Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Tiểu học Bài tập tiếng anh lớp 5- luyện thi ioe...

Tài liệu Bài tập tiếng anh lớp 5- luyện thi ioe

.DOC
14
21169
153

Mô tả:

ENGLISH EXERCISE 5TH GRADE ____________BÀI TẬP TIẾNG ANH - ENGLISH - LỚP 5___________ Reorder the words to make sentences 1.  Reorder…………………………………………………………………………………… 2.  Reoder…………………………………………………………………………………… 3.  Reorder…………………………………………………………………………………… 4..  Reorder…………………………………………………………………………………… 5.  Reorder…………………………………………………………………………………… 6.  Reorder…………………………………………………………………………………… 7.  Reorder…………………………………………………………………………………… 8.  Reorder…………………………………………………………………………………… 9.  Reorder…………………………………………………………………………………… 10.  Reorder…………………………………………………………………………………… 11.  Reorder…………………………………………………………………………………… 12.  Reorder…………………………………………………………………………………… 13.  Reorder…………………………………………………………………………………… 14.  Reorder…………………………………………………………………………………… 15.  Reorder…………………………………………………………………………………… 16.  Reorder…………………………………………………………………………………… 17  Reorder…………………………………………………………………………………… 18  Reorder…………………………………………………………………………………… 19.  Reorder…………………………………………………………………………………… 20.  Reorder…………………………………………………………………………………… 21.  Reorder…………………………………………………………………………………… 22.  Reorder…………………………………………………………………………………… 23  Reorder…………………………………………………………………………………… 24.  Reorder…………………………………………………………………………………… 25.  Reorder…………………………………………………………………………………… 26.  Reorder…………………………………………………………………………………… 27.  Reorder…………………………………………………………………………………… 28.  Reorder…………………………………………………………………………………… 29.  Reorder…………………………………………………………………………………… 30.  Reorder…………………………………………………………………………………… 31  Reorder…………………………………………………………………………………… 32  Reorder…………………………………………………………………………………… 33  Reorder…………………………………………………………………………………… 34  Reorder…………………………………………………………………………………… 35  Reorder…………………………………………………………………………………… 36  Reorder…………………………………………………………………………………… 37  Reorder…………………………………………………………………………………… 38  Reorder…………………………………………………………………………………… 39  Reorder…………………………………………………………………………………… 40  Reorder…………………………………………………………………………………… 41  Reorder…………………………………………………………………………………… 42  Reorder…………………………………………………………………………………… 43  Reorder…………………………………………………………………………………… 44  Reorder…………………………………………………………………………………… 45  Reorder…………………………………………………………………………………… 46  Reorder…………………………………………………………………………………… 47  Reorder…………………………………………………………………………………… 48  Reorder…………………………………………………………………………………… 49  Reorder…………………………………………………………………………………… 50  Reorder…………………………………………………………………………………… 51  Reorder…………………………………………………………………………………… 52  Reorder…………………………………………………………………………………… 53  Reorder…………………………………………………………………………………… 54  Reorder…………………………………………………………………………………… 55  Reorder…………………………………………………………………………………… 56  Reorder…………………………………………………………………………………… 57  Reorder…………………………………………………………………………………… 58  Reorder…………………………………………………………………………………… 59  Reorder…………………………………………………………………………………… 60  Reorder…………………………………………………………………………………… 61  Reorder…………………………………………………………………………………… 62  Reorder…………………………………………………………………………………… 63  Reorder…………………………………………………………………………………… 64  Reorder…………………………………………………………………………………… 65  Reorder…………………………………………………………………………………… 66  Reorder…………………………………………………………………………………… 67  Reorder…………………………………………………………………………………… 68  Reorder…………………………………………………………………………………… 69  Reorder…………………………………………………………………………………… 70  Reorder…………………………………………………………………………………… 71  Reorder…………………………………………………………………………………… 72  Reorder…………………………………………………………………………………… 73  Reorder…………………………………………………………………………………… 74  Reorder…………………………………………………………………………………… 75  Reorder…………………………………………………………………………………… 76  Reorder…………………………………………………………………………………… 77  Reorder…………………………………………………………………………………… 78  Reorder…………………………………………………………………………………… 79  Reorder…………………………………………………………………………………… 80  Reorder…………………………………………………………………………………… 81  Reorder…………………………………………………………………………………… 82  Reorder…………………………………………………………………………………… 83  Reorder…………………………………………………………………………………… 84  Reorder…………………………………………………………………………………… 85  Reorder…………………………………………………………………………………… 86  Reorder…………………………………………………………………………………… 87  Reorder…………………………………………………………………………………… 88  Reorder…………………………………………………………………………………… 89  Reorder…………………………………………………………………………………… 90  Reorder…………………………………………………………………………………… 91  Reorder…………………………………………………………………………………… 92  Reorder…………………………………………………………………………………… 93  Reorder…………………………………………………………………………………… 94  Reorder…………………………………………………………………………………… 95  Reorder…………………………………………………………………………………… 96  Reorder…………………………………………………………………………………… 97  Reorder…………………………………………………………………………………… 98  Reorder…………………………………………………………………………………… 99  Reorder…………………………………………………………………………………… 100  Reorder…………………………………………………………………………………… 101  Reorder…………………………………………………………………………………… 102  Reorder…………………………………………………………………………………… 103  Reorder…………………………………………………………………………………… 104  Reorder…………………………………………………………………………………… 105  Reorder…………………………………………………………………………………… 106  Reorder…………………………………………………………………………………… 107  Reorder…………………………………………………………………………………… ______________________________________________________________
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan