Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Luyện thi - Đề thi Thi THPT Quốc Gia 350 câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử ôn thi thpt quốc gia 2017...

Tài liệu 350 câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử ôn thi thpt quốc gia 2017

.DOC
60
813
130

Mô tả:

350 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi THPT Quốc gia 2017 PHẦ N LỊ CH S Ử TH Ế GIỚI CHỦ ĐỀ 1: SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CTTG II Câu 1: Tại sao gọi là “Trật tự 2 cực Ianta”? A. Liên Xô và Mĩ phân chia khu vực ảnh hưởng và phạm vi đóng quân ở châu Á và châu Âu. B. Mĩ và Liên Xô phân chia khu vực ảnh hưởng và đại diện cho 2 phe: đế quốc chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa… C. Thế giới đã xảy ra nhiều cuộc xung đột, căng thẳng. D. Tất cả đều đúng. Câu 2 N i ung gâ nhiều tranh c i nhất gi a a cư ng qu c i n X nh tại H i ngh Ianta i n X . Kết thúc chiến tranh thế giới th hai đ tiêu diệt t n gốc chủ nghĩa ph t x t c và chủ nghĩa quân phiệt Nh t. . Thành p t ch c quốc tế - Liên H p Quốc. . Phân chia khu vực chiếm đóng và phạm vi ảnh hưởng của c c cư ng quốc th ng tr n, . Giải quyết c c h u quả chiến tranh, phân chia chiến i ph m. Câu 3: N i ung nào sau đâ kh ng có trong “Trật tự 2 cực Ianta”? A. Tr t tự thế giới mới hình thành sau TTG II. B. Tr t tự thế giới mới hình thành sau Hội nghị Ianta. C. Liên Xô và Mĩ phân chia khu vực ảnh hưởng trong quan hệ quốc tế. D. Liên Xô và Mĩ chuy n từ đối đầu sang đối thoại, h p t c… Câu 4 Đ a anh nào đư c chọn để đ t tr s i n H p Qu c? . Xan Phơranxixcô. . Oasinhtơn. B. Niu Ióoc. . a iphoócnia. Câu 5 Ngà thành lập i n Hiệp Qu c là A. 24/10/1945, B. 4/10/1946. C. 20/11/1945. D. 27/7/1945. Câu 6 ọi ngh qu t c a H i đ ng ảo an đư c th ng qua với điều kiện . Phải qu n a số thành viên của Hội đ ng t n thành. . Phải có 2 3 số thành viên đ ng . . Phải đư c tất cả thành viên t n thành. . Phải có sự nhất tr của Liên Xô, M , nh, Ph p, Trung Quốc, Câu 7 Quan hệ gi a H i đ ng ảo an và Đại h i đ ng i n Hiệp Qu c là . Hội đ ng ảo an ph c t ng ại hội đ ng. . Hội đ ng ảo an ch ph c t ng ại hội đ ng trong một số vấn đề quan tr ng. Thư viện đề thi thử lớn nhất Việt Nam 350 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi THPT Quốc gia 2017 . Hội đ ng ảo an không ph c t ng ại hội đ ng, . Tất cả c c câu trên đều sai. Câu 8 Nhiệm v c a H i đ ng ảo an i n Hiệp Qu c là . Giải quyết m i công việc hành ch nh của Liên Hiệp Quốc. . hịu tr ch nhiệm ch nh về duy trì h a ình và an ninh thế giới, C. Giải quyết kịp th i nh ng việc c thiết của nhân oại: nạn đói, ệnh t t, ô nhi m môi trư ng. . Tất cả c c nhiệm v trên. Câu 9 Th i gian Việt Nam gia nhập i n H p Qu c . Th ng 9 - 1967. . Th ng 9 - 1977, . Th ng 9 - 1987. . Th ng 9 - 1997. CHỦ ĐỀ 2: I N X VÀ C C N ỚC Đ N U S U CHIẾN TR NH THẾ IỚI TH H I Câu 1 Th chi n thứ hai đ tàn phá i n X như th nào . 27 tr ngư i chết, 3200 x nghiệp ị tàn ph , 1700 thành phố, 70000 àng mạc ị thiêu hủy . 77 tr ngư i chết, 3200 x nghiệp ị tàn ph , 1700 thành phố, 70000 àng mạc ị thiêu hủy . 27 tr ngư i chết, 3200 x nghiệp ị tàn ph , 1700 thành phố, 170000 àng mạc ị thiêu hủy . 27 tr ngư i chết, 3200 x nghiệp ị tàn ph , 1710 thành phố, 70000 àng mạc ị thiêu hủy Câu 2: Ngu n nhân trực ti p đ i h i i n X phải t ta vào c ng cu c kh i ph c kinh t trong nh ng n m 1945 - 195 là . Liên Xô nhanh chóng khôi ph c đất nước ị chiến tranh tàn ph .. . Tiến hành công cuộc xây dựng NXH đã ị gi n đoạn từ năm 1941. . Xây dựng nền kinh tế mạnh đủ s c cạnh tranh với Mĩ. . ưa Liên Xô trở thành cư ng quốc thế giới. Câu 3: Thành tựu quan trọng nhất mà i n X đạt đư c sau chi n tranh là . Năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công om nguyên t . . Năm 1957, Liên Xô à nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo của tr i đất. . Năm 1961, Liên Xô à nước đầu tiên phóng thành công tàu v tr có ngư i i. . Gi a th p niên 70 thế k XX , sản ư ng công nghiệp của Liên Xô chiếm khoảng 20 t ng sản ư ng công nghiệp của toàn thế giới. Thư viện đề thi thử lớn nhất Việt Nam 350 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi THPT Quốc gia 2017 Câu 4: Điểm khác nhau về m c đ ch trong việc sử ng n ng lư ng ngu n tử c a i n X và ? . Mở rộng ãnh th . . uy trì h a ình an ninh thế giới. . ng hộ phong trào c ch mạng thế giới. . Khống chế c c nước kh c. Câu 5: V tr c ng nghiệp c a i n X tr n th giới trong nh ng n m 5 -6 nửa đầu nh ng n m 7 c a th k XX . ng th nhất trên thế giới . ng th hai trên thế giới . ng th a trên thế giới . ng th tư trên thế giới Câu 6: đ ng nhất về ch nh sách đ i ngoại c a i n X sau chi n tranh th giới thứ hai? . Hoà ình, trung p . Hoà ình, t ch cực ủng hộ c ch mạng thế giới.. . T ch cực ngăn ch n v kh có nguy cơ hu diệt oài ngư i. . Kiên quyết chống ại c c ch nh s ch gây chiến cuả Mĩ Câu 7: đ ng nhất về sự kiện đánh ấu ch ngh a h i đ vư t ra kh i phạm vi m t nước i n X và ước đầu tr thành hệ th ng th giới . Sự ra đ i c c nước dân chủ nhân dân ông Âu. . Sự ra đ i nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa . Sự ra đ i nước cộng hoà Ấn ộ . âu a và Câu 8 ngh a c a nh ng thành tựu cơ ản trong c ng cu c â ựng ch ngh a h i i n X 1945-1975)? . Làm đảo ộn chiến ư c t an cầu của M . Thúc đ y phong trào c ch mạng thế giới ph t tri n . Th hiện t nh ưu việt của chủ nghĩa xã hội: xây dựng và ph t tri n kinh tế,quốc ph ng nâng cao đ i sống nhân dân . Tất cả câu trên đều đúng Câu 9 Ch nh sách đ i ngọai c a i n X là . Thực hiện ch nh s ch đối ng ai h a ình. B. i đầu và đấu tranh cho nền h a ình,an ninh thế giới. . Giúp đỡ, ủng hộ c c nước xã hội chủ nghĩa và phong trào c ch mạng thế giới. . Tất cả câu trên đều đúng. Thư viện đề thi thử lớn nhất Việt Nam 350 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi THPT Quốc gia 2017 Câu 1 : Điền vào ch tr ng c a ảng Nh ng thành tựu ch ựng CNXH u trong c ng cu c â i n X từ sau chi n tranh th giới thứ hai đ n nửa đầu nh ng n m 7 c a th k XX Th i gian Thành tựu 1949 1957 1961 Gi a th p niên 70 thế k XX Câu 11: Hoàn thành nh ng m c th i gian và sự kiện l ch sử ch nh đ i n ra in X th o ảng ưới đâ Th i gian N i ung T ng thống M.Gooc achốp tuyên ố t đầu công cuộc cải t về m i m t ở Liên Xô. 19/8/1991 ộng đ ng c c quốc gia độc p SNG đư c thành p ao g m 11 nước. 25/12/1991 Câu 12: đ ng nhất về nh ng thi u sót và sai lầm cơ ản mà c ng cu c â ựng CNXH các nước Đ ng u đ phạm phải . R p khuôn một c ch gi o điều theo mô hình xây dựng NXH ở Liên Xô . hủ quan, duy ch , không tuân theo quy u t kh ch quan của ịch s . Thiếu dân chủ, thiếu công ng xã hội và vi phạm ph p chế XH N D. Cả , , đều đúng Câu 13: Ngu n nhân cơ ản nhất qu t đ nh sự s p đ c a ch đ XHCN i n X và Đ ng u . ã xây dựng một mô hình NXH chưa đúng đ n, chưa ph h p … . h m s a ch a, thay đ i trước nh ng iến động ớn của tình hình thế giới . Nh ng sai ầm về ch nh trị, tha ho về ph m chất đạo đ c của một số ngư i ãnh đạo . Hoạt động chống ph của c c thế ực chống NXH trong và ngoài nước. Câu 14: Hậu quả nghi m trọng nhất c a sự s p đ CNXH Đ ng u là . h nh phủ mới thiết p ở c c nước ông Âu quay ại con đư ng ph t tri n T N, tuyên ố từ NXH… . hế độ đa nguyên, đa đảng về ch nh trị đư c thực hiện ở c c nước ông Âu. . Nền kinh tế c c nước ông Âu chuy n sang kinh tế thị trư ng. Thư viện đề thi thử lớn nhất Việt Nam 350 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi THPT Quốc gia 2017 . i mới tên nước và ngày Quốc kh nh, g i chung à nước cộng h a. CHỦ ĐỀ 3: C C N ỚC PHI TINH S U CHIẾN TR NH THẾ IỚI TH H I Câu 1: Nước C ng hoà nhân ân Trung Hoa đư c thành lập? A. 1/10/1948 B. 1/9/1949 C. 1/10/1949 D. 1/11/1949 Câu 2: ngh a l ch sử c a việc thành lập nước CHNDTrung Hoa? A. nh dấu M Trung Quốc đã hoàn thành B. Kết thúc sự nô dịch & thống trị của đế quốc phong kiến, TS mại ản kéo dài hơn 1000 năm qua C. Tăng cư ng ực ư ng của NXH trên phạm vi toàn thế giới D. a, b, c đúng Câu 3: Xâ ựng CNXH mang màu s c c a Trung Qu c, có đ c điểm A. Kiên trì 4 nguyên t c B. Lấy kinh tế àm tr ng tâm C. Thực hiện cải c ch, mở c a, xây dựng thành một nước XH N giàu mạnh, dân chủ, văn minh D. a, ,c đúng Câu 4: Sau th chi n II Trung Qu c đ A. Tiếp t c hoàn thành M dân tộc dân chủ nhân dân B. Hoàn thành M dân tộc dân chủ nhân dân C. ước đầu tiến ên xây dựng NXH D. Tiến ên dây dựng chế độ T N Câu 5: Tập đoàn Tư ng iới Thạch âm mưu phát đ ng cu c n i chi n lần thứ tư với Đảng c ng sản TQ nhằm m c đ ch A. Tiêu diệt S B. Tiêu diệt phong trào MTQ C. Xo sự ảnh hưởng của Liên Xô ở TQ D. a, đúng Câu 6: Cu c n i chi n lần thứ tư Trung Qu c n ra là o A. ảng cộng sản ph t động. B. Quốc dân ảng t t động. C. ế quốc Mĩ giúp đỡ quân Quốc dân ảng. Thư viện đề thi thử lớn nhất Việt Nam 350 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi THPT Quốc gia 2017 D. ả , c đều đúng Câu 7: iai đoạn m t c a n i cu c chi n 1946-1949 kéo ài từ A. 20 7 1946 đến 20 7 1947 B. 20 7 1946 đến 20 6 1947 C. 20 6 1946 đến 20 7 1947 D. 20 7 1946 đến 6 1947 Câu 8: Đư ng l i chi n lư c c a quân giải phóng Trung Qu c trong giai đoạn m t là A. Tiến công tiêu diệt sinh ực địch B. Vừa tiến công vừa ph ng ngự C. Tiến công nh m m c đ ch mở rộng đất đai,tiêu diệt sinh ực địch và xây dựng ực ư ng mình D. Ph ng ngự t ch cực,không gi đất đai mà chủ yếu nh m tiêu diệt sinh ực địch,xây dựng ực ư ng mình Câu 9: Sau khi thất ại,tập đoàn Tu ng iới Thạch đ chạ ra A. Mĩ B. H ng ông C. ài Loan D. Hải Nam Câu 1 : Nước C ng h a nhân ân Trung Hoa đư c thành lập ngà ? A. 1.9. 1949 B. 1. 10. 1948 C. 1. 10. 1949 D. 1.11.1949 Câu 11: Nước c ng h a nhân ân Trung Hoa thành lập n m 1949 đánh ấu Trung Qu c? A. Hoàn thành cuộc c ch mạng xã hội chủ nghĩa B. Hoàn thành cuộc c ch mạng dân tộc chủ nhân dân ,tiến ên Tư ản hủ Nghĩa: C. hu n ị hoàn thành cuộc c ch mạng dân tộc dân chủ nhân dân D. Hoàn thành cuộc c ch mạng dân tộc dân chủ nhân dân,tiến ên xây dựng hủ Nghĩa Xã hội Câu 12: Trung Qu c ước vào th i kỳ â ựng Ch Ngh a X h i tr n cơ s là đất nước? A. Tư ản chủ nghĩa tương đối ph t tri n B. Tư ản chủ nghĩa kém ph t tri n C. ó nền công nghiệp ph t tri n D. ả a, b, c đều sai Thư viện đề thi thử lớn nhất Việt Nam 350 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi THPT Quốc gia 2017 Câu 13: Đư ng l i đ i ngoại Trung Qu c từ 1949 – 1959 là? A. H a ình, h p t c B. Thúc đ y sự ph t tri n của c ch mạng thế giới C. ng hộ và giúp đỡ phong trào giải phóng dân tộc D. ả a, b, c đều đúng Câu 14: K t quả đư ng l i “Ba ngọn c h ng” là? A. Trung Quốc có một ước ph t tri n vư t c B. i sống nhân dân đư c cải thiện C. Kinh tế ph t tri n nhưng đ i sống nhân dân vẫn khó khăn D. Nền kinh tế Trung Quốc ị đảo ộn, hỗn an , đ i sống nhân dân vô c ng khó khăn Câu 15: “Đại cách mạng v n hóa v sản” Trung Qu c i n ra trong khoảng th i gian? A. 1966 đến 1969 B. 1966 đến 1969 C. 1966 đến 1970 D. ả a, b, c đều sai Câu 16: Đư ng l i cải cách - m cửa c a Trung Qu c đư c thực hiện vào n m nào A. 1976 B. 1978 C. 1985 D. 1986 Câu 17: Xâ ựng Ch ngh a X h i mang màu s c Trung Qu c với các đ c điểm A. Lấy xây dựng kinh tế àm trung tâm B. Lấy cải t ch nh trị àm trung tâm C. Lấy xây dựng kinh tế - ch nh trị àm trung tâm D. Lấy xây dựng văn hóa – tư tưởng àm trung tâm Câu 18: Đ c điểm ch nh sách đ i ngoại c a Trung Qu c 1979 đ n na là A. Tiếp t c đư ng ối đóng c a B. uy trì hai đư ng ối ất i cho Trung Quốc C. Mở rộng quan hệ h u nghị h p t c với c c nước trên thế giới D. h mở rộng quan hệ h p t c với c c nước Xã hội chủ nghĩa Câu 19: Ngu n t c cơ ản c a đư ng l i â ựng Ch ngh a X h i mang màu s c Trung Qu c là A. Kiên trì con đư ng hủ nghĩa Xã hội, kiên trì sự ãnh đạo của ảng và kiên trì chủ nghĩa M c – Lênin, tư tưởng Mao Trạch ông B. Kiên trì con đư ng hủ nghĩa Xã hội Thư viện đề thi thử lớn nhất Việt Nam 350 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi THPT Quốc gia 2017 C. Kiên trì nhân chuyên ch nh dân chủ nhân dân D. ả a, c đúng Câu 2 : Ch nh ph C ng h a nhân ân ào đư c thành lập ngà ? A. 19. 8. 1945 B. 23. 8. 1945 C. 21. 10. 1945 D. 12. 10. 1945 Câu 21: Cách mạng ào n m 1945 o giai cấp nào l nh đạo A. Giai cấp tư sản B. Giai cấp vô sản ãnh đạo iên kết với ảng ộng Sản ông ương C. ảng ộng Sản ông ương ãnh đạo D. Tầng ớp tr th c Câu 22: Cách mạng ào n m 1945 giành ch nh qu ền từ ta đ qu c nào? . Ph t x t Nh t . ế quốc Ph p và phong kiến tay sai . Triều đình phong kiến Lào . Ph t x t Nh t và phong kiến tay sai Câu 23: Đ qu c Pháp đưa quân tái chi m nước ào vào khoảng th i gian nào? A. 23.9.1945. B. 19.12.1946. . Th ng 3.1946. . Th ng 3.1947. Câu 24: Hiệp đ nh Vi ngCh n lập lại h a ình thực hiện h a h p ân t c ào đư c ký? A. 21 / 2 / 1972 B. 21 / 2 / 1973 C. 25 / 2 / 1973 D. 30 / 4 / 1972 Câu 25: ào tr thành thành thành vi n ch nh thức c a SE N n m A. 1994 B. 1995 C. 1996 D. 1997 Câu 26: Thực ân Pháp qua tr lại âm lư c Campuchia? A. 10 / 1945 B. 10 / 1946 Thư viện đề thi thử lớn nhất Việt Nam 350 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi THPT Quốc gia 2017 C. 9 / 1945 D. 9 / 1946 Câu 27: Tháng 6/1952 XiHaN c ti n hành vận đ ng ngoại giao thư ng gọi là? A. uộc th p tự chinh của Quốc Vương vì nền độc p của ampuchia B. uộc đấu tranh đ i Ph p trao trả độc p cho ampuchia C. uộc trư ng chinh vì nền độc p của ampuchia D. a, b, c đúng Câu 28: Thực hiện đư ng l i h a ình trung lập kh ng tham gia ất cứ li n minh quân sự ho c ch nh tr Đó là đư ng l i c a A. ampuchia từ 1954 -1970 B. Lào từ 1954 – 1975 C. Lào từ 1954 -1975 D. ampuchia từ 1954 -1975 Câu 29: 197 ưới sự điều khiển c a , th lực ta sai c a Campuchia ti n hành đảo chánh lật đ ch nh qu ền Xihanuc. Nhân ân Campuchia đ thành lập A. M t tr n dân tộc thống nhất ampuchia B. M t tr n c u nguy dân tộc ampuchia C. M t tr n giải phóng dân tộc ampuchia D. M t tr n t quốc ampuchia Câu 3 : Cu c kháng chi n ch ng c a nhân ân Campuchia k t th c th ng l i vào A. 17/4/1975 B. 17/1/1975 C. 17/2/1975 D. 17/3/1975 Câu 31: Từ 1975 -1979 tình hình Campuchia có đ c điểm A. hế độ diệt chủng Pôn-Pốt Iêng Xary thống trị B. ampuchia ệ thuộc Mĩ C. ampuchia đ t dưới sự gi m s t của t ch c Liên Hiệp Quốc D. ảng nhân dân c ch mạng ampuchia n m quyền Câu 32: Campuchia tr thành thành vi n ch nh thức c a SE N vào A. 1999 B. 1997 C. 1998 D. 2000 Câu 33: Nước C ng h a In-đ -n - ia đư c thành lập? A. 17/8/1945 Thư viện đề thi thử lớn nhất Việt Nam 350 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi THPT Quốc gia 2017 B. 16/8/1945 C. 19/8/1945 D. 23/8/1945 Câu 34: Ngà na Xingapo sản uất nh ng sản phẩm n i ti ng th giới là A. Giàn khoan dầu trên i n, c c inh kiện điện t , thiết ị & m y t nh điện t B. Sản ph m nông nghiệp C. Sản ph m hàng tiêu d ng D. ầu m Câu 35: Sau th chi n II Thái an ch u ảnh hư ng c a? A. Anh B. Ph p C. Mĩ D. Tưởng Câu 36: Hoàn cảnh ra đ i c a kh i SE TO A. Liên minh quân sự ch nh trị do đấ quốc Mĩ p sau thất ại của thực dân Ph p trong cuộc chiến tranh xâm ư c 3 nước ông ương B. o đ xâm ư c của Mĩ C. o đ xâm ư c của nh –Mĩ D. o đ xâm ư c của Tư ản phương tây Câu 37: c đ ch c a thành lập kh i quân sự SE TO A. Nh m chống ại phong trào giải phóng dân tộc & ảnh hưởng của NXH ngày càng tăng ở ông Nam Á B. Thực hiện chủ nghĩa chống cộng C. hống ại ảnh hưởng của phong trào h a ình trên thế giới D. Liên kết với c c nước ng Minh của Mĩ. Câu 38: o c thể nào li n quan trực ti p tới việc giải thể kh i SEATO (9/1975)? A. Thất ại của Q Mĩ trong chiến tranh xâm ư c Việt Nam 1954-1975) B. c nước thành viên uôn xảy ra sung đột C. Nhân dân N không đ ng tình với sự t n tại của SE TO D. SE TO không ph h p với xu thế ph t tri n của N Câu 39: Bi n đ i t ch cực quan trọng đầu ti n c a các nước ĐN sau th chi n II là gì A. Từ c c nước thuộc địa trở thành c c nước độc p B. Nhiều nước có tốc độ ph t tri n kh c nhau C. Sự ra đ i khối SE N D. Ngày càng mở rộng đối ngoại, h p t c với c c nước ông Á & EU Câu 4 : SE N là m t t chức ra đ i nhằm cùng h p tác tr n l nh vực? Thư viện đề thi thử lớn nhất Việt Nam 350 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi THPT Quốc gia 2017 A. Kinh tế, ch nh trị B. Kinh tế, quân sự C. h nh trị, quân sự D. Kinh tế Câu 41: Tu n B ng c c 8/1967 nhằm m c đ ch gì A. c do kia B. Thúc đ y tăng cư ng kinh tế, tiến ộ xã hội khu vực N C. H a ình, n định khu vực N D. Nh m giúp đỡ nhau trên m i ĩnh vực Câu 42: Hiệp ước a i 2 1976 nêu ra nguyên t c cơ ản trong quan hệ c c nướ SE N à gì? A. ả c c nguyên t c kia B. ng nhau tôn tr ng ch quyền, toàn vẹn ãnh th C. Không can thiệp vào công việc nội ộ của nhau D. Giải quyết c c tranh chấp ng iên ph p h a ình. H p t c ph t tri n có hiệu quả Câu 43: Từ sau th chi n thứ II phong trào giải phóng ân t c Châu Phi n ra sớm nhất khu vực nào A. c Phi B. Nam Phi C. ông Phi D. Tây Phi Câu 44: Trong nh ng n m 1954 196 châu Phi cá nh ng sự kiện n i ật nào A. ả 2 câu kia đúng B. ả 2 câu kia sai C. Hầu hết c c nước c Phi đã giành đư c độc p D. Hầu hết c c nước Tây Phi đã giành đư c độc p Câu 45: ch sử ghi nhận n m 196 là n m c a châu Phi vì:Có 17 nước châu Phi giành đư c đ c lập? A. Tất cả c c nước ở châu Phi đã gình đư c độc p B. hủ nghĩa thực dân s p đ ở châu Phi C. Hệ thống thuộc địa của đế quốc ần ư t tan rã Câu 46: Sự kiện nào đánh ấu m c s p đ về c n ản ch ngh a thực ân cũ, cùng hệ th ng thu c đ a cũ c a nó châu Phi? A. 11 1975: Nước ộng h a nhân dân Ăn gô a ra đ i B. 1960: Năm châu Phi C. 1962: Năm n giê ri đư c công nh n độc p Thư viện đề thi thử lớn nhất Việt Nam 350 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi THPT Quốc gia 2017 D. 1994: Nen-Xơn Man-đê- a trở thành T ng Thống da đen đầu tiên Câu 47: Từ cu i nh ng n m 8 c a th k XX đ n na , Các nước châu Phi vẫn c n g p nhiều khó kh n o đâu A. ả a do trên B. c cuộc xung đột nội chiến đẫm m u gi a ộ tộc, s c tộc C. Sự ừng n dân số, đối nghèo, ệnh t t, n nần ch ng chất D. Sự xâm nh p, óc ột của chủ nghĩa thực dân mối Câu 48: Kẻ thù ch u trong cu c cách mạng giải phóng ân t c c a ngư i ân a đ n Nam Phi là ai A. hủ nghĩa – p t – thai B. hủ nghĩa thực dân củ C. hủ nghĩa thực dân mới D. hủ nghĩa thực dân củ và mới Câu 49: T i ác lớn nhất c a ch ngh a – pát – thai Châu Phi là gì? A. Phân iệt chủng tộc và kì thị chủng tộc đối với ngư i da đen B. óc ột tàn ạo ngư i da đen C. Gây chia rẻ nội ộ ngư i Nam Phi D. Tước quyền tự do của ngư i da đen Câu 5 : Sự kiện nào ưới đâ g n với t n tu i c a N n – ơn an – đ – la? A. Lãnh t của phong trào đấu tranh chống chế độ phân iệt chủng tộc ở Nam Phi B. hiến sĩ nỗi tiếng chống ch thống trị của n thực dân C. Lãnh t của phong trào giải phóng dân tộc ở n – giê – ri D. Lãnh t của phong trào giải phóng dân tộc ở Ăng – gô – la Câu 51: N n ơn an – gi – la tr thành t ng th ng Nam Phi đánh đấu sự kiện l ch sử gì A. Sự chấm d t chủ nghĩa phân iệt chủng tộc ở châu Phi kéo dài a thế k B. Sự s p đỗ h an toàn của chủ nghĩa thực dân trên toàn thế giới C. nh dấu sự ình đẳng của c c dân tộc, màu da trên thế giới D. Sự th ng i của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi Câu 52: Các nước latinh là ch nhân khu vực đ a l nào . V ng Trung và Nam Mĩ . V ng Nam Mĩ . hâu Mĩ . V ng c Mĩ Câu 53: Trước Chi n tranh th giới thứ hai các nước latinh trong tình trạng như th nào A. Nh ng nước cộng h a, nh ng nước trên thực tế à thuộc địa ki u mới của Mĩ B. Thuộc địa của nh, Ph p Thư viện đề thi thử lớn nhất Việt Nam 350 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi THPT Quốc gia 2017 C. Thuộc địa của Tây an Nha, ào Nha D. Nh ng nước hoàn toàn độc p Câu 54: Kẻ thù ch u c a nhân ân các nước latinh là ai? A. hế độ tay sai phản động của chủ nghĩa thực dân mới B. hế độ phân iệt chủng tộc C. hủ nghĩa thực dân củ D. Giai cấp địa chủ phong kiến Câu 55: Cu c đấu tranh giành đ c lập ân t c la tinh sau chi n tranh th giới thứ hai Đ i h i giải qu t nhiệm v ch nh là gì? . hống phân iệt chủng tộc . ân chủ . ân tộc – dân chủ . ân tộc Câu 56: Từ sao chi n tranh th giới thứ hai đ n na phong trào giải phóng ân t c latinh có thể chia ra các giai đoạn nào sao đâ A. 1945 – 1959, 1959 đến cuối nh ng năm 80 cuối nh ng năm 80 đến nay B. 1945 - 1954, 1975, 1975 đến nay C. 1945 – 1959, 1959, 1975, 1975 đến nay D. 1945 – 1954, 1954 – 1959, 1959 – 1980, 1980 đến nay Câu 57: Sự kiện l ch sử nào m đầu cho cách mạng Cu Ba A. uộc tấn công vào trại nh Môn – ca – đa (26 /7 /1953) B. uộc đ ộ của tàu “ Gran – ma” ên đất u a (1956) C. Nghĩa quân u a mở cuộc tấn công (1958) D. Nghĩa quân u a chiếm ĩnh thủ đô La – ha – ba – na (1/1/1959) Câu 58: Nước đư c mệnh anh là „‟ á c trong phong trào giải phóng ân t c latinh? A. Cuba B. Ac – hen – ti – na C. Braxin . Mê – hi – cô CHỦ ĐỀ 4: NHẬT BẢN T Y U S U CHIẾN TR NH THẾ IỚI TH H I Câu 1: Ngu n nhân nào là vơ ản nhất th c đẩ nền kinh t phát triển nhanh chóng sau Chi ntranh th giới thứ hai A. Àp d ng c c thành tựu của c ch mạng khoa h c - k thu t. Thư viện đề thi thử lớn nhất Việt Nam 350 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi THPT Quốc gia 2017 B. Mĩ giào ên nh uôn n v kh cho c c nước tham chiến C. Tài nguyên thiên nhiên phong phú. D. T p trung sản xuất và tư ản cao. Câu 2: Ngu n nhân nào kh ng tạo điều ki n cho nền kinh t phát triển trong và sau Chi n tranh th giới tứ hai? A. Tiến hành chiến tranh xâm ư c và nô dịch c c nước B. Không ị chiến tranh tàn ph C. ư c yên n sản xuất và n v kh cho c c nước tham chiến D. T p chung sản xuất và tư ản cao Câu 3: Ngu n nhân ẫn đ n su u c a nền kinh t ? A. ả ốn nguyên nhân trên B. Sự vươn ên kạnh tranh của Tây Âu và Nh t ản C. Kinh tế Mĩ không n định do vấp phải nhiều cuộc suy tho i, khủng hoảng D. o đeo đu i tham v ng chủ thế giới E. Sự giàu nghèo qu chênh ệch trong c c tầng ớp xã hội Câu 4: Cu c cách mạng khoa học – k thuật lần thứ hai t đầu vào khoảng th i gian nào A. Gi a nh ng năm 40 của thế k XX? B. Nh ng năm đầu thế k XX C. Sau chiến tranh thế giới ần th nhất 1914- 1918) D. Sau chiến tranh thế giới ần th hai 1939 – 1945) Câu 5: Nh ng thành t ch u về khoa học – k thuật c a là gì? A. d, b, c đúng B. hế ra công c sản xuất mới, c c ngu n năng ư ng mới, tìm ra nh ng v t iệu mới C. Thực hiện “ uộc c ch mạng Xanh ” trong nông nghiệp, trong giao thông, thông tin iên ạc, chinh ph c v tr , … D. Sản xuất đư c nh ng v kh hiện đại Câu 6: N i ung “Chi n lư c toàn cầu” C a nhằm m c ti u cơ ản nào A. àn p phong trào giải phóng dân tộc, khống chế c c nước đ ng minh của Mĩ B. Ngăn ch n, d y y r i tiến tới tiêu diệt c c nước xã hội chủ nghĩa C. Thiết p sự thống trị trên toàn thế giới D. a, b, c đúng Câu 7: “Ch nh sách thực lực” C a là gì A. h nh s ch dựa vào s c mạnh của Mĩ B. h nh s ch xâm ư c thuộc địa C. hạy đua v trang với Liên Xô Thư viện đề thi thử lớn nhất Việt Nam 350 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi THPT Quốc gia 2017 D. Thành p c c khối quân sự Câu 8: Thành c ng c a trong ch nh sách đ i ngoại là gì A. d, b, c đúng B. Thực hiện nhiều chiến ư c qua c c đ i T ng thống C. L p đư c nhiều khối quân sự N TO, SEATO, CENTO, … D. Thực hiện đư c một số mưu đ góp phần quan tr ng trong công việc thúc đ y sự s p đ của ch nghĩa xã hội ở Liên Xô Câu 9: T ng th ng đầu ti n sang th m Việt Nam là . Kennơđi . Nichxơn . intơn Câu 1 : đ tu n D. G. Bush óa cấm vận và ình thư ng hóa quan hệ với Việt Nam vào th i điểm nào . Năm 1976 . Năm 1994. . Năm 2004 . Năm 2006 Câu 11: “K hoạch ác – san” 1948 c n đư c gọi là A. Kế hoạch ph c hưng châu Âu B. Kế hoạch khôi ph c châu Âu C. Kế hoạch ph c hưng kinh tế c c nước châu Âu D. Kế hoạch ph c hưng kinh tế châu Âu Câu 12: Để ngận đư c vi n tr C a sau Chi n tranh th giới lần hai, các nước Tâ u phải tuân th o nh ng điều kiện nào o đ t ra A. Không đư c tiến thành quốc h u hóa c c x nghiệp, hạ thuế quan đối với hàng hóa Mĩ , gạt nh ng ngư i cộng sản ra kh i ch nh phủ B. Tiến hành quốc h u hóa c c x nghiệp tư ản, hạ thuế quan đối với hàng qu của Mĩ C. hàng hóa Mĩ tràn ng p thị trư ng Tây Âu D. ảm ảo c c quyền tự do cho ngư i ao động Câu 13: Kh i quân sự B c Đại Tâ Dương N TO o lập ra 4/1949 nhằm A. hống ại Liên Xô và c c nước XH N ông Âu B. hống ại phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới C. hống ại Liên Xô, Trung Quốc và Việt Nam D. hống ại c c nước XH N và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới Câu 14: Với sự ra đ i c a kh i quân sự B c Đại Tâ Dương N TO 4/1949 tình hình châu u như th nào A. ăng thẳng dẫn đế sự chạy đua v trang và thiết p nhiều căng c quân sự B. Ổn định và c c điều kiện đ ph t tri n C. ó sự đối đầu gay g t gi a c c nước với nhau Thư viện đề thi thử lớn nhất Việt Nam 350 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi THPT Quốc gia 2017 D. xảy ra một cuộc chiến tranh mới Câu 15: o nào ch u khi n và các nước phương Tâ n sức “ viện tr ” cho Tâ Đức nhanh ch ng ph c h i và phát triển kinh t sau chi n tranh A. iến Tây c thành một “ Lực ư ng sung k ch ” ủa khối N TO,chống Liên Xô và c c nước XH N B. thúc đ y qu trình h a ình hóa nước c C. Tây c có ưu thế so s nh ông c D. a, b, c đúng Câu 16: Sau chi n tranh th giới thứ hai Nhật ản đ gập khó kh n gì lớn nhất? A. ị mất hết thuộc địa, kinh tế ị tàn ph n ng nề B. Sự tàn ph n ng nề của chiến tranh C. ị c c nước đế quốc ao vây kinh tế D. Thiếu thốn gay g t ương thực, thực p m Câu 17: Sau chi n tranh Nhật Bản có khó kh n gì mà các nước tư ản đ ng minh ch ng phát t kh ng có A. Phải dựa vào viên tr của Mĩ dưới hình th c vay n B. Sự tàn ph n ng nề của chiến tranh C. Là nước ại tr n, nước Nh t mất hết thuộc địa D. Thiếu thốn gay g t ương thực, thực ph m Câu 18: Sau chi n tranh th giới thứ hai, Nhật Bản ti n hành nhiều cải cách thong đó cải cách là quan trọng nhất A. ải c ch hiến ph p B. ải c ch rộng đất C. ải c ch gi o d c D. ải c ch văn hóa Câu 19: Sang nh ng n m 5 c a th k XX, kinh t Nhật phát triển đư c o ngu n nhân nào A. Nh nh ng đơn đ t hàng của Mĩ khi Mĩ ph t động chiến tranh xâm ư c Triều Tiên và Việt Nam B. Nh t p d ng nh ng thành tựu khoa h c kĩ thu t C. Vươn ên cạnh tranh với Tây Âu D. “Lu n ch” xâm nh p thị trư ng c c nước Câu 2 : Sự phát triển “thần kì” kinh t Nhật Bản t đầu trong khoảng th i gian nào A. Nh ng năm 70 của thế k XX B. Nh ng năm 50 của thế k XX Thư viện đề thi thử lớn nhất Việt Nam 350 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi THPT Quốc gia 2017 C. Nh ng năm 60 của thế k XX D. Nh ng năm 80 của thế k XX Câu 21: S ự phát triển “thần kì c a Nhật Bản” đư c iểu hiện rõ nhất th i điểm nào A. Từ nước chiến ại, hết s c khó khăn, thiếu thốn, Nh t ản vươn ên thành một nước siêu cư ng và kinh tế B. Năm 1968, t ng sản ph m quốc dân đ ng hàng th hai trên thế giới sau Mĩ. (Nh t 183 t US , Mĩ 180 t US ) C. Trong khoảng hơn 20 năm (1950 – 1973), t ng sản ph m quốc dân của Nh t ản tăng 20 ần D. Từ th p niên 70 (thế k XX) Nh t ản trở thành 1 trong 3 trung tâm kinh tế tài ch nh của thế giới tư ản Câu 22: Trong sự phát triển “Thần kì c a Nhật Bản” có ngu n nhân nào gi ng với ngu n nhân phát triển kinh t c a các nước tư ản khác A. iết t n d ng và khai th c nh ng thành tựu khoa h c - kĩ thu t B. L i d ng vốn nước ngoài, t p chung đầu tư vào c c ngành kĩ thu t then chốt C. “Len ch” xâm nh p vào thị trư ng c c nước, thực hiện cải c ch dân chủ D. Ph t huy truyền thống tự ực, tự cư ng của nhân dân Nh t ản Câu 23: Trong nh ng ngu n nhân sao đâ , ngu n nhân nào là ngu n nhân khách quan làm cho kinh t Nhật Bản phát triển A. iết t n d ng thành tựu khoa h c kĩ thu t thế giới B. Truyền thống văn hóa tốt đẹp, con ngư i Nh t ản có ch vươn ên, đư c đào tạo chu đ o, cần c ao động C. Nh cải c ch rộng đất D. Vai tr quan tr ng của Nhà nước trong việc đề ra chiến ư c ph t tri n,. hệ thống quản có hiệu quả của c c x nghiệp, công ty Câu 24: Để phát triển khoa học k thuật, Nhật Bản có hiện tư ng gì t thấ các nước khác A. oi tr ng việc nh p kĩ thu t hiện đại, mua ng ph t minh của nước B. oi tr ng và ph t tri n nền gi o d c quốc dân, khoa h c kĩ thu t C. i sâu vào c c ngành công nghiệp dân tộc D. Xây dựng nhiều công trình hiện đại trên m t i n và dưới đ y i n Câu 25: Từ đầu n m 9 c a th k XX, nền kinh t Nhật Bản như th nào A. Lâm vào tình trạng suy tho i kéo dài B. Tiếp t c tăng trưởng với tốc độ cao C. ị cạnh tranh gay g t ởi c c nước có nền công nghiệp mới Thư viện đề thi thử lớn nhất Việt Nam 350 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi THPT Quốc gia 2017 D. Nước có nền kinh tế ph t tri n nhất Câu 26: Đ c điểm nào sao đâ là đ c điểm n i ật trong quan hệ đ i ngoại c a Nhật Bản sau Chi n tranh th giới thứ hai A. Ph t tri n kinh tế đối ngoại, xâm nh p và mở phạm vi thế ực ng kinh tế ở kh p m i nơi, đ c iệt à ông Nam Á B. Không đưa quân đi tham chiến ở nước ngoài C. K hiệp ước an ninh Mĩ - Nh t (08 / 09 / 1951) D. ạnh tranh gay g t với Mĩ và c c nước Tây Âu CHỦ ĐỀ 5: QU N H QU C TẾ S U CHIẾN TR NH THẾ IỚI TH H I Câu 1: Th nào là “Chi n tranh lạnh” o phát đ ng th o phương thức đầ đ nhất? A. Thực tế chưa gây chiến tranh, nhưng chạy đua v trang àm cho nhân oại “ uôn uôn ở trong tình trạng chiến tranh “thực hiện “đu đưa trên miệng hố chiến tranh “ B. hu n ị gây ra một cuộc chiến tranh thế giới mới C. ng s c mạnh quân sự đ đe d a đối phương. D. hưa gây chiến tranh nhưng d ng ch nh s ch viện tr đ khống chế c c nước. Câu 2: c ti u c a cu c “Chi n tranh lạnh” là gì A. Mĩ & c c nước đế quốc thực hiện ch nh s ch th địch, chống Liên Xô & c c nước Xã hội chủ nghĩa. B. Mĩ ôi kéo c c nước ng minh của mình chống Liên Xô. C. hống ại ảnh hưởng của Liên Xô. D. Ph hoại phong trào c ch mạng thế giới. Câu 3: c đ ch ao quát nhất c a “Chi n tranh lạnh” o phát đ ng là A. Thực hiện “chiến ư c toàn cầu” àm chủ thế giới của đế quốc Mĩ. B. t c c nước ng minh ệ thuộc Mĩ. C. Ngăn ch n & tiến tới tiêu diệt c c nước XH N. D. àn p phong trào c ch mạng & phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Câu 4: Hậu quả lớn nhất về kinh t o “Chi n tranh lạnh” mang lại là? A. 3 câu kia đúng B. Thế giới uôn trong tình trạng căng thẳng. C. c cư ng quốc phải chi một khoản tiền kh ng đ chế tạo & sản xuất v kh . D. Nhân dân c c nước châu Á, châu Phi, chịu ao khó khăn, đói nghèo & ệnh t t. Thư viện đề thi thử lớn nhất Việt Nam 350 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi THPT Quốc gia 2017 Câu 5: & i n X ch nh thức tu n chấm ứt “Chi n tranh lạnh” vào th i gian nào A. 1989 B. 1988 C. 1990 D. 1991 Câu 6: Vì sao “Trật tự hai cực Ianta” s p đ ? A. Xô – Mĩ mất dần vai tr của mình đối với c c nước. B. Xô – Mĩ qu ch n ng n trong việc chạy đua v trang. C. c nước Tây Âu, Nh t ản, đã vư t xa Xô – Mĩ về khoa h c kĩ thu t D. ả 3 trên. Câu 7: phát đ ng cu c chi n tranh lạnh ch ng i n X và nước XHCN vào th i gian nào . Th ng 2 1945 . Ngày 12 3 1947 . Th ng 7 1947 . Ngày 4 4 1949 Câu 8: Hậu quả n ng nề nghi m trọng nhất mang lại cho th giới trong su t th i gian cu c chi n tranh lạnh là . c nước r o riết, tăng cư ng chạy đua v trang. . Thế giới uôn ở trong tình trạng căng thẳng, đối đầu, nguy cơ ng n chiến tranh thế giới. . Hàng ngàn căn c quân sự đư c thiết p trên toàn cầu. . c nước phải chi một khối ư ng kh ng về tiền của và s c ngư i đ sản xuất c c oại v kh hủy diệt. Câu 9: Nhân vật nào kh ng có m t tại H i ngh Ianta? . Rudơven . gôn C. Xtalin . Sớcsin Câu 1 :Tại sao gọi là "trật tự hai cực Ianta"? . ại diện hai nước Liên Xô và Mĩ phân chia khu vực ảnh hưởng . Tại Hội nghị Ianta, Liên Xô và Mĩ phân chia khu vực ảnh hưởng và đại diện cho hai phe.. . Thế giới đã xãy ra nhiều cuộc xung đột ở Ianta . Tất cả c c do trên Câu 11: Cu c chi n tranh lạnh k t th c đánh ấu ằng sự kiện . Hiệp ước về hạn chế hệ thống ph ng chống tên a M) nă 1972. Thư viện đề thi thử lớn nhất Việt Nam 350 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi THPT Quốc gia 2017 . ịnh ước Henxinki năm 1975. . uộc g p không ch nh th c gi a usơ và Gooc achốp tại đảo Manta 12 1989 . Hiệp định về một giải ph p toàn diện cho vấn đề ampuchia 10 1991) Câu 12: c ti u ao quát nhất c a “chi n tranh lạnh” o phát đ ng là gì? A. Mĩ thực hiện “chiến ư c toàn cầu” nh m àm chủ thế giới… B. t c c nước ng minh ệ thuộc Mĩ C. àn p phong trào giải phóng dân tộc và c ch mạng thế giới D. Ngăn ch n, tiến tới tiêu diệt c c nước xã hội chủ nghĩa Câu 13: H a ình n đ nh h p tác cùng phát triển vừa là A. Nhiệm v chung của toàn nhân oại khi ước vào thế k XXI. B. Tr ch nhiệm của c c nước đang ph t tri n. C. Tr ch nhiệm của c c nước ph t tri n hiện nay. D. Vừa à th i cơ, vừa à th ch th c đối với c c dân tộc khi ước vào thế k XXI... Câu 14: Sau v kh ng 11-9-2 1 thì ch ngh a kh ng kh ng ch là vấn đề c a riền nước mà là vấn đề chung c a tất cả các qu c gia tr n th giới Điều nà đ ng ha sai? A. úng. B. Sai CHỦ ĐỀ 6 SỰ PH T TRIỂN CỦ KHO H C - K THUẬT S U CHIẾN TR NH THẾ IỚI TH H I Câu 1: Ngu n g c c a cách mạng khoa học -k thuật lần thứ hai là? . on ngư i cần t n tại và ph t tri n nên cần tìm c ch giải quyết c c vấn đề: dân số ng n , tài nguyên cạn kiệt, môi trư ng ô nhi m, công c mới,năng ư ng mới, v t iệu mới. . Nh ng thành tựu khoa h c-k thu t cuối thế k XIX -đầu thế k XX. . Thế chiến II ng n à điều kiện đ khoa h c kĩ thu t ph t tri n. . Tất cả câu trên đều đúng. Câu 2: Cu c cách mạng khoa học-k thuật lần hai đ đạt đư c nh ng thành tựu về A. Khoa h c cơ ản, công c san xuất mới. B. Ngu n năng ư ng mới, v t iệu mới, c ch mạng xanh. C. Giao thông v n tải, thông tin và chinh ph c v tr . D. Tất cả câu trên đều đúng. Câu 3: Cu c cách mạng khoa học - k thuật lần hai đ gâ nh ng hậu quả ti u cực đ n đ i s ng con ngư i Thư viện đề thi thử lớn nhất Việt Nam
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan