Tài liệu Ôn tập tiếng anh lớp 3 ngữ pháp và bài tập

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 37224 |
  • Lượt tải: 46
dinhthithuyha

Tham gia: 23/09/2015

Mô tả:

Grade: 3 ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 3 NGỮ PHÁP VÀ BÀI TẬP A. PART I: I. CÂU HỎI VỚI “ WHAT ” 1. WHAT: Dùng để hỏi tên. Ví dụ: What`s your name? - My name`s Nam. (is =`s) What`s his name? - His name`s Ba. What`s her name? - Her name`s Lan. What`re their name? - Their name`re Tom and Peter. (are =`re) *. BÀI TẬP THỰC HÀNH - Dùng từ gợi ý hoàn thành câu hỏi và câu trả lời: a. What`s ……………. Name? - His name … … .… b. ………`s your name? - My ……… …. Mai c. What`re their ………..? - ……. name `re Ba and Nam 2. WHAT: Hỏi về màu sắc. Ví dụ: What colour is it? – It`s red *. BÀI TẬP THỰC HÀNH - Dùng từ gợi ý hoàn thành câu hỏi và câu trả lời: (blue, black, pink, green….) - What colour are they? –They’re red (Yellow, brown, pink, orange….) 3. WHAT: Hỏi bạn làm gì …. Ví dụ: What do you do at break time? – I play football *. BÀI TẬP THỰC HÀNH (badminton, soccer, chess, volleyball, tennis…) - Dùng từ gợi ý hoàn thành câu hỏi và câu trả lời: II. CÂU HỎI VỚI “HOW”. 1. Hỏi về sức khỏe: Ví dụ: How are you? - I`m fine.Thank you. (am=`m) 2. Hỏi về tuổi: Ví dụ: How old are you? – I`m eight years old. *. BÀI TẬP THỰC HÀNH (Seven, nine, eleven, six.) - Dùng từ gợi ý hoàn thành câu hỏi và câu trả lời: Week: 30 Period: 60 Date of planning: 5 /04/2015 Date of teaching: 8 /04/2015 ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 3 99 Grade: 3 PHẦN 1 ( tiếp) A. PART II: PRACTICE. Bài 1. Khoanh tròn từ khác loại. 1. a. is 2. a. big 3. a. how 4. a. class 5. a. hi b. are b. five b. we b. book b. goodmorning 6. a. classroom 7. a. your 8. a. mother 9. a. its 10. a. down 11. a. close 12. a. please 13. a. meet 14. a. rulers 15. a. friend 16. a. it 17. a. fine 18. a. read b. bedroom b. he b. father b. this b. up b. open b. ten b. fine b. pencils b. teacher b. this b. four b. may c. come b. Peter b. dog 19. a. Lili 20. a. desk c. do c. nice c. what c. pen c. good bye d. hello c. library c. she c. teacher c. his c. to d. good c. eight c. see c. school bags c. sister c. these c. six d. go d. am d. new d. when d. eraser c. Alan c. cat d. Tom c. fish d. school d. they d. brother d. her d. name d. look d. one d. thank d. friends d. student d. that d. nine Bài 2. Nối các câu trả lời ở cột B với các câu hỏi ở cột A. A 1. How is your mother? B a. I am eight years old. 3->2. What is her name? b. Yes, it is. 4. Is your name Lan?c. I'm fine , thank d. My mother is well, thanks. 1-> 2-> 4-> 3. How old are you? 5. How are you? 6. Is your book big? 7. May I come in? 8. What is its name? 5-> 6-> 7-> 8-> you. 9. Who is he? 10. Who is that? 11. What is his name? 12. Who is this? 13. Is your school big and nice? 14. Goodbye! e. No. It is small. f. He is my brother. g. That is my teacher h. It is Kim Dong primary school. i. Sure. k. Her name is Hoa. l. Yes, my school is . m. Bye. See you later. n. No, she isn't. o. He is fine. Thank you. 100 A->B 9-> 10-> 11-> 12-> 13-> 14-> Grade: 3 15. Hi, I'm Peter. 16. Is she your sister? 17. How is your father? 18. Is your ruler new? 19. Good night, children. 20. Good morning, Miss Chi. p. No. It is old. r. Good night, Dad and Mum. s. Hello. My name is Trang. t. Good morning, Linda. u. His name is Tuan. v. This is my friend. Bài 3. Sắp xếp lại thành câu hoàn chỉnh. 1. name / Phuong / My / is. _________________________________________________ 2. is / Who / that/ ? __________________________________________________ 3. are / How / you? __________________________________________________ 4. come / May / I / in? _________________________________________________ 5. meet / you / Nice / to /. __________________________________________________ 6. your / What / name / is / ? ________________________________________________ 7. my/ This/ friend / is / new. _________________________________________________ 8. school / Is / small/ your/ bag? _________________________________________________ 9. please/ ,/ your /close / book/ __________________________________________________ 10. name / Her / / Mary/ is . _________________________________________________ 11. his / What / name / is ? __________________________________________________ 12. am / fine / you /, / I/ thank. __________________________________________________ 13. school / big / nice / Her / is / and. __________________________________________________ 14. go / May / out / I /? _________________________________________________ 15. she / Who / is / ? __________________________________________________ 16. is / sister / She / my . __________________________________________________ 17. bye / . / See / Good / later / you. __________________________________________________ 18. pen / not / My /is / new. 101 15-> 16-> 17-> 18-> 19-> 20-> Grade: 3 _________________________________________________ 19. school / Tran Quoc Tuan/ Primary/ My /is / school. __________________________________________________ 20. its / What / name / is? _________________________________________________ Bài 4. Trả lời những câu hỏi sau. 1. What is your name? ____________________________________________________ 2. How are you today? ____________________________________________________ 3. What is the name of your school? _________________________________________ 4. Is your class big? _____________________________________________________ 5. Is your school Kim Dong primary school? __________________________________ 6. Is your school bag is new? _______________________________________________ 7. Who is this? ____________________________________ sister. 8. What is her name? _______________________________ Thuy. 9. Who is he? ______________________________________ friend. 10. What is his name? _______________________________ Huan ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 3 PHẦN 1 (Tiếp) III. CÂU HỎI VỚI “ WHO”. Ví dụ: Who’s this? - It’s Lan. =>(It`s+ name) Who’s that? - It’s Nam IV. CÂU HỎI VỚI ( YES / NO ) 1. This is Ba (This is+name) 102 Grade: 3 => Is this Ba? - Yes, it is. - No, it isn’t. * BÀI TẬP THỰC HÀNH - Dùng từ gợi ý hoàn thành câu hỏi và câu trả lời: (Mai, Peter, Tom, Anna) ………………………………………………….? ………………………………………………….? ………………………………………………….? ………………………………………………….? ………………………… ………………………….. ………………………… ………………………… 2. That is Nam (That is + name) => Is that Nam? -Yes it is. - No, it isn`t. (Lan, Quan, Linda, Tony) * BÀI TẬP THỰC HÀNH - Dùng từ gợi ý hoàn thành câu hỏi và câu trả lời: (Lan, Quan, Linda, Tony) ………………………………………………….? ………………………………………………….? ………………………………………………….? ………………………………………………….? ………………………… ………………………….. ………………………… ………………………… 3. Are they your friends? - Yes, they are. - No, they aren`t. V. SỐ ÍT , SỐ NHIỀU: Số ít Is => This=> That => Bag => has Số nhiều are These Those bags have Eg: This is my book => These are my books. That is my bag. => Those are my bags * BÀI TẬP THỰC HÀNH Đổi câu từ số ít sang số nhiều và ngược lại: 1. This is my dog => These ……………………………… 103 Grade: 3 2. Those are my friends => …………………………………… 3. That is her ruler => …………………………………… 4. These are my bedrooms => ……………………………………. 5. This is his notebook => ……………………………………. 6. That is her doll => ……………………………………. 7. Those are their bathrooms => ……………………………………. 8. These are my chairs => ……………………………………. 9. He has an eraser => ……………………………………. 10. They have three school bags => ……………………………………. -----------------------------=   =----------------------------- ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 3 PHẦN 1 ( tiếp) Bài 4. Trả lời những câu hỏi sau. 1. What is your name? ____________________________________________________ 2. How are you today? ____________________________________________________ 3. What is the name of your school? _________________________________________ 4. Is your class big? _____________________________________________________ 5. Is your school Kim Dong primary school? __________________________________ 6. Is your school bag is new? _______________________________________________ 7. Who is this? ____________________________________ sister. 8. What is her name? _______________________________ Thuy. 9. Who is he? ______________________________________ friend. 10. What is his name? _______________________________ Huan Bài 5. Gạch chân lỗi sai trong các câu sau rồi viết lại câu cho đúng 104 Grade: 3 1. This is my friend. He is Nga. _____________________________________________ 2. I am fine, thanks you. ___________________________________________________ 3. Good bye. She you soon. _________________________________________________ 4. Nice to met you ,too. ____________________________________________________ 5. That is his school bag? __________________________________________________ 6. What is you name? _____________________________________________________ 7. My name' is Nguyet. ___________________________________________________ 8. What is he? - He is Hoan. ________________________________________________ 9. What is it name? _______________________________________________________ 10. That is my friend. Her name is Peter. ______________________________________ 11. Its is Nguyen Hue primary school. ________________________________________ 12. Look up the board, please. ______________________________________________ 13. Stand down, please. ____________________________________________________ 14. May I come out? ______________________________________________________ 15. How are your mother? __________________________________________________ 16. This is new her class. ___________________________________________________ 17. She is my friends __________________________________________________ 18. Listen after me, please. __________________________________________________ 19. Is that your books? ____________________________________________________ 20. My mother is fine, thank. ________________________________________________ Bài 6. Đặt câu hỏi cho những câu trả lời sau. 1______________________________________________________________________ 105 Grade: 3 My name is Huong. 2._____________________________________________________________________ It is Nguyen Du primary school. 3.______________________________________________________________________ Her name is Trang. 4.______________________________________________________________________ She is my mother. 5._____________________________________________________________________ No. My pencil is small. 6.______________________________________________________________________ I'm fine, thank you. 7. _____________________________________________________________________ This is my father. 8.______________________________________________________________________ His name is Huy. 9.______________________________________________________________________ Yes, my house is very nice. 10._____________________________________________________________________ Yes, that is my new school library. -----------------------------=   =----------------------------- ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 3 PHẦN 2. 1. Câu hỏi YES / NO a. There is a living room . => Is there a living room ? – Yes, there is/ No, there isn`t. b. There are some books in my room. => Are there any books in your room? - Yes, there are./ No there aren`t c. Do you have any toys? – Yes, I do./ No, I don`t. Does she / he have any dolls? -Yes, she (/ he) does./ No, she (/ he ) doesn`t. *. BÀI TẬP THỰC HÀNH - Dùng từ gợi ý hoàn thành câu hỏi và câu trả lời: 1.( bathroom, chair, desk, banana, orange, monkey, chichken) Is there……………………………………..….? ………………………… ………………………………………………….? ………………………………………………….? ………………………………………………….? ………………………………………………….? ………………………………………………….? ………………………………………………….? ………………………………………………….? 2.( notebooks, peas, doctors, teachers, tables, ) 106 ………………………….. ………………………… ………………………… ………………………… ………………………….. ………………………… ………………………… Grade: 3 Are there…………………………………….? ………………………………………………….? ………………………………………………….? ………………………………………………….? ………………………………………………….? ………………………………………………….? 3. ( elephant, grape, rice, lamp, chalk, ) Do you……………………………………….? ………………………………………………….? ………………………………………………….? Does she……………………………………….? ………………………………………………….? ………………………………………………….? ………………………… ………………………….. ………………………… ………………………… ………………………… ………………………….. ………………………… ………………………….. ………………………… ………………………… ………………………… ………………………….. -----------------------------=   =----------------------------- Week: 32 Period: 64 Date of planning: 20/04/2015 Date of teaching: 23/04/2015 ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 3 PHẦN 2. Bài 1. Chọn 1 từ thích hợp điền vào chỗ trống. 1. This_____ my school library. 2. ________ up, please. b. yourc. she3. ________ is your name? 5. ______ is Linda.a. you 4. Is _____ notebook big? 6. ______ is my classroom. 7. Good morning, _____ Lien. 8. May I ______ in? 9. I am fine, _______ you. 10. How _____ your father? 11. Is your school big _____ nice? 12. No, it _________. 13. ______ is that? -That is Trung. 14. _______ this your house? 15. He is my ______. 16. This is my _______ classroom. 17. What is ________ name? 18. My house is small ________ nice. 107 a. are a. sit a. What a. She b. is b. read b. How b. I c. am c. stand c. May c. He a. Its a. this a. go a. thank a. is a. but a. isn't a. How a. Am a. brother a. new a. its a. and b. That b. her b. come b. thank you b. are b. and b. aren't b. What b. is b. sister b. student b. it b. but c. It's c. Miss c. be c. thanks c. am c. very c. is c. Who c. are c. mother c. teacher c. it's c. so Grade: 3 19. Look______ the board, please. 20. ______ I go out? _ Sure. a. at a. what Bài 2. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống. 1. H_ w are yo _? 2. S _ t down, plea _e. 3. St _ _d up, please. 4. Go _ db _ e. See you l _ter. 5. _ pen the b _ ok. 6. C _ ose your boo _. 7. _ hat is h_ s name? 8. Ni_e to m_ et you, please. 9. H_ llo. I'm Lili. 10. I'm f_ ne, tha _ks. 11. Is he_ pe_cil s_all? 12. Tha_ is an e_aser. 13. W _at is i_s name? 14. May I go o_t ? 15. Re_ d a_ ter me, please. 16. My cla_ _ room is very ni_ce. 17. Lan is my f _iend. 18. Tha_ is my s _ ster. 19. He_ nam_ is Mai. 20. Li_ten to m _, please. Bài 3. Sắp xếp các đoạn hội thoại sau I, ___Nice to meet you too. ___Nice to meet you. _1_What is your name? ___I'm fine, thank you. ___My name is Peter. ___How are you? II, ___How are you? ___Hello. I'm Tuan. ___I'm fine, thank you. ___Oh, She is Lien. She's my friend. ___Hi, Tuan. I'm Trung. ___Who's she? III, ___ Linda, this is Peter. He's my friend. ___ Nice to meet you too. 108 b. up b. May c. down c. How Grade: 3 ___ Hello, Linda. ___ Nice to meet you, Peter. ___ Hi, Tonny. IV, ___Oh, He is my brother, Hung. ___ Hello, Phu. How are you? ___Who is he? ___I'm fine, thanks. And you? ___Fine, thanks. -----------------------------=   =----------------------------- ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2014 - 2015 MÔN TIẾNG ANH LỚP 3 Điểm ( Thời gian 40 phút) Họ và tên: ………………………..................... .......................... Lớp: ............................... I. Circle the odd one out 1.a. Weather b. sunny c. rainy 2.a. doll b. car c.robots 3.a. dog b. cow c. kite 4.a. bears b. birds c. cats 5. a. too b. five c. seven II. Choose the best answer 1.How’s the weather today ? It’s …………. a. sun b. cloud c. windy 109 d. windy d. ship d. cat d. tiger d. three Grade: 3 2. There ……. Two dogs and a cat a. am b. is c. are 3. We ……..five robots a. have B. There c. has 4. How many ……….are there ? a. a bird b. birds c. bird 5. How many cars do you ………..? a. there b. have c. has III. Fill in the missing to complete the sentences 1.The we…ther is hot today . 2. There are eight ship….on the floor. 3. Alan ha… a car and a robot 4. How ma…y toys do you have? 5. I have ….cat and a fish . IV. Reorder the words to make meaningful sentences 1. today / cloudy / It / is.→……………………………………………………….. 2. is /a. / there / dog .→…………………………………………………………. 3. many / birds / there / How / are?→………………………………………….. 4. LiLi / five / yo yo / has.→……………………………………………………. 5. have / Do /pets / you.→. V. Answerthe questions 5. 1. How’s the weather today ?→……………………………………………… 2. How many cats doyou have?→……………………………………………… -----------------------------=   =----------------------------- ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 3 PHẦN 1 - GRAMMAR. 2. Hỏi về số lượng. Ví dụ: How many books are there? -There are five books. *. BÀI TẬP THỰC HÀNH - Dùng từ gợi ý hoàn thành câu hỏi và câu trả lời: 1.( bedrooms, rulers, school yards, trees, telephones) How many…………………………………….? …………………………….. ………………………………………………….? ………………………………………………….? ………………………………………………….? ………………………………………………….? ………………………………………………….? 3. Hỏi ai đang làm gì? Ví dụ: What are you doing? What are they doing? What is she doing? What is he doing? …………………………….. …………………………….. ……………………………. …………………………….. ………………………….. … - I`m reading books. -They are playing football. - She is dancing - He is listening to music. 110 Grade: 3 *. BÀI TẬP THỰC HÀNH - Dùng từ gợi ý hoàn thành câu hỏi và câu trả lời: 1. What ……. he……………? - ……… …… playing chess. 2. ………. are……. doing? - They….....reading book. 3. What is ……….doing? - She………listening to music. 4. What………you ………..? - I ………………………… 5. What …………………….? - ……………………………… 4. Hỏi về thời tiết. What`s the weather like ? _It`s sunny. *. BÀI TẬP THỰC HÀNH - Dùng từ gợi ý hoàn thành câu hỏi và câu trả lời: ( rainy, cloudy, windy, stormy, snowy, hot….) 1. ………………………………………………….? 2………………………………………………….? 3………………………………………………….? 4………………………………………………….? 5………………………………………………….? …………………………….. …………………………….. …………………………….. ……………………………. …………………………….. -----------------------------=   =----------------------------- ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 3 PHẦN 2 - PRACTICE. Bài 1. Viết T sau câu đúng và viết F sau câu sai. 1. a. My name is Hoa. b. My names is Hoa. 2. a. It name is Quang Trung primary school. b. Its name is Quang Trung primary school. 3. a. That is my friend new. b. That is my new friend. 4. a. Who is she? - She is Mai. b. Who she is? - She is Mai. 5. a. May I go out? b. May I go in? 6. a. What is she name? b. What is her name? 7. a. I'm fine, thank you. b. I'm fine. Thanks you very much. 8. a. He is my friend, Nguyet. 111 Grade: 3 b. She is my friend, Nguyet. 9. a. Sit down, please. b. Stand down, please. 10. a. Nice to met you, Thanh. b. Nice to see you, Thanh. Bài 2. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống 1. This is my _________ library. 2. I am ________ thank you. 3. Good morning, _________ Minh. 4. May I _________ out? 5. How ______ your mother? 6. She _______ my sister. 7. What _______ its name? 8. ________ name is Mimi. 9. ________ to meet you, too. 10. Goodbye. ________ you soon. 11. This is his friend. ____________ is Trung. 12. Is _______ notebook old? 13. No, it is _____ .It's new. 14. _______. I'm Peter. 15. My school is big _______ nice. 16. ________ that your book? 17. I'm fine, thank you._____ you? 18. This is my ___________ .His name is Binh. 19. Its name is Sao Mai _________school. 20.______up, please. Bài 3: Khoanh vào đáp án đúng để trả lời các câu hỏi sau. 1.What is your name? A. My name is Hoa C. Nice to meet you 2.Is your pen big? A. No, it is. C. It’s big. 3. May I go out? A. Sure. B. Yes, it is. C. See you later 4. What’s its name? A. Its Sao Mai School. C. It’s Sao Mai School. 5. Who’s he? A. She’s Lili. B. Her name is Hoa D. His name is Hoa B. No, it isn’t. D. Yes, itn’t. D. Nice to meet you. B. My name’s Sao Mai. D. His name is Sao Mai. B. He’s my friend. 112 Grade: 3 C. Nice to meet you 6. How are you? A. Nice to meet you too. C. Fine, thanks 7. Is she your friend? A. Yes, she is. C. Yes, I am 8. How old are you? A. She’s nine years old. C. He’s nine years old. 9. How’s the weather today? A. The clouds are in the sky. C. There are three clouds. 10. Do you have pets? A. Yes. I has a dog. C. Yes. I have two dog D. His name is Hoa B. Bye. See you later. D. I’m ten. B. Yes, he is. D. His name is Hoa B. I’m nine years old. D. I am Hoa. B. It’s cloudy. D. It cloudy. B. Yes. I have a dog. D. No. I have a dog. ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 3 CUỐI HỌC KỲ II 3. Hỏi về nơi chốn. a. Where`s Ha Noi? – It`s in North Vietnam. *. BÀI TẬP THỰC HÀNH - Dùng từ gợi ý hoàn thành câu hỏi và câu trả lời: (south, west, east,) 1. ………………………………………………….? …………………………….. 2………………………………………………….? …………………………….. 3………………………………………………….? …………………………….. 4………………………………………………….? ……………………………. 5………………………………………………….? …………………………….. b. Where do you live? - I live in HungYen. - I live on Hang Bai Street. - I live at 24 Hai Ba Trung Street. Bài 1: Circle the odd one out: 1. A. cloudy B. sunny C.rainy D. weather 2. A. cats B. birds C.dogs D.toys 3. A. father B. sister C.house D.mother 4. A. eight B number C.three D.five 5. A.What B.How C.where D.family 6. A. mother B. cat C .father D. sister 7. A. kitchen B. livingroom C. bedroom D. dog 8. A. chair B. fish C. book D. ruler 9. A. big B. small C. nice D. room 113 Grade: 3 10.A. he B. her C. his D. my Bài 2: Khoanh vào đáp án đúng: 1. I ………..Alan. A. am B. is 2. Sit ………., please. A. in B. down 3. May I go …………? – Sure A. in B. to 4. Is ……….. school big? – Yes, It is. A. you B. your 5. ………….is that? A.She B. Where 6. That’s ……………mother. A. my B. he 7. ……….old are you? A. What B. How 8. There’s a bed ………the room. A. in B. to 9. How ……..cats do you have? A. many B. much 10. .…….. is the weather today? A. Why B. How C. are D.do C. up D.to C. up D. out C. she D. I C. Who D. How C. she D. I C. Who D. Where C.over D. up C. the D. a C. Who D.Where Bài 3: Chọn đáp án đúng: 1- What is your name? A. My name is Hoa C. Nice to meet you 2.Is your pen big? A. No, it is. C. It’s big. 3. May I go out? A. Sure. C. See you later 4. What’s its name? A. Its Sao Mai School. C. It’s Sao Mai School. 5. Who’s he? A. She’s Lili. C. Nice to meet you 6. How are you? A. Nice to meet you too. C. Fine, thanks 7. Is she your friend? B. Her name is Hoa D. His name is Hoa B. No, it isn’t. D. Yes, itn’t. B. Yes, it is. D. Nice to meet you. B. My name’s Sao Mai. D. His name is Sao Mai. B. He’s my friend. D. His name is Hoa B. Bye. See you later. D. I’m ten. 114 Grade: 3 A. Yes, she is. C. Yes, I am 8. How old are you? A. She’s nine years old. C. He’s nine years old. 9. How’s the weather today? A. The clouds are in the sky. C. There are three clouds. 10. Do you have pets? A. Yes. I has a dog. C. Yes. I have two dog B. Yes, he is. D. His name is Hoa B. I’m nine years old. D. I am Hoa. B. It’s cloudy. D. It cloudy. B. Yes. I have a dog. D. No. I have a dog. 115
- Xem thêm -