Tài liệu Bộ đề thi thử thpt quốc gia môn vật lý năm 2016 các tỉnh trong cả nước có đáp án và giải thích chi tiết của tuyensinh247

  • Số trang: 291 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 9640 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC NĂM HỌC 2015-2016 Môn: VẬT LÝ Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian giao đề Mã đề thi 485 Câu 1: (Mã ID: 114913) Vật nhỏ của một con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ A. Mốc tính thế năng ở vị trí cân bằng. Khi con lắc có động năng bằng thế năng thì li độ của vật nhỏ có độ lớn là A. A. B. A 2 . 2 C. A 3 . 2 D. A . 2 Câu 2: (Mã ID: 114914) Dòng điện xoay chiều có tần số f chạy qua tụ điện có điện dung C thì dung kháng của tụ điện bằng A. 1 . πfC B. πfC . C. 1 . 2πfC D. 2πfC . Câu 3: (Mã ID: 114915) Hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình lần lượt là x1 = A1cos  ωt + φ1  và x 2 = A2cos  ωt + φ2  . Dao động tổng hợp của 2 dao động này có biên độ A. Hệ thức đúng là A. A2 = A12 + A22 + 2A1A2cos  φ2 - φ1  . B. A2 = A12 + A22 - 2A1A2cos  φ2 - φ1  . C. A2 = A12 + A22 - 2A1A2sin  φ2 - φ1  . D. A2 = A12 + A22 + 2A1A2sin  φ2 - φ1  . Câu 4: (Mã ID: 114916) Ở nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn chiều dài  dao động điều hòa với chu kì A. g .  B. 2π g .  C.  . g D. 2π >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán-Lý-Hóa- Sinh- Văn- Anh tốt nhất.  . g 1 Câu 5: (Mã ID: 114917) Một sóng ngang truyền trong một môi trường thì phương dao động của các phần tử môi trường A. trùng với phương truyền sóng. B. vuông góc với phương truyền sóng. C. là phương ngang. D. là phương thẳng đứng. Câu 6: (Mã ID: 114918) Hệ thức xác định chu kì dao động điện từ riêng (tự do) trong mạch dao động LC có điện trở thuần không đáng kể là A. 2π . LC B. 2π L . C C. 2π C . L D. 2π LC . Câu 7: (Mã ID: 114919) Một con lắc lò xo dao động theo phương trình x = 4cos10t (x tính bằng cm, t tính bằng s). Biết vật nhỏ có khối lượng 100 g, mốc tính thế năng ở vị trí cân bằng. Thế năng cực đại của con lắc bằng A. 8 mJ. B. 32 mJ. C. 16 mJ. D. 40 mJ. Câu 8: (Mã ID: 114920) Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng âm? A. Sóng âm không truyền được trong chân không. B. Biên độ dao động của sóng âm càng lớn thì âm càng cao. C. Tốc độ truyền âm phụ thuộc vào bản chất của môi trường truyên âm. D. Sóng âm là sóng cơ. Câu 9: (Mã ID: 114921) Một sóng cơ có chu kì 1 s truyền trong một môi trường có tốc độ 20 cm/s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng phương truyền sóng mà tại đó các phần tử môi trường dao động ngược pha nhau là A. 10 cm. B. 15 cm. C. 5 cm. D. 20 cm. Câu 10: (Mã ID: 114922) Một hệ dao động có tần số riêng f0. Tác dụng vào hệ một ngoại lực biến thiên điều hòa có tần số f. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi A. f = 2f0. B. f = f0. C. f = 4f0. D. f = 3f0. Câu 11: (Mã ID: 114923) Một phân xưởng cơ khí sử dụng một động cơ điện xoay chiều có hiệu suất 80%. Khi động cơ hoạt động nó sinh ra một công suất cơ bằng 7,5 kW. Biết rằng, mỗi ngày động cơ hoạt động 8h và giá tiền của một “số” điện công nghiệp là 1200 đ. Trong một tháng (30 ngày), số tiền điện mà phân xưởng đó phải trả cho ngành điện là A. 1.350.000 đ. B. 5.400.000 đ. C. 675.000 đ D. 2.700.000 đ. >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán-Lý-Hóa- Sinh- Văn- Anh tốt nhất. 2 Câu 12: (Mã ID: 114924) Một nguồn phát sóng dao động điều hòa tạo ra sóng tròn đồng tâm O truyền trên mặt chất lỏng. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai đỉnh sóng là 4 cm. Hai điểm M và N thuộc mặt chất lỏng mà phần tử chất lỏng tại đó dao động cùng pha với phần tử chất lỏng tại O. Không kể phần tử chất lỏng tại O, số phần tử chất lỏng dao động cùng pha với phần tử chất lỏng tại O trên đoạn thẳng MO là 6, trên đoạn thẳng NO là 4 và trên đoạn thẳng MN là 3. Khoảng cách MN lớn nhất có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây? x (cm) A. 26 cm. B. 19 cm. C. 40 cm. D. 21 cm. x1 -1 t (10với s) Câu 13: (Mã ID: 114925) Cho hai dao động điều hoà độ x1 và x2 có đồ thị như hình vẽ. Tổng tốc độ của hai động ở cùng một thời điểm có giá trị lớn nhất là A. 140π cm/s. B. 200π cm/s. C. 280π cm/s. li dao D. 20π cm/s. Câu 14: (Mã ID: 114926) Một máy biến áp lý tưởng có tổng số vòng dây của cuôn sơ cấp và cuộn thứ cấp là 2200 vòng. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 200 V và nối hai đầu cuộn thứ cấp với đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn dây và tụ điện. Biết điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây và hai đầu tụ điện bằng 20 V và hệ số công suất của cuộn dây là A. 1000. B. 1500. 3 . Số vòng dây của cuộn sơ cấp là 2 C. 2000. D. 1800. Câu 15: (Mã ID: 114927) Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 120 V vào hai đầu đoạn mạch AB (hình vẽ). Biết UAM = 0,5UMB = 40 3 V. Phát biểu nào sau đây sai? A. Cường độ dòng điện trong mạch luôn sớm pha hơn so với điện áp u AM . A C R M B B. Điện áp u MB sớm pha 120o so với điện áp u AM . C. Cường độ dòng điện trong mạch luôn trễ pha 30o so với điện áp u AB . D. Điện áp u AB sớm pha 90o so với điện áp u AM . Câu 16: (Mã ID: 114928) Tại mặt chất lỏng, hai nguồn kết hợp được đặt ở A và B, dao động điều hòa cùng tần số 40 Hz, cùng pha, theo phương vuông góc với mặt chất lỏng. Điểm C thuộc AB, cách A và B lần lượt là 6 cm và 12 cm. Phần tử chất lỏng có vị trí cân bằng ở C dao động với biên độ cực đại. Trong khoảng giữa C và đường trung trực của AB có 3 đường cực đại khác. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là A. 60 cm/s. B. 120 cm/s. C. 48 cm/s. D. 66 cm/s. >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán-Lý-Hóa- Sinh- Văn- Anh tốt nhất. 3
- Xem thêm -