Tài liệu Dap an_dia_li_24 ma de_k17

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 238 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC Câu hỏi 41 301 D KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI Môn thi thành phần: ĐỊA LÍ Mã đề thi 302 B 303 D 304 A 305 B 306 A 307 C 308 B 309 D 310 A 311 B 312 D 313 A 314 B 315 C 316 C 317 D 318 B 319 B 320 B 321 C 322 B 323 C 324 A 42 B C A D C D B A D D B D D D A A D D D B B C B B 43 D A B C C D D D A B C B D C D A C D C D C A D B 44 A C C B D A D B D A C C B C A A A B D B B B B C 45 A B A D A D C C C B B A B B C D C B A A C C D D 46 D B D C C B A D B B B C A B D A D C B A A A B C 47 C B B C D A C B A A A B B A D B B C A D B A C D 48 D A C D A C A A A A A D B D A A D C C C B D D C 49 A A D B B A B A D D B A C C C C D A C C D A D B 50 D A D C C A B A A B B D C A D A C C B A B A A B 51 D B A B C C B B C A C B A A A D C A A A B D A B 52 C B D D A D D D A D A B D D D B C C C B C B B D 53 D D A A D C A A B D B C C C B D A D C D A D C D 54 A C D B C B B D C C C B C A B C C A D B D B A A 55 C C C A D C A B B D D C A A C A A B D D A C C B 56 A B B B D D D C B D D A B A B C A D C A D C A D 57 C C B C A C A A C C A B B D C B D B A D B D C C 58 D D C D C A B B C B D A D D D A B A C B D C B C 59 B D C D C D B B A C D B B A C B D A B A D D A D 60 C D A B D A C B C D B A C A D D C A D A A A C D 61 D C B D B D B A D B A D A B B C D D D A D D D C 62 A A D D C B C B A D A C D D B B B C B B D A B A 63 B D A B B B C C D A A C D B D A D A C A A C C D 64 A B C A C C D C A B B B A A B D C A B D A B A A 65 D D B C B C D C B D C A B D D A B C B D D B D C 66 A B A C D C D B D A A B B B C C B B A C A D C C 67 C C B A B C C C C D B C D C B B B D A B D C C D 68 C C B C A D B A D C C C C C D A C C B C B C D B 69 A A A A D A B A D D A D C D C C A B C B B B A C 70 C B A D D C B A C C C A D A D B B A B D A D C B 71 A D D D B C C B B C C C D C B B B A A A D A B B 72 C C D B D C A B B C A C C A B B A C D B B A A B 73 C A C C C D D C D A A A A C D D A B C D D B D C 74 D A A A B A A B A C C D C C D C B A D B D D C C 75 B D B B C A D C C C B D B B B D A A C A A A D D 76 A C B B A A D C D A A B D B B C C B A D A D D D 77 A D C A B C C B B A C C A D C B A C D D B B A C 78 A A C B B D C A A B A A A B C D A B A B A A D D 79 C C A A A C A C C C C D B D C C B D D D B B A B 80 C D C A A D A C B B A A B D D D B D A D B A B C
- Xem thêm -