Tài liệu 40 đề thi thử tốt nghiệp vật lí thpt 2017 2018 [ mới nhất hiện nay ]

  • Số trang: 164 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 516 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

NGUỒN: TANGGIAP.VN ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP PHỤ LỤC Đề số 1: .......................................................................................................................................................................... 3 Đề số 2: .......................................................................................................................................................................... 7 Đề số 3: ........................................................................................................................................................................ 10 Đề số 4: ........................................................................................................................................................................ 14 Đề số 5: ........................................................................................................................................................................ 20 Đề số 6: ........................................................................................................................................................................ 24 Đề số 7: ........................................................................................................................................................................ 28 Đề số 8: ........................................................................................................................................................................ 32 Đề số 9: ........................................................................................................................................................................ 37 Đề số 10: ...................................................................................................................................................................... 41 Đề số 11: ...................................................................................................................................................................... 46 Đề số 12: ...................................................................................................................................................................... 50 Đề số 13: ...................................................................................................................................................................... 54 Đề số 14: ...................................................................................................................................................................... 57 Đề số 15: ...................................................................................................................................................................... 62 Đề số 16: ...................................................................................................................................................................... 66 Đề số 17: ...................................................................................................................................................................... 70 Đề số 18: ...................................................................................................................................................................... 74 Đề số 19: ...................................................................................................................................................................... 78 Đề số 20: ...................................................................................................................................................................... 82 Đề số 21: ...................................................................................................................................................................... 86 Đề số 22: ...................................................................................................................................................................... 90 Đề số 23: ...................................................................................................................................................................... 94 Đề số 24: ...................................................................................................................................................................... 98 Đề số 25: .................................................................................................................................................................... 102 Đề số 26: .................................................................................................................................................................... 106 Đề số 27: .................................................................................................................................................................... 110 Đề số 28: .................................................................................................................................................................... 114 Đề số 29: .................................................................................................................................................................... 118 Đề số 30: .................................................................................................................................................................... 121 Đề số 31: .................................................................................................................................................................... 125 Đề số 32: .................................................................................................................................................................... 129 Đề số 33: .................................................................................................................................................................... 133 Đề số 34: .................................................................................................................................................................... 136 Đề số 35: .................................................................................................................................................................... 140 NGUỒN: TANGGIAP.VN ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP Đề số 36: .................................................................................................................................................................... 145 Đề số 37: .................................................................................................................................................................... 148 Đề số 38: .................................................................................................................................................................... 152 Đề số 39: .................................................................................................................................................................... 156 Đề số 40: .................................................................................................................................................................... 160 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP NGUỒN: TANGGIAP.VN Đề số 1: KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG MÔN VẬT LÍ Thời gian làm bài: 60 phút Cho: Hằng số Plăng h = 6,625.10 -34 Js; tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.10 8m/s; 1u.c2 = 931,5 MeV; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10-19 C; số A – vô – ga – đrô N A = 6,023.1023 mol-1. ---------------------------------------------------------------------------------------Câu 1: Một mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh, có R = 100Ω, C = 5.105  (F), L = 3 (H) Cường độ dòng điện  qua mạch có dạng: i = 2cos(100πt) (A). Biểu thức của điện áp hai đầu đoạn mạch là:  )V 4 3 C. u = 200 2 cos(100πt + )V 4  )V 4  D. u =200 2 cos(100πt + ) V 4  Câu 2: Có hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số như sau: x1 = 4cos(  t + )cm, 4 3 x2 = 4 cos (  t + )cm Phương trình dao động tổng hợp của chúng là: 4   A. x = 4 2 cos (  t - ) (cm) B. x = 4 2 cos (  t + ) (cm) 2 2   C. x = 4 cos (  t - ) (cm) D. x = 4 cos (  t + ) (cm) 2 2 A. u = 200cos (100πt - Câu 3: Chất phóng xạ A. 0,78g 131 53 Icó B. u = 200sin (100πt + chu kì bán rã là 8 ngày đêm. Ban đầu có 1gam chất thì sau một ngày đêm còn lại: B. 0,69 g C. 0,87 g D. 0,92 g Câu 4: Trong một môi trường có một sóng tần số 50Hz lan truyền với tốc độ 160 m/s hai điểm gần nhau nhất trên cùng phương truyền sóng dao động lệch pha nhau là A. 0,4 cm B. 80 cm  thì cách nhau một khoảng bằng: 4 C. 40 m D. 40 cm Câu 5: Thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Iâng, khoảng cách giữa hai khe là 2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 3m. Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp là 2,7mm. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc chiếu vào hai khe là: A. 0,45 μm B. 0,36 μm C. 0,5 μm D. 0,4 μm Câu 6: Một vật dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 40cm. Khi ở vị trí x = 10cm vật có vận tốc 20 3cm / s . Chu kì dao động của vật là: A. 0,5s B. 0,1s C. 1s D. 5s Câu 7: Sóng cơ khi truyền từ môi trường vật chất này sang môi trường vật chất khác thì đại lượng nào sau đây không đổi theo thời gian: A. Vận tốc B. Năng lượng C. Tần số D. Bước sóng Câu 8: Tần số dao động riêng của mạch LC xác định bởi công thức nào? A. f  1 2 L C B. f  1 2 LC C. f  2 L C D. f  2 LC ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP NGUỒN: TANGGIAP.VN Câu 9: Cho bước sóng vạch thứ hai trong dãy Banmer là 0,487m, c = 3.108m/s, h = 6,625.10-34Js, e = 1,6.10-19C. Trong nguyên tử hiđrô, electron chuyển từ quỹ đạo L (n = 2) lên quỹ đạo N (n = 4). Điều này xảy ra là do A. nguyên tử hấp thụ phôtôn có năng lượng 2,55eV. B. nguyên tử bức xạ phôtôn có năng lượng 2,55eV. C. nguyên tử hấp thụ phôtôn có năng lượng 0,85eV. D. nguyên tử bức xạ phôtôn có năng lượng 0,85eV. Câu 10: Một mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh. Biểu thức của điện áp hai đầu đoạn mạch là u = U0 cos  t. Công suất đạt giá trị cực đại khi: A. RLC = ω2 B. R.ω2 = LC C. ω2 LC = R D. ω2 LC = 1 Câu 11: Khi làm thí nghiệm giao thoa với ánh sáng đơn sắc màu đỏ, màu vàng, màu lam, màu lục thì khoảng vân giao thoa rộng nhất là đối với ánh sáng A. màu lục. B. tím C. màu vàng. D. màu đỏ. Câu 12: Một vật dao động điều hòa, Câu khẳng định nào sau đây là đúng? A. Khi vật qua vị trí cân bằng nó có vận tốc và gia tốc đều cực đại. B. Khi vật qua vị trí biên động năng bằng thế năng. C. Khi vật qua vị trí cân bằng nó có vận tốc cực đại, gia tốc bằng 0. D. Khi vật qua vị trí biên vận tốc cực đại, gia tốc bằng 0. Câu 13: Trong máy phát điện xoay chiều có p cặp cực quay với tần số góc n vòng/giây thì tần số dòng điện phát ra là: A. f  np B. f  60 p n C. f  60n p D. f  Câu 14: Phương trình dao động của một vật dao động điều hòa có dạng: x = Acos(  t + n p 60  )cm. Gốc thời gian đã được 2 chọn từ lúc nào? A. Lúc chất điểm ở vị trí biên dương( x = +A). B. Lúc chất điểm đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. C. Lúc chất điểm đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm. D. Lúc chất điểm ở vị trí biên âm (x = -A) Câu 15: Chọn Câu đúng: Đối với đoạn mạch L, C mắc nối tiếpvới ZC >ZL : A. u nhanh pha hơn i một góc π/2 B. u, i cùng pha C. u trễ pha hơn i một góc π/2 D. u ngược pha với i Câu 16: Một dây AB dài l = 1m, đầu B cố định, đầu A cho dao động với tần số f = 25Hz. Trên dây thấy hình thành 5 bó sóng (5 bụng) mà A và B là các nút. Bước sóng và vận tốc truyền trên dây nhận giá trị nào sau đây: A.  = 40 cm , v = 10 m/s B.  = 40 cm , v = 100 m/s C.  = 20 cm , v = 10 m/s D.  = 20 cm , v = 100 m/s Câu 17: Thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Iâng, chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,48μm và λ2 = 0,64μm. Người ta thấy tại vị trí vân sáng bậc 4 của bức xạ λ1 cũng có vân sáng bậc k của bức xạ λ2 trùng tại đó. Bậc k đó là: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 18: Nguyên tử của đồng vị phóng xạ 235 92 U có: A. 92 notron và tổng số proton và electron bằng 235 B. 92 electron và tổng số proton và electron bằng 235 C. 92 notron và tổng số notron và proton bằng 235 D. 92 proton và tổng số electron và notron bằng 235 Câu 19: Cho phản ứng hạt nhân sau: 19 9F + p ---> 16 8O +X. Hạt nhân X là hạt nào sau đây: ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP NGUỒN: TANGGIAP.VN B.   A. α C.   D. n Câu 20: Để tạo một chùm tia X, ta cho một chùm electron nhanh bắn vào A. Một chất rắn hoặc một chất lỏng có nguyên tử lượng lớn. B. Một chất rắn có nguyên tử lượng bất kì. C. Một chất rắn khó nóng chảy, có nguyên tử lượng lớn. D. Một chất rắn, chất lỏng hoặc chất khí bất kì Câu 21: Dòng điện xoay chiều i = I0cos(  t +  ) A qua cuộn dây thuần cảm L. Điện áp giữa hai đầu cuộn dây là u = U0 4 cos(  t +  ) . U0 và  có các giá trị nào sau đây: A. U0 = L  .I0 ;  = C. U0 = 3 rad 4  L ; = rad 2 I0  rad 4 I 3 D. U0 = 0 ;  = rad 4 L B. U0 = L  .I0 ;  = - Câu 22: Chùm sáng có bước sóng 0,5  m gồm những phôtôn có năng lượng A. 1,1.10-48J. B. 1,3.10-27J. C. 3,97.10-19J. D. 1,7.10-5J. Câu 23: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, k = 100N/m. Ở VTCB lò xo dãn 4cm, truyền cho vật một năng lượng 0,125J. Cho g  10m / s2 , lấy  2  10 . Chu kì và biên độ dao động của vật là: A. T =  s; A = 4cm B. T = 0,4s; A = 5cm C. T = 0,2s; A= 2cm D. T =  s; A = 5cm Câu 24: Một máy biến áp có số vòng dây của cuộn sơ cấp nhỏ hơn số vòng dây của cuộn thứ cấp. Biến áp này có tác dụng nào trong các tác dụng sau: A. Tăng cường độ dòng điện, tăng điện áp. B. Tăng cường độ dòng điện, giảm điện áp. C. Giảm cường độ dòng điện, tăng điện áp. D. Giảm cường độ dòng điện, giảm điện áp. Câu 25: Công suất hao phí dọc đường dây tải có điện áp 500kV, khi truyền đi một công suất điện 12000 kW theo một đường dây có điện trở 10 là : A. 1736kW B. 576kW C. 57600W D. 5760W Câu 26: Mạch dao động gồm cuộn dây thuần cảm có L = 4 μH, tụ điện C = 9 nF, lấy  2 = 10 . Mạch dao động này có thể bắt được sóng có bước sóng bằng : A. 360π m B. 360 m C. 36 m D. 36π m Câu 27: Khoảng cách từ vân sáng bậc 3 đến vân sáng bậc 7 ở cùng một bên so với vân trung tâm là: A. x = 7i B. x = 4i C. x = 3i D. x = 10i Câu 28: Chọn phát biểu sai: A. Những điểm cách nhau một số nguyên nửa bước sóng trên phương truyền sóng thì dao động cùng pha B. Những điểm cách nhau một số lẻ lần nửa bước sóng trên phương truyền sóng thì dao động ngược pha C. Bước sóng là quãng đường sóng truyền đi được trong một chu kì dao động D. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm trên phương truyền sóng gần nhau nhất dao động cùng pha Câu 29: Lần lượt chiếu hai bức xạ có bước sóng  1 = 0,75m và  2 = 0,25m vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện  o = 0,35m. Bức xạ nào gây ra hiện tượng quang điện? A. Cả hai bức xạ. B. Không có bức xạ nào trong hai bức xạ trên. C. Chỉ có bức xạ  1. D. Chỉ có bức xạ  2. Câu 30: Trong dao động điều hòa, vận tốc biến đổi A. Sớm pha  so với li độ. 2 B. Trễ pha  so với li độ. 2 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP NGUỒN: TANGGIAP.VN C. Ngược pha với li độ. D. Cùng pha với li độ. Câu 31: Tìm công thức đúng liên hệ giữa giới hạn quang điện và công thoát A của kim loại, tốc độ ánh sáng c và hằng số Planck h : A. 0 = hA c B. 0 = Câu 32: Một hạt nhân A Z hc A C. 0 = A hc X sau khi phóng xạ đã biến đổi thành hạt nhân B. Phát ra   A. Phát ra   C. Phát ra  D. 0 = c hA A Z 1 Y . Đó là phóng xạ D. Phát ra hạt  Câu 33: Cho một mạch điện LRC nối tiếp theo thứ tự trên với cuộn dây thuần cảm. Biết R thay đổi được, L = 1 (H), C =  104 (F). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp có biểu thức: u = U0.cos100πt(V). Để uRL lệch pha /2 so với uRC thì điện 2 trở R phải có giá trị là: A. R = 100  B. R = 50 2  C. R = 50  D. R = 100 2  Câu 34: Một con lắc dao động ở nơi có gia tốc trọng trường là g  10m / s2 với chu kì T = 2s trên quỹ đạo dài 20 cm. Lấy  2  10 . Thời gian để con lắc dao động từ VTCB đến vị trí biên là: A. t  5 s 6 B. t  1 s 4 C. t  1 s 6 D. t  1 s 2 Câu 35: Khoảng vân trong giao thoa của sóng ánh sáng đơn sắc tính theo công thức nào sau đây? (cho biết i: là khoảng vân;  : là bước sóng ánh sáng; a: khoảng cách giữa hai nguồn S1S2 và D là khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn) A. i  D B. i  a aD  C. i  .a.D D. i  a D Câu 36: Trong 1 đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh, cường độ dòng điện sớm pha  so với điện áp ở 2 đầu mạch. Đoạn mạch đó: A. chỉ có cuộn cảm thuần. B. gồm cuộn cảm thuần và tụ điện. C. gồm điện trở và cuộn cảm thuần. D. gồm điện trở và tụ điện. Câu 37: Một mạch dao động có C = 5F và L = 5H. Nếu điện áp cực đại trên hai bản tụ điện là 10V thì cường độ cực đại trong mạch là A. 1A B. 20mA C. 10mA D. 25mA Câu 38: Công thoát electron của kim loại Na bằng 2,1eV . Giới hạn quang điện của Na là : A. 0,59 m B. 0,55 m C. 0,65 m D. 0,49 m Câu 39: Một tiếng sét có mức cường độ âm 60dB có cường độ âm lớn gấp bao nhiêu lần cường độ âm của một âm có mức cường độ 30dB. A. 2 lần B. 1000 lần C. 3 lần D. 100 lần Câu 40: Hạt nhân 60 27 Co có khối lượng là 55,940u.Biết khối lượng liên kết riêng của hạt nhân A. 70,4MeV 60 27 Co của prôton là 1,0073u của nơtron là1,0087u. Năng lượng là: B. 48,9MeV C. 70,5MeV ------------Hết----------- D. 54,4MeV ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP NGUỒN: TANGGIAP.VN Đề số 2: KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG MÔN VẬT LÍ Thời gian làm bài: 60 phút Cho: Hằng số Plăng h = 6,625.10 -34 Js; tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.10 8m/s; 1u.c2 = 931,5 MeV; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10-19 C; số A – vô – ga – đrô N A = 6,023.1023 mol-1. ---------------------------------------------------------------------------------------Câu 1: Chỉ ra phát biểu sai: xung quanh một điện tích dao động : A. Có điện trường B. Có từ trường. C. Có điện từ trường D. Không có trường nào cả. Câu 2:Chu kỳ dao động riêng của của một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung 200pFvà một cuộn cảm có độ tự cảm 0.02H là: A. 125. 10 -4 s B.125. 10 -5 s C.125. 10 -6 s D.125. 10 -3 s Câu 3:Phát biểu nào sau đây sai khi nói đến tích chất tia X A. Làm đen kính ảnh. B. Làm phát quang một số chất C. Bước sóng tia X càng dài thì khả năng đâm xuyên càng mạnh. D. Có tác dụng sinh lý. Câu 4:Sắp xếp thang sóng điện từ theo thứ tự tăng dần bước sóng A. Tia X, tia ga ma, tia hồng ngoại , sóng vô tuyến, ánh sáng nhìn thấy. B.Sóng vô tuyến, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại,tia X, tia ga ma. C. Tia ga ma, tia X, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại,sóng vô tuyến. D. Ánh sáng nhìn thấy, sóng vô tuyến, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X, tia ga ma. Câu 5:Hiện tượng giao thoa ánh sáng chứng tỏ rằng ánh sáng: A. Có bán chất sóng B.Là sóng ngang C. Là sóng điện từ D. Cùng cường độ ánh sáng. Câu 6:Trong TN I-âng biết D= 1m ,a=2mm,  = 0,5 m . Khoảng cách từ vân sáng thứ 2 đến vân tối thứ 5 cùng bên vân trung tâm: A.12mm B.3,75mm C.0,625mm D.625nm Câu 7:Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng , tại vị trs cách vân trung tâm 3,6mmta thu được vân sáng bậc 3. Vân tối bậc 3 cách vân trung tâm một khoảng: A.4,2mm B.3,0mm C.3,6mm D.5,4mm Câu 8:Hiện tượng quang dẫn là hiện tượng : A.Một chất cách điện trở thành chất dẫn điện khi được chiếu sáng. B.Giảm điện trở của kim loại khi được chiếu sáng C.Giảm điện trở suất của một chất bán dẫn khi được chiếu sáng . D. Truyền dẫn ánh sáng theo các sợi quang uốn cong một cách bất kỳ. Câu 9:Trạng thái dừng của nguyên tử là : A.Trạng thái đứng yên của nguyên tử. B.Trạng thái chuyển động đều của nguyên tử. C.Trạng thái trong đó moị electron của nguyên tử đều không chuyển động đối với hạt nhân . D. Trạng thái nguyên tử có năng lượng xác định, ở trạng thái đó nguyên tử không bức xạ. Câu 10:Giới hạn quang điện của kim loại dùng làm catốt là 0 = 0,30 m . Công thoát của kim loại dùng làm catốt là: A. 1,16eV B.2,21eV C.4,14eV D.6.62eV Câu 11:Năng lượng iôn hoá nguyên tử hyđrô là 13,6eV. Bước sóng ngắn nhất của bức xạ mà nguyên tử có thể phát ra là: A.0,1220 m B.0,0665 m C.0,0913 m D.0,5672 m Câu 12:Hạt nhân A z X được cấu tạo từ A. Z proton và A nơtron B. A proton và Z nơtron C. Z proton và (A- Z)nơtron D. Z proton và (A+Z) nơtron ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP NGUỒN: TANGGIAP.VN Câu 13:Sự phân hạch là sự vỡ một hạt nhân nặng A. Thường xảy ra một cách tự phát thành nhiều hạt nhân nặng hơn. B.Thành hai hạt nhân nhẹ hơn khi hấp thụ một nơtron. C.Thành hai hạt nhân nhẹ hơn và vài nơtron,sau khi hấp thụ một nơtron chậm. D.Thành hai hạt nhân nhẹ hơn, thường xảy ra một cách tự phát. Câu 14:Cho phản ứng hạt nhân 31T  X    n , hạt nhân X là hạt nhân nào sau đây? A. 11H B. 12 D C. 31T D. 24 He Câu 15:Một mẩu chất phóng xạ Rađôn chứa 1010 nguyên tử phóng xạ . Hỏi có bao nhiêu phân tử đã phân rã trong một ngày? ( T = 3,8 ngày) 1,67.109 B. 1,67.1010 C.1,76.109 D.1,97.1010 Câu 16:Con lắc lò xo dao động điều hoà ,khi tăng khối lượng của vật lên 4 lần thì tần số dao động của vật A.tăng lên 4 lần B.giảm đi 4 lần C.tăng lên 2 lần D.giảm đi 2 lần Câu 17: Hòn bi của con lắc lò xo có khối lượng bằng m ,nó dao động với chu kì T.Nếu thay đổi hòn bi bằng hòn bi khác có khối lượng 2m thì chu kì con lắc sẽ là A.T’=2T B.T’=4T C. T   2T D.T’=T/2 Câu 18:Gắn 1 vật nặng vào lò xo được treo thẳng đứng làm lò xo dãn ra 6,4cm khi vật nặng ở vị trí cân bằng .Cho g=10m/s2 .Tần số dao động của vật nặng là A.0,2Hz B.2 Hz C.0,5 Hz D.5Hz Câu 19:Một vật dao động điều hoà ,có quỹ đạo là 1 đoạn thẳng dài 10cm .Giá trị nào của biên độ dao động sau đây là đúng ? A.5cm B.-5cm C.10cm D.-10cm Câu 20:Con lắc đơn gồm 1 vật nặng khối lượng m treo vào sợi dây dài l tại nơi có gia tốc g dao động điều hoà với chu kì T phụ thuộc vào A.l và g B.m và l C.m và g D.m,l và g Câu 21:Khi tổng hợp hai dao động điều hoà cùng tần số cùng phương và cùng pha nhau thì: A.biên độ dao động nhỏ nhất B.dao động tổng hợp sẽ nhanh pha hơn 2 dao động thành phần C.dao động tổng hợp sẽ sẽ ngược pha với 1 trong hai dao động thành phần D.biên độ dao dộng là lớn nhất Câu 22:Sóng dọc truyền được trong môi trường A.rắn và lỏng B.lỏng và khí C.khí và rắn D.rắn,lỏng và khí Câu 23:Một người quan sát 1 chiết phao trên mặt biển thấy nó nhô lên cao 10 lần trong 18 s ,khoảng cách giữa hai ngọn sóng kề nhau là 2m .Vận tốc truyền sóng trên mặt biển là A.v=1m/s B.v=2m/s C.v=4m/s D.v=8m/s Câu 24:Điều nào sau đây là khi đúng khi nói về phương dao động của các phần tử tham gia sóng ngang? A.nằm theo phương ngang B.vuông góc với phương truyền sóng C.trùng với phương truyến sóng D.nằm theo phương thẳng đứng Câu 25:Sóng ngang không truyền được trong môi trường A.rắn B.lỏng C.khí D.rắn và lỏng   Câu 26:Một dòng điện xoay chiều mà biểu thức cường độ tức thời là i  8 cos100t    A ,kết luận nào sau đây là 3 sai? A.Cường độ dòng điện hiệu dụng bằng 8 A B.Tần số dòng điện bằng 50Hz C.Biên độ dòng điện bằng 8A D.Chu kì dòng điện bằng 0,02s Câu 27:Một đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có 3 phần tử :Điện trở thuần R ,cuộn dây thuần cảm kháng L và tụ điện thuần dung kháng mắc nối tiếp .Những phần tử nào không tiêu thụ điện năng .Chọn Câu đúng . ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP NGUỒN: TANGGIAP.VN A.Điện trở thuần B.Cuộn dây C.Tụ điện D.Cuộn dây và tụ điện Câu 28:Một dòng điện xoay chiều có tần số f =50Hz .Trong mỗi giây dòng điện đổi chiều bao nhiêu lần ?Chọn đúng A.50 lần B.100lần C.200 lần D.25 lần Câu 29:Hệ số công suất của đoạn mạch xoay chiều bằng không ( cos  0) trong trường hợp nào sau đây? A.Đoạn mạch chỉ có R B.Đoạn mạch chỉ có điện trở bằng không C.Đoạn mạch không có tụ điện D.Đoạn mạch không có cuộn cảm Câu 30:Chọn Câu phát biểu sai .Trong quá trình tải điện năng đi xa ,công suất hao phí A.tỷ lệ với thời gian truyền điện B.tỷ lệ với chiều dài đường dây tải điện C.tỷ lệ với bình phương điện áp giữa hai đầu dây ở trạm phát điện D.tỉ lệ với bình phương công suất truyền đi Câu 31:Đại lượng đặc trưng cho sự cản trở dòng điện xoay chiều còn có tên chung là? A.dòng điện kháng B.động kháng C.trở kháng D.hiệu điện thế kháng Câu 32:Các giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều A.được xây dựng dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện B.chỉ được đo bằng các am pe kế xoay chiều C.bằng giá trị trung bình chia cho 2 D.bằng giá trị cực đại chia cho 2 Câu 33: Một con lắc lò xo có độ cứng K= 100N/m dao động điều hoà theo phương ngang với biên độ A= 5cm. Động năng của vật nặng ứng với li độ x= 3cm là : A. 0,125J B. 800J C. 0,045J D. 0,08J Câu 34:Nhận xét nào dưới đây là đúng ? A.Sóng điện từ là một loại sóng cơ. B.Sóng điện từ cũng như sóng âm, là sóng dọc nhưng có thể lan truyền trong chân không. C.Sóng điện từ là sóng ngang và có thể lan truyền trong mọi môi trường kể cả chân không. D.Sóng điện từ chỉ lan truyền trong chất khí và bị phản xạ từ các mặt phẳng kim loại. Câu 35:Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa 2 khe S1,S2 bằng 1,5mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa 2 khe đến màn bằng 3m. Trên màn quan sát người ta đếm có tất cả 7 vân sáng mà khoảng cách giữa 2 vân sáng ngoài cùng là 9mm. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc trong thí nghiệm là: A.0,75µm B. 0,6µm C.0,55µm D.0,4µm Câu 36: Giới hạn quang điện của kim loại phụ thuộc vào: A.Điện thế của kim loại. B.Bước sóng của ánh sáng chiếu vào kim loại. C.Bản chất của kim loại. D.Nhiệt độ của kim loại. Câu 37:Rađôn 222Rn là một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã là 3,8 ngày đêm. Nếu ban đầu có 64g chất này thì sau 19 ngày đêm khối lượng Rađôn đã bị phân rã là : A. 2g B.32g C.16g D.8g Câu 38: Phát biểu nào sau đây không đúng đối với các hạt sơ cấp? A.Các hạt sơ cấp gồm phôtôn, leptôn, mezôn và barion. B. Các hạt sơ cấp có thể có điện tích là e, -e hoặc bằng 0. C. Phần lớn các hạt sơ cấp đều tạo thành một cặp hạt và phản hạt. D. Phần lớn các hạt sơ cấp là không bền và phân rã thành các hạt khác. Câu 39:Kết luận nào sau đây chắc chắn sai ? Khi xảy ra hiện tượng sóng dừng trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do thì chiều dài dây có thể là. A.1/4 bước sóng . B.1/2 bước sóng . C.3/4 bước sóng . D.5/4 bước sóng. Câu 40: Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch điện xoay chiều và cường độ dòng điện qua nó lần lượt có biểu thức : i= 2 cos(100  t  A.0W  2 B.50W ) A, u= 2 cos(100  t  C.100W  6 ) V Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là: D.200W NGUỒN: TANGGIAP.VN ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP Đề số 3: KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG MÔN VẬT LÍ Thời gian làm bài: 60 phút Cho: Hằng số Plăng h = 6,625.10 -34 Js; tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.10 8m/s; 1u.c2 = 931,5 MeV; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10-19 C; số A – vô – ga – đrô N A = 6,023.1023 mol-1. ---------------------------------------------------------------------------------------1. Khối lượng Trái Đất vào cỡ bao nhiêu ? A. 6.1023 kg. B. 6.1024 kg C. 6.1025 kg D. 6.1026 kg 2. Có thể giải thích tính quang dẫn bằng thuyết : A. electron cổ điển. B. Sóng ánh sáng. C. Phôtôn. D. Động học phân tử 3/Chọn một phát biểu đúng nhất khi nói về ḍòng điện xoay chiều 3 pha : A.Hệ thống gồm ba DĐXC có cùng tần số, cùng biên độ, cùng pha C. Được tạo ra từ MPĐ XC ba pha B. Được dùng để tạo ra từ trường quay trong động cơ KĐB ba pha D. Cả A, B, C đều đúng 4/ Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m = 0,1kg, lò xo có độ cứng k = 40N/m. Khi thay vật m’ = 0,16kg thì chu kỳ của con lắc tăng : a) 0,0038s b) 0,083s c) 0,0083s d) 0,038s 5/ Dây đàn hồi, hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Trên dây có một bụng sóng. Biết vận tốc truyền sóng trên dây là v không đổi. Tần số của sóng là 2v v v v A. B. C. D. . l l 2l 4l 2  6/ Kết luận nào đúng khi so pha của 2 dao động sau ?x1 = 2sin( 10t - ) cm. và x2 = 4sin( 10t ) 3 3 cm. A.2 dao động cùng pha B.2 dao động ngược pha C. dao động 2 nhanh pha hơn dao động 1 D.dao động 1 nhanh pha hơn dao động 2 7/ Chọn phát biểu sai khi nói về DĐĐH : a) Khi vật đi từ vị trí biên về VTCB thì động năng tăng dần B. Khi vật ở vị trí biên thì động năng triệt tiêu C. Khi vật qua VTCB thì động năng bằng cơ năng D. Khi vật đi từ VTCB đến vị trí biên thì thế năng giảm dần 8/Sóng điện từ và sóng cơ học không có tính chất chung nào dưới đây ? A. Truyền được trong chân không. B. Mang năng lượng. C. Phản xạ. D. Khúc xạ. 9/Để hai sóng kết hợp giao thoa triệt tiêu nhau hoàn toàn th́ì chúng phải có : A. Cùng biên độ và hiệu đường đi bằng một số nguyên lẻ lần nửa bước sóng B. Hiệu đường đi bằng một số bán nguyên lần bước sóng C. Cùng biên độ và hiệu đường đi bằng một số nguyên lần nửa bước sóng . D. Hiệu đường đi bằng một số nguyên lần nửa bước sóng . 10/ Đặt hiệu điện thế u = U0sint, với U0 và  không đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu điện trở thuần là 80V, hai đầu cuộn dây thuần cảm là 120V và hai đầu tụ điện là 60V. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch này bằng : A. 220V. B. 140V. C. 100V. D. 260V. 11/ Đặc tính nào sau đây không phải là đặc tính sinh lí của âm : A. Độ cao B. âm sắc C. Độ to D. cường độ âm ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP NGUỒN: TANGGIAP.VN 12/Đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C mắc nối tiếp. Kí hiệu uR, uL, uC tương ứng là hiệu điện thế tức thời ở hai đầu các phần tử R, L, C. Quan hệ về pha của các hiệu điện thế này là : A. uR sớm pha   so với u L. B. u L sớm pha so với uC. 2 2 C. uR trể pha  so với uC . 2 D. uC trể pha  so với u L. 13/Đặt hiệu điện thế u = 125 2 sin100t (V) lên hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở thuần R = 30 , cuộn 0,4 dây thuần cảm có độ tự cảm L = H và ampe kế nhiệt mắc nối tiếp. Biết ampe kế có điện trở không đáng  kể. Số chỉ của ampe kế là : A. 1,8A. B. 2,5A. C. 2,0A. D. 3,5A. 14/ Ḍòng điện xoay chiều trong đoạn mạch chỉ có điện trở thuần : A. cùng tần số với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch và có pha ban đầu luôn bằng 0. B. có giá tri hiệu dụng tỉ lệ thuận với điện trở của mạch. C. cùng tần số và cùng pha với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch.  so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch. 2 15/Lần lượt đặt hiệu điện thế xoay chiều u = 5 2 sint (V) với  không đổi vào hai đầu mỗi phần tử : điện D. luôn lệch pha trở thuần R, cuộn thuần cảm có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C th́ì ḍòng điện qua mỗi phần tử trên đều có giá trị hiệu dụng bằng 50mA. Đặt hiệu điện thế này vào hai đầu đoạn mạch gồm các phần tử trên mắc nối tiếp th́ tổng trở của đoạn mạch là A. 300. B.100. C. 100 2 . D.100 3 . 16/ Để giảm hao phí điện năng trên đường truyền tải điện, người ta thường chọn giải pháp nào sau đây : A. Tăng tiết diện dây B. Tăng thế ở nguồn và hạ thế ở nơi tiêu thụ C. Dùng kim lọai quí làm dây dẫn D. Tất cả các phương án trên 17/ Một máy biến thế có số ṿòng của cuộn sơ cấp là 5000 và cuộn thứ cấp là 1000. Bỏ qua mọi hao phí của máy biến thế. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100V th́ì hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở có giá trị là : A. 20V. B. 10V. C. 500V. D. 40V. 18/Quang phổ liên tục của một nguồn sáng J : A. không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng J mà chỉ phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng đó. B. không phụ thuộc vào của thành phần cấu tạo và nhiệt độ của nguồn J. C. phụ thuộc vào của thành phần cấu tạo và nhiệt độ của nguồn J. D. không phụ thuộc vào của thành phần cấu tạo của nguồn sáng J mà chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng đó. 19/ Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là sai ? A. Hiện tượng chùm ánh sáng trắng khi đi qua một lăng kính, bị tách ra thành nhiều chùm có màu sắc khác nhau là hiện tượng tán sắc ánh sáng. B. Ánh sáng trắng là tổng hợp của nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím. C. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi di qua lăng kính D. Ánh sắng do Mặt Trời là ánh sáng đơn sắc v́ nó là ánh sáng trắng. 20/ Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, hai khe hep cách nhau một khoảng 0,5mm, khoảng cách từ mặt phẵng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,5m. Hai khe được chiếu sáng bằng bức xạ có bước sóng  = NGUỒN: TANGGIAP.VN ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP 0,6m. Trên màn thu được h́nh ảnh giao thoa. Tại điểm M trên màn cách vân sáng trung tâm một khoảng 5,4mm có vân sáng bậc : A. 4. B. 6. C. 2. D. 3. 21/ Tia hồng ngoại và tia Rơnghen đều có bản chất là sóng điện từ, có bước sóng dài ngắn khác nhau nên : A. chúng bị lệch khác nhau trong từ trường đều. B. chúng bị lệch khác nhau trong điện trường đều. C. có khả năng đâm xuyên khác nhau. D. chúng đều được sử dụng trong y tế để chụp Xquang. 22/Động năng ban đầu của các electron quang điện : A. không phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng kích thích. B. phụ thuộc vào cường độ ánh sáng kích thích. C. phụ thuộc vào bản chất KL làm catôt và bước sóng của ánh sáng kích thích. D. không phụ thuộc vào bản chất KL làm catôt. 23/Công thoát electron ra khỏi một kim loại là A = 1,88eV. Giới hạn quang điện của kim loại đó là : A. 0,33m. B. 0,22m. C. 0,45m. D. 0,66m. 24. Trong một thí nghiệm Iâng (Y-âng) về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 540 nm thì thu được hệ vân giao thoa trên màn quan sát có khoảng vân i1 = 0,36 mm. Khi thay ánh sáng trên bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ 2 = 600 nm thì thu được hệ vân giao thoa trên màn quan sát có khoảng vân: A. i2 = 0,45 mm. B. i2 = 0,60 mm. C. i2 = 0,40 mm. D. i2 = 0,50 mm. 25. Đơn vị đo cường độ âm là A. Oát trên mét ( W/m ). B. Ben (B). C. Niutơn trên mét vuông ( N/m2 ). D. Oát 2 trên mét vuông ( W/m ). 26. Trên một sợi dây dài 2 m đang có sóng dừng với tần số 100 Hz, người ta thấy ngoài 2 đầu dây cố định còn có 3 điểm khác luôn đứng yên. Vận tốc truyền sóng trên dây là A. 100 m/s B. 40 m/s. C. 80 m/s D. 60 m/s. 27. Chuyển động có giới hạn trong không gian, lặp đi lặp lại nhiều lần quanh VTCB được gọi là : a) Dao động b) Dao động tuần hoàn c) Dao động tự do d) Dao động điều hoà 28. Biểu hiện của Sự cộng hưởng là gì ? ( giả sử ma sát với môi trường bé ) A.Tần số dao động tăng nhanh đến giá trị cực đại . B. Chu kỳ dao động tăng nhanh đến giá trị cực đại . C. Biên độ dao động tăng nhanh đến giá trị cực đại . D. Vận tốc dao động tăng nhanh đến giá trị cực đại . 29. Naêng löôïng cuûa moät phoâtoân ñöôïc xaùc ñònh theo bieåu thöùc c h hc A.  = h. B.  = . C.  = . D.  = . h c  30/ Chỉ ra một phát biểu saí trong các phát biểu sau : A. Chùm ánh sáng trắng bị tách thành nhiều màu đơn sắc sau khi đi qua lăng kính B. Ánh sáng trắng là tổng hợp của vô số các ánh sáng đơn sắc khác nhau có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím C. Ánh sáng đơn sắc có thể bị phân tích khi đi qua lăng kính D. Chiết suất của một môi trường phụ thuộc vào màu sắc ánh sáng 31/ Công thức tính tần số dao động tự do của mạch dao động ? 1 2 A. f  B. f  2 LC C. f  D. f  2 LC 2 LC LC 32/ Cấu tạo mạch dao động như thế này nối tiếp với tụ điện ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP NGUỒN: TANGGIAP.VN A. Cuộn dây thuần cảm nối tiếp với tụ điện thành mạch kín . B. Điện trở thuần nối tiếp với tụ điện thành mạch kín . C. Cuộn dây nối song song với tụ điện D. Cuộn dây nối tiếp với tụ điện. 33/ Công thức nào sau đây biểu diễn năng lượng mạch dao động ? Q02 I 02 2 A. W  2CU B. W  C. W  2LI 0 D. W  2C 2L 34/ Chọn Phát biểu sai về điện từ trường A. Điện trường biến thiên sinh ra từ trường. C. Từ trường biến thiên sinh ra Điện trường. B. điện từ trường lan truyền tức thời . D. điện từ trường lan truyền dưới dạng sóng điện từ 27 35/ Hạt nhân 13 Al có cấu tạo thế nào ? A. 40 n , 13 p . B. 13 n , 27 p . C. 27 n , 13 p. D. 14n , 13p . _ 36/ Phương Trình nào diễn tả sự phóng xạ  ? 30 30 234 210 206 A. 15 B. 210 C. 210 D. 238 P 14 Si 92U  90Th 83 Bi  84 Po 84 Po  82 Pb 37. Phản ứng hạt nhân tuân theo các định luật bảo toàn. A) Bảo toàn điện tích, khối lượng, năng lượng. B) Bảo toàn điện tích, số khối, động lượng. C) Bảo toàn điện tích, số khối, động lượng, năng lượng. D) Bảo toàn điện tích, khối lượng, động lượng, năng lượng. 38. Một ống Cu-lit-giơ có công suất trung bình 300W, HĐT giữa anôt và catôt có giá trị 10 kV. Cường độ dòng điện trung bình A) 0.003 A. B) 3 A. C) 30A. D) 0.03A. 39/ Dùng hạt p bắn phá hạt 3 Li7 sinh ra 2̀ hạt X. Xác định X A. 2 He 3 B. 2 He4 C. 4 Be 10 D. 4 Be 11 40/ Tính năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 6 C12 , biết m P = 1,0073u, m n = 1,0087u , m C = 12,011u 1u = 931 MeV/ c2 A. 6,6 MeV B. – 6,6 MeV C. 79,135 MeV D. 0,085 MeV 2 0 ------------Hết----------- ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP NGUỒN: TANGGIAP.VN Đề số 4: KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG MÔN VẬT LÍ Thời gian làm bài: 60 phút Cho: Hằng số Plăng h = 6,625.10-34 Js; tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.10 8m/s; 1u.c2 = 931,5 MeV; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10-19 C; số A – vô – ga – đrô N A = 6,023.1023 mol-1. ---------------------------------------------------------------------------------------Câu 1: Khi hiệu điện thế giữ 2 bản tụ điện của mạch dao động LC lý tưởng đạt cực đại thì A. năng lượng điện trường của mạch đạt cực tiểu . B. điện tích của tụ điện bằng 0 . C. cường độ dòng điện qua mạch bằng 0 . D. năng lượng từ trường của mạch đạt cực đại . Câu 2: Cường độ dòng điện tức thời qua mạch dao động là i = 0,05 sin 2000t (A) . Tụ điện có điện dung C  5 F . Năng lượng điện trường của mạch được tính bằng biểu thức A. 6,25 . 10-5 cos2 2000 t ( J) . B. 0,25 sin 1000 t ( J ) . 2 C. 6,15 sin 2000 t ( J) . D. 0,25 cos 4000 t ( J) . Câu 3: Một con lắc đơn có vị trí thẳng đứng của dây treo là OA . Đóng một cái đinh I ở ngay điểm chính giữa M của dây treo khi dây thẳng đứng được chặn ở một bên dây . Cho con lắc dao động nhỏ. Dao động của con lắc lắc là A. dao động điều hoà với chu kỳ T  4 l . g B. dao động điều hoà với chu kỳ T   C. dao động tuần hoàn với chu kỳ T  2 ( l 2l  ). g g D. dao động tuần hoàn với chu kỳ T   ( l l  ). g 2g l . g Câu 4: Đoạn mạch xoay chiều AB chỉ chứa một trong các phần tử : điện trở thuần , tụ điện hoặc cuộn cảm . Khi  đặt điện áp u  U 0 cos(t  )(V ) lên hai đầu đoạn mạch thì dòng điện qua mạch có biểu thức 6 i  I0 cos( t  A. tụ điện .  3 )(A ). Đoạn mạch AB chứa B. cuộn cảm thuần cảm . C. điện trở thuần . D. cuộn cảm có điện trở thuần . Câu 5: Vật quay biến đổi đều với gia tốc góc  . G ọi 1 và  2 lần lượt là tốc độ góc của vật tại hai thời điểm t1 và t 2 (t2.>t1 ) Công thức nào sau đây là SAI khi xác định góc mà vật quay được trong khoảng thời gian t  t 2  t1 ? 22  12 . 2 t 2 C.   1t  . A.   2 B.   (2  1 )t . D.   (1  2 )t . 2 Câu 6: Mạch chọn sóng của một máy thu gồm một tụ điện có điện dung 100/2 (pF) và cuộn cảm có độ tự cảm 1 (H). Mạch dao động trên có thể bắt được sóng điện từ thuộc dải sóng vô tuyến nào? A. Sóng ngắn 1 . B. Sóng cực ngắn . C. Sóng dài . D. Sóng trung . ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP NGUỒN: TANGGIAP.VN Câu 7: Sóng d ừng tạo ra trên một sợi dây đàn hồi có bước sóng 12 cm . A và B là 2 điểm trên sợi dây ( A là một nút sóng ) cách nhau 76 cm . Số bụng sóng quan sát được trên đoạn dây AB là A. 11 . B. 14 . C. 12 . D. 13 . Câu 8: Phát biểu nào sau đây là đúng nhất khi nói về dòng điện xoay chiều hình sin ? A. Chiều dòng điện thay đổi tuần hoàn theo thời gian. B. Chiều và cường độ thay đổi đều đặn theo thời gian. C. Chiều thay đổi tuần hoàn và cường độ biến thiên điều hoà theo thời gian. D. Cường độ biến đổi tuần hoàn theo thời gian. Câu 9: Một xe cứu thươngn chạy với tốc 90 km/h, hú còi liên tục với tần số 1 500 Hz và vượt qua một người chạy xe máy tốc độ 36 km/h. Sau khi xe cứu thương vượt qua, người đi xe máy nghe thấy tiếng còi của xe cứu thương có tần số bằng bao nhiêu ? Lấy tốc độ truyền âm trong không khí là 340 m/s. A. 1 438 Hz. B. 1 111 Hz. C. 1 356 Hz . D. 1 571 Hz. Câu 10: Một đoạn mạch xoay chiều gồm 2 trong 3 phần tử R, L hoặc C mắc nối tiếp . Biểu thức hiệu điện thế 2    đầu mạch và cường độ dòng điện qua mạch là u  80cos 100 t   (V ) và i  8cos(100 t  )( A) . Các phần 2 4  tử trong mạch và tổng trở của mạch là A. R và L , Z = 10  . B. L và C , Z= 20  . C. R và L , Z = 15  . D. R và C , Z =10  . Câu 11: Một đoạn mạch xoay chiều R,L,C ( cuộn cảm thuần ) , R thay đổi . Đặt vào 2 đầu đoạn mạch điệnáp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi U = 100 V, sau đó điều chỉnh R  R1 ( các đại lượng khác giữ nguyên) để cong suất tiêu thụ cực đại trên mạch là PMax .Biết ZL  50 và ZC  40 . Giá trị của R1 và PMax là A. 20  và 400 W . B. 20  và 500 W . C. 10  và 500 W . D. 10  và 400 W . Câu 12: Mắc nối tiếp một một bóng đèn và một tụ điện rồi mắc vào mạng điện xoay chiều thì đèn sáng bình thường . Nếu ta mắc thêm một tụ điện song song với tụ điện ở mạch trên thì A. độ sáng của đèn không thay đổi . B. đèn sáng hơn trước . C. đèn sáng kém hơn trước . D. đèn sáng hơn hoặc kém sáng hơn tuỳ thuộc vào điện dung của tụ điện đã mắc thêm . Câu 13: M ột vật nhỏ treo vào đầu một lò nhẹ có độ cứng K . Khi vật ở vị trí cân bằng lò xo giãn 2 cm . Người ta đưa vật theo phương thẳng đứng đến vị trí lò xo không biến dạng rồi buông nhẹ . Chọn trục toạ độ theo phương thẳng đứng , chiều dương hướng đi lên , lấy g=10m/s2. Gia tốc của vật lúc vừa buông ra là A. 10 cm/s2 . B. 2 m/s2 . C. - 10 m/s2 . D. - 100 cm/s2 . Câu 14: Cường độ dòng điện luôn sớm pha hơn hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch khi A. đoạn mạch chỉ có L . B. đoạn mạch có R và C mắc nối tiếp . C. đoạn mạch có R và L mắc nối tiếp . D. đoạn mạch có L và C mắc nối tiếp . Câu 15: Khi một sóng mặt nước gặp một khe chắn có kích thước nhỏ hơn bước sóng thì A. sóng gặp khe sẽ dừng lại . B. sóng vẫn tiếp tục truyền thẳng qua khe . C. sóng gặp khe bị phản xạ lại . D. sóng truyền qua khe giống như khe là một tâmphát sóng mới . Câu 16: Người ta xác định tốc độ của một nguồn âm bằng cách sử dụng thiết bị đo tần số âm. Khi nguồn âm chuyển động thẳng đều lại gần thiết bị đang đứng yên thì thiết bị đo được tần số âm là 724Hz, còn khi nguồn ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP NGUỒN: TANGGIAP.VN âm chuyển động thẳng đều với cùng tốc độ đó ra xa thiết bị thì thiết bị đo được tần số âm là 606 Hz. Biết nguồn âm và thiết bị luôn cùng nằm trên một đường thẳng, tần số của nguồn âm phát ra là không đổi và tốc độ truyền âm trong môi trường bằng 338 m/s. Tốc độ của nguồn âm này là A. v ≈ 30 m/s. B. v ≈ 25 m . C. v ≈ 40 m/s. D. v ≈ 35 m/s. Câu 17: Dòng điện xoay chiều hình sin chạy qua một đoạn mạch có biểu thức có biểu thức cường độ là   i  I 0 cos t   , I0 > 0. Tính từ lúc t  0(s) , điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn của đoạn 2  mạch đó trong thời gian bằng nửa chu kì của dòng điện là A. I 0 .  2 B.  2I 0 .  C. 0. D. 2I 0  . Câu 18: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về năng lượng dao động điện từ tự do (dao động riêng) trong mạch dao động điện từ LC khung có điện trở thuần? A. Năng lượng điện từ của mạch dao động bằng tổng năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện và năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm . B. Khi năng lượng điện trường giảm thì năng lượng từ trường tăng. C. Năng lượng từ trường cực đại bằng năng lượng điện từ của mạch dao động. D. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường biến thiên điều hòa với tần số bằng một nửa tần số của cường độ dòng điện trong mạch. Câu 19: Một con lắc đơn dài 0,3 m được treo vào trần của một toa xe lửa . Con lắc bị kích động mỗi khi bánh xe của toa xe gặp chỗ nối nhau của các đoạn đường ray . Khi con tàu chạy thẳng đều với tốc độ là bao nhiêu thì biên độ dao động của con lắc sẽ lớn nhất ? Cho biết khoảng cách giữa hai mối nối là 12,5 m . Lấy g =9,8 m/s2 . A. 41 km/h . B. 12,5 km/h . C. 60 km/h . D. 11,5 km/h . Câu 20: Dòng điện xoay chiều qua đoạn mạch có tần số 50 Hz .Khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếp để cường độ dòng điện bằng 0 là A. 1/100 s . B. 1/200 s . C. 1/25 s . D. 1/50 s . Câu 21: Một con lắc đơn được thả không vận tốc ban đầu từ vị trí biên có biên độ góc  0 . Khi con lắc đi qua vị trí có ly độ góc  thì tốc độ của con lắc được tính bằng công thức nào ? bỏ qua mọi ma sát .. A. gl(cos  cos 0 ) . B. 2gl(cos  cos 0 ) . C. 2gl(cos 0  cos ) . D. 2 gl(1  cos ) . Câu 22: Một vật rắn quay quanh trục cố định có phương trình tốc độ góc :   100  2t (rad / s) . Tại thời điểm t = 0 s vật có toạ độ góc 0  20rad . Phương trình biểu diễn chuyển động quay của vật là A.   20  100t  t 2 (rad) . B.   20  20t  t 2 (rad) . C.   20  100t  t 2 (rad) . D.   100  20t  t 2 (rad) . Câu 23: Một con lắc dao động tắt dần chậm. Cứ sau mỗi chu kỳ , biên độ giảm 3%. Phần năng lượng của con lắc bị mất đi trong một dao động toàn phần là bao nhiêu? A. 94 % . B. 6% . C. 9 % . D. 3 % . ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP NGUỒN: TANGGIAP.VN Câu 24: Một máy biến áp có tỉ số vòng dây giữa cuộn sơ cấp và thứ cấp là 20 ( bỏ qua điện trở thuần của cá cuộn dây ) . Mắc song song vào hai đầu cuộn thứ cấp 2 bóng đèn giống nhau có ghi 12 V- 6 W thì các bóng đèn sáng bình thường . Cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn sơ cấp là A. 0,6 A . B. 1/20 A . C. 1/12 A . D. 20 A . Câu 25: Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào A. hệ số lực cản ( của ma sát nhớt ) tác dụng lên vật dao động . B. biên độ ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật . C. tần số ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật . D. pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật . Câu 26: Bước sóng là A. khoảng cách giữa hai phần tử sóng gần nhất trên phương truyền sóng dao động cùng pha. B. khoảng cách giữa hai phần tử của sóng dao động ngược pha . C. quãng đường mà mỗi phần tử của môi trường đi được trong 1 giây . D. khoảng cách giữa hai vị trí xa nhau nhất của mỗi phần tử của sóng .  Câu 27: Phương trình dao động điều hoà của một chất điểm là x  A cos(t  ) (cm) . Hỏi gốc thời gian được 2 chọn lúc nào ? A. Lúc chất điểm ở vị trí biên x = -A . B. Lúc chất điểm ở vị trí biên x = +A . C. Lúc chất điểm qua vị trí cân bằng theo chiều dương . D. Lúc chất điểm đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm. Câu 28: Một vật rắn có khối lượng m=1,5 kg có thể quay quanh một trục nằm ngang. Dưới tác dụng của trọng lực vật dao động điều hoà với chu kỳ T=0,5 s . Khoảng cách từ trục quay đến trọng tâm của vật là d=10 cm. Mô men quán tính của vật đối với trục quay là ( lấy g=10m/s 2) A. 0,0019 kgm2 . B. 0,0095 kgm2 . C. 0,0025 kgm2 . D. 0,0125 kgm2 . Câu 29: Đặt vào hai đầu cuộn cảm có điện trở thuần không đáng kể một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và tần số f đều có thể thay đổi được . Nếu ta đồng thời tăng U và f lên 1,5 lần thì cuờng độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn cảm sẽ A. giảm 1,5 lần . B. không thay đổi . C. giảm 2,25 lần . D. tăng 2,25 lần . Câu 30: Một vật dao động điều hoà có phương trình dao động là x  3 sin10 t  cos10 t (cm) . Biên độ và tần số của dao động có giá trị lần lượt là A. 4 cm , 5 hz . B. 2 cm , 5 Hz . C. 2cm , 10 Hz . D. 3  1(cm) , 10 Hz . Câu 31: Trong một máy phát điện xoay chiều một pha nếu đồng thời tăng số cặp cực lên 3 lần và giảm tốc độ quay của rô to 2 lần thì tần số dòng điện phát ra sẽ A. giảm 1,5 lần . B. tăng 1,5 lần . C. tăng 2 lần . D. giảm 2 lần . Câu 32: Một bánh đà có mô men quán tính 2,5 kgm2 , có động năng quay bằng 9,9.107 J .Mô men động lượng của bánh đà đối với trục quay là A. 247500 kgm2/s . B. 11125 kgm2/s . C. 22249 kgm2/s . D. 9,9.107 kgm2/s . Câu 33: Trong đoạn mạch xoay chiều chỉ có tụ điện , nếu đồng thời tăng tần số của điện áp lên 4 lần và giảm điện dung của tụ điện 2 lần ( U0 không đổi ) thì cường độ hiệu dụng qua mạch A. tăng 3 lần . B. giảm 2 lần . C. giảm 4 lần . D. tăng 2 lần . ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP NGUỒN: TANGGIAP.VN Câu 34: Vật dao động điều hoà có gia tốc biến đổi theo phương trình: a  5 cos(10t  dao động là A. 15 cm . B. 5 cm . C. 10 cm .  3 )(m / s 2 ) .Biên độ của D. 5 m . Câu 35: Xét điểm M trên vật rắn đang chuyển động quay biến đổi đều quanh một trục cố đinh . Các đại lượng đặc trưng cho chuyển động quay của điểm M được ký hiệu như sau : (1) là tốc độ góc ; (2) là gia tốc góc ; (3) là góc quay ; (4) là gia tốc tiếp tuyến. Đại lượng nào kể trên của điểm M không thay đổi khi vật quay ? A. Cả (2) và (4) . B. Chỉ (2) . C. Chỉ (1) . D. Cả (1) và (4) . Câu 36: Một vật rắn quay biến đổi đều quanh một trục cố định với gia tốc góc  . Tốc độ góc của vật tại thời điểm t 1 là 1 . Góc vật quay được trong khoảng thời gian từ thời điểm t 1 đến thời điểm t2 (t2>t 1 ) được xác định bằng công thức nào sau đây? t 2 t 2 A.   1t 2  2 . B.   1 (t 2 t1 )  2 . 2 2 2  ( t 2  t1 ) 2  ( t 2  t1 ) C.   1 (t 2  t1 )  . D.   1t1  . 2 2 Câu 37: Người ta cần truyền một công suất điện một pha 104 KW với hiệu điện thế truyền đi là 50 KV , nơi tiêu thụ có hệ số công suất la 0,8 . Muốn cho hao phí do toả nhiệt trên đường dây không quá 10% thì điện trở dây dẫn có giá trị là A. R  20 . B. 10  R  12 . C. R  16 . D. R  14 . Câu 38: Một động cơ không đồng bộ 3 pha mắc hình sao vào mạng điện 3 pha có điện áp dây là 380 V . Động cơ có công suất cơ học là 4 KW , hiệu suất 80 % và hệ số công suất là 0,8 . Cường độ dòng điện qua cuộn dây động cơ là A. 10. 0 A . B. 10,5 A . C. 9.5 A . D. 9,0 A . Câu 39: Vận tốc truyền âm trong không khí là 330m/s, trong nước là 1435m/s. Một âm có bước sóng trong không khí là 50cm thì khi truyền trong nước có bước sóng là A. 217,4cm . B. 11,5cm . C. 122,4 cm . D. 203,8cm . Câu 40: Công thức nào biểu diễn liên hệ giữa tốc độ sóng v ,bước sóng  , chu kỳ T và tần số f của sóng ?  v v A.    vf . B. v  T  . C.   vT  . D. T  vf . T f f Câu 41: Đoạn mạch điện xoay chiều AB chỉ chứa một trong các phần tử: điện trở thuần, cuộn dây hoặc tụ điện. Khi đặt hiệu điện thế u = U0cos(t - /6) lên hai đầu A và B thì dòng điện trong mạch có biểu thức i = I0cos(t + /3). Đoạn mạch AB chứa A. cuộn dây thuần cảm . B. điện trở thuần . C. Cuộn dây có điện trở thuần . D. tụ điện . Câu 42: Một điểm chuyển động tròn đều với tốc độ dài 0,60 m/s trên một đường tròn đường kính 0,40 m. Hình chiếu của nó lên một đường kính dao động điều hoà với biên độ , chu kỳ và tần số góc là A. 0,20 m; 0,48 s ; 3,0 rad/s . B. 0,20 m ; 4,2 s ; 1,5 rad/s . C. 0,20m ; 2,1 s ; 3,0 rad/s. D. 0,40 m ; 2,1s ; 3,0 rad/s . Câu 43: Hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 10 cm tạo ra sóng ngang lan truyền trên mặt nước có phương trình dao động là uA  uB  5cos20t(cm) . Tốc độ truyền sóng là 1m/s. Phương trình dao động tổng hợp tại điểm M trên mặt nước là trung điểm của AB là: ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP NGUỒN: TANGGIAP.VN A. u  5cos(20t  )(cm) . C. u  10cos(20t  )(cm) . B. u  10cos(40t  )(cm) .  D. u  10cos(20t  )(cm) . 2 Câu 44: Xét một điểm M trên vật rắn cách trục quay khoảng R đang quay nhanh dần đều quanh một trục cố định với gia tốc góc  . Gọi a1t và a2t lần lượt là gia tốc tiếp tuyến của điểm M tại hai thời điểm t1 và t2( t2 >2t1) . Công thức nào sau đây là đúng ? A. a2t  a1t   (t 2  t1 ) . B. a2t  a1t  R(t 2  t1 ) . C. a2t  a1t   (t 2  t1 ) . D. a1t  a2t . Câu 45: Một chất điểm dao động điều hoà có vận tốc bằng 0 tại hai thời điểm liên tiếp là t 1=2,6 s và t 2= 3,3 s. Tính từ thời điểm t0 =0 đến thời điểm t2 chất điểm đã đi qua vị trí cân bằng mấy lần ? A. 6 lần . B. 4 lần . C. 5 lần . D. 3 lần . Câu 46: Một khung dây hình chữ nhật kích thước 20 cm x 30 cm gồm 100 vòng dây đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B= 0,02 T và có hướng vuông góc với trục quay đối xứng của khung dây . Cho khung quay đều với tốc độ 120 v/ph . Giá trị cực đại của suất điện động cảm ứng xuất hiên trong khung là A. 1,44 V. B. 14,1 V. C. 1,51 V. D. 0,24 V . Câu 47: Sóng điện từ có đặc điểm nào nêu sau đây ? A. Là sóng dọc hoặc sóng ngang . B. Sóng có bước sóng càng dài thì mang năng lượng càng lớn và truyền đi càng xa . C. Không truyền được trong chân không .   D. Có véc tơ cảm ứng từ B và véc tơ cường độ điện trường E biến thiên tuần hoàn theo không gian và thời gian . Câu 48: Một mạch dao động LC khi dùng tụ C1 thì tần số dao động riêng của mạch là f 1=3 Mhz .Khi mắc thêm tụ C2 song song với C1 tần số dao động riêng của mạch là f1= 2,4 Mhz . Nếu chỉ dùng riêng tụ C2 thì tần số dao động riêng của mạch là A. 4,0 Mhz . B. 5.4 Mhz . C. 0,6 Mhz . D. 1,3 Mhz . Câu 49: Một bánh xe đang quay chậm dần đều quanh một trục cố định . Nếu tại một thời điểm nào đó tổng mô men lực tác dụng lên bánh xe bằng 0 thì bánh xe sẽ chuyển động như thế nào kể từ thời điểm đó ? A. Bánh xe sẽ quay đều . B. Bánh xe ngừng quay ngay . C. Bánh xe tiếp tục quay chậm dần đều . D. Bánh xe quay chậm dần và sau đó đổi chiều quay . Câu 50: Một đĩa tròn có mô men quán tính I đang quay quanh một trục cố định với tốc độ góc  0 . Ma sát ở trục quay nhỏ không đáng kể .Nếu tốc độ góc của đĩa tăng lên 3 lần thì động năng quay và mô men động lượng của đĩa đối với trục quay tăng giảm như thế nào ? A. Động năng quay giảm 3 lần , mô men động lượng tăng 9 lần . B. Động năng tăng 9 lần , mô men động lượng tăng 9 lần . C. Động năng quay tăng 9 lần , mômen động lượng giảm 3 lần . D. Động năng quay tăng 9 lần , mô men động lượn tăng 3 lần . --------------------------------------------------------- HẾT ---------- NGUỒN: TANGGIAP.VN ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP Đề số 5: KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG MÔN VẬT LÍ Thời gian làm bài: 60 phút Cho: Hằng số Plăng h = 6,625.10 -34 Js; tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.10 8m/s; 1u.c2 = 931,5 MeV; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10-19 C; số A – vô – ga – đrô N A = 6,023.1023 mol-1. ---------------------------------------------------------------------------------------Câu 1. Hai con lắc đơn có chiều dài l1 và l2 hơn kém nhau 30cm, được treo tại cùng một nơi. Trong cùng một khoảng thời gian như nhau chúng thực hiện được số dao động lần lượt là 12 và 8. Chiều dài l1 và l2 tương ứng là: A. 60cm và 90cm. B. 24cm và 54cm. C. 90cm và 60cm. D. 54cm và 24cm. Câu 2. Trong dao động điều hòa thì li độ, vận tốc, gia tốc là các đại lượng biến đổi theo thời gian theo quy luật dạng côsin có A. cùng biên độ. B. cùng pha ban đầu. C. cùng tần số. D. cùng pha. Câu 3. Hai con lắc đơn treo cạnh nhau có chu kỳ dao động nhỏ là 4s và 4,8s. Kéo hai con lắc lệch một góc nhỏ như nhau rồi đồng thời buông nhẹ thì hai con lắc sẽ đồng thời trở lại vị trí này sau thời gian 12 A. 8,8s B. C. 6,248s D. 24s s 11 Câu 4. Biên độ dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào A. Pha ban đầu của ngoại lực. B. Lực cản của môi trường. C. Biên độ của ngoại lực. D. Độ chênh lệch giữa tần số ngoại lực và tần số riêng của hệ. Câu 5. Một con lắc lò xo có m=100g dao động điều hoà với cơ năng W=2mJ và gia tốc cực đại aMax=80cm/s2. Biên độ và tần số góc của dao động là: A. 0,005cm và 40prad/s B. 5cm và 4rad/s C. 10cm và 2rad/s D. 4cm và 5rad/s Câu 6. Khi nguồn âm đứng yên, người nghe chuyển động lại gần thì sẽ nghe thấy âm có: A. Cường độ âm nhỏ hơn khi đứng yên. B. Cường độ âm lớn hơn khi đứng yên. C. Tần số lớn hơn tần số của nguồn âm. D. Tần số nhỏ hơn tần số của nguồn âm. Câu 7. Phương trình sóng dừng trên một sợi dây có dạng u  2cos(5 x)cos(20 t )cm . Trong đó x tính bằng mét(m), t tính bằng giây(s). Tốc độ truyền sóng trên dây là: A. 4cm/s B. 100cm/s C. 4m/s D. 25cm/s Câu 8. Chọn phát biểu sai khi nói về biên độ của dao động tổng hợp của hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số: A. Nhỏ nhất khi hai dao động thành phần ngược pha. B. Phụ thuộc vào tần số của hai dao động thành phần. C. Phụ thuộc vào độ lệch pha của hai dao động thành phần. D. Lớn nhất khi hai dao động thành phần cùng pha. Câu 9. Để tăng độ cao của âm thanh do một dây đàn phát ra ta phải A. kéo căng dây đàn hơn. B. gảy đàn mạnh hơn. C. làm chùng dây đàn hơn. D. gảy đàn nhẹ hơn. Câu 10. Một sóng cơ truyền trong một môi trường với tần số 10Hz, tốc độ truyền sóng là 80cm/s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên một phương truyền sóng dao động vuông pha là A. 1cm B. 2cm C. 8cm D. 4cm Câu 11. Chọn câu sai khi nói về sự lan truyền sóng cơ: A. Năng lượng được lan truyền theo sóng. B. Trạng thái dao động được lan truyền theo sóng. C. Pha dao động được lan truyền theo sóng.
- Xem thêm -