng ®èi 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 Giíi h¹n bÒn l©u (mái) Giíi h¹n bß Modul ®µn håi Modul ®µn håi ph¸p tuyÕn Modul ®µn håi ph¸p tuyÕn Modul ®µn håi tiÕp tuyÕn Modul ®µn håi tiÕp tuyÕn 588 589 590 591 591 592 592 HÖ sè poission Thö ®é dai va ®Ëp M¸y thö ®é dai va ®Ëp kiÓu con l¾c Con l¾c (M¸y thö ®é dai va ®Ëp 593 594 595 kiÓu con l¾c) MÉu thö (M¸y thö ®é dai va ®Ëp kiÓu con l¾c) R·nh ch÷ V (M¸y thö ®é dai va ®Ëp kiÓu con l¾c) Notched specimen Notch Impact strength Modulus of toughness Fatigue of metals Fluctuating load Stress cycle Number of cycles Completely reversed stress cycle Pulsating stress cycle Fluctuating stress cycle Maximum stress of the 597 598 §é dai va ®Ëp §é dai va ®Ëp Sù mái cña kim lo¹i T¶i träng biÕn ®æi theo chu kú Chu kú t¸c dông lùc Sè chu kú Chu kú t¶i träng ®èi xøng 599 599 600 601 Chu kú t¶i träng d¹ng xung Chu kú t¶i träng kh«ng ®èi xøng one suÊt cùc ®¹i cña chu kú 605 606 Tõ ®iÓn TiÕng Anh kü thuËt chuyªn nghµnh C¬ KhÝ ChÕ t¹o m¸y 5 596 - 602 603 604 607 Biªn so¹n : NguyÔn Ngäc Tó Tõ trang 132 ®Õn 151 s¸ch Tõ ®iÓn Anh ViÖt b»ng tranh cycle Minimum stress of the cycle Mean stress of the cycle øng suÊt cùc tiÓu cña chu kú øng suÊt trung b×nh cña chu kú Biªn ®é øng suÊt cña chu kú Tû sè øng suÊt Tû sè øng suÊt ThÝ nghiÖm mái §êng cong mái Giíi h¹n bÒn l©u Sè chu kú c¬ së Giíi h¹n bÒn mái §å thÞ bÒn mái øng suÊt tiÕp xóc DiÖn tÝch tiÕp xóc Giíi h¹n tiÕp xóc l©u dµi §é cøng §é cøng Brinell §é cøng Rockwell §é cøng Vickers M¸y ®o ®é cøng DÇm DÇm tù do KhÈu ®é ( dÇm) Tùa DÇm c«ng x«n DÇm hai ®Çu c«ng x«n DÇm ngµm hai ®Çu DÇm nhiÒu khÈu ®é liªn tôc DÇm nhiÒu khÈu ®é liªn tôc DÇm khÈu ®é b»ng nhau DÇm tÜnh x¸c ®Þnh DÇm tÜnh kh«ng x¸c ®Þnh DÇm trªn nÒn ®µn håi DÇm lùc ®ång nhÊt T¶i träng khÈu ®é T¶i träng tËp trung T¶i träng ph©n t¸n Cêng ®é t¶i träng S¬ ®å t¶i träng BiÕn d¹ng uèn Momen uèn Ph¶n lùc gèi tùa §êng cong ®µn håi §é uèn §é uèn cùc ®¹i Gãc uèn ®µn håi Ph¬ng tr×nh vi ph©n uèn ®µn håi S¬ ®å momen uèn Stress amplitude Cycle ratio Stress ratio Fatigue test Wohler’ s curve Endurance limit Basic number of cycles Fatigue strength Fatigue strength diagram Contact stress Contact Area Contact edurance limit Hardness Brinell Hardness Rockwell Hardness Vickers Hardness Hardness tester Beam Freely supported beam Span Support Cantilever beam Both end overhangth beam Restrained beam Multi span beam Continuous beam Equal span beam Statically determined Statically indetermined Beam on an elastic base Beam of uniform strength Span load Concentrated load Distributed load Load intensity Load diagram Bending deformation Bending moment Reaction at the support Elastic curve Deflection Maximum deflection Slope of the elastic curve Differential equation of the elastic curve Diagram of bending Tõ ®iÓn TiÕng Anh kü thuËt chuyªn nghµnh C¬ KhÝ ChÕ t¹o m¸y 6 - 608 609 610 611 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 Biªn so¹n : NguyÔn Ngäc Tó Tõ trang 132 ®Õn 151 s¸ch Tõ ®iÓn Anh ViÖt b»ng tranh moments Moment of inertia Section modulus Sectional radius of gvration Polar moment of inertia Sectional modulus of torsion Combined strength Stressed state Uniaxial stressed state Planar-stressed state Three demensionally stress state Principal stress Strained state Strength theory The maximum normal stress theory The maximum linear theory The maximum shearing stress theory The distortion energy theory Oblique bending Eccentric compression Core of section Strength design Preliminary calculation Check calculation Design stress Permissible stress Allowable stress Factor of safety Stress concentration Stress concentrator Geometrical stress Concentration factor Effective stress Concentration factor Factor of sensivity of the material to stress concentration Momen qu¸n tÝnh momen chèng c¾t B¸n kÝnh mÆt cÊt håi chuyÓn 653 654 655 Momen qu¸n tÝnh cùc Modul quay mÆt c¾t 656 657 øng suÊt phøc t¹p Tr¹ng th¸i øng suÊt Tr¹ng th¸i øng suÊt tuyÕn tÝnh Tr¹ng th¸i øng suÊt ph¼ng Tr¹ng th¸i øng suÊt 3 chiÒu 658 659 660 øng suÊt chÝnh Tr¹ng th¸i biÕn d¹ng Lý thuyÕt bÒn Lý thuyÕt øng suÊt ph¸p cùc ®¹i Lý thuyÕt øng suÊt tuyÕn tÝnh cùc ®¹i Lý thuyÕt øng suÊt tiÕp cùc ®¹i Lý thuyÕt n¨ng lîng biÕn d¹ng Uèn xiªn NÐn lÖch t©m Lâi mÆt c¾t ThiÕt kÕ theo ®é bÒn TÝnh to¸n s¬ bé TÝnh to¸n kiÓm tra øng suÊt tÝnh to¸n øng suÊt cho phÐp [ ], [ ] øng suÊt cho phÐp [ ], [ ] HÖ sè an toµn Sù tËp trung øng suÊt VËt tËp trung øng suÊt HÖ sè tËp trung øng suÊt h×nh häc( ) HÖ sè tËp trung øng suÊt h×nh häc HÖ sè tËp trung øng suÊt hiÖu dông HÖ sè tËp trung øng suÊt hiÖu dông HÖ sè nh¹y c¶m cña vËt liÖu víi øng suÊt tËp trung( q) 663 664 665 666 Tõ ®iÓn TiÕng Anh kü thuËt chuyªn nghµnh C¬ KhÝ ChÕ t¹o m¸y 7 - 661 662 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 677 678 679 680 681 681 682 682 683 Biªn so¹n : NguyÔn Ngäc Tó Tõ trang 132 ®Õn 151 s¸ch Tõ ®iÓn Anh ViÖt b»ng tranh Size factor Loading condition Diagram of loading conditions Nominal load Equivalent load Durability factor HÖ sè kÝch thíc ( ) §iÒu kiÖn t¶i träng S¬ ®å chÕ ®é t¶i träng 684 685 686 T¶i träng danh nghÜa Fn T¶i träng t¬ng ®¬ng Feq HÖ sè tuæi thä (K) 687 688 689 chi tiÕt m¸y ( Machine Element ) Stt TiÕng anh Phiªn ©m General terms Part Detail Joint Movable joint Fixed joint Detachable joint Permanent joint Firm joint Firm -and-impervious joint Cylindrical joint Hole Bore Conical joint Cone angle ( 2) Taper angle () Taper Base distance ( a) Self holding taper Morse tape Metric taper Riveted joints Riveted joint Rivet Rivet shank Primary head Snap head Lap -joint Butt - joint Cover plate Single-riveted joint Double-riveted joint Pitch of joint TiÕng ViÖt Kh¸i niÖm chung Chi tiÕt Chi tiÕt Mèi ghÐp Mèi ghÐp di ®éng Mèi ghÐp cè ®Þnh Mèi ghÐp th¸o ®îc Mèi ghÐp l©u dµi Mèi ghÐp cøng Mèi ghÐp cøng cè ®Þnh Mèi ghÐp trô Lç Lç Mèi ghÐp c«n Gãc c«n ( 2) Gãc nghiªng () §é c«n Kho¶ng c¸ch c¬ së ( a) C«n tù gi÷ §é c«n Morse §é c«n hÖ mÐt Mèi ghÐp ®inh t¸n Mèi ghÐp ®inh t¸n §inh t¸n Th©n ®inh t¸n §Çu ®inh t¸n §Çu ®Ó t¸n GhÐp chång GhÐp ®èi ®Ønh, ®èi tiÕp TÊm ghÐp ngoµi Mèi ghÐp ®inh t¸n ®¬n Mèi ghÐp ®inh t¸n kÐp Bíc ghÐp ®inh t¸n Tõ ®iÓn TiÕng Anh kü thuËt chuyªn nghµnh C¬ KhÝ ChÕ t¹o m¸y 8 - Chó thÝch 840 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 Biªn so¹n : NguyÔn Ngäc Tó Tõ trang 132 ®Õn 151 s¸ch Tõ ®iÓn Anh ViÖt b»ng tranh Triple- riveted joint Single shear joint Double shear joint Paralell-row joint Staggered joint Round head rivet Cone head rivet Mèi ghÐp ®inh t¸n 3 Mèi ghÐp bíc ®¬n Mèi ghÐp bíc kÐp Mèi ghÐp song song Mèi ghÐp bËc §inh t¸n ®Çu trßn §inh t¸n ®Çu c«n §inh t¸n ®Çu ¤val ch×m §inh t¸n næ §inh t¸n èng gê §inh t¸n èng gê trßn Oval countersunk head rivet Explosive rivet Flanged tubular rivet Round-flange tubular rivet Welded joint Welded joint Butt welded joint Lap welded joint T-joint Corner joint Butt corner joint Weld Butt weld Corner weld Fillet weld Square - face weld Bevel weld Bevel angle () Single-V weld Single-bevel weld Double-bevel groove weld Double-V weld Single-U weld Double-U butt weld Side lap weld Parallet fillet weld End lap weld Normal fillet Oblique lab weld End-and-side lap weld Slot lap weld Transfusion weld Plug lap weld Threaded joints Threaded joints Thread External thread Internal thread Cylindrical thread Taper thread Right-hand thread Left-hand thread Mèi nèi hµn Mèi ghÐp hµn Mèi hµn ghÐp mèi Mèi hµn phñ Mèi hµn T Mèi hµn gãc Mèi hµn gãc gi¸p mèi Hµn Hµn ®©u mÝ Hµn gãc, hµn næi Hµn gãc, hµn næi Hµn mÆt vu«ng Mèi hµn v¸t Gãc v¸t () Mèi hµn ch÷ V ®¬n Mèi hµn v¸t ®¬n Hµn r·nh v¸t kÐp Hµn ch÷ V kÐp Hµn ch÷ U ®¬n Mèi hµn v¸t ch÷ U kÐp Hµn chång c¹nh biªn Hµn chång c¹nh biªn Hµn gãc ®Çu chång Hµn gãc ®Çu chång Hµn chång ®Çu xiªn Hµn chång ®Çu vµ c¹nh xiªn Hµn chång r·nh Hµn ghÐp r·nh Hµn chång c¸c lç Mèi ghÐp ren Mèi ghÐp ren Ren Ren ngoµi Ren trong Ren trô Ren c«n Ren ph¶i Ren tr¸i Tõ ®iÓn TiÕng Anh kü thuËt chuyªn nghµnh C¬ KhÝ ChÕ t¹o m¸y 9 - 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 898 899 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 Biªn so¹n : NguyÔn Ngäc Tó Tõ trang 132 ®Õn 151 s¸ch Tõ ®iÓn Anh ViÖt b»ng tranh Single-start thread Turn of thread Lead of thread ( L) Pitch of thread (p) Double-start thread Multiple-start thread Fastener thread Motion thread Translating thread Thread profile Triangular thread Major diameter of thread(d) Minor diameter of thread(d1) Pitch diameter(d2) Depth of basic profile (H) Ren mét ®Çu nèi ChiÒu quay ren Híng ren ( L) Bíc ren (p) Ren hai ®Çu mèi Ren nhiÒu ®Çu mèi GhÐp chÆt b»ng ren Ren di ®éng Ren di ®éng Biªn d¹ng ren Ren tam gi¸c 913 914 915 916 917 918 919 920 920 921 922 923 924 §êng kÝnh bíc ren (d2) ChiÒu s©u profile c¬ b¶n (H) ChiÒu s©u ren (h) Gãc profile ren () Ren hÖ mÐt Ren bíc th« Ren bíc nhá Ren èng Ren Whitworth Ren h×nh thang Ren chÆn Bu l«ng VÝt Bu long ®Çu lôc gi¸c VÝt ®Çu ch×m VÝt ®Çu Oval VÝt ®Çu trßn VÝt ®Çu trô VÝt ®Çu cã hèc lôc gi¸c 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 936 937 938 939 940 941 942 VÝt cÊy ch×m VÝt cÊy VÝt cÊy Bul«ng vßng §ai èc §ai èc lôc gi¸c §ai èc trßn §ai èc hoa Mèi ghÐp bu long Bulong Vßng ®Öm VÝt bíc tiÕn Bu l«ng vßng bi §ai èc vßng bi Chèt chÆt §ai èc chÆn 943 944 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 §êng kÝnh ®Ønh ren (d) §êng kÝnh ch©n ren (d1) Depth of thread Angle of thread () Metric thread Coarse-pitch thread Fine-pitch thread Pipe thread Whitworth thread Tr¸pezoidal thread Buttress thread Screw Screw Hexagonal head screw Countersunk-head screw Oval head screw Round-head screw Cheese-head screw Hexagonal – socket head screw Sets screw Stud Stud-bolt Eye-bolt Nut Hexagonal nut Round nut Castle nut Bolt joint Bolt Washer Feed screw Ball circulating screw Ball circulating nut Locking Locknut Tõ ®iÓn TiÕng Anh kü thuËt chuyªn nghµnh C¬ KhÝ ChÕ t¹o m¸y 10 - Biªn so¹n : NguyÔn Ngäc Tó Tõ trang 132 ®Õn 151 s¸ch Tõ ®iÓn Anh ViÖt b»ng tranh Vßng ®Öm chÆn ®µn håi Chèt chÎ C¸c lo¹i trôc Trôc Trôc Chèt cã vµnh tú Trôc khuûu ®¬n Trôc khuûu Trôc cam Trôc lÖch t©m Trôc mÒm, trôc ®µn håi Trôc kiÓu èng lång Trôc ®Æc Trôc rçng Trôc c¸c ®¨ng Trôc bËc Trôc cã gê bÝch Trôc b¸nh r¨ng Trôc tr¬n Chèt Chèt ®Þnh t©m Chèt ®Þnh vÞ Chèt c«n Chèt th¼ng cã r·nh Ngâng trôc Cæ ngâng Ngâng Tùa §Çu ngâng Ngâng c«n Ngâng cÇu Vai ngâng MÆt bÝch Gê biªn R·nh Gãc lîn V¹t c¹nh MÆt ®Çu Vßng ®Þnh vÞ then chèt vµ ghÐp then hoa Liªn kÕt chèt Chèt, chªm Chèt ch×m song song Chèt ch×m song song Chèt b¸n trô Chèt c«n Chèt c«n ch×m Chèt c«n ®Çu chÆn Then ph¼ng §Çu ph¼ng Then mas¸t Spring lock washer Coiter pin Shafts and axles Axle Shaft Collar pin Single-throw crankshaft Crankshaft Camshaft Excenter sharft Flexible sharft Telescope shaft Solid shaft Hollow shaft Cardan shaft Stepped shaft Flanged shaft Pinion-shaft Smooth shaft Pin Alignment pin Dowel pin Taper pin Grooved straight pin Journal Neck journal Thrust journal End journal Taper journal Spherical journal Collar journal Collar Shoulder Groove Fillet Chamfer Face Setting ring Key and spline joints Key joint Key Straight sunk key Parallel key Wood ruff key Taper key Taper sunk key Gib head taper key Flat key Flat Saddle key Tõ ®iÓn TiÕng Anh kü thuËt chuyªn nghµnh C¬ KhÝ ChÕ t¹o m¸y 11 - 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 Biªn so¹n : NguyÔn Ngäc Tó Tõ trang 132 ®Õn 151 s¸ch Tõ ®iÓn Anh ViÖt b»ng tranh Tangential key Keyway Keyseat Spline joint Spline shaft Straigth spline joint Involute spline joint Serrated joint Major-diameter fit Minor-diameter fit Side bearing fit Polygon shaft joint Retaining ring Supports and bearing Support Housing Solid housing Split housing Bearing Cover Radial bearing Self-aligning bearing Thrust bearing Radial and thrust bearing Flange bearing Base plate Hanger Bearing base Bracket Sliding bearing Plain bearing Bearing shell Solid bearing shell Bearing bushing Oil groove Split bearing shell Bimetal shell Antifriction lining Self-lubricating bearing Oilless bearing Collar thrust bearing Hydrodynamic bearing Oil film Oil- film wedge Segment shoe bearing Bearing shoe Hydrostatic bearing Oil pocket Antifriction bearing Rollingelement bearing Then tiÕp tuyÕn R·nh chèt, r·nh then R·nh then, r·nh chèt GhÐp then hoa Trôc then hoa Mèi ghÐp then hoa th¼ng GhÐp then hoa trong Mèi ghÐp then hoa r¨ng ca L¾p theo ®êng kÝnh ®Ønh then L¾p theo ®êng kÝnh ch©n then L¾p theo biªn d¹ng then Mèi ghÐp trôc ®a c¹nh Vßng gi÷ Gèi ®ì , æ ®ì 1005 1006 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 Gèi ®ì Th©n æ trôc Væ bäc cøng liÒn khèi Vá bäc rêi Vßng ®ì N¾p ngoµi æ l¨n bi æ l¨n nhµo ( b¹c ®¹n nhµo) æ chÆn æ ®ì chÆn BÝch æ ®ì TÊm c¬ së Gi¸ treo Gi¸ ®ì Gi¸ l¾p æ trît, tr¬n æ trît, tr¬n èng lãt æ trôc èng lãt cøng, liÒn khèi èng lãt cøng, liÒn khèi R·nh dÇu èng lãt cã r·nh Lìng kim( èng lãt kim lo¹i kÐp) Líp chèng ma s¸t æ trît tù b«i tr¬n æ trît tù b«i tr¬n æ trît chÆn cã gê æ trît thuû ®éng Mµng dÇu Mµng dÇu chªm æ trît guèc vßng Guèc æ trît æ trît thuû ®Ønh Hèc dÇu æ l¨n ( b¹c ®¹n) æ l¨n ( b¹c ®¹n) 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1032 1033 1034 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1048 Tõ ®iÓn TiÕng Anh kü thuËt chuyªn nghµnh C¬ KhÝ ChÕ t¹o m¸y 12 - Biªn so¹n : NguyÔn Ngäc Tó Tõ trang 132 ®Õn 151 s¸ch Tõ ®iÓn Anh ViÖt b»ng tranh Outer ring Inner ring Separator Cage Rolling element Race Ball Roller Cylindrical roller Plain roller Straigth roller Taper roller Barrel-shaped roller Helical roller Needle roller Needle Single-row bearing Double-row antifriction bearing Ball bearing Annular ball bearing Shield Ball thrust bearing Single-direction ball thrust bearing Double- direction ball thrust bearing Angular-contact ball bearing Roller bearing Plain roller bearing Tapered roller bearing Needle roller bearing Spherical roller bearing Adapter sleeve Radial clearance Axial play Preloading of the antifriction bearing Distance sleeve Series of antifriction bearing Super light series Extra light series Light series Medium series Heavy series Basic load rating Dynamic load rating (C) Static load rating (Co) Radial load Vßng ngoµi Vßng trong Vßng c¸ch Vßng c¸ch PhÇn tö l¨n R·nh l¨n Bi cÇu Bi l¨n Bi trô, bi ®òa Bi ®òa, Bi trô Bi ®òa, Bi trô Bi trô c«n Bi h×nh trèng Bi trô xo¾n Bi kim Bi kim æ bi mét tÇng æ bi hai tÇng 1049 1050 1051 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1056 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1062 æ bi æ bi h×nh vßng MiÕng chÆn æ bi chÆn æ bi chÆn ®¬n 1063 1064 1065 1066 1067 æ bi chÆn kÐp 1068 æ bi tiÕp xóc gãc 1069 æ l¨n trô æ l¨n trô tr¬n æ l¨n c«n nghiªng æ l¨n kim æ l¨n trô cÇu èng lãt trît Khe hë b¸n kÝnh §é lÖch trôc Sù qu¸ t¶i ®èi víi æ l¨n 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 èng lãt ng¨n c¸ch Chuçi c¸c æ l¨n 1079 1080 Chuçi siªu nhÑ Chuçi rÊt nhÑ Chuçi nhÑ Chuçi trung b×nh Chuçi nÆng Møc t¶i träng c¬ së Møc t¶i ®éng lùc Møc t¶i träng tÜnh T¶i träng híng kÝnh 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1086 1087 1088 Tõ ®iÓn TiÕng Anh kü thuËt chuyªn nghµnh C¬ KhÝ ChÕ t¹o m¸y 13 - Biªn so¹n : NguyÔn Ngäc Tó Tõ trang 132 ®Õn 151 s¸ch Tõ ®iÓn Anh ViÖt b»ng tranh Axial load Equivalent radial load Rotation factor Radial factor Thrust factor Factor of safety Temperature factor Rating life of a bearing Type of loading of antifriction bearing Local loading Circulation loading Oscillation loading guideways Guide Guideway Sliding guideways Closed guideways Open guideways Flat guideway V- guideway Dovetail guideway Cylindrical guideway Taper gib Clamping strip Built-up guideway Circular guideway Hydrostatic guideway Linear-motion antifriction bearing Ball-bearing guideways Roller-bearing guideways Linear-motion rollerbearing Ball-bearing bushing clutches and couplings Clutch Shaft coupling Coupling Shaft coupling Rigid coupling Sleeve coupling Split muff coupling Flange coupling Flexible coupling Resilient-material coupling Pin-and-bushing flexible coupling Rubber spider coupling T¶i träng híng trôc T¶i träng híng kÝnh t¬ng ®¬ng HÖ sè quay HÖ sè híng kÝnh HÖ sè chÆn HÖ sè an toµn HÖ sè nhiÖt ®é Tuæi KiÓu t¶i träng ®èi víi æ l¨n 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 T¶i träng côc bé T¶i träng theo chu vi T¶i träng dao ®éng HÖ dÉn Híng, dÉn hìng DÉn híng, híng Sù dÉn híng kiÓu trît Sù dÉn híng kÝn DÉn híng më DÉn híng ph¼ng DÉn híng ch÷ V DÉn híng ¨n khíp ®u«i Ðn DÉn híng trô Chèt h·m c«n Vßng kÑp DÉn híng ë phÝa trªn DÉn híng vßng DÉn híng thuû tÜnh æ trît chèng ma s¸t chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn DÉn híng ®ì cÇu DÉn híng æ trôc DÉn híng æ trô tuyÕn tÝnh 1098 1099 1100 èng lãt æ bi Ly hîp vµ khíp nèi 1118 Ly hîp, khíp nèi trôc Khèi nèi trôc, ly hîp Sù nèi khíp, sù nèi trôc Sù nèi trôc, sù nèi khíp Khíp nèi cøng Khíp nèi kiÓu èng Khíp nèi chÎ Khíp bÝch Khíp ®µn håi, khíp mÒm Khíp dïng vËt liÖu ®µn håi 1119 1119 1120 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 Khíp mÒm chèt vµ èng lãt 1127 Khíp cao su h×nh sao 1128 Tõ ®iÓn TiÕng Anh kü thuËt chuyªn nghµnh C¬ KhÝ ChÕ t¹o m¸y 14 - 1101 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 Biªn so¹n : NguyÔn Ngäc Tó Tõ trang 132 ®Õn 151 s¸ch Tõ ®iÓn Anh ViÖt b»ng tranh Half of the coupling Rubber spider Rubber tyre coupling Rubber annulus coupling Gear coupling Oldham coupling Slider coupling Universal joint Hookea’ s coupling Clutch Externally actuated clutch Positive-contact clutch Jaw clutch Jaw Gear clutch Magnetic fluid clutch Friction clutch Disk clutch Single-disk clutch Multiple-disk clutch Friction disk Lever-actuated friction clutch Air-actuated friction clutch Oil-actuated friction clutch Electromagnetic friction clutch Cone clutch Self- actuaed clutch Safety clutch Overload release clutch Overload shearing clutch Shear pin Ball-tyre overload release clutch Mét nöa khíp nèi Cao su h×nh sao Khíp nèi b¸nh cao su Khíp nèi ®Öm cao su Khíp nèi r¨ng Khíp nèi trît, khíp nèi oldham Khíp nèi trît, khíp nèi oldham Khíp nèi v¹n n¨ng Khíp nèi v¹n n¨ng Ly hîp Ly hîp dÉn ®éng ngoµi Ly hîp vÊu Ly hîp vÊu VÊu Ly hîp r¨ng Ly hîp dßng tõ sinh Ly hîp ma s¸t Ly hîp ®Üa Ly hîp ®Üa ®¬n Ly hîp nhiÒu ®Üa §Üa ma s¸t Ly hîp ma s¸t cÇn dÉn ®éng 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1134 1135 1135 1136 1137 1138 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 Ly hîp ma s¸t dÉn ®éng b»ng khÝ nÐn Ly hîp ma s¸t dÉn ®éng b»ng dÇu Ðp Ly hîp ma s¸t ®iÖn tõ 1148 Ly hîp c«n Ly hîp tù dÉn ®éng Ly hîp an toµn Ly hîp an toµn Ly hîp c¾t khi qu¸ t¶i Chèt c¾t Ly hîp nh¶ qu¸ t¶i kiÓu bi 1151 1152 1153 1153 1154 1155 1156 Jaw-tyre overload release clutch Centrifugal clutch Overrunning clutch Brake Block Brake Brake drum Brake block Band brake Brake band Cone brake Springs Spring Ly hîp nh¶ qu¸ t¶i kiÓu vÊu 1157 Ly hîp ly t©m Ly hîp ch¹y tù do Th¾ng ( phanh ) Th¾ng kiÓu khèi Trèng th¾ng Khèi th¾ng Th¾ng ®ai §ai th¾ng Th¾ng c«n lß xo vµ nhÝp Lß xo 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 Tõ ®iÓn TiÕng Anh kü thuËt chuyªn nghµnh C¬ KhÝ ChÕ t¹o m¸y 15 - 1149 1150 1167 Biªn so¹n : NguyÔn Ngäc Tó Tõ trang 132 ®Õn 151 s¸ch Tõ ®iÓn Anh ViÖt b»ng tranh Helical spring Cylindrical extension spring Spring coil spring turn Hookend Mean spring diameter Wire diameter Spring index Spring rate Cylindrical compression spring Squared end turn Close end turn Conical spring Spring of round wire Spring of rectangular wire Belleville spring Set of Belleville springs Ring spring Spiral spring Torsion bar spring Leaf spring Multiple- leaf spring Block spring Rubber block compression Rubber-block torsion spring Lß xo xo¾n èc Lß xo d·n në trô 1168 1169 Vßng xo¾n lß xo Vßng xo¾n lß xo §Çu mãc §êng kÝnh trung b×nh cña lß xo §êng kÝnh d©y ChØ sè lß xo §é cøng lß xo Lß xo nÐn kiÓu trô 1170 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 §Çu xo¾n lß xo §Çu xo¾n lß xo Lß xo c«n Lß xo d©y trßn Lß xo d©y ch÷ nhËt Lß xo Belleville Chång lß xo Belleville Lß xo vßng Lß xo xo¾n èc Lß xo thanh xo¾n Lß xo l¸ NhÝp nhiÒu l¸ Lß xo khèi 1177 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 C¬ cÊu vµ truyÒn ®éng Power transmission and mechanisms general terms kh¸i niÖm chung Drive Kinematic diagram Power transmission Transmission Single-stage transmission Centre distance Driving shaft Driven shaft Velocity ratio Speed ratio Transmission ratio Multi-stage transmission Underdrive transmission Reducing transmission Overdrive transmission Stepup transmission Stepped speed variation Transmission gearbox Series of speeds Sù truyÒn ®éng S¬ ®å ®éng TruyÒn ®éng c«ng suÊt TruyÒn ®éng c«ng suÊt TruyÒn ®éng mét cÊp Kho¶ng c¸ch t©m Trôc dÉn ®éng Trôc bÞ dÉn Tû sè tèc ®é Tû sè tèc ®é Tû sè truyÒn ®éng TruyÒn ®éng nhiÒu cÊp TruyÒn ®éng gi¶m tèc TruyÒn ®éng gi¶m tèc TruyÒn ®éng t¨ng tèc TruyÒn ®éng t¨ng tèc Thay ®æi tèc ®é theo cÊp Hép b¸nh r¨ng Chuçi tèc ®é Tõ ®iÓn TiÕng Anh kü thuËt chuyªn nghµnh C¬ KhÝ ChÕ t¹o m¸y 16 - 1191 1192 1193 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1198 1199 1200 1201 1201 1202 1202 1203 1204 1205 Biªn so¹n : NguyÔn Ngäc Tó Tõ trang 132 ®Õn 151 s¸ch Tõ ®iÓn Anh ViÖt b»ng tranh Range of variation Common ratio of the series of speeds Stepless speed variations Kho¶ng biÕn ®æi Tû sè chung cña chuçi tèc ®é 1206 1207 BiÕn ®æi tèc ®é vµ cÊp 1208 Friction gearing Spur friction gearing Cone friction gearing Frontal friction gearing External-contact friction gearing Internal-contact friction gearing Friction wheel Friction disk Flat-faced-rim friction wheel Rim Grooved friction wheel Slip Relative slip Pull factor Pull characteristic of a friction gearing Variable-speed friction drive unit Frontal variable-speed friction drive unit Cone variable-speed friction drive unit Toroidal variable-speed friction drive unit Disk-type variable-speed friction drive unit TruyÒn ®éng ma s¸t TruyÒn ®éng ma s¸t ph¼ng TruyÒn ®éng ma s¸t c«n TruyÒn ®éng ma s¸t mÆt TruyÒn ®éng ma s¸t tiÕp xóc ngoµi TruyÒn ®éng ma s¸t tiÕp xóc trong B¸nh ma s¸t §Üa ma s¸t B¸nh ma s¸t vµnh ph¼ng 1209 1210 1211 1212 1213 Vµnh b¸nh B¸nh ma s¸t cã r·nh Sù trît Trît t¬ng ®èi YÕu tè kÐo §Æc tÝnh kÐo cña truyÒn ®éng ma s¸t Côm truyÒn ®éng ma s¸t tèc ®é thay ®æi Côm truyÒn ®éng ma s¸t ph¼ng tèc ®é thay ®æi Côm truyÒn ®éng ma s¸t c«n tèc ®é thay ®æi Côm truyÒn ®éng ma s¸t t«r«it tèc ®é thay ®æi Côm truyÒn ®éng ma s¸t kiÓu ®Üa tèc ®é thay ®æi 1217 1218 1219 1220 1221 1222 Sù truyÒn ®éng ®ai TruyÒn ®éng ®ai hë §ai TruyÒn ®éng cña ®ai MÆt chïng cña ®ai Pulley, rßng räc TruyÒn ®éng ®ai chÐo TruyÒn ®éng ®ai nöa chÐo TruyÒn ®éng ®ai gãc Puly dÉn híng trung gian TruyÒn ®éng ®ai cã bé c¨ng ®ai Puly c¨ng ®ai trung gian Sù c¨ng ®ai Gãc tiÕp xóc HÖ sè kÐo TruyÒn ®éng ®ai dÑt 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 Friction gearings truyÒn ®éng ma s¸t Belt drives truyÒn ®éng §ai Belt drive Open-belt drive Belt Driving side of belt Slack side of belt Pulley Crossed-belt drive Quarter-turn belt drive Angular belt drive Guiding ilder pulley Belt drive with a tensioner Tensioning idler pulley Belt tensioning Arc of contact Pull factor Flat-belt drive Tõ ®iÓn TiÕng Anh kü thuËt chuyªn nghµnh C¬ KhÝ ChÕ t¹o m¸y 17 - 1214 1215 1215 1216 1223 1224 1225 1226 1227 Biªn so¹n : NguyÔn Ngäc Tó Tõ trang 132 ®Õn 151 s¸ch Tõ ®iÓn Anh ViÖt b»ng tranh Flat belt Crowned rim V-belt drive Vee-belt Multiple vee-belt V-belt variable-speed drive unit Timing belt Round belt Leather belt Woven fabric belt Rubber-impregnated belt Belt joint Cemented joint Laced joint §ai dÑt R·nh vµnh kh¨n TruyÒn ®éng ®ai V §ai V §ai V béi TruyÒn ®éng ®ai V v« cÊp 1244 1245 1246 1247 1248 1249 §ai cã r¨ng §ai tiÕt diÖn trßn §ai da §ai v¶i sîi §ai cao su §Çu nèi ®ai Mèi nèi d¸n Mèi nèi mãc 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 Chain transmission Power transmission chain Sprocket Roller chain Roller-link plate Pin-link plate Pin Bushing Chain roller Pitch of chain Bushing chain Two-strand chain Multiple- strand chain Ewart chain Bent plate Silent chain Plate retainer Detachable chain Bushing-stud chain Hoisting chain Hoisting coil chain Flat-link hoisting chain TruyÒn ®éng xÝch XÝch truyÒn ®éng §Üa r¨ng XÝch l¨n M¸ trong cña xÝch M¸ ngoµi cña xÝch Chèt xÝch èng lãt chèt xÝch Con l¨n Bíc xÝch XÝch m¾t ph¼ng XÝch kÐp XÝch nhiÒu d©y XÝch Ewart M¸ xÝch XÝch ªm TÊm gi÷u híng XÝch th¸o ®îc XÝch chèt m¾t ph¼ng XÝch kÐo XÝch m¾t ®Ó n©ng XÝch n©ng m¾t dÑt 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 Toothed gearing Gearing Gear chain Toothed gear Gear Pinion Number of teeth Rack and pinion transmission Gear rack Rack Rack pinion TruyÒn ®éng b¸nh r¨ng TruyÒn ®éng b¸nh r¨ng B¸nh r¨ng B¸nh r¨ng B¸nh r¨ng nhá Sè r¨ng TruyÒn ®éng b¸nh r¨ng-thanh r¨ng Thanh r¨ng Thanh r¨ng B¸nh r¨ng nhá ( ¨n khíp víi chain Transmissions truyÒn ®éng xÝch toothed gearings truyÒn ®éng b¸nh r¨ng Tõ ®iÓn TiÕng Anh kü thuËt chuyªn nghµnh C¬ KhÝ ChÕ t¹o m¸y 18 - 1280 1280 1280 1281 1281 1282 1283 1284 1285 1285 1286 Biªn so¹n : NguyÔn Ngäc Tó Tõ trang 132 ®Õn 151 s¸ch Tõ ®iÓn Anh ViÖt b»ng tranh thanh r¨ng) TruyÒn ®éng b¸nh r¨ng trô TruyÒn ®éng b¸nh r¨ng c«n Gãc gi÷a c¸c trôc TruyÒn ®éng b¸nh r¨ng xo¾n trôc vu«ng gãc TruyÒn ®éng b¸nh r¨ng Hypoid B¸nh r¨ng chñ ®éng Hypoid B¸nh r¨ng bÞ ®éng Hypoid TruyÒn ®éng b¸nh vÝt - trôc vÝt TruyÒn ®éng b¸nh r¨ng ngoµi TruyÒn ®éng b¸nh r¨ng trong TruyÒn ®éng b¸nh r¨ng hµnh tinh Trôc quay hµnh tinh B¸nh r¨ng ®Þnh tinh B¸nh r¨ng hµnh tinh TruyÒn ®éng b¸nh r¨ng vi sai TruyÒn ®éng b¸nh r¨ng vi sai ph©n nh¸nh TruyÒn ®éng b¸nh r¨ng c«n vi sai TruyÒn ®éng b¸nh r¨ng kiÓu sãng B¸nh r¨ng mÒm dÎo B¸nh r¨ng cøng Bé t¹o sãng T¹o r·nh R¨ng Khe hë r¨ng §Ønh r¨ng Ch©n r¨ng MÆt r¨ng tiÕp xóc MÆt lîn HÖ thèng th©n khai T©m cña bíc r¨ng Vßng bíc r¨ng Vßng c¬ së §êng kÝnh vßng c¬ së Bíc c¬ b¶n §êng t¸c dông Gãc ¸p lùc Gãc n©ng r¨ng ChiÒu dµi ®êng tiÕp xóc Tû sè tiÕp xóc cã c«ng thøc to¸n häc Vßng ®Ønh r¨ng Vßng ch©n r¨ng PhÇn ®Çu r·nh PhÇn ch©n r·nh Biªn d¹ng r¨ng Cylindrical gearing Bevel gearing Shaft angle Crossed-axis helical gearing Hypoid gearing Hypoid gear Hypoid pinion Wrom gearing External gearing Internal gearing Epicyclic gear train Planet carrier Sungear Planet Pinion Differential gear train Differential spur gear train Differential bevel gear train Wave gearing Flexible gear Rigid gear Wave generator Toothing Tooth Tooth space Tip surface Root surface Tooth flank Fillet surface Involute tooth system Pitch point Pitch circle Base circle Base-circle diameter Base pitch Line of action Pressure angle Pressure angle Length of path in contact Tranverse contact ratio Tip circle Root circle Addendum part of tooth Dedendum part of tooth Tooth profile Tõ ®iÓn TiÕng Anh kü thuËt chuyªn nghµnh C¬ KhÝ ChÕ t¹o m¸y 19 - 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 Biªn so¹n : NguyÔn Ngäc Tó Tõ trang 132 ®Õn 151 s¸ch Tõ ®iÓn Anh ViÖt b»ng tranh Active flank Circumferential backflash Basic rack Module Profile angle Depth of engagement Pitch line Bottom clearance Fillet radius Circular-helical system Cylindrical gear Spur gear Helical gear Herringbone gear Elements of a cylindrical Face width Transverse circular pitch Transverse module Reference cylineder Reference diameter Reference circle Tooth trace Helix angle on the reference cylinder Normal pitch Normal module Axial pitch Overlap ratio Lead of tooth helix Tip diameter Addendum Dedendum Tooth undercut Addendum modiffication X-zero gear X-gear Addendum modiffication shift Addendum modiffication coeffient Base tangent length Distance over pins Tooth thickness along chord Chordal height Tooth thickness along reference circle Barrel-shaped tooth Tip relieved tooth Tip relief MÆt ho¹t ®éng Khe hë chu vi Vßng c¬ së Modul b¸ng r¨ng ( p=  x m) Gãc biªn d¹ng ChiÒu s©u tiÕp xóc §êng bíc r¨ng Khe hë ®¸y ch©n r¨ng B¸n kÝnh gãc lîn HÖ thèng b¸nh r¨ng trô xo¾n B¸nh r¨ng trô B¸nh r¨ng trô th¼ng B¸nh r¨ng xo¾n B¸nh r¨ng ch÷ V C¸c thµnh phÇn cña b¸nh r¨ng trô BÒ réng mÆt r¨ng Bíc chia Modul chia H×nh trô chia §êng kÝnh chia Vßng trßn chia §êng r¨ng Gãc xo¾n trªn vßng chia 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 Bíc ph¸p tuyÕn Module ph¸p tuyÕn Bíc trôc Tû sè kh«ng ¨n khíp Híng cña ®êng xo¾n r¨ng §êng kÝnh ®Ønh §Çu r¨ng Ch©n r¨ng C¾t ch©n r¨ng Biªn d¹ng ®Çu r¨ng B¸nh r¨ng chuÈn B¸nh r¨ng ch÷ X Di trît ®Çu r¨ng 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 HÖ sè biÕn d¹ng ®Çu r¨ng 1366 ChiÒu dµi tiÕp tuyÕn c¬ së KÝch thíc qua chèt ChiÒu dµi r¨ng theo d©y cung 1367 1368 1369 ChiÒu cao d©y cung ChiÒu dµy r¨ng theo ®êng trßn quy chiÕu R¨ng d¹ng Barell R¨ng ®Ønh hít lng Hít lng ®Ønh r¨ng 1370 1371 Tõ ®iÓn TiÕng Anh kü thuËt chuyªn nghµnh C¬ KhÝ ChÕ t¹o m¸y 20 - 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1372 1373 1374 Biªn so¹n : NguyÔn Ngäc Tó
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan