Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Trung học phổ thông Lớp 11 Trắc nghiệm lịch sử 11 ( bài 1 đến 7 có đáp án )...

Tài liệu Trắc nghiệm lịch sử 11 ( bài 1 đến 7 có đáp án )

.DOC
8
59343
164

Mô tả:

Đề cương ôn tập LS 11 Biên soạn : TRƯỜNG NGÂN Câu 1; Khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc ở Trung Quốc diễn ra trong bao nhiêu năm? A: 12 năm. B: 13 năm C: 14 năm D: 15 năm Câu 2: Trước thái độ của triều đình Mãn Thanh đối với đế quốc.Nhân dân Trung Quốc có hành động gì? A: Đầu hàng đế quốc. B: Nổi dậy đấu tranh C: Thỏa hiệp với đế quốc D: Lợi dụng đế quốc chống phong kiến Câu 3: Nhân dân Phi lip pin chống chủ nghĩa thực dân nào? A: Anh_Pháp. B: Tây ban nha_Mĩ C: Pháp_Hà lan D; Mĩ_Anh Câu 4: Nguyên nhân trực tiếp dẫn tới chiến tranh thế giới thứ nhất? A:Sự hung hãn của Đức B: Thái tử Á0-Hung bị ám sát C; Mâu thuẫn Anh_Pháp D: Mâu thuẫn về vấn đề thuộc địa Câu 5: Trong cuộc đua giành giật thuộc địa nước nào hung hãn nhất? A: Mĩ. B:Anh C: Đức D: Nhật Câu 6: Lãnh tụ phong trào Duy Tân ở Trung Quốc là ai? A: Hồng Tú Toàn. B: Tôn Trung Sơn. C: Lương Khải Siêu_Khang Hữu Vi Câu 7: Khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc là cuộc đấu tranh của giai cấp nào? A: Tư sản. B: Nông dân. C: Thợ thủ công. D: Công nhân Câu 8: Nước nào ở Đông Nam Á không trở thành thuộc địa của thực dân phương Tây? A: Mã lai. B: Xiêm. C: Bru nây. D: Xin ga po Câu 9: Nguyên nhân sâu xa dẫn tới chiến tranh thế giới thứ nhất? A: Sự thù địch Anh_Pháp. B: Sự hình thành phe liên minh C: Mâu thuẫn về vấn đề thuộc địa. D: Sự tranh chấp lãnh thổ châu Âu Câu 10: thời gian thành lập Phe Liên Minh và gồm những nước nào ? A: Đức_Ý_Nhật. B: 1882, Đức_Áo hung. C: Đức_Nhật_Aó. D: Đức_Nhật_Mĩ Câu 11: Xiêm là nước duy nhất Đông Nam Á duy nhất không trở thành thuộc địa là do? A: Duy trì chế độ phong kiến. C: Tăng cường khả năng quốc phòng. B: Tiến hành cách mạng tư sản D: chính sách duy tân của Ra ma V Câu 12: Cuộc khởi nghĩa thể hiên tinh thần đoàn kết hai nước Việt Nam_ Cam pu chia trong cuộc đấu tranh chống thực dân pháp? A: Khởi nghĩa Si vô tha. B : Khởi nghĩa A cha xoa C : Khởi nghĩa Pu côm pô. D : K hởi nghĩa Ong kẹo Câu 13: Trong cuộc đua giành giật thuộc địa nước nào hung hãn nhất? A: Anh. B: Nhật. C: Đức. D: Mĩ Câu 14: Lãnh tụ Tôn Trung Sơn theo khuynh hướng nào? A: Trung lập. B: Dân chủ tư sản. C: Quân chủ lập hiến. D: Nền cộng hòa Câu 15: Với điều ước nào Trung Quốc thực sự trở thành nước nữa thuộc địa nữa phong kiến? A: Tân Sửu. B: Nam Kinh. C:Bắc Kinh. D:Nhâm Ngọ Câu 16: Phong trào Duy Tân diễn ra trong thời gian nào? A: 1989. B: 1898. C: 1901. D: 1902 Câu 17: Tính chất của chiến tranh thế giới thứ nhất? A: Chính nghĩa thuộc về phe lien minh. B: Chính nghĩa thuộc về phe hiệp ước C: Chiến tranh đế quốc xâm lược phi nghĩa. D:Chính nghĩa thuộc về nhân dân Câu 18: Trong quá trình chiến tranh thế giới 1 sự kiện nào đánh dấu nước chuyển biến lớn trong cục diên chính trị thế giới? A: Thất bại thuộc về phe liên minh. C: Mĩ tham chiến. B:Chiến thắng Véc_đoong D: Cách mạng tháng 10 Nga Câu 19: Địa bàn bùng nổ phong trào Nghĩa Hòa Đoàn ở Trung Quốc? A: Sơn Tây. B: Sơn Đông. C: Trực Lệ. D: Bắc Kinh Câu 20: Kết qua chiến tranh thế giới 1 nằm ngoài dự tính của các nước đế quốc? A: 10 triệu người chết. B; Sự thất bại của phe liên minh C: Thành công của cách mạng tháng 10 Nga D: Phong trào yêu nước phát triển Câu 22 .Giai cấấp tư sản Trung Quốốc ra đời và lớn mạnh lên vào thời gian nào? A. Cuốấi thêấ kỉ XVIII và lớn mạnh vào cuốấi thêấ kỉ XIX. XX. B. Cuốối thếố kỉ XIX và lớn mạnh vào đâầu thếố kỉ C. Cuốấi thêấ kỉ XIX và lớn mạnh vào cuốấi thêấ kỉ XX. XIX. D. Đấầu thêấ kỉ XVIII và l ớn m ạnh vào cuốấi thêấ k ỉ CÂU 23 .Hãy chỉ ra nét khác biệt của phong trào đấấu tranh của nhân dân ÂẤn Độ những năm 1905 - 1908 so với thời gian trước đó. A. Tâốt cả các phương án trến B. Mang đậm ý thức dấn tộc. C. Thực hiện mục têu đấấu tranh vì độc lập và dấn chủ. CÂU 24 .Cuộc khởi nghĩa của nhấn dấn Ca-vi-tố ở Phi-lip-pin đã có kêất quả như thêấ nào? A. Thâốt bại, những người lãnh đạo bị bắốt và x ử tử. B. Nhấn dấn đã làm chủ được thủ đố. C. Buộc thực dấn Tấy Ban Nha phải trao trả độc lập cho nhấn dấn Phi-lip-pin. D. Thực dấn Tấy Ban Nha phải ban hành một sốấ chính sách nhượng bộ vêầ kinh têấ, dấn ch ủ cho nhấn dấn.D. Do giai cấấp tư sản lãnh đạo. CÂU 25 .Nữ hoàng Anh tuyên bốấ mình là Nữ hoàng ẤẤn Độ vào thời đi ểm nào? A. Ngày 1 -1 - 1877. C. Ngày 1 -11 - 1887. B. Ngày 11 -1 - 1877. D. Ngày 11 -11- 1877. CÂU 26. Sau cuộc cải cách Minh Trị, tấầng lớp Samurai chủ trương xấy dựng nước Nhật trên ưu thêấ nào? A. Sức mạnh quân sự. C. Truyêần thốấng văn hóa lấu đ ời. B. Sức mạnh kinh têấ. D. S ức mạnh áp chêấ vêầ chính tr ị CÂU 27 .Nhật Bản xác định biện pháp chủ yêấu để vươn lên trong thêấ giới t ư bản chủ nghĩa là gì? A. Chạy đua vũ trang với các nước tư bản chủ nghĩa. C. Tiêấn hành chiêấn tranh giành giật thuộc B. Mở rộng lãnh thổ ra bên ngoài. đ ịa, m ở r ộng lãnh th ổ. D. Tắng cường tếầm lực kinh tếố và quốốc phòng. CÂU 28. Cuộc Duy tân Mậu Tuấất năm 1898 của Khang Hữu Vi và Lương Khải Siếu được sự đốầng tnh ủng hộ của vị vua nào? A. Quang Tự. C. Khang Hi B. Càn Long. D. Ph ổ Nghi CÂU 29 .Nước nào ở Mĩ La tnh giành độc lập đấầu tên? Vào thời gian nào? A. Ha-i-t, 1802. C. Ha-i-t, 1804. B. Mê-hi-cố, 1821. D. Bra-xin, 1791. CÂU 30. Trong 20 năm đấầu đấấu tranh (1885-1905), Đảng Quốốc đại chủ trương dùng phương pháp gì để đấấu tranh đòi Chính phủ Anh thực hiện cải cách ở ẤẤn Độ? A. Dùng phương pháp ốn hòa. C. Dùng phương pháp thương l ượng B. Dùng phương pháp bạo lực. D. Dùng phương pháp đấấu tranh chính tr ị. CÂU 31. Hiệp hội cống nhân xe lửa In-đố-nế-xi-a được thành lập vào năm nào? A. 1908. B. 1911. C. 1910. CÂU 32 .Vì sao Thái Lan vấẫn giữ được độc lập tương đốấi vào thêấ kỉ XIX? D. 1909. A. Vì đã thực hiện chính sách ngoại giao khốn khéo và mếầm d ẻo . B. Được Mĩ bảo trợ vêầ quấn sự. C. Sự chiêấn đấấu anh dũng của nhấn dấn. D. Địa hình nhiêầu sống ngòi, đốầi núi khó xấm nhập. CÂU 33 .Với điềều ước Tân Sửu, Trung Quốốc phải chấấp nhận những điềều khoản nặng nềề nào? A. Trả một khoản tếần lớn để bốầi thường chiếốn phí và để cho các n ước đếố quốốc đ ược quyếần đóng quân ở Bắốc Kinh. B. Các nước đêấ quốấc được quyêần can dự vào cống việc đốấi nội và đốấi ngoại c ủa Trung Quốấc. C. Để cho các nước đêấ quốấc được quyêần đóng quấn ở Băấc Kinh. D. Trả một khoản têần lớn để bốầi thường chiêấn phí. CÂU 34 . Thực dân Anh tềấn hành khai thác ẤẤn Độ vềề kinh tềấ nhằềm những mục đích gì? A. Khai thác các nguốần nguyên liệu. B. Vơ vét l ương thực - th ực ph ẩm. C. Tâốt cả các phương án trến. D. Bóc lột nhấn cống đ ể thu lợi nhuận. CÂU 35. Trong khoảng 25 nằm cuốấi thềấ kỉ XIX, dưới chính sách cai trị tàn bạo c ủa th ực dấn Anh sốấ ng ười chềất đói ở ẤẤn Độ là bao nhiều? A. 36 triệu người. C. 26 triệu người. B. 27 triệu người. D. 16 tri ệu ng ười. CÂU 36. Vào thời gian nào thì chêấ độ Mạc phủ ở Nhật Bản lấm vào khủng hoảng và suy yêấu? A. Giữa thếố kỉ XIX. C. Đấầu thêấ kỉ XIX. B. Cuốấi thêấ kỉ XVIII. D. Cuốấi thêấ k ỉ XIX. C37 . cuộc Cách mạng 1905 - 1907 ở Nga mang tính chấất gì? A) Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới B) Cách mạng dấn chủ tư sản C) Cách mạng vố s ản D) Cách m ạng vố s ản ki ểu m ới CÂU 38 .Nguyền nhấn khách quan dấẫn đềấn bùng nổ cách mạng 1905-1907 ở Nga là ? a. Cống thương nghiệp phát triển, sự ra đời của cống ty đ ộc quyêần b. Chêấ độ chuyên chêấ Nga hoàng kìm hãm sản xuấất, phát tri ển, bóp nghẹt t ư do dấn ch ủ đ ời sốấng nhấn dấn, cống nhấn cơ cực c. Thâốt bại chiếốn tranh Nga- Nhật => Xã Hội Mâu thuâẫn sâu sắốc d. Tấất cả nguyênVào năm 1990, Lenin cùng các đốầng chí xuấất bản bài " Tin L ửa" v ới m ục đích gì CÂU 39 .Chủ nghĩa xã hội khống tưởng có điểm chung là gì? A. Mơ ước một xã hội tốốt đẹp. C. Coi lao đ ộng là nghĩa vụ. B. Chủ trương xóa bỏ giai cấấp. D. Thừa nh ận chêấ đ ộ t ư h ữu. CÂU 40 .Quốấc gia nào là những nước đi đâầu trong việc đi xâm chiếốm khu vực Mĩ Latnh ? A. Tây Ban Nha và Bốầ Đào Nha. C. Pháp và Bốầ Đào Nha. B. Anh và Hà Lan. D. Hà Lan và Tấy Ban Nha. CÂU 41 .Nơi tập trung đại bác của Quốấc dấn quấn là nơi nào? A. Phía Băấc Pa-ri. B. Đốầi Mốn C. Trung tấm thủ đố. D. Véc-xai. . CÂU 42 Sự kiện nao đánh dấấu Cắm-pu-chia trở thành thuộc địa của Pháp ? A) Pháp gạt bỏ ảnh hưởng của Xiêm B) Pháp gấy áp lực buộc vua Nố-rố-đốm chấấp nhấn quyêần bảo hộ. C) Vua Nố-rố-đốm kí hiệp ước nắm 1884 D) Các giáo sĩ Phương Tấy xấm nhập vào Căm-pu-chia CÂU 43 .Tháng 11/ 1917 có sự kiên nào xảy ra ở Nga ? A) Nga kí hòa ước Brét - Li-tốấp với Đức B) Cách mạng tháng 10 thành cống ở Nga C) Cách mạng dấn chủ tư sản thành cống ở Nga. D.Chính phủ tư sản rút khỏi Chiêấn tranh thêấ giới thứ Nhấất Câu 44. Bản giao hưởng sốố 3, sốố 5, sốố 9 nổi têấng của nhà soạn nhạc nào thời Cận đại? A) Mố-da (Người Áo) C) Mố-da (Người Đức) B) Bét-tố-ven (Ng ười Áo) D. Bét-tố-ven (Người Đức) Cấu 38 Ở cuốấi thếố kỷ XIX – Đâầu thếố kỷ XX, ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia trở thành đốấi tượng của thực dấn nào? A) Anh B) Pháp C) Đức D) Mĩ Câu 45. Với chính sách mêầm dẻo, khốn khéo thì nước nào ở Đống Nam Á đã giữ được nêần độc lập của mình? A) Việt Nam D) Lào C) Campuchia B) Xiếm Câu 46 Sự kiện nào Áo – Hung chính thức tuyên chiêấn với Xéc-bi ? A) 28/06/1914 D) 28/07/1914 C) 28/06/1915 B) 28/07/1915 Câu 47. Tổ chức Liến Minh dân tộc các nước Cộng hòa Châu Mĩ được thành lập vào năm nào? A) 1898 B) 1899 C) 1889 D) 1988 Câu 48. Sau chiêấn tranh Anh – Bố ơ (1899-1902), Anh đã chiêấm vùng đấất nào ở Chấu phi? A) Băấc Phi B) Nam Phi C) Tấy Phi D) Đống Phi Câu 49. Nước nào chiêấm nhiêầu thuộc địa nhấất ở Chấu Phi cuốấi thêấ kỷ XIX – Đấầu thêấ kỷ XX? A) TD Anh – 32 % C) TD Anh – 28 % B) TD Pháp – 32 % D) TD Pháp – 28% Câu 50. Cuộc chiêấn tranh thêấ giới thứ nhấất diêẫn ra trong giai đoạn n ào? A) 1914 – 1918 B) 1915 – 1918 C) 1916 – 1918 D) 1917 - 1918.. Câu 51. Năm 1882 ba nước Đức, Áo – Hung, Italia đã thành lập tổ chức nào? A) Hiệp ước C) Liến Minh D) Đốấi lập B) Hiệp ước – Liên Minh Câu 52. Trong chiêấn tranh thêấ giới thứ I chiêấn dịch Véc-đoong năm 1916 diêẫn ra ở nước nào? A) Anh C) Đức B) Pháp D) USA- MĨ Câu 53. Nhà soạn nhạc nổi têấng người Áo thời Cận đại là ai? A) Mố-da B) Bét-tố-ven C) Traix-cốấp-ki D . Mác-tuên Câu 52. Tiểu thuyêất «Những người khốấn khổ» là của tác giả nào? ( CHÚ Ý ) A) LépTốn-xtối (Người Nga) C ) Mác-Tuên (Người Mĩ) B) Vích-to-Huy-Gố (Người Pháp) D) Pu-skin (Người Nga) Câu 55. Coóc-nấy (1606 – 1684) là đại biểu xuấất săấc cho nêần văn học nào? ( CHÚ Ý ) A) Nêần hài kịch Pháp C)Truy ện ng ụ ngốn Pháp B) Nếần bi kịch cổ điển Pháp D) Tiểu thuyêt Pháp Câu 56. Hố-xế-Ri-dan là nhà văn, nhà thơ lớn của Philippin với tác phẩm nổi têấng là gì? ( CHÚ Ý ) A .Nhật ký người điên C) Nh ững ng ười I-nố-xăng đi du l ịch B) Đừng động vào tối D) Những người khốấn khổ Câu 57. Mĩ chính thức tham gia chiêấn tranh thêấ giới I t ừ khi nào? ( CHÚ Ý ) A) 02/04/1917 B) 04/02/1914 C) 02/04/1915 D) 04/02/1915 Câu 58. Sự kiện ngày 03/03/1918 đánh dấấu nước nào rút khỏi chiêấn tranh thêấ gi ới th ứ nhấất? ( CHÚ Ý ) A)Đức C) Anh B) Nga D) Pháp Câu 59. Cuộc chiêấn tranh thêấ giới lấần thứ nhấất kêất thúc vào ngày nào? A) 11/10/1918 C) 10/11/1918 B) 11/11/1918 D) 01/11/1918 Câu 60. Cuộc cải cách Duy Tấn Minh trị được têấn hành trên các lĩnh vực nào? A) Chính trị, kinh têấ, quấn sự và ngoại giao B) Chính trị, quấn sự, văn hóa - giáo dục và ngoại giao v ới Mĩ C) Chính trị, kinh tếố, quân sự, vắn hóa- giáo dục D) Kinh têấ, quấn sự, giáo dục và ngoại giao Câu 61 . sự đoàn kêất chiêấn đấấu của nhấn dấn Đống Dương được thể hiện qua cuộc khởi nghĩa nào ? A.) khởi nghĩa Cao Nguyên boloven do ống kẹo Và com ma đang đang chỉ huy. B.) cuộc khởi nghĩa của Pu Cốm Bố C.) cuộc khởi nghĩa nống dấn năm 1890 do Samin lãnh đ ạo D.) cuộc khởi nghĩa nhấn dấn A chê CÂU 62 . cuộc đấu tranh của nhân dân Campuchia còn thu hút đông đảo người trong hoàng tộc tiêu biểu là ? A. Hoàng than si vô tha C . Ong kẹo và com ma da B. vua Norodom D. pu côm bô Câu 63: Cuộc Duy Tân Minh Trị diễn ra vào thời gian nào? A. 1/1867 B. 3/1868 C. 1/1868 Câu 64: Cuộc Duy Tân Minh Trị đã mang lại kết qủa gì cho Nhật Bản? D. 3/1869 A. Thoát khỏi số phận một nước thuộc địa. B. Trở thành nước tư bản chủ nghĩa đầu tiên ở Châu Á. C. Xóa bỏ chế độ phong kiến lạc hậu D. Câu a và b. Câu 65: Cuộc đấu tranh nào thể hiện tinh thần đoàn kết của nhân dân Cam-pu-chia và nhân dân Việt Nam? A. Pha-ca-đuốc và A-cha-xoa C. A-cha-xoa và Pu-côm-bô B. Pu-côm-bô và Si-vô-tha D. Si-vô-tha và Pha-ca-đuốc Câu 66: Lào trở thành thuộc địa của Pháp vào năm nào? A. 1883 B. 1893 C. 1885 D. 1890 Câu 67 : Mĩ tham chiến cùng phe hiệp ước trong giai đoạn thứ hai nhằm mục đích gì ? A.giúp các nước đánh bại quân đức B. chia lợi trong cuộc chiến tranh sắp kết thúc ( bán vũ khí kiếm lời ) C . tiêu diệt tên trùm chiến tranh Đức D . Đòi lại quyền lợi cho các nước Anh , Pháp , Nga Câu 68 : chế độ Mạc Phủ Nhật Bản giống với thời nào nước ta ? A . Thời Mạc B . Thời Lê Trịnh C . Thời Tây Sơn D . Thời Nguyễn ( HÃY NHẤN THÍCH. CHÍNH LÀ ĐỘNG LỰC ĐỂ CÓ NHIỀU BÀI HAY HƠN NỮA) “ Trận này nếu không qua về tưới cà phê , trồng tiêu… “
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan