Đăng ký Đăng nhập

Tài liệu Bộ đề thi đại học cực hay

.DOCX
28
340
94

Mô tả:

Cung_thu_suc_voi_bo_de_thi_dai_hoc_cuc_hay
Ctu 4: Tror›g m§t pMng oxy ‹to ag› (E): • - I. M§t g6c vti6ng uOv quay quanh O cét (E} tai f•t ve N. Ch0Yrg mMh ré suy ra l• l lu6n bép x6c vdi Id£rdng oén cé drnh L$p phubng trinh init edu dxf?a du6ng béf› (E) v± cd tern biuéc m$t vé A’A -A‘B-AO=a, t) Tlnh th£ tkh v5 dt$n daft toén ph3n c6a hint h§p ABCDA6ET 2) Tfnh c8én be"h mét ed r›goai bép t6' dién A'ABD Céu 7: TfrihdBn tfdt hk h ph6ng gldl hqn bdi cfc drr2Jne C3u 8: Kt al oian bi6u ctt£t If + x + ,v’ + 2) GN (ty|8 dAngan d6x " + .x'”' j' drknh ( by ‘-7.vi' + 5.r'- J 1) Clél 6 kh• in0 Z) Oeih in d£ h{r c6 ngtx8',m
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan