Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Tiểu học Giáo án thủ công lớp 2 soạn theo vnen (cực chi tiết)...

Tài liệu Giáo án thủ công lớp 2 soạn theo vnen (cực chi tiết)

.DOC
72
22902
185

Mô tả:

LỚP 2 Ngày dạy: thứ ........., ngày ...... tháng ...... năm 201... Thủ công tuần 1 Gấp tên lửa (Tiết 1) I. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức : Biết cách gấp tên lửa 2. Kĩ năng : Gấp được tên lửa. Các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng. 3. Thái độ : Yêu thích sản phẩm gấp, biết giữ vệ sinh sau giờ học. * Lưu ỳ: Riêng học sinh khéo tay: Gấp được tên lửa. Các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng. Tên lửa sử dụng được. II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC : - Giáo viên : Mẫu tên lửa. Quy tính gấp tên lửa có hình vẽ minh họa. - Học sinh : Giấy thủ công bút màu III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động của giáo viên 1. Hoạt động cơ bản: Hoạt động của học sinh a. Hoạt động 1: Khởi động (5 phút) - Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho cả lớp hát đầu - Cả lớp hát đầu tiết. tiết. - Yêu cầu các nhóm trưởng nhận tài liệu, mẫu, đồ - Các nhóm trưởng nhận tài liệu, mẫu, đồ dùng học tập cho nhóm mình. dùng học tập cho nhóm mình. - Yêu cầu học sinh đọc mục tiêu bài học. b. Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh quan sát nhận - Học sinh đọc mục tiêu bài học. xét mẫu (10 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh hiểu cách gấp tên lửa. * Cách tiến hành: Hoạt động nhóm. - Yêu cầu học sinh lấy mẫu ở góc học tập quan sát và thảo luận theo nhóm: - HS quan sát + Tờ giấy có hình gì ? - Học sinh trả lời: hình chữ nhật. + Hình dáng của tên lửa? - Học sinh trả lời + Màu sắc của mẫu tên lửa? + Tên lửa có mấy phần? - GV hướng dẫn mẫu gấp, sau đó gấp lại lần lượt từng - Học sinh quan sát. bước đến khi dược tên lửa như ban đầu, giáo viên hỏi: - Muốn gấp được tên lửa ta thực hiện mấy bước? - Học sinh trả lời. - Yêu cầu học sinh cùng nhau kiểm tra lại kết quả hoạt - Học sinh cùng nhau kiểm tra lại kết quả động 2. hoạt động 2. - Yêu cầu đại diện 1 - 2 nhóm trình bày ý kiến của - Đại diện 1 - 2 nhóm trình bày ý kiến của nhóm. HS khác bổ sung ý kiến. nhóm. HS khác bổ sung ý kiến. - Giáo viên chốt nội dung Hoạt động 2: Tên lửa có 2 - Học sinh lắng nghe, ghi nhớ. LỚP 2 phần đó là: phần mũi và phần thân. - Các nhóm kiểm tra lại kết quả hoạt động của nhóm mình. c. Hoạt động 3: Đọc tài liệu và làm thử (20 phút) * Mục tiêu: Học sinh biết cách gấp tên lửa. * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm đôi. - Giáo viên yêu cầu học sinh mở vở thực hành Thủ - Học sinh thực hiện xem hướng dẫn quy công 2, xem hướng dẫn quy trình thực hiện các bước. trình thực hiện các bước. - Yêu cầu học sinh làm thử, trao đổi với bạn bên cạnh - Học sinh làm thử, trao đổi với bạn bên về quy trình làm. cạnh về quy trình làm. - Giáo viên mời 2 em lên bảng thực hiện. Các em khác - 2 em thực hiện. quan sát cách làm của bạn. - Giáo viên hướng dẫn thêm nếu các em thấy khó:  Bước 1: Gấp tạo mẫu và thân. - Đặt tờ giấy hình chữ nhật lên bàn mặt kẻ ô ở trên.gấp đôi tờ giấy theo chiều dài để lấy từng dấu giữa sau đó mở ra.gấp theo đường dấu giữa như hình1. - Gấp theo đướng dấu giửa ở hình 2.gấp theo đường dấu giữa ở hình 3 được hình 4 - Sau mới lần gấp ;miết cho thẳng và phẳng.  Bước 2: Tạo tên lửa và sử dụng bẻ các nét gấp sang 2 bên đường dấu giữa và miết theo đường dấu giữa được tên lửa, cầm vào nếp gấp giữa, cho 2 cánh tên lửa ngang ra và phóng tên lửa theo hướng chính lên không trung - Giáo viên nhận xét. - Học sinh lắng nghe, ghi nhớ. - Giáo viên chốt lại các bước gấp. - Yêu cầu học sinh trình bày các kết quả thu hoạch - Học sinh trình bày kết quả thu hoạch, bạn được để giáo viên và các bạn nhận xét, đánh giá. nhận xét. - Nhận xét tiết học, tuyên dương những cá nhân, nhóm - Học sinh lắng nghe. học tập tích cực. - Giáo viên ghi nhận xét kết quả học tập, đánh giá sự tiến bộ của học sinh.  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... Ngày dạy: thứ ........., ngày ...... tháng ...... năm 201... LỚP 2 Thủ công tuần 2 Gấp tên lửa (Tiết 2) I. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức : Biết cách gấp tên lửa. 2. Kĩ năng : Gấp được tên lửa. Các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng. 3. Thái độ : Yêu thích sản phẩm gấp, biết giữ vệ sinh sau giờ học. * Lưu y: Riêng học sinh khéo tay: Gấp được tên lửa. Các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng. Tên lửa sử dụng được. II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC : - Giáo viên : Mẫu tên lửa. Quy tính gấp tên lửa có hình vẽ minh họa. - Học sinh : Giấy thủ công bút màu,... III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động của giáo viên 2. Hoạt động thực hành: Hoạt động của học sinh a. Hoạt động 1: Khởi động (5 phút) - Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho cả lớp hát - Cả lớp hát đầu tiết. đầu tiết. - Yêu cầu các nhóm trưởng nhận tài liệu, mẫu, đồ - Các nhóm trưởng nhận tài liệu, mẫu vật, đồ dùng học tập cho nhóm mình. dùng học tập cho nhóm mình. - Yêu cầu học sinh đọc mục tiêu bài học. - Học sinh đọc mục tiêu bài học. - Giáo viên kiểm tra sự chuẩn bị dụng cụ, vật liệu. - Học sinh để giấy thủ công, kéo, hồ dán lên bàn để thực hành. b. Hoạt động 2: Học sinh thực hành (25 phút) * Mục tiêu : Giúp học sinh gấp được tên lửa đúng qui định. * Cách tiến hành: Hoạt động nhóm. - Yêu cầu học sinh nhắc lại quy trình. - Học sinh trả lời các câu hỏi. - Tổ chức cho học sinh thực hành theo nhóm nhỏ, - HS thực hành gấp theo nhóm . giáo viên theo dõi uốn nắn, giúp đỡ học sinh yếu LỚP 2 - Các nhóm trình bày sản phẩm: Giáo viên tổ chức - Lần lượt theo nhóm mang sản phẩm lên trình cho các em một cuộc triển lãm nhỏ. Mỗi nhóm cử bày . một người vào ban giám khảo. Các nhóm trưng - Nhóm khác nhận xét bày sản phẩm cá nhân trong nhóm và sản phẩm của cả nhóm. Ban Giám khảo đến nhận xét và chấm điểm. Học sinh đến tham quan sản phẩm của từng nhóm. Ban Giám khảo công bố kết quả. - GV nhận xét, tuyên dương. 3. Hoạt động ứng dụng (5 phút). * Mục tiêu: Giúp học sinh kiểm tra sản phẩm của mình. * Cách tiến hành: Hoạt động nhóm. - Giáo viên mời đại diện các nhóm lên thi, tên lửa - Đại diện lên phóng tên lửa. được phóng chính xác bay xa là thắng cuộc. - GV nhận xét, tuyên dương. - Lớp nhận xét - Nhận xét tiết học, tuyên dương những cá nhân, - Học sinh lắng nghe. nhóm học tập tích cực. - Yêu cầu học sinh thu dọn, làm vệ sinh lớp học. - Học sinh thu dọn, làm vệ sinh lớp học. - Giáo viên ghi nhận xét kết quả học tập, đánh giá sự tiến bộ của học sinh.  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... Ngày dạy: thứ ........., ngày ...... tháng ...... năm 201... LỚP 2 Thủ công tuần 3 Gấp máy bay phản lực (Tiết 1) I. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức : Biết cách gấp máy bay phản lực. 2. Kĩ năng : Gấp được máy bay phản lực. Các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng. 3. Thái độ : Yêu thích sản phẩm gấp, biết giữ vệ sinh sau giờ học. * Lưu y: Riêng học sinh khéo tay: Gấp được máy bay phản lực. Các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng. Máy bay phản lực sử dụng được. II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC : - Giáo viên: Mẫu máy bay phản lực và mẫu gấp cuả bài 1. Quy trình gấp máy bay phản lực có hình vẻ cho từng bước gấp - Học sinh: Giấy thủ công bút màu. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động của giáo viên 1. Hoạt động cơ bản: a. Hoạt động 1: Khởi động (5 phút) - Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho cả lớp hát đầu tiết. - Yêu cầu các nhóm trưởng nhận tài liệu, mẫu, đồ dùng học tập cho nhóm mình. - Yêu cầu học sinh đọc mục tiêu bài học. b. Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh quan sát nhận xét mẫu (10 phút) * Mục tiêu: Giúp cho học sinh hiểu và biết sơ bộ cách gấp máy bay phản lực. * Cách tiến hành: Hoạt động nhóm. - Giáo viên giới thiệu mẫu máy bay phản lực + Máy bay phản lực có hình dáng như thế nào ? + Gồm có mấy phần ? + Em có nhận xét gì về máy bay phản lực? - Giáo viên yêu cầu thư ký tổng hợp ý kiến - Yêu cầu học sinh cùng nhau kiểm tra lại kết quả hoạt động 2. - Yêu cầu đại diện 1-2 nhóm trình bày ý kiến của nhóm. - Giáo viên nhận xét. - Giáo viên chốt: Cách gấp giống tên lửa (có thân và cánh giống nhau, tên lửa mũi nhọn, máy bay mũi bằng). c. Hoạt động 3: Xem tài liệu và làm thử (20 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh biết gấp máy bay phản lực. Hoạt động của học sinh - Cả lớp hát đầu tiết. - Các nhóm trưởng nhận tài liệu, mẫu, đồ dùng học tập cho nhóm mình. - Học sinh đọc mục tiêu bài học. - HS quan sát hình - HS tự do phát biểu - HS nhận xét và trả lời - Thư kí tổng hợp ý kiến. - Học sinh cùng nhau kiểm tra lại kết quả hoạt động 2. - Đại diện 1-2 nhóm trình bày ý kiến của nhóm. - Các nhóm khác bổ sung ý kiến. - Học sinh lắng nghe và ghi nhớ. LỚP 2 * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm đôi. - Giáo viên yêu cầu học sinh mở vở thực hành Thủ công 2, xem hướng dẫn quy trình thực hiện các bước. - Yêu cầu học sinh làm thử, trao đổi với bạn bên cạnh về quy trình làm. - Giáo viên mời 2 em lên bảng thực hiện. Các em khác quan sát cách làm của bạn. - Giáo viên hướng dẫn thêm nếu các em thấy khó: + Gấp đôi tờ giấy theo chiều dài để lấy đường dấu giữa, mở tờ giấy ra gấp theo đường dấu gấp ta được hình mấy trên tranh. + Gấp toàn bộ phần trên vừa gấp xuống theo đường dấu gấp ở hình 2 sao cho đỉnh A nằm trên đường dấu gấp giữa. + Gấp theo đường dấu gấp ở hình 3 sao cho 2 đỉnh giáp nhau ở đường dấu giữa , điểm tiếp giáp cách mép giấy phía trên khoảng 1/3chiều cao như hình 4. + Gấp theo đường dấu gấp ở hình 4 sao cho đỉnh A ngược lên trên để giữ chặt 2 nếp gấp trên, được hình 5 + Gấp tiếp theo đường gấp ở hình 5 sao cho 2 đỉnh phía trên và 2 mép bên sát vào đường dấu giữa như Hình 5. + Bẻ các nếp gấp sang 2 bên đường dấu giữa và miết dọc theo đường dấu giữa được máy bay phản lực như Hình 7. + Cầm vào nếp gấp giữa cho 2 cánh máy bay ngang sang 2 bên hướng máy bay chênh lên phía trên để phóng như phóng tên lửa. - Giáo viên chốt lại các bước gấp. - Yêu cầu học sinh trình bày các kết quả thu hoạch được để giáo viên và các bạn nhận xét, đánh giá. - Học sinh thực hành theo quy trình trong vở. - Học sinh làm thử, trao đổi nhóm đôi về quy trình và cách gấp. - 2 em lên bảng thực hiện. Các em khác quan sát cách làm của bạn. - HS chú ý quan sát các thao tác giáo viên thực hiện - học sinh lắng nghe, ghi nhớ. - Học sinh trình bày kết quả thu hoạch, bạn nhận xét. - Giáo viên ghi nhận xét kết quả học tập, đánh giá sự - Học sinh lắng nghe. tiến bộ của học sinh.  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... Ngày dạy: thứ ........., ngày ...... tháng ...... năm 201... LỚP 2 Thủ công tuần 4 Gấp máy bay phản lực (Tiết 2) I. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức : Biết cách gấp máy bay phản lực. 2. Kĩ năng : Gấp được máy bay phản lực. Các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng. 3. Thái độ : Yêu thích sản phẩm gấp, biết giữ vệ sinh sau giờ học. * Lưu y: Riêng học sinh khéo tay: Gấp được máy bay phản lực. Các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng. Máy bay phản lực sử dụng được. II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC : - Giáo viên: Mẫu máy bay phản lực và mẫu gấp cuả bài 1. Quy trình gấp máy bay phản lực có hình vẻ cho từng bước gấp - Học sinh: Giấy thủ công bút màu, ... III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động của giáo viên 2. Hoạt động thực hành: Hoạt động của học sinh a. Hoạt động 1: Khởi động (5 phút) - Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho cả lớp hát đầu - Cả lớp hát đầu tiết. tiết. - Yêu cầu các nhóm trưởng nhận tài liệu, mẫu, đồ - Các nhóm trưởng nhận tài liệu, mẫu vật, dùng học tập cho nhóm mình. đồ dùng học tập cho nhóm mình. - Yêu cầu học sinh đọc mục tiêu bài học. - Học sinh đọc mục tiêu bài học. - Giáo viên kiểm tra sự chuẩn bị dụng cụ, vật liệu. - Học sinh để giấy thủ công, kéo, hồ dán lên bàn để thực hành. LỚP 2 b. Hoạt động 2: Học sinh thực hành (25 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh gấp được máy bay phản lực đúng kĩ thuật qui trình. * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân. - Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại quy trình. - HS nhắc lại các bước thao tác gấp máy bay phản lực. - Giaó viên nêu nhiệm vụ và các yêu cầu cần đạt của - Học sinh nắm yêu cầu. bài thực hành. - Giáo viên yêu cầu học sinh thực hành gấp máy bay - Từng nhóm thực hành gấp máy bay phản lực. - HS trang trí, trình bày sản phẩm theo nhóm - Giáo viên yêu cầu các nhóm trưng bày sản phẩm: - Các nhóm trưng bày sản phẩm cá nhân Giáo viên tổ chức cho các em một cuộc triển lãm nhỏ. trong nhóm và sản phẩm của cả nhóm. Mỗi nhóm cử một người vào Ban Giám khảo. Các - Mỗi nhóm cử một người vào Ban Giám nhóm trưng bày sản phẩm cá nhân trong nhóm và sản khảo. phẩm của cả nhóm. Ban Giám khảo đến nhận xét và - Ban Giám khảo đến nhận xét và chấm chấm điểm. Học sinh đến tham quan sản phẩm của điểm. Học sinh đến tham quan sản phẩm từng nhóm. Ban Giám khảo công bố kết quả. của từng nhóm. Ban Giám khảo công bố - Giáo viên chọn một số máy bay phản lực đẹp để kết quả. tuyên dương và cho cả lớp quan sát. 3. Hoạt động ứng dụng (5 phút) - Giáo viên tổ chức cho học sinh thi phóng máy bay : - Học sinh chơi trò chơi phóng máy bay. Nhắc các em giữ trật tự, vệ sinh, an toàn khi phóng LỚP 2 máy bay. - Nhận xét tiết học, tuyên dương những cá nhân, nhóm - Học sinh lắng nghe. học tập tích cực. - Yêu cầu học sinh thu dọn, làm vệ sinh lớp học. - Học sinh thu dọn, làm vệ sinh lớp học. - Giáo viên ghi nhận xét kết quả học tập, đánh giá sự tiến bộ của học sinh.  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... Ngày dạy: thứ ........., ngày ...... tháng ...... năm 201... Thủ công tuần 5 Gấp máy bay đuôi rời (Tiết 1) I. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức : Học sinh biết cách gấp máy bay đuôi rời hoặc một dồ chơi tự chọn đơn giản, phù hợp. 2. Kĩ năng : Gấp được máy bay đuôi rời hoặc một dồ chơi tự chọn đơn giản, phù hợp. Các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng. 3. Thái độ : Yêu thích sản phẩm gấp, biết giữ vệ sinh sau giờ học. * Lưu y: Riêng học sinh khéo tay gấp được máy bay đuôi rời hoặc một đồ chơi tự chọn. Các nếp gấp thẳng, phẳng. Sản phẩm sử dụng được. II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC : - GV : Mẫu máy bay đuôi rời. Quy trình từng bước gấp,có hình vẽ minh họa - HS : Giấy , kéo , bút màu , thước kẻ III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động của giáo viên 1. Hoạt động cơ bản: Hoạt động của học sinh a. Hoạt động 1: Khởi động (5 phút) - Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho cả lớp hát đầu - Cả lớp hát đầu tiết. tiết. - Yêu cầu các nhóm trưởng nhận tài liệu, mẫu, đồ - Các nhóm trưởng nhận tài liệu, mẫu, đồ dùng học tập cho nhóm mình. dùng học tập cho nhóm mình. - Yêu cầu học sinh đọc mục tiêu bài học. b. Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh quan sát nhận - Học sinh đọc mục tiêu bài học. xét mẫu (10 phút) LỚP 2 * Mục tiêu: Giúp cho học sinh hiểu và biết sơ bộ cách gấp máy bay đuôi rời. * Cách tiến hành: Hoạt động nhóm. - Yêu cầu học sinh lấy mẫu ở góc học tập quan sát và thảo luận theo nhóm: + Hình dáng của máy bay đuôi rời? + Màu sắc của mẫu máy bay đuôi rời? - Tờ giấy có hình gì ? - Bộ phận đầu cánh làm bằng tờ giấy gì ? - Thân và đuôi được làm bằng giấy hình gì? + Máy bay đuôi rời gồm những bộ phận nào? - Yêu cầu học sinh cùng nhau kiểm tra lại kết quả - Học sinh kiểm tra kết quả trong nhóm. hoạt động 2. - Yêu cầu đại diện 1 - 2 nhóm trình bày ý kiến của - Đại diện 1 - 2 nhóm trình bày ý kiến của nhóm. nhóm. HS khác bổ sung ý kiến. - Giáo viên chốt nội dung Hoạt động 2. - Học sinh lắng nghe, ghi nhớ. c. Hoạt động 3: Đọc tài liệu và làm thử (20 phút) * Mục tiêu: Học sinh biết gấp máy bay đuôi rời. * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm đôi. - Giáo viên yêu cầu học sinh mở vở thực hành Thủ - Học sinh thực hiện xem hướng dẫn quy công 2, xem hướng dẫn quy trình thực hiện các bước. trình thực hiện các bước. - Yêu cầu học sinh làm thử, trao đổi với bạn bên cạnh - Học sinh làm thử, trao đổi với bạn bên về quy trình làm. cạnh về quy trình làm. - Giáo viên mời 2 em lên bảng thực hiện. Các em - 2 em thực hiện. khác quan sát cách làm của bạn. - Giáo viên hướng dẫn thêm nếu các em thấy khó:  Gấp đầu và cánh máy bay - GV hướng dẫn gấp cách gấp theo từng bước - GV gấp mẫu vừa gấp vừa hướng dẫn. - Gấp xong dùng kéo cắt bỏ phần thừa.  Lắp máy bay : - Mở phần đầu và cánh máy bay ra cho thêm máy bay vào trong. - Gấp trở lại như cũ. - Cho học sinh nhận xét về máy bay của bạn. - GV nhận xét một số bài. - Yêu cầu học sinh trình bày các kết quả thu hoạch - Học sinh trình bày kết quả thu hoạch, bạn được để giáo viên và các bạn nhận xét, đánh giá. nhận xét. LỚP 2 - Nhận xét tiết học, tuyên dương những cá nhân, - Học sinh lắng nghe. nhóm học tập tích cực. - Giáo viên ghi nhận xét kết quả học tập, đánh giá sự tiến bộ của học sinh.  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... Ngày dạy: thứ ........., ngày ...... tháng ...... năm 201... Thủ công tuần 6 Gấp máy bay đuôi rời (Tiết 2) I. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức : Học sinh biết cách gấp máy bay đuôi rời hoặc một dồ chơi tự chọn đơn giản, phù hợp. 2. Kĩ năng : Gấp được máy bay đuôi rời hoặc một dồ chơi tự chọn đơn giản, phù hợp. Các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng. 3. Thái độ : Yêu thích sản phẩm gấp, biết giữ vệ sinh sau giờ học. * Lưu y: Riêng học sinh khéo tay gấp được máy bay đuôi rời hoặc một đồ chơi tự chọn. Các nếp gấp thẳng, phẳng. Sản phẩm sử dụng được. II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC : - GV : Mẫu máy bay đuôi rời. Quy trình từng bước gấp,có hình vẽ minh họa - HS : Giấy , kéo , bút màu , thước kẻ III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động của giáo viên 2. Hoạt động thực hành: Hoạt động của học sinh a. Hoạt động 1: Khởi động (5 phút) - Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho cả lớp hát đầu - Cả lớp hát đầu tiết. tiết. - Yêu cầu các nhóm trưởng nhận tài liệu, mẫu, đồ - Các nhóm trưởng nhận tài liệu, mẫu vật, đồ dùng học tập cho nhóm mình. dùng học tập cho nhóm mình. - Yêu cầu học sinh đọc mục tiêu bài học. - Học sinh đọc mục tiêu bài học. - Giáo viên kiểm tra sự chuẩn bị dụng cụ, vật liệu. - Học sinh để giấy thủ công, kéo, hồ dán lên bàn để thực hành. b. Hoạt động 2: Học sinh thực hành (25 phút) LỚP 2 * Mục tiêu: Giúp học sinh gấp được máy bay đuôi rời đúng kĩ thuật qui trình. * Cách tiến hành: Hoạt động nhóm. - Yêu cầu học sinh nhắc lại quy trình. - Học sinh nhắc lại các bước và các thao tác gấp. - Tổ chức cho học sinh thực hành theo nhóm nhỏ, - Từng nhóm thực hành gấp. giáo viên theo dõi uốn nắn, giúp đỡ học sinh yếu. - GV theo dõi uốn nắn - Các nhóm trình bày sản phẩm: Giáo viên tổ chức cho các em một cuộc triển lãm nhỏ. Mỗi nhóm cử một người vào ban giám khảo. Các nhóm trưng bày sản phẩm cá nhân trong nhóm và sản phẩm của cả nhóm. Ban Giám khảo đến nhận xét và chấm điểm. Học sinh đến tham quan sản phẩm của từng nhóm. - HS trang trí, trình bày sản phẩm theo nhóm. Ban Giám khảo công bố kết quả. Các nhóm khác nhận xét. - GV nhận xét, tuyên dương. - Lắng nghe 3. Hoạt động ứng dụng (10 phút) - Giáo viên tổ chức cho HS thi phóng máy bay đẹp - GV chia 2 nhóm: Lần lượt mỗi nhóm 1 bạn lên - Nhóm HS lên phóng, lớp nhận xét . thi. Nhóm nào có nhiều bạn phóng xa, chính xác, đúng hướng thì nhóm đó thắng cuộc. - GV nhận xét – Tuyên dương. - Nhận xét tiết học, tuyên dương những cá nhân, - Học sinh lắng nghe. LỚP 2 nhóm học tập tích cực. - Yêu cầu học sinh thu dọn, làm vệ sinh lớp học. - Học sinh thu dọn, làm vệ sinh lớp học. - Giáo viên ghi nhận xét kết quả học tập, đánh giá sự tiến bộ của học sinh.  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... Ngày dạy: thứ ........., ngày ...... tháng ...... năm 201... Thủ công tuần 7 Gấp thuyền phẳng đáy không mui (Tiết 1) (NL) I. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức : Học sinh biết cách gấp thuyền phẳng đáy không mui. 2. Kĩ năng : Gấp được thuyền phẳng đáy không mui. Các nếp gấp tương đối phẳng, thẳng. 3. Thái độ : Yêu thích sản phẩm gấp, biết giữ vệ sinh sau giờ học. * Riêng học sinh khéo tay gấp được thuyền phẳng đáy không mui. Các nếp gấp phẳng, thẳng. * NL: Muốn di chuyển thuyền có thể dùng sức gió (gắn thêm buồm cho thuyền) hoặc phải chèo thuyền (gắn thêm mái chèo). Thuyền máy dùng nhiên liệu xăng, dầu để chạy. Khi sử dụng thuyền máy cần tiết kiệm xăng, dầu. II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC : - GV : Mẫu thuyền phẳng đáy không mui. Quy trình gấp có hình vẽ minh họa từng bước - HS : Giấy khổ to, đồ dùng thủ công. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động của giáo viên 1. Hoạt động cơ bản: Hoạt động của học sinh a. Hoạt động 1: Khởi động (5 phút) - Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho cả lớp hát đầu - Cả lớp hát đầu tiết. tiết. - Các nhóm trưởng nhận tài liệu, mẫu, đồ - Yêu cầu các nhóm trưởng nhận tài liệu, mẫu, đồ dùng học tập cho nhóm mình. dùng học tập cho nhóm mình. - Yêu cầu học sinh đọc mục tiêu bài học. - Học sinh đọc mục tiêu bài học. LỚP 2 b. Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh quan sát nhận xét mẫu (10 phút) * Mục tiêu: Giúp cho học sinh hiểu và biết sơ bộ cách gấp thuyền phẳng đáy không mui. * Cách tiến hành: Hoạt động nhóm. - Yêu cầu học sinh lấy mẫu ở góc học tập quan sát - Học sinh quan sát hình mẫu trong sách và và thảo luận theo nhóm: trả lời các câu hỏi. + Tờ giấy có hình gì ? + Hình dáng của thuyền? + Màu sắc của mẫu thuyền? + Thuyền phẳng đáy không mui có mấy phần? - Giảng: Trong cuộc sống, chiếc thuyền có lợi ích gì - Học sinh lắng nghe, đối với con người ? - Muốn gấp được thuyền phẳng đáy không mui, ta - Học sinh trả lời. thực hiện mấy bước? - Yêu cầu học sinh cùng nhau kiểm tra lại kết quả - Học sinh cùng nhau kiểm tra lại kết quả hoạt động 2. hoạt động 2. - Yêu cầu đại diện 1 - 2 nhóm trình bày ý kiến của - Đại diện 1 - 2 nhóm trình bày ý kiến của nhóm. nhóm. HS khác bổ sung ý kiến. - Giáo viên chốt nội dung Hoạt động 2 và giáo dục - Học sinh lắng nghe, ghi nhớ. học sinh: Muốn di chuyển thuyền có thể dùng sức gió (gắn thêm buồm cho thuyền) hoặc phải chèo thuyền (gắn thêm mái chèo). Thuyền máy dùng nhiên liệu xăng, dầu để chạy. Khi sử dụng thuyền máy cần tiết kiệm xăng, dầu. c. Hoạt động 3: Đọc tài liệu và làm thử (20 phút) * Mục tiêu: HS biết gấp thuyền phẳng đáy không mui. * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm đôi. - Giáo viên yêu cầu học sinh mở vở thực hành Thủ - Học sinh thực hiện xem hướng dẫn quy công 2, xem hướng dẫn quy trình thực hiện các trình thực hiện các bước. bước. - Yêu cầu học sinh làm thử, trao đổi với bạn bên cạnh về quy trình làm. - Giáo viên mời 2 em lên bảng thực hiện. Các em khác quan sát cách làm của bạn. - Giáo viên hướng dẫn thêm nếu các em thấy khó: + GV vừa gấp mẫu vừa nói cho học sinh nhận thấy từng bước lại, cầm ở bên ngoài, lộn các nếp vừa gấp vào trong lòng thuyền. - Học sinh làm thử, trao đổi với bạn bên cạnh về quy trình làm. - 2 HS thực hiện trước lớp, lớp quan sát. LỚP 2 + Miết dọc 2 cạnh thuyền vừa lộn cho phẳng sẽ được thuyền phẳng đáy không mui. - Giáo viên chốt lại các bước gấp. - Học sinh trình bày kết quả thu hoạch, bạn nhận xét. - Học sinh lắng nghe. - Yêu cầu học sinh trình bày các kết quả thu hoạch được để giáo viên và các bạn nhận xét, đánh giá. - Giáo viên ghi nhận xét kết quả học tập, đánh giá sự tiến bộ của học sinh.  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... Ngày dạy: thứ ........., ngày ...... tháng ...... năm 201... Thủ công tuần 8 Gấp thuyền phẳng đáy không mui (Tiết 2) I. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức : Học sinh biết cách gấp thuyền phẳng đáy không mui. 2. Kĩ năng : Gấp được thuyền phẳng đáy không mui. Các nếp gấp tương đối phẳng, thẳng. 3. Thái độ : Yêu thích sản phẩm gấp, biết giữ vệ sinh sau giờ học. * Riêng học sinh khéo tay gấp được thuyền phẳng đáy không mui. Các nếp gấp phẳng, thẳng. II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC : - GV : Mẫu thuyền phẳng đáy không mui. Quy trình gấp có hình vẽ minh họa từng bước - HS : Giấy khổ to, đồ dùng thủ công. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động của giáo viên 2. Hoạt động thực hành: Hoạt động của học sinh LỚP 2 a. Hoạt động 1: Khởi động (5 phút) - Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho cả lớp hát đầu - Cả lớp hát đầu tiết. tiết. - Yêu cầu các nhóm trưởng nhận tài liệu, mẫu, đồ - Các nhóm trưởng nhận tài liệu, mẫu vật, đồ dùng học tập cho nhóm mình. dùng học tập cho nhóm mình. - Yêu cầu học sinh đọc mục tiêu bài học. - Học sinh đọc mục tiêu bài học. - Giáo viên kiểm tra sự chuẩn bị dụng cụ, vật liệu. - Học sinh để giấy thủ công, kéo, hồ dán lên bàn để thực hành. b. Hoạt động 2: Học sinh thực hành (25 phút) * Mục tiêu : Giúp học sinh gấp được thuyền phẳng đáy không mui đúng qui định. * Cách tiến hành: Hoạt động nhóm. - Yêu cầu học sinh nhắc lại quy trình. + Cho học sinh nhắc lại các bước và cách thao tác - 2 HS nhắc lại giúp thuyền phẳng đáy không mui. - GV tổ chức cho học sinh thực hành theo nhóm. - Từng nhóm thực hành gấp. - GV theo dõi uốn nắn. - Các nhóm trình bày sản phẩm: Giáo viên tổ chức - HS trang trí, trình bày sản phẩm theo nhóm. cho các em một cuộc triển lãm nhỏ. Mỗi nhóm cử Các nhóm trưng bày sản phẩm cá nhân trong một người vào ban giám khảo. Các nhóm trưng bày nhóm và sản phẩm của cả nhóm. sản phẩm cá nhân trong nhóm và sản phẩm của cả - Học sinh đến tham quan sản phẩm của từng nhóm. Ban Giám khảo đến nhận xét và chấm điểm. nhóm. Học sinh đến tham quan sản phẩm của từng nhóm. Ban Giám khảo công bố kết quả. - GV chọn ra một số thuyền đẹp tuyên dương đồng thời giáo dục học sinh: Muốn di chuyển thuyền có thể dùng sức gió (gắn thêm buồm cho thuyền) hoặc LỚP 2 phải chèo thuyền (gắn thêm mái chèo). Thuyền máy dùng nhiên liệu xăng, dầu để chạy. Khi sử dụng thuyền máy cần tiết kiệm xăng, dầu. 3. Hoạt động ứng dụng. - Giáo viên yêu cầu học sinh về nhà tự tay làm thêm sản phẩm mới hoặc dưới sự hướng dẫn của cha mẹ làm thuyền phẳng đáy không mui sáng tạo. - Nhận xét tiết học, tuyên dương những cá nhân, - Học sinh lắng nghe. nhóm học tập tích cực. - Yêu cầu học sinh thu dọn, làm vệ sinh lớp học. - Học sinh thu dọn, làm vệ sinh lớp học. - Giáo viên ghi nhận xét kết quả học tập, đánh giá sự tiến bộ của học sinh.  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... Ngày dạy: thứ ........., ngày ...... tháng ...... năm 201... Thủ công tuần 9 Gấp thuyền phẳng đáy có mui (Tiết 1) (NL) I. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức : Học sinh biết cách gấp thuyền phẳng đáy có mui. 2. Kĩ năng : Gấp được thuyền phẳng đáy có mui. Các nếp gấp tương đối phẳng, thẳng. 3. Thái độ : Yêu thích sản phẩm gấp, biết giữ vệ sinh sau giờ học. * Riêng học sinh khéo tay gấp được thuyền phẳng đáy có mui. Các nếp gấp phẳng, thẳng. * NL: Muốn di chuyển thuyền có thể dùng sức gió (gắn thêm buồm cho thuyền) hoặc phải chèo thuyền (gắn thêm mái chèo). Thuyền máy dùng nhiên liệu xăng, dầu để chạy. Khi sử dụng thuyền máy cần tiết kiệm xăng, dầu. II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC : - GV : Mẫu thuyền phẳng đáy có mui. Quy trình gấp, có hình vẽ minh họa từng bước. - HS : Giấy màu, đồ dùng thủ công. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động của giáo viên 1. Hoạt động cơ bản: Hoạt động của học sinh LỚP 2 a. Hoạt động 1: Khởi động (5 phút) - Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho cả lớp hát đầu tiết. - Yêu cầu các nhóm trưởng nhận tài liệu, mẫu, đồ dùng học tập cho nhóm mình. - Yêu cầu học sinh đọc mục tiêu bài học. b. Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh quan sát nhận xét mẫu (10 phút) * Mục tiêu: Giúp cho học sinh hiểu và biết sơ bộ cách gấp thuyền phẳng đáy có mui. * Cách tiến hành: Hoạt động nhóm. - Yêu cầu học sinh lấy mẫu ở góc học tập quan sát và thảo luận theo nhóm: + Tờ giấy có hình gì ? + Hình dáng của thuyền? + Màu sắc của mẫu thuyền? + Thuyền phẳng đáy không mui có mấy phần? + So sánh với thuyền phẳng đáy không mui. - Giáo viên yêu cầu thư ký tổng hợp ý kiến. - Yêu cầu học sinh cùng nhau kiểm tra lại kết quả hoạt động 2. - Yêu cầu đại diện 1-2 nhóm trình bày ý kiến của nhóm. - Giáo viên nhận xét và chốt nội dung, đồng thời giáo dục học sinh: Muốn di chuyển thuyền có thể dùng sức gió (gắn thêm buồm cho thuyền) hoặc phải chèo thuyền (gắn thêm mái chèo). Thuyền máy dùng nhiên liệu xăng, dầu để chạy. Khi sử dụng thuyền máy cần tiết kiệm xăng, dầu. c. Hoạt động 3: Xem tài liệu và làm thử (20 phút) * Mục tiêu: HS biết gấp thuyền phẳng đáy có mui. * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm đôi. - Giáo viên yêu cầu học sinh mở vở thực hành Thủ công 2, xem hướng dẫn quy trình thực hiện các bước. - Yêu cầu học sinh làm thử, trao đổi với bạn bên cạnh về quy trình làm. - Giáo viên mời 2 em lên bảng thực hiện. Các em khác quan sát cách làm của bạn. - Giáo viên hướng dẫn thêm nếu các em thấy khó.  Bước 1: Gấp tạo mui thuyền - Đặt ngang tờ giấy lên bàn mặt kẻ ở ô trên , gấp 2 đầu tờ giáy vào khỏng 2-3 ô mết cho phẳng - Cả lớp hát đầu tiết. - Các nhóm trưởng nhận tài liệu, mẫu, đồ dùng học tập cho nhóm mình. - Học sinh đọc mục tiêu bài học. - Học sinh lấy mẫu ở góc học tập quan sát và thảo luận theo nhóm - Một loại có mui ở 2 đầu, 1 loại không mui. - Thư ký tổng hợp ý kiến. - Học sinh cùng nhau kiểm tra lại kết quả hoạt động 2. - 1-2 nhóm trình bày ý kiến của nhóm. - Học sinh mở vở thực hành Thủ công 2, xem hướng dẫn quy trình thực hiện các bước. - Học sinh làm thử, trao đổi với bạn bên cạnh về quy trình làm. - 2 em lên bảng thực hiện. Các em khác quan sát cách làm của bạn. LỚP 2 - Các bước gấp tiếp theo tương tự như gấp thuyền đáy không mui.  Bước 2:Gấp các nếp gấp cách đều gấp đôi tờ giáy theo đường dấu gấp hình 2 được hình 3  Bước 3: Gấp tạo thân và mũi gấp sao cho canh ngắn trùng với cạnh dài , lật hình ra phía sau gấp 2 lần giống hình 5, hình 6  Bước 4: Tạo thuyền phẳng đáy có mui lách 2 ngón tay cái vào trong 2 mép` giấy , các ngón cònh lại cầm ở 2 bên, lộn các nếp gấp vào trong sẽ được thuyền phẳng đáy có mui. - Yêu cầu học sinh trình bày các kết quả thu hoạch - Học sinh trình bày kết quả thu hoạch, bạn được để giáo viên và các bạn nhận xét, đánh giá. nhận xét. - Giáo viên ghi nhận xét kết quả học tập, đánh giá sự - Học sinh lắng nghe. tiến bộ của học sinh.  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... Ngày dạy: thứ ........., ngày ...... tháng ...... năm 201... Thủ công tuần 10 Gấp thuyền phẳng đáy có mui (Tiết 2) I. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức : Học sinh biết cách gấp thuyền phẳng đáy có mui. 2. Kĩ năng : Gấp được thuyền phẳng đáy có mui. Các nếp gấp tương đối phẳng, thẳng. 3. Thái độ : Yêu thích sản phẩm gấp, biết giữ vệ sinh sau giờ học. * Riêng học sinh khéo tay gấp được thuyền phẳng đáy có mui. Các nếp gấp phẳng, thẳng. II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC : - Gíao viên: Mẫu thuyền phẳng đáy có mui. Quy trình gấp, có hình vẽ minh họa. - Học sinh: Giấy màu, đồ dùng thủ công. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động của giáo viên 2. Hoạt động thực hành: Hoạt động của học sinh a. Hoạt động 1: Khởi động (5 phút) - Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho cả lớp hát đầu - Cả lớp hát đầu tiết. LỚP 2 tiết. - Yêu cầu các nhóm trưởng nhận tài liệu, mẫu, đồ - Các nhóm trưởng nhận tài liệu, mẫu vật, đồ dùng học tập cho nhóm mình. dùng học tập cho nhóm mình. - Yêu cầu học sinh đọc mục tiêu bài học. - Học sinh đọc mục tiêu bài học. - Giáo viên kiểm tra sự chuẩn bị dụng cụ, vật liệu. - Học sinh để giấy thủ công, kéo, hồ dán lên bàn để thực hành. b. Hoạt động 2: Học sinh thực hành (25 phút) * Mục tiêu : Giúp học sinh gấp được thuyền phẳng đáy có mui đúng qui định. * Cách tiến hành: Hoạt động nhóm. - Yêu cầu học sinh nhắc lại quy trình. - HS nêu - Cho học sinh nhắc lại các bước và cách thao tác - 2 HS nhắc lại giúp thuyền phẳng đáy không mui. - Giaó viên nêu nhiệm vụ và các yêu cầu cần đạt - Học sinh lắng nghe, ghi nhớ. của bài thực hành. - GV tổ chức cho học sinh thực hành theo nhóm - Từng nhóm thực hành gấp. - GV theo dõi uốn nắn. - Giáo viên yêu cầu các nhóm trưng bày sản phẩm: - Học sinh trang trí, trình bày sản phẩm theo Giáo viên tổ chức cho các em một cuộc triển lãm nhóm. nhỏ. - Yêu cầu mỗi nhóm cử một người vào Ban Giám khảo. Các nhóm trưng bày sản phẩm cá nhân trong nhóm và sản phẩm của cả nhóm. - Ban Giám khảo đến nhận xét và chấm điểm. - Yêu cầu học sinh đến tham quan sản phẩm của - Học sinh đến tham quan sản phẩm của từng từng nhóm. Ban Giám khảo công bố kết quả. - GV chọn ra một số thuyền đẹp tuyên dương. nhóm.
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan