Đăng ký Đăng nhập

Tài liệu Da_ly_a.a1

.PDF
2
59
61

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012 ĐỀ CHÍNH THỨC Câu số 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ĐÁP ÁN Môn: VẬT LÍ; Khối A và khối A1 Mã đề thi 196 371 527 683 749 958 C D A C C D A D A D A B C C A A B A C B C C D A B C D C D A B B C B A D A D D B D C A B C D C D A C A C B D D D C C C C B C C A B C A B D B B B B A D B D C A A A C A D C C B A B B C D A A D B C A D D C A D B B D C A C C D D D B B A A D D A C B D A B A D A B A C D B D A A D C D C C A B B B A A C A B D A B A D C A B C B B C C C D C A B D D A C B B D A C B D D A A D B A C A B A A A A B B D A C B 1 Câu số 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. Mã đề thi 196 371 527 683 749 958 B C B B D C A D B B C C B C A D B A A A C D B A D D A D C C A A C D A C D D A C B B D B C B A D D C C B A A D C B D A C C C B C D C C B B A A B C D D D A D B C B C D D B B D B B A D B B B C B C A C B A D A B B A B D D C C C A D B D D A C A B D B D C C B D C D C B D A B C B A C D D D C D C A B A D A A A D B D D A B A C C B 2
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan