Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Luyện thi - Đề thi Thi THPT Quốc Gia 32 đề thi thử tốt nghiệp thpt môn sinh học năm 2021 có lời giải chi tiết từng câ...

Tài liệu 32 đề thi thử tốt nghiệp thpt môn sinh học năm 2021 có lời giải chi tiết từng câu (file word)

.DOC
299
143
56

Mô tả:

SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN 1 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2020 – 2021 THÁI BÌNH MÔN: SINH HỌC Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian phát đề Câu 1 (TH): Ở cà chua, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Biết rằng thể tự bội giảm phân bình thường cho các giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh. Cho giao phấn hai cây cà chua tứ bội (P) với nhau, thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 75% cây quả đỏ : 25% cây quả vàng. Kiểu gen của P là A. AAaa × Aaaa. B. AAaa × aaaa. C. AAaa × AAaa. D. Aaaa × Aaaa. Câu 2 (VD): Trong trường hợp giảm phân và thụ tinh bình thường, một gen quy định một tính trạng và gen trội là trội hoàn toàn. Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDdHh × AaBbDdHh sẽ cho kiểu hình mang 3 tính trạng trội và một tính trạng lặn ở đời con chiếm tỉ lệ là A. 27/64 B. 9/64 C. 27/256 D. 81/256. Câu 3 (NB): Xét các phát biểu sau: 1- Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể luôn biểu hiện thành kiểu hình. 2- Đột biến lặp đoạn (lặp gen) làm thay đổi nhóm gen liên kết. 3- Đột biến chuyển đoạn không tương hỗ không làm thay đổi nhóm gen liên kết 4 – Các đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thường có xu hướng làm giảm khả năng sinh sản của sinh vật. Số nhận định đúng là A. 3 B. 2 C. 4 D. 1 Câu 4 (NB): Ở thực vật, thoát hơi nước diễn ra qua: A. rễ cây và lá cây. B. lớp sáp và cutin C. lớp vỏ trên thân cây, D. khí khổng và lớp cutin. Câu 5 (NB): Điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ diễn ra chủ yếu ở mức A. dịch mã. B. sau dịch mã. C. trước phiên mã. D. phiên mã. Câu 6 (NB): Theo lí thuyết, có thể nào sau đây có kiểu gen dị hợp tử về cả 2 cặp gen? A. aaBB. B. AaBb. C. AABb. D. AAbb. Câu 7 (TH): Trong quá trình nhân đôi ADN ở tế bào nhân sơ, nhờ các enzim tháo xoắn, hai mạch đơn của phân tử ADN tách nhau tạo nên chạc hình chữ Y. Khi nói về cơ chế của quá trình nhân đôi ở chạc hình chữ Y, phát biểu nào sau đây sai? A. Enzim ADN polimeraza di chuyển trên mạch khuôn theo chiều 5’-3’ B. Trên mạch khuôn 5'- 3’ thì mạch mới được tổng hợp ngắt quãng tạo nên các đoạn ngắn. C. Trên mạch khuôn 3'-5' thì mạch mới được tổng hợp liên tục. D. Enzim ADN polimeraza tổng hợp mạch mới theo chiều 5' -3' Câu 8 (NB): Các mức xoắn trong cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể điển hình ở sinh vật nhân thực được kí hiệu lần lượt theo đường kính là 11nm; 30nm , 300nm. Trang 1 A. sợi siêu xoắn (vùng xếp cuộn), sợi chất nhiễm sắc, sợi cơ bản. B. sợi cơ bản, sợi chất nhiễm sắc, sợi siêu xoắn (vùng xếp cuộn). C. sợi chất nhiễm sắc, sợi cơ bản, sợi siêu xoắn (vùng xếp cuộn). D. sợi cơ bản, sợi siêu xoắn (vùng xếp cuộn), sợi chất nhiễm sắc. Câu 9 (TH): Khi nói về đột biến lệch bội, phát biểu nào sau đây là đúng? A. Ở tế bào sinh dục, đột biến lệch bội chỉ xảy ra đối với cặp NST giới tính mà không xảy ra đối với cặp NST thường. B. Ở cùng một loài tần số xảy ra đột biến lệch bội thể không nhiễm thường cao hơn đột biến lệch bộ dạng thể một nhiễm C. Đột biến lệch bội có thể xảy ra trong nguyên phân trong các tế bào sinh dưỡng hình thành nên thể khảm D. Đột biến lệch bội được phát sinh do rối loạn phân bào làm cho tất cả các cặp NST tương đồng đều không phân li Câu 10 (VD): Một loài thực vật, xét 4 cặp gen nằm trên 4 cặp nhiễm sắc thể khác nhau, mỗi gen có hai alen, quy định một tính trạng. Trong quần thể của loài xuất hiện các dạng đột biến thể tam nhiễm khác nhau về các nhiễm sắc thể chứa các gen nói trên, alen trội là trội hoàn toàn. Số loại kiểu gen tối đa qui định kiểu hình mang 4 tính trạng trội là A. 16 B. 96 C. 112 D. 81 Câu 11 (NB): Khi nói về tâm động của nhiễm sắc thể, những phát biểu nào sau đây đúng? (1) Tâm động là trình tự nuclêôtit đặc biệt, mỗi nhiễm sắc thể có duy nhất một trình tự nuclêôtit này. (2) Tâm động là vị trí liên kết của nhiễm sắc thể với thời phân bào, giúp nhiễm sắc thể có thể di chuyển về các cực của tế bào trong quá trình phân bào, (3) Tâm động bao giờ cũng nằm ở đầu tận cùng của nhiễm sắc thể. (4) Tâm động là những điểm mà tại đó ADN bắt đầu tự nhân đôi. (5) Tuỳ theo vị trí của tâm động mà hình thái của nhiễm sắc thể có thể khác nhau A. (3), (4), (5) B. (1), (2), (5) C. (2), (3), (4). D. (1), (3), (4) Câu 12 (TH): Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các gen phân li độc lập. Phép lai nào sau đây cho tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời con là 3: 3:1:1? A. aaBbdd × AaBbDd B. AaBbDd × AaBbdd C. AabbDd × AaBbDd D. AaBbDD × AabbDD Câu 13 (NB): Dạng đột biến gen nào sau đây làm cho số liên kết hiđrô của gen tăng thêm một liên kết? A. Thay thế một cặp (A - T) bằng một cặp (G-X). B. Thay thế một cặp (G- X) bằng một cặp (A - T) C. Thêm một cặp (A - T). D. Mất một cặp (A - T). Câu 14 (NB): Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng khi nói về quá trình quang hợp ở thực vật ? Trang 2 (1) ở thực vật C3 sản phẩm đầu tiên của giai đoạn cố định CO2 là hợp chất AlPG. (2) Ở thực vật C4 và thực vật CAM có hai loại lục lạp ở tế bào mô giậu và tế bào bao bó mạch. (3) Sản phẩm đầu tiên của giai đoạn cố định CO2 ở thực vật CAM là hợp chất 4C. (4) Sản phẩm trong pha sáng của quá trình quang hợp gồm có ATP, NADPH, O2. A. 4 B. 3 C. 2 D. 1 Câu 15 (VD): Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các gen phân ly độc lập, gen trội là trội hoàn toàn. Tính theo lý thuyết có mấy kết luận đúng về kết quả của Phép lai: AaBbDdEe × AaBbDdEe? (1) Kiểu hình mang 2 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn ở đời con chiếm tỷ lệ 9/256. (2) Có 8 dòng thuần được tạo ra từ Phép lai trên. (3) Tỷ lệ con có kiểu gen giống bố mẹ là 1/16. (4) Tỷ lệ con có kiểu hình khác bố mẹ là 3/4 (5) Có 256 kiểu tổ hợp giao tử được hình thành từ phép lai trên A. 4 B. 5 C. 2 D. 3 Câu 16 (NB): Đậu Hà Lan có bộ NST 2n = 14. Tế bào sinh dưỡng của đậu Hà Lan có chứa 16 NST có thể được tìm thấy ở A. thể một hoặc thể bốn kép. B. thể ba. C. thể một hoặc thể ba. D. thể bốn hoặc thể ba kép. Câu 17 (VDC): Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do một gen có 3 alen là A 1; A2, A3 quy định và có quan hệ trội lặn hoàn toàn. Trong đó, alen Al quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen A 2 và alen A3, alen A2 quy định hoa trắng trội hoàn toàn so với alen A3 quy định hoa vàng. Cho các cây hoa đỏ lưỡng bội (P) giao phấn với nhau, thu được F1. Gây đột biến tứ bội hóa các hợp tử F1 bằng cônsixin thu được các cây tứ bội. Lấy hai cây tứ bội đều có hoa đỏ ở F1 cho giao phấn với nhau, ở F2 thu được 2 loại kiểu hình, trong đó cây hoa vàng chiếm tỉ lệ 1/36. Cho rằng cây tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội, các giao tử lưỡng bội thụ tinh với xác suất như nhau. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây về F 2 là đúng ? I. Có 4 loại kiểu gen khác nhau. II. Tỉ lệ kiểu gen chỉ có 1 alen A3 trong số kiểu gen có chứa alen A3 quy định hoa đỏ là 1/3. III. Lấy ngẫu nhiên 1 cây hoa đỏ, xác suất thu được cây mang alen A3 là 34/35 IV. Tỉ lệ cây hoa đỏ mang 2 alen A1 trong số cây hoa đỏ có mang alen A1 chiếm là 9/17. A. 3 B. 2 C. 1 D. 4 Câu 18 (NB): Cho các sự kiện diễn ra trong quá trình phiên mã: (1) ARN polimeraza bắt đầu tổng hợp mARN tại vị trí đặc hiệu (2) ARN polimeraza bám vào vùng điều hoà làm gen tháo xoắn để lộ ra mạch gốc có chiều 3' 5'. (3) ARN polimeraza trượt dọc theo mạch mã gốc trên gen có chiều 3'-5'. (4) Khi ARN polimeraza di chuyển tới cuối gen, gặp tín hiệu kết thúc thì nó dừng phiên mã Trong quá trình phiên mã, các sự kiện trên diễn ra theo trình tự đúng là Trang 3 A. (1) → (2) → (3) → (4) B. (1) → (4) → (3) → (2). C. (2) → (1) → (3) → (4). D. (2) → (3) → (1) → (4). Câu 19 (TH): Trong trường hợp mỗi gen qui định một tính trạng, quan hệ trội lặn hoàn toàn. Phép lai giữa hai cơ thể có kiểu gen AabbDd và AaBbdd cho kiểu hình mang hai tính trạng trội chiếm A. 6/16 B. 9/16 C. 3/16 D. 7/16. Câu 20 (VD): Ở một loài thực vật, alen A qui định thân cao trội hoàn toàn so với alen a qui định thân thấp. Alen B qui định là không xẻ thùy trội hoàn toàn so với alen b qui định lá xẻ thùy. Alen D qui định hoa màu đỏ trội không hoàn toàn so với alen d qui định hoa màu trắng, kiểu gen Dd cho hoa màu hồng. Các gen nằm trên các cặp NST thường khác nhau. Cho cây thân cao, lá không xẻ thùy, hoa màu hồng tự thụ phấn, thu được F1.Theo lý thuyết, tỉ lệ nào sau đây không phù hợp với tỷ lệ kiểu hình F1 ? A. 27:9:9:9:3:3:3:1 B. 1:2:1 C. 6:3:3:2:1:1 D. 18:9:9:6:6:3:3:3:3:2:1:1 Câu 21 (VDC): Câu 21: Ở một loài thú, tính trạng màu lông do một gen có 4 alen nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định. Alen A quy định lông đen trội hoàn toàn so với các alen A 2, alen A3 và alen A4; alen A2 quy định lông xám trội hoàn toàn so với các alen A 3 và alen A4; alen A3 quy định lông vàng trội hoàn toàn so với alen A4 quy định lông trắng. Theo lý thuyết, trong các nhận định sau có bao nhiêu nhận định đúng? I. Thực hiện Phép lai giữa 2 cá thể (P), nếu F1 thu được tối đa 3 loại kiểu gen, thì chỉ có 2 loại kiểu hình. II. Cho 1 cá thể lông đen lại với 1cá thể lông vàng, nếu đời con F 1 có tỉ lệ kiểu hình 1:1 thì tối đa có 5 phép lai phù hợp. III. Cho cá thể lông đen lại với cá thể lông xám, đời F 1 sẽ thu được tỉ lệ 2 lông đen: 1 lông xám: 1 lông trắng, IV.Cho các cá thể lông xám giao phối với nhau, trong số cá thể lông xám thu được ở đời F 1, số cá thể thuần chủng chiếm tỉ lệ 1/2. A. 4 B. 3 C. 1 D. 2 Câu 22 (NB): Xét 4 tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBbDd, 4 tế bào này thực hiện giảm phân tạo giao tử. Trong đó có 1 tế bào không phân li cặp NST mang cặp gen Aa trong GP I, GP II diễn ra bình thường. Các tế bào khác giảm phân bình thường. Theo lý thuyết, trong các trường hợp phát sinh tỉ lệ giao tử sau đây, trường hợp nào không thể xảy ra. A. 1:1:1:1:1:1:1:1 B. 3: 3:1:1 C. 2:2:1:1:1:1. D. 1:1:1:1 Câu 23 (NB): Loại đột biến nào sau đây là đột biến số lượng NST? A. Mất đoạn. B. Lặp đoạn. C. Lệch bội. D. Đảo đoạn. Câu 24 (VD): Ở đậu Hà Lan, gen A: thân cao, alen a: thân thấp; gen B: hoa đỏ, alen b: hoa trắng, hai cặp gen nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể thường khác nhau. Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp về 2 cặp gen tự thụ phấn được F1. Cho giao phấn ngẫu nhiên 1 cây thân cao, hoa trắng và 1 cây thân thấp, hoa đỏ của F 1. Nếu không có đột biến và chọn lọc, tính theo lí thuyết thì xác suất xuất hiện đầu thân cao, hoa trắng ở F2 là A. 2/9 B. 4/9 C. 1/9 D. 8/9 Câu 25 (NB): Trong các bộ ba sau đây, bộ ba nào là bộ ba kết thúc? Trang 4 A. 3'UGA5’ B. 3'UAG 5’ C. 3'AGU5’ D. 5'AUG 3’. Câu 26 (NB): Cho các phát biểu sau đây: (1) Quá trình khử NO3- thực hiện nhờ enzym nitrogenaza. (2) Dung dịch trong mạch gỗ chủ yếu là các axit amin. (3) Vi khuẩn trong đất không có lợi cho thực vật là vi khuẩn phản nitrat hóa. (4) Nơi cuối cùng nước và các chất khoáng hòa tan phải đi qua trước khi vào hệ thống mạch dẫn của rễ là tế bào nội bì. Số phát biểu đúng là: A. 1 B. 2 C. 4 D. 3 Câu 27 (VD): Trong quá trình giảm phân của cơ thể cái, có 10% số tế bào cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa không phân li trong giảm phân I, giảm phân II bình thường, các tế bào còn lại giảm phân bình thường. Ở cơ thể đực có 8% số tế bào cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Bb không phân li trong giảm phân I, giảm phân II bình thường, các tế bào còn lại giảm phân bình thường. Xét Phép lai P: ♀ AabbDd × ♂ AaBbdd, thu được F1. Biết không xảy ra đột biến gen. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng về F1? I. Có tối đa 12 loại kiểu gen không đột biến và 44 loại kiểu gen đột biến, II. Có thể sinh ra hợp tử có kiểu gen AAbdd với tỉ lệ 0,05%. III. Có thể sinh ra 14 loại thể một. IV. Có thể sinh ra kiểu gen aabbbdd. A. 4 B. 2 C. 1 D. 3 Câu 28 (NB): Trong một lần nguyên phân của một tế bào ở thể lưỡng bội, một nhiễm sắc thể của cặp số 3 và một nhiễm sắc thể của cặp số 6 không phân li, các nhiễm sắc thể khác phân li bình thường. Kết quả của quá trình này có thể tạo ra các tế bào con có bộ nhiễm sắc thể là A. 2n+1+1 và 2n -1 - 1 hoặc 2n +1-1 và 2n - 1+1. B. 2n+1+1 và 2n-2 hoặc 2n+2 và 2n-1-1. C. 2n+1-1 và 2n-2- 1 hoặc 2n+2+1 và 2n - 1+1. D. 2n+2 và 2n-2 hoặc 2n+2+1 và 2n-2- 1. Câu 29 (NB): Các sắc tố quang hợp hấp thu năng lượng ánh sáng và truyền cho nhau theo sơ đồ nào sau đây: A. Diệp lục b. carotenoit, diệp lục a, diệp lục a ở trung tâm phản ứng. B. Carotenoit, diệp lục a, diệp lục b, diệp lục a ở trung tâm phản ứng. C. Carotenoit, diệp lục b, diệp lục a, diệp lục a ở trung tâm phản ứng. D. carotenoit, diệp lục a, diệp lục a ở trung tâm phản ứng. Câu 30 (NB): Trong mô hình cấu trúc của operon Lac, vùng vận hành là nơi A. ARN polimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã. B. mang thông tin quy định cấu trúc prôtêin ức chế. Trang 5 C. prôtêin ức chế có thể liên kết làm ngăn cản sự phiên mã. D. chứa thông tin mã hoá các axit amin trong phân tử prôtêin cấu trúc. Câu 31 (TH): Khi nói về operon Lạc ở vi khuẩn E. coli, có bao nhiêu phát biểu sau đây sai? I. Gen điều hòa (R) nằm trong thành phần của operon Lac. II. Vùng vận hành (O) là nơi prôtêin ức chế có thể liên kết làm ngăn cản sự phiên mã. III. Khi môi trường không có lactôzơ thì gen điều hòa (R) vẫn có thể phiên mã. IV. Khi gen cấu trúc A và gen cấu trúc Z đều phiên mã 10 lần thi gen cấu trúc Y cũng phiên mã 10 lần. A. 4 B. 3 C. 2 D. 1 Câu 32 (VD): Cho biết gen trội là trội hoàn toàn, mỗi gen quy định 1 tính trạng, đột biến không xảy ra. Cho phép lai ♂AaBbDdEE × ♀AabbddEe, thu được F 1. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng? I. F1 có 32 loại kiểu gen và 8 loại kiểu hình. II. Kiểu hình trội về tất cả các tính trạng chiếm tỉ lệ 18,75%. II. Có 10 loại kiểu gen quy định kiểu hình trội về cả 3 tình trạng. IV. Tỉ lệ đời con có kiểu hình giống mẹ là 3/16. A. 4 B. 1 C. 2 D. 3 Câu 33 (TH): Khi nói về mối quan hệ giữa huyết áp, tiết diện mạch máu và vận tốc máu, phát biểu nào sau đây là sai? A. Mao mạch có tổng tiết diện mạch lớn nhất nên huyết áp thấp nhất B. Trong hệ thống tĩnh mạch, tổng tiết diện mạch giảm dần từ tiểu tĩnh mạch đến tĩnh mạch chủ nên vận tốc máu tăng dần. C. Trong hệ thống động mạch, tổng tiết diện mạch tăng dần từ động mạch chủ đến tiểu động mạch nên vận tốc máu giảm dần. D. Vận tốc máu phụ thuộc vào sự chênh lệch huyết áp và tổng tiết diện mạch máu. Câu 34 (VD): Một loài TV có bộ NST lưỡng bội 2n= 8.Trên mỗi cặp NST xét một gen có 2 alen. Giả sử đột biến làm phát sinh thể một ở tất cả các cặp NST. Theo lý thuyết, các thế một trong loài này có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen thể một về các gen đang xét? A. 432 B. 216 C. 16 D. 54 Câu 35 (TH): Một loài động vật có bộ NST 2n=12. Khi quan sát quá trình giảm phân của 2000 tế bào sinh tinh một cá thể, người ta thấy 40 tế bào có cặp NST số 3 không phân li trong giảm phân 1, các sự kiện khác trong giảm phân diễn ra bình thường, các tế bào còn lại giảm phân bình thường. Loại giao tử có 6 NST chiếm tỉ lệ A. 2% B. 98% C. 49% D. 49,5% Câu 36 (TH): Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng khi nói về quá trình quang hợp ở thực vật ? (1) Ở thực vật C3 sản phẩm đầu tiên của giai đoạn cố định CO2 là hợp chất AlPG. (2) Ở thực vật C và thực vật CAM có hai loại lục lạp ở tế bào mô giậu và tế bào bao bó mạch. Trang 6 (3) Sản phẩm đầu tiên của giai đoạn cố định CO, ở thực vật CAM là hợp chất 4C. (4) Sản phẩm trong pha sáng của quá trình quang hợp gồm có ATP, NADPH, O2 A. 2 B. 3 C. 4 D. 1 Câu 37 (VDC): Một gen có 1200 cặp nuclêôtit và số nuclêôtit loại G chiếm 20% tổng số nuclêôtit của gen. Mạch 1 của gen có 200 nuclêôtit loại T và số nuclêôtit loại X chiếm 15% tổng số nuclêôtit của mạch. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Mạch 1 của gen có AG = 15/26. II. Mạch 1 của gen có (T+X)/(A+G)= 19/41. III. Mạch 2 của gen có AX=2/3. IV. Mạch 2 của gen có (A + X)(T + G) = 5/7. A. 2 B. 3 C. 1 D. 4 Câu 38 (NB): Xét 5 tế bào có cùng kiểu gen AaBbDd giảm phân tạo tinh trùng. Theo lí thuyết, tỉ lệ giao tử nào không thể được tạo ra? A. 2:2:1:1:1:1. B. 2:2:1:1:1:1:1:1. C. 3:3:1:1:1:1. D. 4:4:1:1. Câu 39 (TH): Ở một loài động vật, trong quá trình giảm phân của cơ thể đực mang kiểu gen AABbDd có 20% tế bào đã bị rối loạn không phân li của cặp NST mang cặp gen Bb trong giảm phân I, giảm phân II bình thường, các cặp NST khác phân li bình thường. Kết quả tạo ra giao tử Abd chiếm tỉ lệ A. 80% B. 25% C. 12,5% D. 20% Câu 40 (TH): Năm 1928, Kapetrenco đã tiến hành lại cây cải bắp (loài Brassica 2n = 18) với cây cải củ (loài Raphanus 2n = 18) tạo ra cây lại khác loại, hầu hết các cây lai này đều bất thụ, một số cây lại ngẫu nhiên bị đột biến số lượng NST làm tăng gấp đôi bộ NST tạo thành các thể song nhị bội. Trong các đặc điểm sau, có bao nhiêu đặc điểm là sai với thể song nhị bội này? (1) Mang vật chất di truyền của hai loài ban đầu (2) Trong tế bào sinh dưỡng, các NST tồn tại thành từng nhóm, mỗi nhóm gồm 4 NST tương đồng. (3) Có khả năng sinh sản hữu tính (4) Có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các cặp gen A. 2 B. 1 C. 3 D. 4 Trang 7 Đáp án 1-D 11-B 21-B 31-D 2-A 12-D 22-A 32-D 3-A 13-A 23-C 33-A 4-D 14-C 24-B 34-B 5-D 15-C 25-C 35-B 6-B 16-D 26-B 36-A 7-A 17-C 27-B 37-B 8-B 18-C 28-A 38-A 9-C 19-D 29-C 39-D 10-C 20-A 30-C 40-C LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án D Phương pháp giải: Sử dụng sơ đồ hình chữ nhật: Cạnh và đường chéo của hình chữ nhật là giao tử lưỡng bội cần tìm. Giải chi tiết: Cây hoa vàng chiếm 1/4 → cả 2 bên P đều cho giao tử aa = 1/2 → P có kiểu gen Aaaa × Aaaa. Câu 2: Đáp án A Phép lai 1 cặp gen dị hợp sẽ cho tỉ lệ kiểu hình 3/4 trội: 1/4 lặn Phép lai AaBbDdHh × AaBbDdHh sẽ cho kiểu hình mang 3 tính trạng trội và một tính trạng lặn ở đời con 3  3  1 27 chiếm tỉ lệ là: C43      4  4 64 Câu 3: Đáp án A (1) đúng. (2) sai, lặp đoạn không làm thay đổi nhóm gen liên kết. (3),(4) đúng. Câu 4: Đáp án D Ở thực vật, thoát hơi nước diễn ra qua: khí khổng và lớp cutin. Câu 5: Đáp án D Điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ diễn ra chủ yếu ở mức phiên mã. Câu 6: Đáp án B Cơ thể AaBb là dị hợp về 2 cặp gen. Câu 7: Đáp án A Phát biểu sai là A, ADN polimeraza di chuyển trên mạch khuôn theo chiều 3’ -5’ để tổng hợp mạch mới có chiều 5’ – 3’. Câu 8: Đáp án B Sợi cơ bản – 11nm Trang 8 Sợi chất nhiễm sắc – 30nm Sợi siêu xoắn – 300nm. Câu 9: Đáp án C Phát biểu đúng là C A sai, đột biến lệch bội có thể xảy ra với NST thường và NST giới tính. B sai, tần số xảy ra đột biến thể một (2n -1) cao hơn thể không (2n -2) D sai, đột biến lệch bội được phát sinh do rối loạn phân bào làm cho 1 hoặc 1 số cặp NST tương đồng đều không phân li. Câu 10: Đáp án C Xét 1 gen có 2 alen (Aa) + Kiểu hình trội có 2 kiểu gen bình thường: AA; Aa + Kiểu hình trội có 3 kiểu gen thể ba: AAA; AAa; Aaa Vậy số kiểu gen tối đa định kiểu hình mang 4 tính trạng trội là: + Kiểu gen bình thường: 24 = 16 1 3 + Kiểu gen đột biến thể ba là: C4 3 2 96 Vậy tổng số kiểu gen là 112 Câu 11: Đáp án B Đáp án đúng là :(1), (2), (5) 3 sai, tâm động vị trí tâm động có thể thay đổi → NST có nhiều hình dạng và cấu trúc khác nhau 4 sai, điểm bắt đầu nhân đôi là điểm khởi đầu tái bản , tâm động không là vị trí nhân đôi Câu 12: Đáp án D 3:3:1:1 = (3:1)(1:1)1 A: aaBbdd × AaBbDd → (1Aa:1aa)(3B-:1bb)(1Dd:1dd) → (1:1)(3:1)(1:1) → Loại Tương tự với B,C,D B: (3:1)(3:1)(1:1) C: (3:1)(1:1)(3:1) D: (3:1)(1:1)1 Câu 13: Đáp án A Đột biến thay một cặp (A - T) bằng một cặp (G-X) sẽ làm tăng 1 liên kết hidro. Vì A liên kết với T bằng 2 liên kết hidro, G liên kết với X bằng 3 liên kết hidro. Câu 14: Đáp án C (1) sai, sản phẩm đầu tiên trong chu trình C3 là APG. (2) sai, ở thực vật CAM chỉ có 1 loại lục lạp. (3) Đúng, là PEP (4) Đúng. Câu 15: Đáp án C Trang 9 Phương pháp giải: Xét phép lai Aa × Aa → 1AA:2Aa:1aa Tỉ lệ trội: lặn: 3/4:1/4 Tỉ lệ kiểu gen giống P: 1/2 Tỉ lệ kiểu hình giống P: 3/4 Giải chi tiết: (1) sai. Aa × Aa → 3A-:1aa (tương tự với các cặp gen khác) 2 2 27  3  1 Tỉ lệ loại kiểu hình có 2 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn là: C      (4C1 là cách chọn 2  4   4  128 2 4 tính trạng trong 4 tính trạng). (2) sai, có tối đa 24 = 16 dòng thuần (3) đúng, tỉ lệ con có kiểu gen giống P: 1 1 1 1 1 Aa  Bb  Dd  Ee  2 2 2 2 16 4 175  3 (4) sai, tỉ lệ đời con có kiểu hình khác P = 1 – tỉ lệ kiểu hình giống P: 1     256  4 (5) đúng. Số tổ hợp là 44 = 256 Câu 16: Đáp án D 2n =14; thể đột biến có 16 NST = 2n + 1+1 (thể ba kép) hoặc 2n + 2 (thể bốn). Câu 17: Đáp án C Phương pháp giải: Sử dụng sơ đồ hình chữ nhật: Cạnh và đường chéo của hình chữ nhật là giao tử lưỡng bội cần tìm. Giải chi tiết: Lấy 2 cây hoa đỏ cho giao phấn thu được 1/36 cây hoa vàng (A 3A3) = 1/6×1/6 → Cây hoa đỏ phải là A1A1A3A3 F1: A- →A1A1A3A3 F1: A1A1A3A3 × A1A1A3A3 → (1A1A1: 4A1A3: 1A3A3)(1A1A1: 4A1A3: 1A3A3) I sai, có 5 kiểu gen: A1A1A1A1;A1A3A3A3; A1A1A1A3; A1A1A3A3; A3A3A3A3 Trang 10 4 1 2 II sai, tỷ lệ A1A1A1A3 = 2  A1 A3  A1 A1  ; Tỷ lệ hoa đỏ có alen A3 là: 1  6 6 9 2 2 34 1 1      36  6  6 Tỉ lệ kiểu gen chỉ có 1alen A3 trong số kiểu gen có chứa alen A3 quy định hoa đỏ là: 4/17 III đúng, các cây hoa đỏ ở F2 chiếm 35/36 → cây hoa đỏ mang A3 chiếm 34/36 (A1A1A1A1) → tỷ lệ chứa A3 là 34/35 IV đúng, 1 1 4 4 1 Tỷ lệ A1A1A3A3 = 2  A1 A1  A3 A3  A1 A3  A1 A3  ; Tỷ lệ hoa đỏ có alen A3 là: 6 6 6 6 2 2 2 34 1 1 1       36  6  6 Tỉ lệ cây hoa đỏ mang 2 alen A1 trong số cây hoa đỏ có mang alen A3 chiếm là : 9/17 Câu 18: Đáp án C Trình tự các sự kiện trong quá trình phiên mã là (2) ARN polimeraza bám vào vùng điều hoà làm gen tháo xoắn để lộ ra mạch gốc có chiều 3' 5'. (1) ARN polimeraza bắt đầu tổng hợp mARN tại vị trí đặc hiệu (3) ARN polimeraza trượt dọc theo mạch mã gốc trên gen có chiều 3'-5'. (4) Khi ARN polimeraza di chuyển tới cuối gen, gặp tín hiệu kết thúc thì nó dừng phiên mã Câu 19: Đáp án D P: AabbDd × AaBbdd, ta chia 2 trường hợp + Trội ở Aa và 1 cặp nào đó: + Trội ở Bb và Dd: 3 1 1 3 A  C21    4 2 2 8 1 1 1 1 aa  Bb  Dd  4 2 2 16 Vậy tỉ lệ kiểu hình mang 2 tính trạng trội là 3 1 7   8 16 16 Câu 20: Đáp án A Cây thân cao, lá không xẻ thùy, màu hồng: A-B-Dd tự thụ, chắc chắn cho tỉ lệ phân li màu hoa là 1:2:1 Ta nhận thấy tỉ lệ 27:9:9:9:3:3:3:1 = (3:1)3 là không hợp lí. C: 6:3:3:2:1:1 = (3:1)(1:2:1) D: (3:1)(3:1)(1:2:1) Câu 21: Đáp án B Lông đen: A1A1/2/3/4; lông xám: A2A2/3/4; lông vàng: A3A3/4; lông trắng: A4A4 I đúng, nếu thu được tối đa 3 loại kiểu gen thì P phải có kiểu gen dị hợp giống nhau: VD: A 1A2 ×A1A2 → A1A1:2A1A2:1A2A2 → Có 2 loại kiểu hình. II đúng, lông đen × lông vàng: A1A1/2/3/4 × A3A3/4 Các phép lai cho tỷ lệ kiểu hình 1:1 là: A1A2/3× A3A3/4 → 4 phép lai Trang 11 Phép lai : A1A4 × A3A3 → 1A1A3 : 1A3A4 →1 phép lai. Phép lai : A1A1 × A3A3/4 →100%A1A- → không thoả mãn Vậy có 5 phép lai thoả mãn. III đúng, lông đen × lông xám: A 1A4 × A2A4 → 1A1A2:1A1A4:1A2A4:1A4A4 → 2 lông đen: 1 lông xám: 1 lông trắng. IV sai, lông xám ngẫu phối: 1A2A2:1A2A3:1A2A4 → Tần số alen 4/6A2: 1/6A3:1/6A4 → lông xám ở F1: 1 2×(1/6)2 =17/18 Tỷ lệ xám đồng hợp là: (4/6)2 =4/9 Trong số cá thể lông xám thu được ở đời F1, số cá thể thuần chủng chiếm tỉ lệ 8/17 Câu 22: Đáp án A 1 Tế bào có cặp Aa không phân li trong GP I sẽ tạo giao tử: 2Aa:2O 2 tế bào còn lại, mỗi tế bào cho tối đa 2 loại giao tử, giả sử 2 tế bào này tạo các giao tử khác nhau → tỉ lệ 1:1:1:1 Vậy tạo ra tối đa 6 loại giao tử. Tỉ lệ 1:1:1:1:1:1:1:1 là không hợp lí. Câu 23: Đáp án C Đột biến lệch bội là đột biến số lượng NST, mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn là đột biến cấu trúc NST. Câu 24: Đáp án B Theo quy luật phân li độc lập: F1 phân li theo tỷ lệ 9:3:3:1, trong đó Cây thân cao hoa trắng: 1 AAbb:2Aabb Cây thân thấp hoa đỏ: 1aaBB:2aaBb 2 2 1  2 1  1  1  2 Ta có:  AAbb : Aabb   aaBB : aaBb    Ab : ab   aB : ab  3 3 3  3 2  3  3  3 Xác suất xuất hiện cây thân cao hoa đỏ (A-B-)ở F2 là: 2/3 × 2/3 = 4/9 Câu 25: Đáp án C Bộ ba kết thúc gồm: 5’UAA3’; 5’UAG3’; 5’UGA3’ Câu 26: Đáp án B (1) sai, khử NO3- xảy ra trong mô thực vật, enzyme nitrogenaza tham gia vào quá trình cố định nitơ. (2) sai, dung dịch trong mạch gỗ chủ yếu là nước, ion khoáng. (3) đúng, vi khuẩn phản nitrat hóa hoạt động làm mất nitơ trong đất. (4) đúng. Câu 27: Đáp án B Xét cặp Aa: + giao tử cái: 0,05Aa:0,05O; 0,45A:0,45a + giao tử đực: 0,5A:0,5a Trang 12 Số loại kiểu gen bình thường: 3; kiểu gen đột biến 4 Xét cặp Bb: + giao tử cái: b +giao tử đực: 0,04Bb:0,04O:0,46B:0,46b Số loại kiểu gen bình thường: 2; kiểu gen đột biến 2 Xét cặp Dd: Dd × dd →2 kiểu gen bình thường Xét các phát biểu: I đúng, số kiểu gen bình thường 3×2×2=12; số kiểu gen đột biến: 7×4×2 – 12 = 44 II sai, tỷ lệ hợp tử Aabdd = 0,5A×0,45A×0,04b×0,5dd =0,45% III đúng, số kiểu gen thể 1 là: 2(A,a)×2 (Bb, bb) ×2 (Dd, dd) + 3 (AA, Aa, aa) ×1(b)×2 (Dd, dd) = 14 IV sai, không thể tạo kiểu gen aabbbdd Câu 28: Đáp án A Do đây là đột biến ở 2 cặp NST khác nhau nên không thể làm xuất hiện thể bốn (2n +2) và thể không (2n -2) → loại bỏ được B,D Do đột biến xảy ra trong nguyên phân ở 1 NST trong cặp NST nên không thể tạo được thể 2n – 2 - 1 (1 NST phân li bình thường nên trong tế bào con vẫn còn ít nhất 1 NST 3 và NST 6). Vậy các tế bào con có bộ NST phù hợp là A. Câu 29: Đáp án C Các sắc tố quang hợp hấp thu năng lượng ánh sáng và truyền cho diệp lục a ở trung tâm phản ứng theo sơ đồ: Carotenoit, diệp lục b, diệp lục a, diệp lục a ở trung tâm phản ứng. Câu 30: Đáp án C Trong mô hình cấu trúc của operon Lac, vùng vận hành là nơi prôtêin ức chế có thể liên kết làm ngăn cản sự phiên mã. Câu 31: Đáp án D I sai, gen điều hòa không nằm trong thành phần của operon Lac. II đúng. III đúng. IV đúng. Câu 32: Đáp án D I sai, số kiểu gen tối đa: 3×2×2×2= 24; số kiểu hình 2×2×2×1=8 II đúng, tỷ lệ kiểu hình trội về các cặp tính trạng: 3 1 1 3   1  18, 75% 4 2 2 16 III đúng, số loại kiểu gen quy định kiểu hình trội về cả 3 tình trạng: do luôn trội về tính trạng E, ta xét các trường hợp + Trội: A,B,E = 2×1×2=4 Trang 13 + Trội A,D,E = 2×1×2=4 + Trội B,D,E = 2 Vậy tổng số kiểu gen là 10. IV đúng, tỉ lệ đời con có kiểu hình giống mẹ là 3 1 1 3   1  4 2 2 16 Câu 33: Đáp án A Phát biểu sai là A, mao mạch có tổng tiết diện lớn nhất nhưng huyết áp thấp nhất ở tĩnh mạch. Câu 34: Đáp án B Thể một có bộ NST 2n - 1 Loài có 4 cặp NST. Trên mỗi cặp NST xét một gen có 2 alen: Cặp NST đột biến có 2 kiểu gen, các cặp NST bình thường, mỗi cặp có 3 kiểu gen. Ta có số kiểu gen tối đa của thể một là: C14 × 2 × 33 = 216 (KG) Câu 35: Đáp án B Tỷ lệ tế bào có đột biến : 40/2000 = 2% → tạo 2% giao tử đột biến có 5 hoặc 7 NST Tỷ lệ giao tử có 6 NST (giao tử bình thường) là 98% Câu 36: Đáp án A (1) sai, sản phẩm đầu tiên trong chu trình C3 là APG. (2) sai, ở thực vật CAM chỉ có 1 loại lục lạp. (3) Đúng, là PEP (4) Đúng. Câu 37: Đáp án B Phương pháp giải: Áp dụng các công thức: % A1  % A2 %T1  %T2 % A2  %T2   2 2 2 %G1  %G2 % X 1  % X 2 %G2  % X 2   2 2 2 Giải chi tiết: G=20% → A=30% N=1200 × 2 = 2400 → A=T=720 ; G=X=480 Xét mạch 1 của gen : T1 =A2 = 200 → T2 = A1 = T – T1 = 520. X1 = G2 = 1200 . 15% = 180 → X2 = G1 = X – X1 = 300. Sử dụng nguyên tắc bổ sung giữa 2 mạch của phân tử ADN ta có mạch 2 : A2=T1 = 200 ; T2 = A1 = 520 ; G2 =X1 =180 ; X2 = G1 =300 Xét các phát biểu : Trang 14 I. sai A1 520 26   G1 300 15 II đúng: T1  X 1 200  180 19   A1  G1 520  300 41 III đúng, A2 200 2   X 2 300 3 IV: Đúng A2  X 2 200  300 5   T2  G2 520  180 7 Câu 38: Đáp án A Cơ thể có kiểu gen AaBbDd giảm phân tạo tối đa 8 loại giao tử. 1 tế bào giảm phân cho 2 loại giao tử Xét các đáp án: A: Có 6 loại giao tử Nếu chia 5 tế bào theo tỷ lệ 3:1:1 kiểu phân ly của NST → Tỷ lệ giao tử (3:1:1)(1:1) → 3 : 3 : 1 : 1 : 1 : 1 →C đúng Nếu chia 5 tế bào theo tỷ lệ 2:2:1 kiểu phân ly của NST → Tỷ lệ giao tử (2:2:1)(1:1) → 2 : 2 : 2 : 2: 1 : 1 Nếu tạo ra 8 loại giao tử → 5 tế bào chia thành: 2:1:1:1 →Tỷ lệ giao tử (2:1:1:1 )(1:1) → 2 : 2 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 → B đúng Nếu tạo 4 loại giao tử → 5 tế bào chia thành 4:1→Tỷ lệ giao tử (4:1 )(1:1) → 4 : 4 : 1 : 1→ D đúng Vậy tỷ lệ không thể tạo ra là A Câu 39: Đáp án D Có 20% tế bào có rối loạn trong GP → Có 80% tế bào giảm phân bình thường. Các tế bào này giảm phân tạo giao tử Abd với tỉ lệ: 0,8×1A×0,5b×0,5d = 0,2. Câu 40: Đáp án C Các đặc điểm của thể song dị bội này là : (1) (3) (4) 2 sai, mỗi NST tồn tại thành từng cặp tương đồng (gồm 2 chiếc NST ) Trang 15 SỞ GD&ĐT BẮC NINH ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN 1 TRƯỜNG THPT TIÊN DU 1 NĂM HỌC 2020 – 2021 MÔN: SINH HỌC Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian phát đề Câu 1 (NB): Moocgan phát hiện ra các quy luật di truyền liên kết gen khi nghiên cứu đối tượng nào sau đây? A. Ruồi giấm B. Cải củ C. Đậu Hà Lan D. Chuột bạch. Câu 2 (NB): Ở tế bào nhân thực, quá trình nào sau đây chỉ diễn ra ở tế bào chất? A. Dịch mã B. Phiên mã tổng hợp mARN. C. Phiên mã tổng hợp tARN D. Nhân đôi ADN. Câu 3 (NB): Động vật nào sau đây hô hấp bằng mang? A. Giun đất B. Cá mập. C. Thỏ. D. Thằn lằn. Câu 4 (NB): Ở người thức ăn vào miệng rồi lần lượt qua các bộ phận: A. Miệng → Thực quản → Dạ dày → Ruột non → Ruột già B. Miệng → Dạ dày → Thực quản → Ruột non → Ruột già C. Miệng → Thực quản → Ruột non → Ruột già → Dạ dày D. Miệng → Thực quản → Ruột non → Dạ dày → Ruột già Câu 5 (NB): Mỗi gen mã hoá prôtêin điển hình gồm các vùng theo trình tự là: A. vùng vận hành, vùng mã hoá, vùng kết thúc. B. vùng điều hoà, vùng vận hành, vùng mã hoá. C. vùng điều hoà, vùng mã hoá, vùng kết thúc. D. vùng điều hoà, vùng vận hành, vùng kết thúc Câu 6 (TH): Ở một giống lúa chiều cao do 3 cặp gen (Aa, Bb, Dd) cùng quy định, các gen phân li độc lập. Cứ mỗi gen trội trong kiểu gen làm cây thấp đi 5 cm. Cây cao nhất có chiều cao 100 cm. Cây lai được tạo ra giữa cây thấp nhất và cây cao nhất có chiều cao là: A. 75 cm B. 80 cm C. 70 cm D. 85 cm Câu 7 (TH): Cho các phép lai: I. Ab/aB × Ab/aB II. AB/ab × AB/ab I II. AB/ab × Ab/aB IV. AB/ab × ab/ab Những phép lai nào phân li kiểu hình theo tỉ lệ 1: 2: 1? Biết rằng mỗi gen quy định 1 tính trạng và trội lặn hoàn toàn, các gen liên kết hoàn toàn ? A. I, III, IV B. I C. I, II D. I, III Câu 8 (NB): Bào quan riboxom – nơi tổng hợp protein có loại axit nucleic nào? A. ADN B. mARN C. rARN D. tARN Câu 9 (NB): Các sắc tố quang hợp làm nhiệm vụ? Trang 16 A. tiếp nhận CO2 B. hấp thụ năng lượng ánh sáng C. chuyển hóa năng lượng dưới dạng hóa năng thành quang năng D. tổng hợp glucozo Câu 10 (NB): Ở hô hấp hiếu khí ở thực vật, bào quan nào sau đây thực hiện chức năng hô hấp? A. Mạng lưới nội chất B. Ti thể C. Không bào D. Lục lạp Câu 11 (TH): Cho biết mỗi tính trạng do một gen quy định và trội hoàn toàn. Ở đời con của phép lai ♂ AaBbDdEe × ♀ AaBbDdEe loại kiểu hình có 3 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn chiếm tỉ lệ: A. 9/128 B. 27/128 C. 27/64 D. 9/256 Câu 12 (TH): Khi nói về đột biến gen phát biểu nào sau đây đúng ? A. Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của phân tử axit nucleic B. Đột biến gen có thể làm thay đổi số lượng NST C. Đột biến gen có thể làm phát sinh ra alen mới làm phong phú vốn gen của quần thể D. Đột biến thay thế 1 cặp nu trong gen luôn làm thay đổi 1 axit amin của chuỗi polipeptit do gen đó tổng hợp Câu 13 (TH): Một phân tử ADN của vi khuẩn có 15% số nucleotit loại A, theo lí thuyết, tỉ lệ nucleotit loại G của phân tử này là bao nhiêu? A. 35% B. 30% C. 40% D. 15% Câu 14 (NB): Ở sinh vật nhân thực, nguyên tắc bổ sung giữa G - X, A - U và ngược lại được thể hiện trong cấu trúc phân tử và quá trình nào sau đây? (1) Phân tử ADN mạch kép. (2) Phân tử tARN. (3) Phân tử prôtêin. A. (2) và (4) (4) Quá trình dịch mã. B. (1) và (3) C. (3) và (4) D. (1) và (2). Câu 15 (NB): Trong cơ thể thực vật, nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu nào sau đây là thành phần axit nuclêic? A. Kẽm B. Nitơ C. Clo D. Magiê Câu 16 (NB): Hệ tuần hoàn của cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú được gọi là hệ tuần hoàn kín vì A. Máu lưu thông liên tục trong mạch kín (qua động mạch, tĩnh mạch và mao mạch để về tim) dưới áp lực cao hoặc trung bình, máu chảy nhanh B. Là hệ tuần hoàn đơn theo 1 chiều liên tục từ tim qua động mạch tới mao mạch qua tĩnh mạch về tim C. Máu đi theo 1 chiều liên tục và trao đổi chất với tế bào qua thành mao mạch. D. Là hệ tuần hoàn kép gồm 2 vòng tuần hoàn (vòng nhỏ và vòng cơ thể). Câu 17 (VD): Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Phép lai P: Cây thân cao × Cây thân cao, thu được F1 gồm toàn cây thân cao. Cho các cây F1 giao phấn ngẫu nhiên, thu được F2 có cả cây thân cao và cây thân thấp. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở F2 là: Trang 17 A. 7: 1 B. 3: 1 C. 15: 1 D. 5: 3. Câu 18 (NB): Theo Mono và Jacop, các thành phần cấu tạo của operon Lac gồm: A. gen điều hòa, nhóm gen cấu trúc, vùng vận hành (O) B. gen điều hòa, nhóm gen cấu trúc, vùng vận hành (O), vùng khởi động (P) C. gen điều hòa, nhóm gen cấu trúc, vùng khởi động (P) D. vùng vận hành (O), nhóm gen cấu trúc, vùng khởi động (P) Câu 19 (NB): Loại đột biến nào sau đây loại bỏ gen xấu ra khỏi quần thể? A. Đột biến lặp đoạn NST B. Đột biến chuyển đoạn NST C. Đột biến mất đoạn NST D. Đột biến thay thế 1 cặp nucleotit này bằng 1 cặp nucleotit khác Câu 20 (TH): Ở một loài thực vật A - hoa đỏ, a - hoa trắng, cây 4n giảm phân chỉ sinh ra giao tử 2n có khả năng thụ tinh bình thường. Theo lí thuyết phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 11: 1 A. Aaaa × AAAa B. AAaa × AAaa C. Aaaa × Aaaa D. Aaaa × AAaa Câu 21 (NB): Quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen Ab/aB đã xảy ra hoán vị gen. Theo lí thuyết, 2 loại giao tử mang gen liên kết là A. AB và ab. B. AB và aB. C. Ab và aB. D. Ab và ab. Câu 22 (TH): Ba loài thực vật có quan hệ họ hàng gần gũi kí hiệu là loài A, loài B và loài C. Bộ NST của loài A là 2n = 24, của loài B là 2n = 16 và của loài C là 2n = 18. Các cây lai giữa loài A và loài B được đa bội hóa tạo ra loài D. Các cây lai giữa loài C và loài D được đa bội hóa tạo ra loài E. Theo lí thuyết, bộ NST của loài E có bao nhiêu NST? A. 46 B. 60 C. 58 D. 52 Câu 23 (NB): Theo lí thuyết, nếu phép lai thuận là ♂ Cây thân cao × ♀ Cây thân thấp thì phép lai nào sau đây là phép lai nghịch? A. ♂ Cây thân cao × ♀ Cây thân thấp. B. ♂ Cây thân thấp × ♀ Cây thân cao. C. ♂ Cây thân cao × ♀ Cây thân cao D. ♂ Cây thân thấp × ♀ Cây thân thấp. Câu 24 (NB): Côđon nào sau đây quy định tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã? A. 5’UAX3’. B. 5’UAG3’. C. 5’UGG3’. D. 5’UGX3’. Câu 25 (NB): Biết gen trội là trội hoàn toàn, phép lai nào sau đây được gọi là phép lai phân tích? A. Aa × Aa B. AA × AA C. AA × Aa D. Aa × aa Câu 26 (NB): Cá thể nào sau đây là cá thể có kiểu gen đồng hợp về các gen đang xét? A. Aa B. AAaa. C. AaBBDD. D. aaBB. Câu 27 (NB): Xét cặp NST giới tính XY của một cá thể đực. Trong quá trình giảm phân xảy ra sự phân li bất thường ở kì sau. Cá thể trên có thể tạo ra loại giao tử nào: A. X, Y, XX, YY, XY và O B. X, Y, XY và O. Trang 18 C. XY, XX, YY và O. D. XY và O. Câu 28 (VD): Lai hai cá thể đều dị hơp về 2 cặp gen (Aa và Bb). Trong tổng số các cá thể thu được ở đời con, số cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn về cả 2 cặp gen trên chiếm tỉ lệ 2,25%. Biết 2 cặp gen này cùng nằm trên một cặp NST thường và không có đột biến xảy ra. Có bao nhiêu kết luận phù hợp kết quả của phép lai trên? (1) Tính theo lý thuyết, ở đời con cơ thể mang 2 tính trạng trội có thể có 5 kiểu gen quy định. (2) Hoán vị gen đã xảy ra ở cả bố và mẹ với tần số 30%. (3) Hoán vị gen đã xảy ra ở cả bố và mẹ với tần số 10%. (4) Hoán vị gen chỉ xảy ra ở bố hoặc mẹ với tần số 9%. A. 4 B. 2 C. 3 D. 1 Câu 29 (VD): Ở một loài động vật tính trạng màu mắt do 1 gen nằm trên NST thường có 3 alen quy định. Tiến hành 2 phép lai và thu được kết quả như sau: Bố mẹ đem lai Kiểu hình đời con Mắt đỏ  Mắt vàng 25% mắt đỏ : 25% mắt vàng : 25% mắt hồng : 25% mắt trắng Mắt hồng  Mắt trắng 50% mắt đỏ : 50% mắt vàng Nếu cho các cá thể mắt vàng giao phối với cá thể mắt hồng thì kiểu hình mắt vàng ở đời con có tỉ lệ: A. 50% B. 75% C. 25% D. 100% Câu 30 (VDC): Phả hệ dưới đây mô tả hai bệnh di truyền phân li độc lập với nhau, mỗi bệnh do một gen quy định. Biết không xảy ra đột biến ở tất cả mọi người trong phả hệ. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng I. Có thể xác định được kiểu gen của 9 người. II. Xác suất để cặp vợ chồng 15-16 sinh con trai đầu lòng bị cả hai bệnh là 1/72. III. Xác suất để cặp vợ chồng 15-16 sinh con đầu lòng chỉ bị một bệnh là 5/18. IV. Xác suất để cặp vợ chồng 15-16 sinh con đầu lòng là gái và không bị bệnh là 25/72. A. 4 B. 2 C. 3 D. 1 Câu 31 (TH): Một số hiện tượng như mưa to, chặt phá rừng… có thể thiếu hụt các nguyên tố khoáng như magie, canxi…nhưng không thể thiết hụt cacbon. Có bao nhiêu giải thích sau đây đúng? I. Thực vật có thể đồng hóa cacbon nhờ quang hợp II. Vi khuẩn Rhizobium giúp thực vật đồng hóa cacbon III. Lượng cacbon mà thực vật sử dụng không đáng kể IV. Thông qua quang hợp cacbon được trả lại môi trường dưới dạng chất vô cơ Trang 19 A. 3 B. 4 C. 1 D. 2 Câu 32 (VD): Một gen ở sinh vật nhân sơ, trên mạch 1 có %A - %X = 10% và %T - %X = 30%; trên mạch 2 có %X - %G = 20%. Theo lí thuyết, trong tổng số nu trên mạch 2, số nu loại A chiếm tỉ lệ A. 10% B. 30% C. 20% D. 40% Câu 33 (TH): Cho biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định, alen trôi là trội hoàn toàn. Biết không có đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phép lai sau đây cho đời con có 4 loại kiểu hình với tỉ lệ bằng nhau? I. aaBbDd × AaBBdd. II. AaBbDd× aabbDd. III. AAbbDd × aaBbdd. IV. aaBbDD × aabbDd. V. AaBbDD × aaBbDd. VI. AABbdd × AabbDd. A. 2 phép lai. B. 3 phép lai. C. 5 phép lai. D. 4 phép lai. Câu 34 (VD): Ở 1 loài thực vật, A- thân cao trội hoàn toàn so với a - thân thấp; B quy định hoa đỏ trội không hoàn toàn so với b quy định hoa trắng; kiểu gen Bb quy định hoa hồng. Hai cặp gen này di truyền độc lập nhau. Cho cây thân cao hoa trắng giao phấn với cây thân thấp hoa đỏ (P) thu được đời F1 toàn cây thân cao hoa hồng. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết phát biểu nào sau đây sai? A. F2 có 2 loại kiểu gen quy đinh kiểu hình thân cao hoa hồng B. F2 có 12,5% số cây thân thấp hoa hồng C. F2 có 18,75% số cây thân cao hoa trắng D. Trong tổng số cây thân cao hoa đỏ ở F2 số cây thuần chủng chiếm tỉ lệ 25% Câu 35 (VD): Ở 1 loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng, các cặp gen phân li độc lập và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Cho cây có kiểu gen AaBb lai phân tích đời con có 25% số cây thân cao hoa đỏ II. Cho 2 cây thân cao hoa đỏ giao phấn với nhau thu được F1. Nếu F1 có 4 loại kiểu gen thì chỉ có 1 loại kiểu hình III. Cho cây thân cao hoa đỏ giao phấn với cây thân thấp hoa trắng thu được F1 có 2 loại kiểu gen thì chứng tỏ số cây thân cao hoa đỏ chiếm 50% IV. Một cây thân cao hoa đỏ tự thụ phấn thu được F1. Nếu F1 có 3 kiểu gen thì chỉ có 2 kiểu hình A. 3 B. 2 C. 1 D. 4 Câu 36 (VDC): Ở loài thực vật lưỡng bội, A - thân cao trội hoàn toàn so với a - thân thấp; B - hoa đỏ trội hoàn toàn so với b - hoa vàng. Hai cặp gen này di truyền độc lập nhau. Cho 3 cây thân thấp hoa đỏ tự thụ phấn thu được đời F1. Theo lí thuyết có thể thu được đời F1 với những tỉ lệ kiểu hình nào sau đây? I. 3 cây thân thấp đỏ: 1 cây thân thấp vàng II. 5 cây thân thấp đỏ: 1 cây thân thấp vàng III. 100% cây thân thấp đỏ Trang 20
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan