Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Tiểu học 50 đề thi học sinh giỏi toán lớp 4...

Tài liệu 50 đề thi học sinh giỏi toán lớp 4

.PDF
58
5945
55

Mô tả:

50 đề thi học sinh giỏi toán lớp 4
Phßng GD- §T VÜnh t−êng §Ò thi giao l−u häc sinh giái M«n: to¸n líp 4 N¨m häc : 20.....-20.......... ( Thêi gian lµm bµi 90 phót) C©u 1: ( 2 ®iÓm) a/ T×m x, biÕt: 200 – 18 : ( 40 × x – 1 ) – 28 = 166 b/ TÝnh nhanh: 1 4 9 16 25 36 49 64 81 + + + + + + + + 10 20 30 40 50 60 70 80 90 C©u 2: ( 1,5 ®iÓm) T×m c¸c ch÷ sè a, b, c, d sao cho: abc × 5 = dad C©u 3: ( 2 ®iÓm) Mét con vÞt trêi ®ang bay bçng gÆp mét ®µn vÞt trêi bay theo chiÒu ng−îc l¹i, bÌn cÊt tiÕng chµo : “ Chµo 100 b¹n !” Con vÞt trêi ®Çu ®µn ®¸p l¹i: “ Chµo b¹n! Nh−ng b¹n nhÇm råi, chóng t«i kh«ng ph¶i cã tr¨m ®©u, mµ tÊt c¶ chóng t«i céng thªm tÊt c¶ chóng t«i mét lÇn n÷a, céng thªm 1 chóng t«i, råi thªm 2 1 chóng t«i vµ c¶ b¹n n÷a míi ®ñ 100”. Em hLy tÝnh xem ®µn vÞt trêi cã bao nhiªu con? 4 C©u 4: ( 2 ®iÓm) B¸c Ba cã 2 thóng ®ùng ®Çy quýt nh− nhau vµ 5 ræ ®ùng ®Çy cam nh− nhau ®em b¸n ë chî. Sè qu¶ quýt ë mçi thóng gÊp 3 lÇn sè qu¶ cam ë mçi ræ. B¸c ®L b¸n mçi thóng quýt 14 qu¶ vµ mçi ræ cam 2 qu¶ th× thÊy r»ng sè qu¶ cam cßn l¹i ë c¸c ræ b»ng sè qu¶ quýt cßn l¹i trong c¸c thóng. Hái b¸c Ba ®L ®em b¸n bao nhiªu qu¶ cam, bao nhiªu qu¶ quýt ? C©u 5:( 2,5 ®iÓm) Mét m¶nh v−ên h×nh ch÷ nhËt cã chu vi b»ng 5 lÇn chiÒu réng. NÕu më réng thªm mçi chiÒu 2 m th× diÖn tÝch t¨ng thªm 64 m 2. TÝnh diÖn tÝch m¶nh v−ên sau khi më réng? 1 Phßng GD- §T VÜnh t−êng §Ò thi giao l−u häc sinh giái M«n: to¸n líp 4 N¨m häc : 20.....-20.......... ( Thêi gian lµm bµi 90 phót) ®Ò bµi: C©u 1 ( 4 ®iÓm): T×m x, biÕt: a. 35 + x × 12 = 83 b. (x + 1) + (x + 3) + (x + 5) + ............... + (x + 19) = 110. C©u 2 (2®iÓm): Em hLy s¾p xÕp c¸c sè sau thµnh dLy sè cã quy luËt vµ chØ râ quy luËt: 3 ; 8 ; 608 ; 68 ; 23 ; 203. C©u 3 ( 3 ®iÓm): T×m sè cã 4 ch÷ sè chia hÕt cho 3 vµ 5. BiÕt r»ng sè ®ã ®äc xu«i còng nh− ®äc ng−îc cã gi¸ trÞ kh«ng ®æi. C©u 4 (4 ®iÓm): Líp 4A vµ líp 4B mua tÊt c¶ 64 quyÓn s¸ch To¸n. NÕu líp 4A chuyÓn cho líp 4B 5 quyÓn vµ líp 4B tr¶ l¹i cho líp 4A 3 quyÓn th× hai líp cã sè s¸ch b»ng nhau. Hái lóc ®Çu mçi líp mua bao nhiªu quyÓn s¸ch To¸n? C©u 5 ( 5 ®iÓm): Mét khu v−ên h×nh ch÷ nhËt cã chu vi lµ 240m ®−îc ng¨n theo chiÒu réng thµnh 2 m¶nh: mét m¶nh nhá h×nh vu«ng ®Ó trång hoa, mét m¶nh lín h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi gÊp ®«i chiÒu réng ®Ó trång rau. TÝnh diÖn tÝch cña khu v−ên h×nh ch÷ nhËt ban ®Çu? C©u 6 (2 ®iÓm): §iÒn sè thÝch hîp theo mÉu ( Tr×nh bµy c¸ch lµm): 13 5 3 H×nh 1 4 5 ? ? H×nh 2 2 8 H×nh 3 15 Phßng GD- §T VÜnh t−êng §Ò thi giao l−u häc sinh giái M«n: to¸n líp 4 N¨m häc : 20.....-20.......... ( Thêi gian lµm bµi 90 phót) C©u 1: (5®iÓm) Cho dLy sè 1; 6; 11; 16; 21; …;256. a) TÝnh tæng cña dLy sè ®ã ?. b) T×m sè h¹ng thø 20 cña dLy sè ? C©u 2: (4 ®iÓm) T×m y. a) ( y – 10) x 5 = 100 –20 x 4. b) 11 x (y-6) = (4 x y) +11. C©u 3: (4 ®iÓm) Bèn b¹n: H»ng , HuÖ , Nga, Lan gãp tiÒn mua chung nhau cÇu l«ng vµ vît cÇu l«ng. H»ng gãp 8000 ®ång, HuÖ gãp 9000 ®ång, Nga gãp kÐm møc trung b×nh hai b¹n tr−íc lµ 400 ®ång . Lan gãp kÐm møc trung b×nh cña c¶ 4 ng−êi lµ 1100 ®ång. Hái: a) Møc gãp trung b×nh cña 4 b¹n lµ bao nhiªu ?. b) Nga vµ lan mçi b¹n gãp bao nhiªu tiÒn ? C©u 4: ( 5 ®iÓm) Cho mét h×nh ch÷ nhËt, nÕu ta gi¶m chiÒu dµi 5 cm, vµ t¨ng chiÒu réng 5 cm th× ®−îc mét h×nh vu«ng cã chu vi lµ 164 cm. T×m diÖn tÝch ch÷ nhËt ?. C©u 5: ( 2 ®iÓm) T×m mét sè cã ba ch÷ sè, biÕt r»ng khi viÕt thªm ch÷ sè 9 vµo bªn tr¸i sè ®ã ta ®−îc mét sè lín gÊp 26 lÇn sè ph¶i t×m. 3 Phßng GD- §T VÜnh t−êng §Ò thi giao l−u häc sinh giái M«n: to¸n líp 4 N¨m häc : 20.....-20.......... ( Thêi gian lµm bµi 90 phót) Bµi 1. B¹n Lan viÕt dLy sè: 2; 1; 1; 2 ; 1; 1; 2; 1; 1; 2; 1; 1; …Hái sè thø 2012 lµ sè 1 hay sè 2? Bài 2. Cho M chia cho 5 dư 2, N chia cho 5 dư 3 và P = 2011 x M + 2012 x N. Tính xem P chia cho 5 dư mấy? Bài 3. Một phép chia hai số tự nhiên có thương là 6 và số dư là 51. Tổng số bị chia, số chia, thương và số dư bằng 969. Tìm số bị chia và số chia. Bài 4. Số trung bình cộng của ba số là 75. Nếu thêm 0 vào bên phải của số thứ hai thì được số thứ nhất. Nếu gấp 4 lần số thứ hai thì được số thứ ba. Tìm số thứ hai. Bài 5. Bà Lan muốn rán 6 cái bánh, nhưng cái chảo bé nên chỉ xếp được 4 cái. Mỗi cái bánh rán mặt trên 5 phút, mặt dưới 5 phút. Hỏi để rán xong 6 cái bánh đó bà Lan phải mất thời gian ít nhất là bao lâu? Bài 6. Có bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của nó bằng 6. Bài 7. Một con chó đuổi theo một con thỏ cách xa nó 2m. Mỗi bước chó nhảy được 9dm, thỏ nhảy được 7dm. Hỏi sau bao nhiêu bước nhảy thì chó đuổi kịp thỏ? Bài 8. Muốn lên tầng ba của một nhà cao tầng cần đi qua 52 bậc thang. Vậy phải đi qua bao nhiêu bậc thang để lên đến tầng 6 của ngôi nhà này? ( Số bậc thang ở mỗi tầng như nhau ) Bài 9. Có một số lít dầu đựng trong các can, mỗi can 9 lít. Nếu đem số dầu hoả đó đựng đầy trong các can, mỗi can 3 lít thì số can 3 lít phải nhiều hơn số can số can 9 lít là 10 cái . Hỏi có tất cả bao nhiêu lít dầu? Bài 10 Cho hình chữ nhật ABCD có diện tích là 48cm2 . Trên cạnh CD lấy điểm E sao cho EC = 1 ED . Trên 2 cạnh BC lấy điểm M sao cho BM = MC. Tính diện tích tam giác AEM. Bài 11. Hai vòi nước cùng bắc vào một cái bể có đựng được 664 lít. Người ta mở vòi thứ nhất cho chảy một thời gian, mỗi phút chảy được 27 lít. Sau đó đóng vòi thứ nhất và cho vòi thứ hai chảy tiếp, mỗi phút 34 lít thì tất cả mất 22 phút bể mới đầy. Hỏi người ta mở vòi thứ nhất trong bao nhiêu lâu? Bài 12. Tìm các chữ số a và b để phân số 1a83b là số tự nhiên. 45 Bài 13. Tổng số tuổi của ba cha con là 85, trong đó: 2 tuổi cha. 5 3 - Tuổi con trai bằng tuổi con gái. 4 - Tuổi con gái bằng Tính tuổi của mỗi người. Bài 14 Nhâm đố Thìn: - Nhà bác Ba nuôi một đàn gà và vịt. Biết hơn 2 2 3 số gà ít hơn số vịt là 200 con. Nhưng số gà nhiều 5 3 4 5 số vịt là 125 con. Hỏi nhà bác Ba có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con vịt? Em hãy tính giúp 12 bạn Thìn nhé! Bài 15. Nước biển chứa 5% muối ( Theo trọng lượng ) . Hỏi phải thêm vào 40kg nước biển bao nhiêu kg nước lã để được một loại nước chỉ chứa 2% muối? Bµi 16: HiÖn nay con 8 tuæi, tuæi mÑ gÊp 4 lÇn tuæi con. Hái tr−íc ®©y mÊy n¨m tuæi con b»ng tuæi mÑ? 4 1 5 Phßng GD- §T VÜnh t−êng Câu 1 §Ò thi giao l−u häc sinh giái M«n: to¸n líp 4 N¨m häc : 2010-2011 ( Thêi gian lµm bµi 90 phót) a/ Tìm số tự nhiên y nhỏ nhất, biết y > 25 và b/ Cho phân số 5 x y + 2 y x 3 + 11 < 13 10 a a 6 . Rút gọn . ta được . , còn thêm vào tử số của phân số đã b b 7 cho 53 đơn vị thì ta được phan số mới có giá trị bằng phân số 17 a . Tìm phân số . 11 b Câu 2 Hai bạn Trung và Thu đi mua 18 gói bánh và 12 gói kẹo để liên hoan. Trung đưa cho cô bán hàng 4 tờ, mỗi tờ 50.000 đồng và được cô trả lại 72.000 đồng. Thu nói “Cô tính sai rồi” Bạn hãy cho biết Thu nói đúng hay sai? Vì sao? Câu 3 Một người mua vé xem phim dành cho người lớn và trẻ em hết 36.000 đồng. C©u 4 : Linh mua 4 tËp giÊy vµ 3 quyÓn vë hÕt 5 400 ®ång. D−¬ng mua 7 tËp giÊy vµ 6 quyÓn vë cïng lo¹i hÕt 9 900 ®ång. TÝnh gi¸ tiÒn mét tËp giÊy vµ mét quyÓn vë. C©u 5 : Cho h×nh ch÷ nhËt ABCD, trªn AB lÊy AM sao cho AM = AN = 1 AB, trªn c¹nh AD lÊy 4 1 AD. T¹i M, N lÇn l−ît kÎ c¸c ®−êng th¼ng song song víi AD, AB chóng c¾t nhau t¹i 3 P. H×nh ch÷ nhËt AMDN cã diÖn tÝch 24cm2. TÝnh diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ABCD . ------------------------------------------------------------------- 5 Phßng GD- §T VÜnh t−êng §Ò thi giao l−u häc sinh giái M«n: to¸n líp 4 N¨m häc : 20.....-20.......... ( Thêi gian lµm bµi 90 phót) §Ò 1 C©u 1 : TÝnh X a. 420 : ( x : 39 ) = 105 b, 200 – 18 : (372 : 3 : x – 1 ) – 28 = 166 C©u 2: TÝnh nhanh a. ( 1 + 3 + 3 + 7 + ........+ 97 + 99 ) x ( 45 x 3 – 45 x 2 – 45 ) b. 57 x 36 + 114 x 32 – 1999 – 2001 C©u 3 : Cho d y sè : 4 , 7 , 10, 13 , .... a. DLy sè trªn ®−îc thµnh lËp theo quy luËt nµo ? b. T×m sè h¹ng thø 10 cña dLy sè ®ã ? C©u 4: Cã mét sè mµ chia cho 11 hay 14 ®Òu d− 9. Th−¬ng cña sè ®ã khi chia cho 11 lín h¬n th−¬ng cña sè ®ã khi chia cho 14 lµ 3. T×m sè ®ã ? C©u 4 : Cho 2 sè trong ®ã sè thø nhÊt gÊp 2 lÇn sè thø hai. NÕu sè thø nhÊt bít ®i 15 vµ sè thø hai bít ®i 15 th× sè thø nhÊt gÊp ®«i sè thø hai. T×m hai sè ®ã / C©u 5 : Mét thöa ruéng h×nh ch÷ nhËt cã chu vi b»ng chu vi c¸i s©n h×nh vu«ng cã c¹nh 120m. BiÕt r»ng nÕu gi¶m chiÒu dµi cña thöa ruéng ®i 20 m vµ t¨ng chiÒu réng lªn 20m th× thöa ruéng trë thµnh h×nh vu«ng. TÝnh diÖn tÝch thöa ruéng ®ã ? ------------------------------------------------------------ 6 Phßng GD- §T VÜnh t−êng §Ò thi giao l−u häc sinh giái M«n: to¸n líp 4 N¨m häc : 20.....-20.......... ( Thêi gian lµm bµi 90 phót) C©u 1: TÝnh gi¸ trÞ cña X a. 429 : ( X + 31 ) = 11 b. 1615 : ( X x 19 ) = 17 C©u 2: Cã mét sè mµ chia cho 11 hay 14 ®Òu d− 9. Th−¬ng cña sè ®ã khi chia cho 11 lín h¬n th−¬ng cña sè ®ã khi chia cho 14 lµ 3. T×m sè ®ã ? C©u 3 : Nhµ em cã võa gµ võa vÞt lµ 100 con. Sau khi mÑ b¸n bít ®i 15 con vÞt vµ mua vÒ thªm 8 con gµ th× sè vÞt nhiÒu h¬n sè gµ lµ 13 con. Hái lóc ®Çu nhµ em cã bao nhiªu gµ ? bao nhiªu vÞt ? C©u 4 : Trªn mét thöa ruéng h×nh vu«ng, ng−êi ta ®µo mét c¸i ao h×nh vu«ng, c¹nh ao song song víi c¹nh thöa ruéng vµ c¸ch ®Òu c¹nh thöa ruéng. Chu vi cña ao kÐm chu vi cña ruéng lµ 40m, diÖn tÝch cßn l¹i lµ 420m2 . TÝnh diÖn tÝch cßn l¹i cña ao ? C©u 5 : Ng−êi b¸n hµng cã mét bao g¹o, lÇn ®Çu b¸n 3kg, lÇn sau b¸n 1 sè g¹o cßn l¹i sau 3 lÇn ®Çu th× cßn l¹i 18kg. Hái lóc ®Çu bao g¹o nÆng bao nhiªu kg ? C©u 6: Mét khu ®Êt h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi h¬n 2 lÇn chiÒu réng lµ 8m, nh−ng chiÒu dµi l¹i kÐm 3 lÇn chiÒu réng lµ 64m. TÝnh diÖn tÝch khu ®Êt ®ã . --------------------------------------------------- 7 Phßng GD- §T VÜnh t−êng §Ò thi giao l−u häc sinh giái M«n: to¸n líp 4 N¨m häc : 20.....-20.......... ( Thêi gian lµm bµi 90 phót) C©u 1 : a, TÝnh 1 : 1 + 0 : 2000 + 2000 : 1 b, §iÒn sè thÝch hîp vµo dÊu hái chÊm - ??? ?? 1 C©u 2 : a, T×m sè tù nhiªn n biÕt : 50 x19 38 x 25 - Xem thêm -

Tài liệu liên quan