Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Tổng hợp bài thu hoạch sau học tập nghị quyết XII của Đảng...

Tài liệu Tổng hợp bài thu hoạch sau học tập nghị quyết XII của Đảng

.DOC
39
236738
173

Mô tả:

BÀI THU HOẠCH Họ và tên: Nguyễn Ngọc Đại Đơn vị công tác: Chi cục BVTV tỉnh Thanh Hóa; Đảng viên chi bộ Trạm Thú Y- Bảo Vệ Thực Vật. Từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 7 năm 2016 tôi được học tập văn kiện, nghị quyết Đại hội XII của Đảng do Huyện ủy huyện Bá Thước triển khai, sau quá trình học tập và nghiên cưu tôi xin hệ thống lại nhận thức của bản thân về Nghị quyết như sau: I. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT Đại hội XII của Đảng đã đưa ra những quyết sách mới, đúng đắn, mạnh mẽ, phù hợp để phát huy thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục đưa đất nước ta phát triển nhanh, bền vững, đáp ứng kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Sau đây là một số điểm mới nổi bật trong văn kiện Đại hội XII của Đảng. 1- Chủ đề Đại hội XII được xác định là: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Trong các thành tố chủ đề Đại hội XII đều có những điểm mới, nhất là thành tố “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” Thư hai “Phát huy sức mạnh dân tộc dân chủ xã hội chủ nghĩa”; thứ ba “Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới” thứ tư “bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định” được đưa vào chủ đề Đại hội. 2- Đại hội nhìn lại 30 năm đổi mới Đại hội XII đánh giá tổng quát: Nhìn tổng thể, qua 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đồng thời cũng còn nhiều vấn đề lớn, phức tạp, nhiều hạn chế, yếu kém cần phải tập trung giải quyết, khắc phục để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. So với Đại hội X nhìn lại 20 năm đổi mới, Đại hội XII không chỉ đánh giá tổng quát thành tựu, mà còn đánh giá tổng quát hạn chế, khuyết điểm. Đại hội XII rút ra ba kết luận quan trọng: (1) Những thành tựu đó tạo tiền đề, nền tảng quan trọng để nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong những năm tới; (2) Những thành tựu đó khẳng định đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, sáng tạo; (3) Những thành tựu đó khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử.
BÀI THU HOẠCH Họ và tên: Nguyễn Ngọc Đại Đơn vị công tác: Chi cục BVTV tỉnh Thanh Hóa; Đảng viên chi bộ Trạm Thú Y- Bảo Vệ Thực Vật. Từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 7 năm 2016 tôi được học tập văn kiện, nghị quyết Đại hội XII của Đảng do Huyện ủy huyện Bá Thước triển khai, sau quá trình học tập và nghiên cưu tôi xin hệ thống lại nhận thức của bản thân về Nghị quyết như sau: I. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT Đại hội XII của Đảng đã đưa ra những quyết sách mới, đúng đắn, mạnh mẽ, phù hợp để phát huy thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục đưa đất nước ta phát triển nhanh, bền vững, đáp ứng kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Sau đây là một số điểm mới nổi bật trong văn kiện Đại hội XII của Đảng. 1- Chủ đề Đại hội XII được xác định là: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Trong các thành tố chủ đề Đại hội XII đều có những điểm mới, nhất là thành tố “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” Thư hai “Phát huy sức mạnh dân tộc dân chủ xã hội chủ nghĩa”; thứ ba “Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới” thứ tư “bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định” được đưa vào chủ đề Đại hội. 2- Đại hội nhìn lại 30 năm đổi mới Đại hội XII đánh giá tổng quát: Nhìn tổng thể, qua 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đồng thời cũng còn nhiều vấn đề lớn, phức tạp, nhiều hạn chế, yếu kém cần phải tập trung giải quyết, khắc phục để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. So với Đại hội X nhìn lại 20 năm đổi mới, Đại hội XII không chỉ đánh giá tổng quát thành tựu, mà còn đánh giá tổng quát hạn chế, khuyết điểm. Đại hội XII rút ra ba kết luận quan trọng: (1) Những thành tựu đó tạo tiền đề, nền tảng quan trọng để nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong những năm tới; (2) Những thành tựu đó khẳng định đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, sáng tạo; (3) Những thành tựu đó khẳng định con đường đi lên chủ 1 nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử. Nhìn lại 30 năm đổi mới, từ những thành tựu cũng như hạn chế, Đại hội rút ra năm bài học. So với bài học rút ra của các Đại hội trước, các bài học Đại hội XII rút ra đều có những điểm mới, đặc biệt là bài học thứ tư về mối quan hệ dân tộc - quốc tế đã nhấn mạnh “phải đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết”. 3- Đại hội xác định “bốn trụ cột” phát triển đất nước trong thời kỳ mới Trong các văn kiện Đại hội XII của Đảng nêu rõ: Thời kỳ mới đòi hỏi phải phát triển đất nước toàn diện, đồng bộ hơn về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, trong đó phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; xây dựng văn hóa, con người làm nền tảng tinh thần; tăng cường quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên. Điểm mới nổi bật là: Văn kiện Đại hội XII không chỉ xác định phát triển kinh tế là trung tâm mà cả phát triển xã hội là trung tâm; không chỉ xây dựng văn hóa làm nền tảng tinh thần mà cả xây dựng con người làm nền tảng tinh thần. 4- Chủ trương tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức; hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Đây là một chủ trương lớn, quan trọng, được nêu ra từ Đại hội XI của Đảng. Trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh quá trình này theo hướng kết hợp có hiệu quả phát triển chiều rộng với chiều sâu, chú trọng phát triển chiều sâu, nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh trên cơ sở nâng cao năng suất lao động, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, đổi mới và sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát huy lợi thế so sánh và chủ động hội nhập quốc tế phát triển nhanh và bền vững (hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của Liên hợp quốc). Đổi mới mô hình tăng trưởng chuyển mạnh từ chủ yếu dựa vào xuất khẩu và vốn đầu tư sang phát triển đồng thời dựa cả vào vốn đầu tư, xuất khẩu và thị trường trong nước. Động lực quan trọng nhất và cũng là điều kiện để đổi mới mô hình tăng trưởng là đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới, sáng tạo. Thống nhất nhận thức nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Nhà nước đóng vai trò định hướng, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch và lành mạnh; sử dụng các công cụ, chính sách và các nguồn lực của Nhà nước 2 để định hướng và điều tiết nền kinh tế, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và bảo vệ môi trường; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội trong từng bước, từng chính sách phát triển. Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong phát triển kinh tế xã hội. 5- Chủ trương phát triển các vấn đề văn hóa, xã hội, môi trường Về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường tiềm lực và đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, Đại hội XII xác định: Giáo dục là quốc sách hàng đầu. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học. Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học: yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, sống tốt và làm việc hiệu quả. Từng bước hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Đổi mới căn bản công tác quản lý giáo dục, đào tạo, bảo đảm dân chủ, thống nhất, chất lượng; tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục, đào tạo. Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; đổi mới chính sách, cơ chế tài chính, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư để phát triển giáo dục và đào tạo. Phấn đấu đến năm 2030, nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực. Phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ, làm cho khoa học, công nghệ thực sự là quốc sách hàng đầu, là động lực quan trọng nhất để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, kinh tế tri thức, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tăng cường liên kết giữa các tổ chức khoa học và công nghệ với doanh nghiệp; mở rộng hình thức liên kết giữa Nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và nhà nông. Tăng cường hợp tác về khoa học, công nghệ, nhất là công nghệ cao, phải là hướng ưu tiên trong hội nhập quốc tế. Phấn đấu đến năm 2020, khoa học và công nghệ Việt Nam đạt trình độ phát triển của nhóm các nước dẫn đầu ASEAN; đến năm 2030, có một số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến trên thế giới. Về xây dựng, phát triển văn hoá, con người, Đại hội XII nhấn mạnh: Các cấp, các ngành phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc tầm quan trọng đặc biệt của văn hoá, con người; phải thực hiện có kết quả mục tiêu xây dựng nền văn hoá và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học; xây dựng văn hoá thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội; xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện. 3 Về quản lý phát triển xã hội; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, Đại hội XII xác định: Nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của phát triển xã hội bền vững và quản lý phát triển xã hội đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng, thực hiện các chính sách phù hợp với các giai tầng xã hội; giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc; khắc phục từng bước sự mất cân đối về phát triển giữa các lĩnh vực, các vùng, miền; bảo đảm sự hài hoà về lợi ích, về quan hệ xã hội, quan tâm thích đáng đến các tầng lớp, bộ phận yếu thế trong xã hội, đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, khắc phục xu hướng gia tăng phân hoá giàu - nghèo. Kịp thời kiểm soát và xử lý các rủi ro, mâu thuẫn, xung đột xã hội. Đẩy mạnh các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; giảm thiểu tai nạn giao thông. Gắn kết chặt chẽ chính sách kinh tế với chính sách xã hội, phát triển kinh tế với nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, bảo đảm để nhân dân được hưởng thụ ngày một tốt hơn thành quả của công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước. Mọi người dân đều có cơ hội và điều kiện phát triển toàn diện. Về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, Đại hội XII xác định: Tài nguyên là tài sản quốc gia, nguồn lực quan trọng của đất nước, phải được đánh giá đầy đủ, hạch toán trong nền kinh tế; được quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả và bền vững, gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Chú trọng sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo, vật liệu mới. Chủ động xây dựng, triển khai và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình, kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai cho từng giai đoạn. Trước mắt tập trung xử lý hiệu quả tình trạng lũ lụt, hạn hán, sạt lở bãi sông, bãi biển, xâm nhập mặn và triều cường,... đang tác động trực tiếp đến đời sống, sản xuất của nhân dân. 6- Chủ trương bảo vệ vững chắc Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế Đại hội XII xác định: Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa luôn gắn bó chặt chẽ, mật thiết với nhau; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân, Công an nhân dân là nòng cốt. 4 Thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế. Bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia - dân tộc, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng và cùng có lợi, thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hợp tác và phát triển; đa dạng hoá, đa phương hoá trong quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế,... Đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác, nhất là các đối tác chiến lược và các nước lớn có vai trò quan trọng đối với phát triển và an ninh của đất nước, đưa khuôn khổ quan hệ đã xác lập vào thực chất. Chủ động tham gia và phát huy vai trò tại các cơ chế đa phương, đặc biệt là ASEAN và Liên hợp quốc. 7- Chủ trương phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng lãnh đạo. Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” làm điểm tương đồng; tôn trọng những điểm khác biệt không trái với lợi ích chung của quốc gia - dân tộc; đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, khoan dung để tập hợp, đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước, tăng cường quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước, tạo sinh lực mới của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức. Thực hiện thí điểm dân trực tiếp bầu một số chức danh ở cơ sở và cấp huyện; mở rộng đối tượng thi tuyển cán bộ quản lý. 8- Chủ trương xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng Trong những năm tới, yêu cầu, nhiệm vụ nặng nề của thời kỳ phát triển mới đòi hỏi phải đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI. Các cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ Trung ương đến cơ sở phải nghiêm túc, tự giác và có kế hoạch, biện pháp phù hợp để khắc phục, sửa chữa những yếu kém, khuyết điểm. 5 Trước hết, phải chú trọng xây dựng Đảng về chính trị. Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới. Nâng cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ, tính chiến đấu của toàn Đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp; không dao động trong bất cứ tình huống nào. Tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng. Tập trung thực hiện mục tiêu: “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, bè phái, “lợi ích nhóm”, nói không đi đôi với làm. Kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên. Tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, tạo chuyển biến về chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng, nhất là tổ chức đảng trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Kiện toàn tổ chức, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở. Xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân,... vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng cao đẹp của Đảng. Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Xử lý kịp thời, nghiêm minh tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những hành vi dung túng, bao che cho khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên, công khai kết quả xử lý. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Tập hợp, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; giải quyết kịp thời, hiệu quả những bức xúc, những kiến nghị chính đáng của nhân dân và khiếu nại, tố cáo của công dân. Phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân, tạo thành phong trào cách mạng rộng lớn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, đồng thời là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, lâu dài. 6 Các cấp uỷ đảng, trước hết là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, và toàn bộ hệ thống chính trị phải kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chủ động phòng ngừa, không để xảy ra tham nhũng, lãng phí; xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi tham nhũng, lãng phí, bao che, dung túng, tiếp tay cho các hành vi tham nhũng, lãng phí, can thiệp, ngăn cản việc chống tham nhũng, lãng phí. Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, đặc biệt là với Nhà nước. Tiếp tục cụ thể hoá phương thức lãnh đạo của Đảng đã được xác định trong Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011 ở tất cả các cấp bằng những quy chế, quy định, quy trình cụ thể. Coi trọng xây dựng văn hoá trong các tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, trong hệ thống chính trị. Đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ Trung ương tới cơ sở, xây dựng phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, gần dân, trọng dân, vì dân, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng việc xây dựng, ban hành nghị quyết của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước. Nghị quyết phải thiết thực, ngắn gọn, khả thi; phải tính đến cân đối nguồn lực và điều kiện bảo đảm triển khai thực hiện có hiệu quả; phân công rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân, thời hạn hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp được ghi trong Nghị quyết. 9- Các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XII Mục tiêu tổng quát : Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ gìn hoà bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước; nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Các chỉ tiêu quan trọng : - Về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 6,5 7%/năm. Đến năm 2020, GDP bình quân đầu người khoảng 3.200 - 3.500 USD; tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GDP khoảng 85%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm bằng khoảng 32 - 34% GDP; bội chi ngân sách nhà nước còn khoảng 4% GDP. Năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp vào tăng trưởng khoảng 30 - 35%; năng suất lao động xã hội bình quân tăng khoảng 7 5%/năm; tiêu hao năng lượng tính trên GDP bình quân giảm 1 - 1,5%/năm. Tỉ lệ đô thị hoá đến năm 2020 đạt 38 - 40%. - Về xã hội : Đến năm 2020, tỉ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội khoảng 40%; tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 65 - 70%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 25%; tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%; có 9 - 10 bác sĩ và trên 26,5 giường bệnh trên 1 vạn dân; tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 80% dân số; tỉ lệ hộ nghèo giảm bình quân khoảng 1,0 1,5%/năm. - Về môi trường : Đến năm 2020, 95% dân cư thành thị, 90% dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh và 85% chất thải nguy hại, 95 - 100% chất thải y tế được xử lý; tỉ lệ che phủ rừng đạt 42%. Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, khi triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ Nghị quyết của Đại hội trên các lĩnh vực, cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Một là, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Hai là, xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Ba là, tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược; cơ cấu lại tổng thể và đồng bộ nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, chú trọng công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Chú trọng giải quyết tốt vấn đề cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, cơ cấu lại ngân sách nhà nước, xử lý nợ xấu và bảo đảm an toàn nợ công. Bốn là, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước. Mở rộng và đưa vào chiều sâu các quan hệ đối ngoại; tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện hiệu quả hội nhập quốc tế trong điều kiện mới, tiếp tục nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế. Năm là, thu hút, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân. Chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết; tăng cưòng quản lý phát triển xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, 8 an ninh con người; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Sáu là, phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh. II. XÁC ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA CÁ NHÂN NẾU LÀ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN CÔNG CHỨC TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Để Nghị quyết Đại hội XII của Đảng sớm đi vào cuộc sống, tôi đề ra một số nội dung cần thực hiện của bản thân như sau: Thứ nhất: Cần coi việc học tập, triển khai Nghị quyết là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, mà trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và nhân dân tại nơi cư trú. Thứ hai: Công tác học tập, quán triệt Nghị quyết phải góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch. Thứ ba: Tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện nghị quyết của chi bộ nơi công tác và nơi cư trú. Thứ tư: Cùng các đồng chí đảng viên, công chức thi đua phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của đại hội chi bộ đã đề ra. Cần tiếp tục cụ thể hóa các nội dung nghị quyết, thực hiện có trách nhiệm đối với nhiệm vụ được phân công để nghị quyết đạt kết quả cao nhất. Thứ năm: Tham gia cùng chi bộ thực hiện có hiệu quả công tác cán bộ, công tác phòng, chông tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo quy định của Pháp luật. Thứ sáu: Quan tâm cùng tập thể lãnh đạo văn phòng quan tâm xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh, chăm lo đời sống, tinh thần cho cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan. 9 Thứ bảy: Cùng cán bộ, công chức của cơ quan tham mưu thực hiện tốt công tác phục vụ cho thường trực HĐND, các ban và đại biểu HĐND mà trước hết là chuẩn bị tốt cho kỳ họp thứ nhất thành công tốt đẹp. ĐỐI VỚI CÁN BỘ CẤP ỦY, NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CẤP ỦY Thứ nhất, Bản thân cùng hoặc chỉ đạo (Các cấp uỷ, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, các tổ chức đoàn thể) tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chiến sỹ và các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, hiểu sâu, nắm vững về những nội dung cơ bản, những nội dung mới của văn kiện Đại hội XII của Đảng; đồng thời, phải nâng cao tính chiến đấu, tính tư tưởng, kịp thời uốn nắn những nhận thức lệch lạc, phản bác lại những quan điểm sai trái; kiên quyết đấu tranh bác bỏ những quan điểm thù địch. Thứ hai, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, cùng BTV, BCH, chi uỷ chi bộ cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội của cấp mình, ngành mình. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của mỗi địa phương, đơn vị phải bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và đề ra giải pháp cụ thể, thiết thực, nhất là các giải pháp mang tính đột phá, nhằm tạo chuyển biến thực sự trong từng lĩnh vực. Chú trọng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm để tập trung chỉ đạo, tạo chuyển biến thực sự ngay từ những quý đầu, năm đầu của nhiệm kỳ; khắc phục tình trạng rập khuôn, sao chép, sơ lược, làm cho xong chuyện trong việc xây dựng chương trình hành động. Đồng thời, tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Thứ ba, cùng với triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong năm 2016. Tập trung khắc phục ngay những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân gây trở ngại cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là nguyên nhân chủ quan do lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh; thực hiện đồng bộ các giải pháp để kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư có năng lực vào đầu tư tại tỉnh; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu mà Nghị quyết của Tỉnh uỷ đã đề ra cho năm 2016. Trong đó, nhiệm vụ hàng đầu, trọng tâm trước mắt là tiếp tục chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả sự cố môi trường biển vừa qua. Triển khai thực hiện ngay các quy định, hướng dẫn, các cơ chế, chính sách của Chính phủ và của tỉnh hỗ trợ ngư dân về sản xuất và đời sống nhằm giúp nhân dân vượt qua khó khăn. Tiếp tục rà soát, nắm chắc tình hình đời sống của ngư dân các xã vùng 10 biển để có biện pháp hỗ trợ, không để xảy ra tình trạng thiếu đói do sự cố môi trường biển vừa qua. Mặt khác, cùng tập thể cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị tập trung làm tốt hơn nữa công tác chính trị, tư tưởng, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ về các chủ trương, biện pháp của Trung ương, của tỉnh về xử lý sự cố môi trường biển hiện nay để mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu đúng sự quan tâm và trách nhiệm của Đảng và Nhà nước, của cấp uỷ, chính quyền của tỉnh và các địa phương đối với nhân dân trước sự cố môi trường biển để nhân dân yên tâm, không hoang mang dao động và không để bị kẻ xấu lợi dụng kích động, xuyên tạc. Tập trung chỉ đạo các địa phương, các ngành phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư để giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai dự án của địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân, tạo sự đồng thuận, chung sức, chung lòng vượt qua khó khăn, nhất trí cao để tiếp tục triển khai Dự án. Tiếp tục đẩy mạnh vận động tuyên truyền, làm tốt hơn nữa công tác tư tưởng trong nhân dân để triển khai một số dự án đã có chủ trương đầu tư. Tích cực đẩy mạnh các hoạt động du lịch, dịch vụ, tập trung các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, kích cầu du lịch sau ảnh hưởng của sự cố môi trường biển. Nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ, du lịch gắn với bảo đảm môi trường, an ninh trật tự ở các khu du lịch, tạo chuyển biến tích cực về chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của ngành du lịch. Quan tâm đẩy mạnh và thực hiện tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực văn hóa xã hội. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh cải cách tư pháp, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực, trách nhiệm trong giải quyết công việc của chính quyền các cấp. Tập trung xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thứ tư, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn bộ máy chính quyền các cấp sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 bảo đảm đúng quy định của pháp luật; thực hiện tốt chủ đề năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là “Tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, biến lời nói thành hành động” nhằm chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân, phấn đấu vì sự phát triển của tỉnh, quyết tâm không để tỉnh ta rơi vào vòng xoáy của sự tụt hậu. Hơn lúc nào hết, mỗi một cán bộ, đảng viên hãy phát huy cao độ lòng yêu quê hương, ra sức đổi mới, năng động, sáng tạo nhằm phấn đấu vì mục tiêu cao cả, xây dựng ….. ngày càng phát triển nhanh và bền vững như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đã đề ra. ĐỐI VỚI CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC TRƯỜNG HỌC 1. Tăng cường nâng cao nhận thức về nội dung cơ bản của nghị quyết XII 11 của Đảng, tập trung làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, tác phong lành mạnh cho cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên. - Làm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường nhận thức rõ vai trò quan trọng của giáo dục và đào tạo trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá. - Cán bộ, giáo viên cần nhận thức được rằng: cấp tiểu học là cấp học nền tảng trong hệ thống giáo dục, giúp cho học sinh hình thành được nhân cách bước đầu rất cơ bản để các em có điều kiện rèn luyện học tập và phát triển các cấp học tiếp theo. - Thường xuyên tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên sinh hoạt nâng cao tư tưởng chính trị, coi trọng công tác dân chủ đặc biệt khâu đoàn kết trong nội bộ, giáo dục tập thể để thấy rõ vai trò to lớn của đoàn kết (đoàn kết là nguyên nhân của mọi thắng lợi). - Coi trọng công tác thi đua, công tác động viên tuyên truyền, mạnh dạn đặt niềm tin vào giáo viên để khơi dậy sự năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong đội ngũ. Xây dựng mối đoàn kết gắn bó giữa giáo viên và phụ huynh học sinh, nêu rõ được trách nhiệm của mỗi bên để cùng phối hợp giáo dục. - Xây dựng mối quan hệ đoàn kết giữa giáo viên chủ nhiệm với lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương, với BGH cũng như các tổ chức đoàn thể, cùng phối hợp làm công tác giáo dục để giáo dục dào tạo thực sự là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân. - Thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Lồng ghép trong cuộc họp hội đồng sư phạm nhà trường, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt dưới cờ, kể một mẫu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đối với giáo viên phải đăng ký một phần việc để học tập. - Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” bằng cách từng CBGVNV thể hiện được công trình, phần việc cụ thể trong năm học. - Đặc biệt coi trọng tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm trong việc tự học, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng với nhiệm vụ mới của giáo dục. Luôn coi trọng kết quả chất lưọng giáo dục, lấy học sinh làm thước đo cuối cùng để đánh giá chất lượng và sự cố gắng của đội ngũ giáo viên. 2. Xây dựng quy chế làm việc khoa học nhằm nâng cao hiệu quả của các hoạt động trong nhà trường. - Thực hiện mục tiêu kế hoạch, chỉ đạo các tổ, các cá nhân làm việc theo kế hoạch, tất cả công việc phải được kế hoạch hoá, cụ thể hóa, tiêu chuẩn hoá. 12 Các quy định cụ thể: + Quy dịnh về trực lãnh đạo, trực tuần của giáo viên. + Quy định về hồ sơ giáo viên. + Quy định về soạn bài, chấm bài. + Quy định về lịch hội họp, chế độ thông tin báo cáo. - Thông qua quy chế trên để cán bộ giáo viên có lề lối làm việc khoa học, từ đó siết chặt được kỷ cương, nề nếp trong nhà trường. 3. Xây dựng củng cố hoạt động của tổ chuyên môn. Xác định đây là một nội dung quan trọng của công tác quản lý, đánh giá cán bộ, giáo viên, nó có vai trò rất lớn trong công tác bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ giáo viên và chất lượng giáo dục. Hoạt động hiệu quả của mỗi giáo viên sẽ tạo ra điều kiện tốt nhất để mỗi giáo viên tự học hỏi lẫn nhau về kiến thức, chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm, từ đó nâng cao trình độ năng lực của mình. Với vai trò như vậy đòi hỏi tổ chuyên môn phải được tổ chức hợp lý và hoạt động có nề nếp và khoa học. - Phải có nội dung sinh hoạt cụ thể bằng kế hoạch hàng tháng, hàng kỳ, cả năm học. Nội dung sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn phải có đủ các nội dung như: + Đánh giá kết quả công tác tuần trước. + Triển khai công tác tuần tới. + Thảo luận, thống nhất chương trình, đưa ra bài toán khó, hướng dẫn giải. - Có kế hoạch kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy chế chuyên môn, quy định của nhà trường. - Có kế hoạch dạy bài khó hoặc dạy rút kinh nghiệm theo chuyên đề, phân công người dạy cụ thể. - Phân công cụ thể người giúp đỡ những giáo viên mới ra trường hoặc những giáo viên còn yếu về từng mặt. - Phát động phong trào viết SKKN trong toàn trường, tập trung vào yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy. - Làm tốt công tác thi đua khen thưởng ngay trong trong từng đợt thi đua. Cho dù giá trị vật chất không đáng là bao nhưng cũng đã động viên được giáo viên kịp thời, khích lệ được phong trào ngày càng hiệu quả. - Thông qua các phong trào thi đua, giáo viên đã có thêm được rất nhiều 13 kinh nghiệm trong công tác giảng dạy. Hoạt động này thật sự thiết thực cho công tác tự học, tự rèn luyện của mỗi người. 4: Đánh giá cán bộ, giáo viên thường xuyên và đúng quy trình. Thứ nhất, Đánh giá cán bộ, Giáo viên trước hết phải xem xét ở góc độ cái “tâm” và “tầm” của những người tham gia đánh giá cán bộ công chức, trước hết là cấp có thẩm quyền. Cái “tâm” ở đây chính là ý thức của người tham gia đánh giá cán bộ, công chức. Đây là nhân tố quan trọng để đánh giá đúng cán bộ, công chức. Mục đích và động cơ của người tham gia đánh giá cán bộ, công chức cần thực sự trong sáng: đánh giá đúng để bố trí, đề bạt đúng cán bộ, công chức. Nếu thiếu sự công tâm, trung thực thì khó có thể đánh giá một cách khách quan, vô tư - cho dù có đầy đủ tri thức để đánh giá cán bộ, công chức. Cái “tâm” đòi hỏi việc đánh giá cán bộ, công chức không được phiến diện, hời hợt, chủ quan cảm tính; không được định kiến, nhìn sự phát triển của con người theo quan điểm tĩnh, bất biến. Thứ hai, Khi đánh giá cán bộ, GV không thể chỉ xem xét một lúc, một thời điểm, một thời gian ngắn hoặc chỉ nhìn thấy hiện tại mà cần có thời gian dài, một quá trình. Mọi việc đều có sự chuyển biến, con người cũng có sự thay đổi về nhiều mặt, nên nhận xét một con người không thể cố định, bất biến mà phải trong quá trình vận động. Do đó, phải kết hợp theo dõi đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ về cán bộ, công chức nhằm phản ánh liên tục và kịp thời sự phát triển của cán bộ, công chức, kết hợp nhiều nguồn thông tin khác nhau để phân tích, chọn lọc cho khách quan. Hơn nữa, phải có hiểu biết khá sâu sắc công việc, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của người mà mình đánh giá và những thông tin đầy đủ, chân thực về bản thân cũng như hoàn cảnh gia đình cán bộ, công chức đó. Thứ ba, đánh giá cán bộ, giáo viên, nhân viên phải lấy hiệu quả công tác thực tế làm thước đo chủ yếu. Đánh giá cán bộ, công chức phải dựa vào những quy định cụ thể về tiêu chuẩn của từng chức danh và tiêu chí đánh giá đối với từng đối tượng cán bộ, công chức. Năng lực cán bộ, chức thể hiện ở hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị của họ theo chức trách nhiệm vụ được giao, thể hiện ở khối lượng, chất lượng hiệu quả công tác trên các lĩnh vực lãnh đạo, quản lý. Vì vậy, để có thể đánh giá cán bộ, công chức khách quan hơn, phương thức đánh giá cần được bổ sung những yếu tố định lượng (về công việc, thời gian hoàn thành công việc, tỷ lệ xử lý tình huống thỏa đáng và những giải pháp sáng tạo trong công việc …) bằng cách xây dựng một hệ thống yêu cầu, đòi hỏi của công việc cho mỗi vị trí công chức với các tiêu chí về tiêu chuẩn trình độ, năng lực; về khối lượng công việc, quy trình xử lý; quy trình tổng hợp, báo cáo kết quả công tác định kỳ. 14 Thứ tư, nâng cao tính tự giác, tích cực, chủ động trong phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của bản thân. Mỗi cán bộ, GV cần nhận thức được việc tu dưỡng, rèn luyện bản thân, tự điều chỉnh hoàn thiện mình, trau dồi đạo đức cách mạng, xây dựng lối sống lành mạnh là “chìa khóa” để nâng cao uy tín. Mỗi cán bộ phải đề ra kế hoạch, đăng ký mốc phấn đấu về nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức từng năm. Kế hoạch đăng ký phấn đấu này phải được Ban giám hiê êu coi là một trong những căn cứ xem xét đánh giá cán bộ hằng năm. Thứ năm, khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ được tham gia nâng cao trình độ chuyên môn (nhất là đào tạo sau đại học), học tập, bồi dưỡng về trình độ chính trị để nâng dần chất lượng của công việc. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, GV cũng cần nêu cao tinh thần tự học, tự rèn luyện, tự trau dồi kiến thức nhằm làm phong phú thêm vốn kiến thức hiện có. Thứ sáu, thường xuyên tu dưỡng đạo đức, thực hiện chuẩn mực nghề nghiệp, trong đó vai trò của người cán bộ, GV trong tình hình hiện nay phải gắn với việc thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư Thứ bảy, Đánh giá cán bộ, giáo viên phải căn cứ vào hệ thống tiêu chuẩn chức danh. nếu không căn cứ vào hệ thống tiêu chuẩn cụ thể rất dễ dẫn đến đánh giá theo cảm tính, thiếu khách quan và thậm trí có thể đánh giá sai cán bộ, công chức. Nếu đánh giá sai cán bộ sẽ phá hỏng toàn bộ các khâu còn lại của công tác cán bộ, hậu quả là lãng phí tài năng, Bên cạnh đó, công tác đánh giá cán bộ, công chức cần phải chú trọng việc phát hiện nhân tài từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển thành những cán bộ, công chức để tạo nguồn. Thứ tám, Chú trọng đánh giá hiệu quả hoạt động thực tiễn của mỗi cán bộ, giáo viên trong nhà trường. Đánh giá về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ là đánh giá về tài năng của người cán bộ, giáo viên. Khi đánh giá về vốn kiến thức, năng lực tư duy khoa học của cán bộ không nên chỉ xem xét bằng cấp, học vị chung chung mà xem nhẹ học lực, trình độ chuyên môn sâu, kết quả lao động, tư duy khoa học. Với cán bộ lãnh đạo, quản lý, cần đánh giá tính mẫn cảm chính trị, năng lực tư duy khoa học, khả năng vận dụng, tổ chức, kiểm tra, tổng kết, khả năng dùng người... Một bộ phận cán bộ, công chức hiện nay còn chạy theo bằng cấp là do ảnh hưởng của cách đánh giá này. Muốn đánh giá cán bộ, giáo viên mô êt cách đúng đắn, chính xác, người có trách nhiệm phải kiên nhẫn tìm hiểu, theo dõi cán bộ trong một thời gian dài; xác định đánh giá cán bộ không phải một lần, mà bao hàm cả một quá trình nhận thức, là yếu tố thường xuyên trong quá trình quy hoạch, luân chuyển, đào tạo và bố trí sử dụng cán bộ (tức là quá trình đánh giá và đánh giá lại cán bộ). Do đó, 15 người làm công tác này phải có kế hoạch thật chặt chẽ, hợp lý trong quản lý cán bộ, phải có các bước đánh giá phù hợp, khoa học, phải hợp lực với nhiều người, tham khảo ý kiến số đông trong đánh giá cán bộ. Muốn vậy, phải thực hành dân chủ rộng rãi trong Đảng và quần chúng. Thứ chín, Cần vận dụng sáng tạo những nội dung đánh giá cán bộ. Tùy vào đối tượng cán bộ đánh giá, tùy vào thời điểm đánh giá, vào mục đích đánh giá mà người tham gia đánh giá cần phải nghiên cứu kỹ tiêu chuấn, quy chế, quy trình đánh giá, vận dụng một cách linh hoạt nội dung đánh giá để đảo bảo đảm công tác đánh giá được hiệu quả nhất đồng thời đánh giá đúng năng lực thật sự của cán bộ công chức trong nhà trường. Trong đánh giá cán bộ cần phải chống những thái độ nể nang, né tránh, “dĩ hòa vi quý”, thủ tiêu đấu tranh, tự phê bình và phê bình yếu, trù dập người thẳng thắng đấu tranh phê bình. Phải bảo đảm công khai, dân chủ, minh bạch song phải tránh lợi dụng dân chủ, phê bình và tự phê bình để nói xấu đồng chí, đồng nghiệp nhằm thực hiện ý đồ cá nhân. Thứ mười, Ban giám hiê êu và các đoàn thể trong nhà trường cần xác định, công tác đánh giá cán bộ, GV nhân viên của nhà trường là nhiệm vụ quan trọng, quyết định chất lượng đội ngũ cán bộ, GV, nhân viên do đó cần đánh giá một cách chính xác, khách quan, trung thực, công tâm và khoa học. III.KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT. Để tổ chức thực hiện tốt nội dung của nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trong thời gian tới tôi xin đề xuất một số nhiệm vụ và giải pháp như sau: Một là: Bản thân mỗi cán bộ, đảng viên phải tập trung làm rõ và nêu cao tinh thần trách nhiệm cá nhân, gương mẫu thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình, nói đi đôi với làm, nêu gương về đạo đức, lối sống để từ đó đề ra các hoạt động trong công tác chuyên môn, nhất là các chính sách của Đảng và nhà nước có liên quan, ảnh hưởng lớn đến người dân. Hai là: Tự phê bình và phê bình thẳng thắn, dân chủ, nghiêm túc, chân thành trên cơ sở tình thương yêu đồng chí, đồng nghiệp. Thực hiện nghiêm túc những điều đảng viên không được làm. Làm tốt việc kiểm điểm hàng năm để có căn cứ xem xét, sàng lọc đội ngũ cán bộ, đảng viên trong chi bộ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Ba là: Tôn trọng, lắng nghe và giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, cán bộ cơ sở. Bốn là: Thực hiện tốt chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/05/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt các nguyên tắc sinh hoạt Đảng. Với truyền thống, bản chất tốt đẹp của Đảng, được nhân dân và cán bộ đồng tình ủng hộ; nhất định chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của 16 Đảng, tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, đưa đất nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp Công nghiệp hóa, hiện đại hóa Đất nước, hội nhập và phát triển toàn diện với mục tiêu “ Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. ……………., ngày……….tháng…..năm 2016 Người viết bài thu hoạch Hàm Rồng 12C14-Khóa 2000 17 BÀI THU HOẠCH Họ và tên:………………………………………………………………... Chức vụ, đơn vị công tác: ………………………………………………. Từ ngày….. đến ngày …… tháng… năm 2016 tôi được học tập văn kiện, nghị quyết Đại hội XII của Đảng do …..triển khai, sau quá trình học tập và nghiên cưu tôi xin hệ thống lại nhận thức của bản thân về Nghị quyết như sau: I. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT Đại hội XII của Đảng đã đưa ra những quyết sách mới, đúng đắn, mạnh mẽ, phù hợp để phát huy thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục đưa đất nước ta phát triển nhanh, bền vững, đáp ứng kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Sau đây là một số điểm mới nổi bật trong văn kiện Đại hội XII của Đảng. 1- Chủ đề Đại hội XII được xác định là: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Trong các thành tố chủ đề Đại hội XII đều có những điểm mới, nhất là thành tố “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”Thư hai “Phát huy sức mạnh dân tộc dân chủ xã hội chủ nghĩa”; thứ ba “Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới”thứ tư “bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định” được đưa vào chủ đề Đại hội. 2- Đại hội nhìn lại 30 năm đổi mới Đại hội XII đánh giá tổng quát: Nhìn tổng thể, qua 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đồng thời cũng còn nhiều vấn đề lớn, phức tạp, nhiều hạn chế, yếu kém cần phải tập trung giải quyết, khắc phục để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. So với Đại hội X nhìn lại 20 năm đổi mới, Đại hội XII không chỉ đánh giá tổng quát thành tựu, mà còn đánh giá tổng quát hạn chế, khuyết điểm. Đại hội XII rút ra ba kết luận quan trọng: (1) Những thành tựu đó tạo tiền đề, nền tảng quan trọng để nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong những năm tới; (2) Những thành tựu đó khẳng định đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, sáng tạo; (3) Những thành tựu đó khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử. 18 Nhìn lại 30 năm đổi mới, từ những thành tựu cũng như hạn chế, Đại hội rút ra năm bài học. So với bài học rút ra của các Đại hội trước, các bài học Đại hội XII rút ra đều có những điểm mới, đặc biệt là bài học thứ tư về mối quan hệ dân tộc - quốc tế đã nhấn mạnh “phải đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết”. 3- Đại hội xác định “bốn trụ cột” phát triển đất nước trong thời kỳ mới Trong các văn kiện Đại hội XII của Đảng nêu rõ: Thời kỳ mới đòi hỏi phải phát triển đất nước toàn diện, đồng bộ hơn về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, trong đó phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; xây dựng văn hóa, con người làm nền tảng tinh thần; tăng cường quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên. Điểm mới nổi bật là: Văn kiện Đại hội XII không chỉ xác định phát triển kinh tế là trung tâm mà cả phát triển xã hội là trung tâm; không chỉ xây dựng văn hóa làm nền tảng tinh thần mà cả xây dựng con người làm nền tảng tinh thần. 4- Chủ trương tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức; hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Đây là một chủ trương lớn, quan trọng, được nêu ra từ Đại hội XI của Đảng. Trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh quá trình này theo hướng kết hợp có hiệu quả phát triển chiều rộng với chiều sâu, chú trọng phát triển chiều sâu, nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh trên cơ sở nâng cao năng suất lao động, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, đổi mới và sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát huy lợi thế so sánh và chủ động hội nhập quốc tế phát triển nhanh và bền vững (hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của Liên hợp quốc). Đổi mới mô hình tăng trưởng chuyển mạnh từ chủ yếu dựa vào xuất khẩu và vốn đầu tư sang phát triển đồng thời dựa cả vào vốn đầu tư, xuất khẩu và thị trường trong nước. Động lực quan trọng nhất và cũng là điều kiện để đổi mới mô hình tăng trưởng là đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới, sáng tạo. Thống nhất nhận thức nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Nhà nước đóng vai trò định hướng, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch và lành mạnh; sử dụng các công cụ, chính sách và các nguồn lực của Nhà nước để định hướng và điều tiết nền kinh tế, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và bảo vệ môi trường; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội trong từng bước, từng chính 19 sách phát triển. Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong phát triển kinh tế xã hội. 5- Chủ trương phát triển các vấn đề văn hóa, xã hội, môi trường Về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường tiềm lực và đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, Đại hội XII xác định: Giáo dục là quốc sách hàng đầu. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học. Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học: yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, sống tốt và làm việc hiệu quả. Từng bước hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Đổi mới căn bản công tác quản lý giáo dục, đào tạo, bảo đảm dân chủ, thống nhất, chất lượng; tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục, đào tạo. Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; đổi mới chính sách, cơ chế tài chính, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư để phát triển giáo dục và đào tạo. Phấn đấu đến năm 2030, nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực. Phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ, làm cho khoa học, công nghệ thực sự là quốc sách hàng đầu, là động lực quan trọng nhất để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, kinh tế tri thức, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tăng cường liên kết giữa các tổ chức khoa học và công nghệ với doanh nghiệp; mở rộng hình thức liên kết giữa Nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và nhà nông. Tăng cường hợp tác về khoa học, công nghệ, nhất là công nghệ cao, phải là hướng ưu tiên trong hội nhập quốc tế. Phấn đấu đến năm 2020, khoa học và công nghệ Việt Nam đạt trình độ phát triển của nhóm các nước dẫn đầu ASEAN; đến năm 2030, có một số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến trên thế giới. Về xây dựng, phát triển văn hoá, con người, Đại hội XII nhấn mạnh: Các cấp, các ngành phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc tầm quan trọng đặc biệt của văn hoá, con người; phải thực hiện có kết quả mục tiêu xây dựng nền văn hoá và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học; xây dựng văn hoá thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội; xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện. Về quản lý phát triển xã hội; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, Đại hội XII xác định: 20
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan