Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Luyện thi - Đề thi Thi THPT Quốc Gia đề thi minh hoạ đánh giá năng lực tiếng anh lớp 12 chương trình thí điểm theo kh...

Tài liệu đề thi minh hoạ đánh giá năng lực tiếng anh lớp 12 chương trình thí điểm theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc đề số 2

.PDF
33
308
94

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH - ĐỀ MINH HỌA SỐ 2 KỸ NĂNG ĐÁNH GIÁ: NGHE HIỂU, ĐỌC HIỂU, VIẾT (Dành cho học sinh lớp 12 đã hoàn thành Chương trình tiếng Anh thí điểm cấp Trung học phổ thông) Thời gian làm bài: 120 phút Họ và tên: ……………………………………………………………………….. Ngày tháng năm sinh: ………………………………………………………….. Số báo danh: ……………………………………………………………………. Hướng dẫn chung: - Đề thi có 3 phần: Nghe hiểu (Listening Comprehension), Đọc hiểu (Reading Comprehension), và Viết (Writing). - Thí sinh phải hoàn thành tất cả các phần trong đề thi theo đúng thời gian quy định. - Thí sinh phải viết toàn bộ câu trả lời trên Tờ bài làm (Answer Sheet). 1 ANSWER SHEET SECTION 1: LISTENING COMPREHENSION Part 1: Please circle the correct letter. Question 1 A B C D Question 2 A B C D Question 3 A B C D Question 4 A B C D Question 5 A B C D Part 2: Please circle the correct letter. Question 6 A B C D Question 7 A B C D Question 8 A B C D Question 9 A B C D Question 10 A B C D Question 11 A B C D Part 3: Please write your answer for each question. Question 12 Question 13 Question 14 Question 15 Question 16 Question 17 Question 18 Part 4: Please circle the correct letter. Question 19 T F Question 23 T F Question 20 T F Question 24 T F Question 21 T F Question 25 T F Question 22 T F 2 SECTION 2: READING COMPREHENSION Part 1: Please circle the correct letter. Question 1 A B C D Question 2 A B C D Question 3 A B C D Question 4 A B C D Question 5 A B C D Question 6 A B C D Question 7 A B C D Part 2: Please write your answer for each question. Question 8 Question 9 Question 10 Question 11 Question 12 Part 3: Please circle the correct letter. Question 13 A B C D Question 14 A B C D Question 15 A B C D Question 16 A B C D Question 17 A B C D Question 18 A B C D Part 4: Please circle the correct letter. Question 19 T F Question 23 T F Question 20 T F Question 24 T F Question 21 T F Question 25 T F Question 22 T F 3 SECTION 3: WRITING Part 1: Please write your email in the space given. .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... 4 Part 2: Please write your story in the space given. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. 5 SECTION 1: LISTENING COMPREHENSION Time: 35 minutes (including transfer time) Part 1 Questions 1-5 There are five questions in this part. For each question, you will listen to a short recording and answer by circling A, B, C or D. All the recordings will be played twice. Before we start, here is an example. Example: What time will the boy meet the girl? A. 9:00 a.m. B. 9:15 a.m. C. 8:45 a.m. D. 10:00 a.m. Answer: The correct answer is C. On the answer sheet, letter C should be circled. 1. Where will the man and the woman meet before going to the party together? A. At the bus stop B. At the Grand theatre C. At the restaurant D. At the Grand Hotel 2. Where is Thanh's house? A. On Le Loi street B. Opposite Truong Dinh street C. On the left, next to BigC Supermarket D. Opposite BigC Supermarket 3. When is Minh's wedding party? A. On May 28th B. On May 16th C. On May 29th D. On May 30th 4. Where is the boy now? A. At the bus stop B. At the railway station C. At a fastfood stand D. In the suburb 6 5. What is the woman’s job now? A. She's a nurse. B. She's a teacher. C. She's a secretary. D. She’s an accountant. Part 2 Questions 6-11 In this part, you will hear two short talks on two different academic topics. For each talk, you will answer three questions by circling A, B, C or D. Each talk will be played twice. Talk 1 6. What is the talk mainly about? A. The most attractive of Canada’s big cities - Vancouver B. The Rocky Mountains C. The Alps D. The area of North America 7. According to the lecturer, which of the following is true? A. The Rockies are bigger than the Alps. B. The Rockies start in the North of America. C. The residents can travel to the Rockies by train. D. There used to be 13 trains a day from Vancouver to the Rockies. 8. How often does the train depart from Vancouver to the Rockies now? A. Three times a week B. Once a day C. Once a week D. Every thirty minutes a day Talk 2 9. What is the talk mainly about? A. A kind of wild animals B. A technique for researchers to protect creatures in our oceans C. A small fish living in the ocean D. A kind of sea creature 10. According to the professor, which of the following is true about sharks? 7 A. B. C. D. Sharks breathe and stay alive by swimming all the time. Sharks easily become the food of the other sea creatures in the ocean. Sharks can move very quickly when they are turned over on their backs. Researchers are not interested in studying about sharks. 11. According to the lecture, what is one of the differences between sharks and other kinds of fish? A. Sharks can see under water. B. Sharks are good at feeding under water. C. Sharks stay awake all the time. D. Sharks can always move very fast. Part 3 Questions 12-18 There are seven questions in this part. You will hear a woman talking on the radio about a popular city in Vietnam. For each question, fill in the numbered space with ONE WORD or ONE NUMBER. The recording will be played twice. NHA TRANG CITY Nha Trang is a coastal city famous for beautiful (12) ______________, clean sand, and clear ocean (13) ______________. Nha Trang Bay is regarded as one of the most (14) ______________ bays in the world. For many centuries, the city was a (15) ______________ area. Having dinner with (16) ______________ is not recommended. Tourists can enjoy nice views from the beautiful (17) ______________ along the beach. There is a (18) ______________ on a charming hill. Part 4 Questions 19-25 There are seven questions in this part. You will hear a conversation between a boy, Michael, and a girl, Laura, about their homework. Decide if each sentence is correct or incorrect. If it is correct, circle T (TRUE). If it is not correct, circle F (FALSE). The conversation will be played twice. 8 ! 19. Laura doesn’t know that Michael has so much homework to do. T F 20. Michael agrees that he could change his weekend activities. T F 21. Laura thinks visiting the museum was a good experience for Michael. T F 22. Laura offers to show Michael the maths homework she has already done. T F 23. Laura persuades Michael to have a competition in finishing maths homework. T F 24. Michael worries that his teacher might be angry if Laura helps him. T F 25. After talking to Laura, Michael feels more confident about his homework. T F ! ***** END OF SECTION 1 ***** 9 SECTION 2: READING COMPREHENSION Time: 40 minutes (including transfer time) Part 1 Questions 1-7 Read the text in each question. What does it say? Choose the best explanation for each text. On the answer sheet, circle A, B, C or D. 1. A. The new restaurant is opposite the stadium. Hi Pat, Call me back and let me know if you want to meet for dinner this weekend. I heard from a friend about a new Mexican restaurant just across the street from the city’s stadium. Jim B. Jim has been to the new restaurant. C. Jim tells Pat to meet him at the stadium. D. Jim tells Pat to text him back. 2. A. You can use this way to cross the area. B. Only people with permission can cross the area by this way. C. This path is closed to the public. D. Photographs are forbidden on this path. 3. A. If the fire extinguisher is removed, there will be a fire. B. Moving the fire extinguisher to a new place is not allowed. C. The fire extinguisher is dangerous if taken to a new location. D. This is the only location for all fire extinguishers. 10 4. A. Julia will wait in her office for Jim to come and talk about a contract. Jim, B. If Jim calls later than 5 p.m. in the afternoon, Julia may not be there. Julia has returned from her business trip, and wants to talk to you to discuss the C. Jim can call Julia after 5 p.m. contract with JST Corporation. Call her D. Jim will need to contact JST Corporation about the contract. back in her office before 5 p.m. today. 5. A. The toilets are used by staff members. B. Anyone in the restaurant can use the toilets. C. Only customers of the restaurant can use the toilets. D. Customers are not to reserve the restaurant. 6. Dear Colin, Just want to let you know that the jacket you gave me goes with my new trousers perfectly. Thank you for being so kind! Love from Rose A. Rose wants to buy new trousers to wear with her jacket. B. Rose sends Colin a pair of trousers in return for the jacket he gave her. C. Rose likes wearing the jacket Colin gave her with her new trousers. D. Colin thanks Rose for the new jacket. 7. A. The water is not suitable for drinking, but swimming is possible. B. High water levels make it not safe for swimming. ! C. Swimming is dangerous because of the dirty water. D. People can drink the water at their own risk. 11 Part 2 Questions 8-12 Read the description about Trang, and the advertisement on student housing. Complete Trang’s Application Form. Use ONE WORD or ONE NUMBER for each gap. Write the answer on the answer sheet. Oak Language School Trang is a tenth grade student and she plans to A. Housing application for international students coming to Oak spend Language School for this summer vacation is now open. her summer vacation in Australia doing We offer four housing options during the summer: 1. On-campus accommodation: an English course. a. Shared apartments: Four-bedroom apartments with shared She wants to learn more facilities. $350/student per month. about Australian culture b. Family apartments: Good for students bringing their family and experience life with Australian families. along. $1200/apartment per month. 2. Off-campus accommodation: She will arrive in early June and leave a. Homestay with local families: A great way to live the local early life and practice your English. Price ranges from $300 - August. She also wants to have some $500/student per month. b. Rooms for rent in the surrounding area: These are private outdoor activities such as picnics bedrooms for rent in the area around the school. Prices and seeing the wildlife. ranges from $300 - $1000 /room per month. B. Students can choose from the following outreach programs offered by the school: • Trips: Sightseeing tours to the local church, zoo, and museums, and organised picnics. • Clubs: English speaking clubs provided by the school for international students 12 APPLICATION FORM Housing and Outreach Program Oak Language School Name Dang Thi Thu Trang Grade (8) ................................... Length of stay (9) ........................ months Accommodation type preferred (10) .............................. Two outreach activities (11) .............................. (12) ............................... Part 3 Questions 13-18 Read the text and questions below. Choose the best answer to each of the questions. On the answer sheet, circle A, B, C or D. Nothing has changed me more than the trips I’ve taken, the places I’ve explored and the people I’ve connected with. While living your normal life, it’s easy to lose sight of the importance of getting your head out of the sand and seeing things from a different place. But sadly, most who’ve never really travelled, don’t really see the point. When I studied and lived with a family for six months in Seville, Spain, I learned that happiness can (and should) be prioritized over money and status. It turned out there was indeed another path. Seven weeks backpacking around Europe with a close friend (and now business partner) introduced me to a few people who unknowingly convinced me to try working abroad instead of jumping into American corporate life. That seven weeks turned into a year. When I moved back to Seville for that year, as a tour guide and founder of an English teaching business, I learned that, with the right models, inspiration and passion happiness and money could exist together. I never looked back. Spending weeks around the locals in Botswana, Zambia and South Africa taught me a new form of entrepreneurship and micro business. That a business can be anything as long as you decide to offer value and charge something for that value. It also made me promise myself to not take another moment or opportunity for granted, and to do everything I could to help people and make an impact, no matter how small. Because it’s all too easy to forget how much we have at our fingertips. It became a duty to do something meaningful. 13 And, a few weeks in the Italian countryside with my family (and a few more times since then) planted the idea that one day I wanted to have a business that could be run from anywhere and would allow me to see as much of the world as often as I wanted. That was years before I had my first website. The subconscious is more powerful than we realize – it’s crazy what an idea can turn into. 13. How does travelling influence the writer? A. It changes his outlook on life. B. It helps him become more confident. C. He has more friends. D. He has moved to a different place. 14. What is the writer’s opinion about doing business after the backpacking tour in Europe? A. He would be most successful working with others. B. Doing business could make him both happier and richer. C. He should focus on making money. D. He wanted to start his own business at home. 15. When the writer wrote I never looked back in the third paragraph, what did he mean? A. He did not like returning to Seville. B. He never returned to Seville. C. He never regretted what he did. D. He remembered nothing about the trip. 16. What does “It” in the third line of the fourth paragraph refer to? A. The business he started B. The duty to do something C. The new form of entrepreneurship D. The time he spent with people in Africa 17. After spending weeks in the countryside of Italy, the writer wanted to start a business that _________. A. could be managed from around the world B. had offices in many countries C. had something to do with farming D. would give him a lot of business trips 18. Where is this passage most likely to be found? A. A guide book B. A newspaper C. A novel D. A personal web blog 14 Part 4 Questions 19-25 Read the text below about Miss World. Read the questions and decide if each sentence is correct or incorrect. If it is correct, circle T (True) on the answer sheet. If it is incorrect, circle F (False) on the answer sheet. The Miss World contest is the oldest surviving major international beauty contest. It was started in the United Kingdom by Eric Morley in 1951. Miss World is one of the largest beauty contests in terms of participation and one of the most well-known competitions in the world. Miss World started as the Festival Bikini Contest, in honor of the recently introduced swimwear of the time, but was called "Miss World" by the media. Opposition to the wearing of bikinis led to their change with more limited swimwear after the first contest. The first Miss World Contest event in 1951 was the first and the last event which announced the winner in a bikini. In Miss World 2013 all participants will use one piece of swimsuit plus traditional sarong from the belly and below as an understanding with local culture. In 1959, the BBC started broadcasting the contest. The contest’s popularity grew with the development of television. During the 1960s and 1970s, Miss World would be among the most watched programmes of the year on British television. Eric Morley died as the competition entered the 21st century. His wife, Julia, continued as chairwoman of the Miss World Organization. The century saw its first black African winner, Agbani Darego of Nigeria, in 2001. As part of its marketing strategy, Miss World thought of a "Vote For Me" television special during that edition, emphasizing the candidates behind the scenes and on the beach, and allowing viewers to either phone in or vote online for their favourites. In 2014, the organization eliminated the swimsuit competition from the contest. The Miss World Organisation owns and manages the annual Miss World Finals, a competition that has grown into one of the world’s biggest. Since its start in 1951, the Miss World Organization has raised more than £250 million for children’s charities. 19. The first Miss World contest was held in United Kingdom by their government. 20. Miss World was one of the first popular beauty contests in the world. 21. There was no bikini in the first Miss World contest. 22. People haven’t always agreed on the wearing of bikinis in the Miss World contests. 23. The contest started to be shown on BBC channel in 1959. 24. The first black African winner of the contest was in the 20th century. 25. About £250 million has been collected from the Miss World contests to help children with difficulties. ***** END OF SECTION 2 ***** 15 SECTION 3: WRITING Time: 45 minutes Part 1 You borrowed a book from your friend for an assignment. However, you cannot return the book to him/her on time. Write an email to your friend. In your email, you should: " apologise to him/her for not giving back the book on time; " explain to him/her why you cannot return the book on time; " ask him/her if you can keep the book for another 2 days; " suggest when and where you will return the book. Write in about 80 - 100 words. Write your answer on the answer sheet. Part 2 Your English teacher has asked you to write a story. Your story must begin with this sentence: It started to rain as we left home. Write your story in about 100 - 120 words. Write your answer on the answer sheet. ***** END OF TEST ***** 16 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH - ĐỀ MINH HỌA SỐ 2 KỸ NĂNG ĐÁNH GIÁ: NÓI (Dành cho học sinh lớp 12 đã hoàn thành Chương trình tiếng Anh thí điểm cấp Trung học phổ thông) ! 1! SECTION 4: SPEAKING Time: Approximately 13 minutes Part 1: Interview Questions for Candidate A 1. What is your name? 2. Are you living in a house or a flat? 3. How long have you lived in this house/flat? 4. What do you like about living in this place? 5. What don’t you like about living in this place? Questions for Candidate B 1. What is your name? 2. Do you prefer to stay in a house or a flat? 3. What is your favorite place in your house/flat? 4. What are some advantages of having a house with a garden? 5. What are some disadvantages of having a house with a garden? Part 2: Monologue/Picture description Candidate A will be given the following picture: Question for candidate A: "This photograph shows part of a park or a botanicalgarden. Please tell us what you can see in the photograph." ! 2! Candidate B will be given the following picture: Question for Candidate B: "This photograph shows part of a park or a botanical garden. Please tell us what you can see in the photograph.” Part 3: Dialogue/Paired discussion OR further individual discussion Option 1: Dialogue/Paired discussion Intro text: In part 3, you will discuss a given topic together. The interlocutor will ask the two candidates: Do you agree with the statement: “Living in the city is better than living in the countryside”? Support your agreement or disagreement with examples and reasons. Let’s now start the discussion. Candidate A, could you start please? Could you start, Candidate B? Option 2: Further individual discussion with the examiner Intro text: In part 3, you will answer further questions given by the interlocutor. Questions for candidate A 1. What do you think about gardening? ! 3! 2. Who usually does gardening? 3. What are some advantages and disadvantages of doing gardening? Questions for candidate B 1. Why do some old people like to live in the countryside? 2. Should villagers build modern houses in their area? Why or why not? 3. Should people in the city spend their weekends in the countryside? Why or why not? ! 4!
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan