Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Tiểu học Giáo án vnen lớp 2 trọn bộ...

Tài liệu Giáo án vnen lớp 2 trọn bộ

.PDF
282
11503
157

Mô tả:

Giáo án VNEN lớp 2 trọn bộ
 Nguy n V n Tu n Tr  ng Ti u h c Th nh L c   TU N 1 Th Hai, ngày 08 tháng 9 n m 2014 Ti t 1: Luy n Ti ng Vi t Luy n t p ti t 1 (V TH)   I. Môc tiªu: HS luyÖn ®äc l¹i bµi tËp ®äc Cã c«ng mµi s¾t, cã ngµy nªn kim HS thùc hµnh luyÖn tËp c¸c bµi tËp vë BTTH vÒ: §äc hiÓu bµi ThÇn ®ång L−¬ng ThÕ Vinh. HS ®iÒn ®−îc ch÷ l hoÆc n; an hoÆc ang; c hoÆc k vµo chç chÊm.(Vë BTTH trang 4, 5) II. C¸c H§DH chñ yÕu: 1. (Ho t ng nhóm) LuyÖn ®äc bµi Cã c«ng mµi s¾t, cã ngµy nªn kim GV gäi HS ®äc theo h×nh thøc: c¸ nh©n, tæ, c¶ líp. GV nhËn xÐt. 2. LuyÖn tËp thùc hµnh. Bµi 1: a, (Ho t ng chung c l p) Nghe th y äc ThÇn ®ång L−¬ng ThÕ Vinh. b, H nhóm: - HS phân công c n i ti p trong nhóm. Bµi 2: Ho t ng cá nhân: §¸nh dÊu v vµo tr−íc c©u tr¶ lêi ®óng. Ho t ng c p ôi: Bµi 1: §iÒn l hoÆc n; an hoÆc ang GV theo dõi nhËn xÐt söa sai. Bµi 2: §iÒn c hoÆc k GV nh¾c l¹i quy t¾c ®iÒn k,c HS lµm bµi 3. Cñng cè dÆn dß: GV nhËn xÐt tiÕt häc.            TiÕt 2: LuyÖn To¸n Luy n t p ti t 1 (V TH)   I. Môc tiªu: Cñng cè cho HS vÒ : - ¤n tËp c¸c sè trong ph¹m vi 100 - HS lµm c¸c BTTH tiÕt 1 tuÇn 1 II- Ho¹t ®éng d¹y häc: 1- Giíi thiÖu bµi 2- H−íng dÉn luyÖn tËp Bµi 1: Ho t ng nhóm a,HS viÕt sè vµo v¹ch tia sè b,ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm c,ViÕt c¸c sè trßn chôc Bµi 2: Ho t ng cá nhân Hs lµm bµi Bµi 3: Ho t ng c p ôi Bµi 4: Ho t ng nhóm N m h c: 2014 - 2015         1  Nguy n V n Tu n Tr ng Ti u h c Th nh L c Bµi to¸n cho biÕt g×, hái g×? HS s¾p xÕp thø tù c¸c sè theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín Bµi 5: Ho t ng c p ôi §è vui ViÕt c¸c sè cã hai ch÷ sè gièng nhau: 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 3- Ho t ng ng d ng: - H i tu i c a m i ng i trong gia ình em, r i s p x p theo th t : Ng i nhi u tu i nh t n ng i ít tu i nh t. GV nhËn xÐt giê häc,                TiÕt 3: LuyÖn viÕt Ngµy h«m qua ®©u råi? I. Môc tiªu: - Gióp HS chÐp l¹i chÝnh x¸c, kh«ng m¾c lçi bµi th¬: Ngµy h«m qua ®©u råi? - BiÕt tr×nh bµy ®óng thÓ th¬. - ViÕt ®óng cì, ®óng mÉu cì ch÷ nhá vµ biÕt viÕt hoa c¸c ch÷ ®Çu mçi dßng th¬. II. C¸c ho¹t ®éng day häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. Bµi d¹y: - GV h−íng dÉn HS tËp chÐp - GV ghi bµi lªn b¶ng - Cho HS viÕt nh÷ng dÔ viÕt sai trªn b¶ng con. - HS ®äc l¹i bµi : - HS nhÈm, ®¸nh vÇn : C¸c tiÕng khã ®Ó viÕt. - HS nh¾c l¹i ®é cao c¸c con ch÷: t, g, l.. - HS nh¾c l¹i kho¶ng c¸ch vµ c¸h tr×nh bµy bµi th¬. - HS tËp chÐp bµi vµo vë luyÖn viÕt. - GV h−íng dÉn t− thÕ ngåi, c¸ch cÇm bót, c¸ch ®Æt vë, ... - HS viÕt xong ®äc kh¶o l¹i bµi b»ng c¸ch ®æi vë chÐo cho nhau - ChÊm ch÷a bµi - GV nhËn xÐt s÷a sai 3. Cñng cè - dÆn dß: - Tuyªn d−¬ng HS viÕt ®óng, viÕt ®Ñp. - NhËn xÐt tiÕt häc. Th Ba, ngày 09 tháng 9 n m 2014 LuyÖn TiÕng ViÖt TiÕt 1: Luy n t p ti t 2 (V TH)   I- Môc tiªu: - Gióp HS luyÖn ®äc l¹i bµi Ngµy h«m qua ®©u råi?, Tù thuËt - HS hoµn thµnh BT ë vë BTTH II- Ho¹t ®éng d¹y häc: 1. Ho t ng nhóm LuyÖn ®äc bµi Ngµy h«m qua ®©u råi?, Tù thuËt . 2  N m h c: 2014 - 2015   Nguy n V n Tu n Tr ng Ti u h c Th nh L c GV gäi HS ®äc theo h×nh thøc: c¸ nh©n, tæ, c¶ líp. GV nhËn xÐt. 2. LuyÖn tËp thùc hµnh. Bµi 1: Ho t ng cá nhân a, §iÒn l hoÆc n b, §iÒn an hoÆc ang Bµi 2: Ho t ng cá nhân §iÒn k hoÆc c HS lµm vµo vë Bµi 3: Ho t ng c p ôi ViÕt c¸c tõ ng÷ vµo « thÝch hîp. HS ®äc c¸c tõ ng÷ 3. Ho t ng ng d ng - Tìm các s v t nhà ho c n i em có ch a v n an ho c ang. GV nhËn xÐt tiÕt häc            ơ   Th N m, ngày 11 tháng 9 n m 2014 §¹o ®øc TiÕt 1 Häc tËp sinh ho¹t ®óng giê(TiÕt 1) I Môc tiªu: - Nªu ®−îc 1 sè biÓu hiÖn cña viÖc häc tËp, sinh ho¹t ®óng giê. - Nªu ®−îc lîi Ých cña viÖc häc tËp, sinh ho¹t ®óng giê . - BiÕt cïng cha mÑ lËp thêi gian biÓu h»ng ngµy cña b¶n th©n. - Thùc hiÖn theo thêi gian biÓu. II §å dïng d¹y häc - Tranh phãng to, b¶ng phô kÎ s½n thêi gian biÓu. III Ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu 1.Giíi thiÖu bµi 2.D¹y bµi míi Ho¹t ®éng 1: Ho t ng nhóm + TH1 : C¶ líp ®ang say s−a nghe c« gi¸o gi¶ng bµi th× cã hai b¹n Nam vµ TuÊn l¹i nãi chuyÖn riªng. + TH2 : §ang lµ giê nghØ tr−a cña c¶ nhµ nh−ng Th¸i vµ em vÉn ®ïa nghÞch víi nhau. - Gi¸o viªn gäi tõng nhãm tr×nh bµy, c¸c nhãm kh¸c bæ sung. - Gi¸o viªn kÕt luËn: Lµm viÖc, häc tËp vµ sinh ho¹t ph¶i ®óng giê, nÕu kh«ng sÏ ¶nh h−ëng rÊt nhiÒu ®Õn nh÷ng ng−êi xung quanh vµ ngay chÝnh c¶ b¶n th©n m×nh. Ho¹t ®éng 2 : Ho t ng nhóm Xö lÝ t×nh huèng - GV y/c HS th¶o luËn vµ nªu c¸ch xö lÝ. + TH1 : §q ®Õn giê häc bµi mµ TuÊn vÉn ngåi xem ti vi. MÑ giôc TuÊn ®i häc bµi. + TH2 : §q ®Õn giê ¨n c¬m tr−a nh−ng kh«ng thÊy Hïng ®©u. Hµ ch¹y ®i t×m Hïng th× b¾t gÆp em trong qu¸n ch¬i ®iÖn tö. Hµ b¶o em vÒ ¨n c¬m. + TH3 : C¶ líp ®ang ngåi lµm bµi tËp riªng Nam th× ngåi gÊp m¸y bay.    N m h c: 2014 - 2015  3  Nguy n V n Tu n Tr ng Ti u h c Th nh L c + TH4 : Vµo giê c¬m tèi, khi c¶ nhµ ®q b¾t ®Çu ¨n c¬m mµ Tïng vÉn m¶i mª ®¸ bãng. -Tõng nhãm th¶o luËn vµ t×m c¸ch xö lÝ. - C¶ líp nhËn xÐt vÒ c¸ch xö lÝ cña nhãm b¹n. - GV kÕt luËn. 3. Ho t ng ng d ng: - DÆn HS th c hành t t các k n ng ã h c.       LuyÖn To¸n TiÕt 2: Luy n t p ti t 2 (V TH)   I- Môc tiªu: Gióp HS cñng cè thªm: - C¸c sè ®Õn 100. - Gi¶i to¸n cã lêi v¨n cã mét phÐp céng. II- Ho¹t ®éng d¹y häc: 1- ¤n ®Þnh tæ chøc 2- H−íng dÉn luyÖn tËp + GV tæ chøc cho HS lµm c¸c BT ë vë BTTH Ho t ng cá nhân Bµi 1: GV h−íng dÉn HS hiÓu yªu cÇu bµi GV h−íng dÉn HS c¸ch ®Æt tÝnh, ghi kÕt qu¶ HS lµm bµi Bµi 2: TÝnh nhÈm HS céng c¸c sè trßn chôc Lµm vµo vë thùc hµnh Bµi 3: §iÒn sè GV h−íng dÉn HS hiÓu yªu cÇu bµi HS lµm bµi Bµi 4: Ho t ng nhóm Em h i b n: Bµi to¸n cho biÕt g×, hái g×? … HS gi¶i bµi to¸n Bµi 5: Ho t ng c p ôi Nèi phÐp tÝnh víi kÕt qu¶ thÝch hîp 3. Ho t ng ng d ng: - Th c hi n v i s giúp c a ng i l n B b n Hà My 36 tu i, bà b n Hà My 60 tu i còn b n Hày My 7 tu i. H i ai nhi u tu i nh t? Ai ít tu i nh t?                 TiÕt 3: LuyÖn  c Có công mài s t có ngày nên kim I. Môc tiªu: Gióp häc sinh - §äc ®óng râ rµng toµn bµi - BiÕt nghØ h¬i sau dÊu chÊm,dÊu phÈy vµ gi÷a c¸c côm tõ. 4 N m h c: 2014 - 2015    Nguy n V n Tu n Tr ng Ti u h c Th nh L c - HiÓu lêi khuyªn tõ c©u chuyÖn:lµm g× còng ph¶i kiªn tr× nhÉn n¹i míi thµnh c«ng.(tr¶ lêi ®−îc c¸c c©u hái trong SGK) - HS kh¸-giái hiÓu ý nghÜa c©u tôc ng÷: Cã c«ng mµi s¾t cã ngµy nªn kim. II. Ho¹t ®éng d¹y häc 1. LuyÖn ®äc: Ho t ng nhóm +LuyÖn ®äc c©u -Hs tiÕp nèi ®äc tõng c©u trong mçi ®o¹n +LuyÖn ®äc tõng ®o¹n 2. Ho t ng c l p - HS c thi n i ti p t ng o n, c bài - §äc ®ång thanh c¶ líp. 3. Ho t ng cá nhân - Häc sinh ®äc c¶ hai ®o¹n vµ tr¶ lêi c©u hái: + Lóc ®Çu cËu bÐ häc hµnh thÕ nµo?(Mçi khi cÇm s¸ch, cËu chØ ®äc ®−îc mét vµi dßng lµ ch¸n ..... cho xong chuyÖn) + CËu bÐ thÊy cô giµ ®ang lµm g×? Gi¸o viªn gäi häc sinh ®¹i diÖn nhãm tr¶ lêi c©u hái C¶ líp nhËn xÐt. 4. Ho t ng ng d ng - H i ng i thân v a ch n i em .                ơ Th Sáu, ngày 12 tháng 9 n m 2014 TiÕt 4: Sinh ho¹t líp S¬ kÕt tuÇn 1 I Môc tiªu : - æn ®Þnh líp häc. - KiÓm tra ®å dïng häc tËp cña HS ®Çu n¨m. II. C¸c ho¹t ®éng chÝnh: 1 . n ®Þnh líp häc. - GV ph©n chia vÞ trÝ ngåi cho HS . - B u H i ng t qu n l p, các ti u ban. - Nªu y/c nhiÖm vô, tr¸ch nhiÖm cña HS líp 2. 2 . KiÓm tra ®å dïng häc tËp cña tõng HS: GV xem HS nµo cßn thiÕu g× ®Ó kÞp thêi th«ng b¸o cho HS bæ sung. 3. S¬ kÕt tuÇn ¦u ®iÓm: Mét sè b¹n viÕt ®Ñp , hay x©y dùng bµi, lµm bµi tèt … GV tuyªn d−¬ng tr−íc líp. Tån t¹i: Mét sè b¹n VS bÈn,ngåi häc ch−a nghiªm tóc, ch a ch m ch h c bài, ch vi t ch a p, … GVphª b×nh t¹i líp, nh¾c nhë cè g¾ng h¬n. 4. KÕ ho¹ch tuÇn tíi: - Thùc hiÖn tèt néi quy tr−êng, líp ®Ò ra. - §i häc ®óng giê ,vÒ nhµ häc bµi vµ lµm bµi ®Çy ®ñ - VÖ sinh c¸ nh©n vµ líp häc s¹ch sÏ . - Duy tr× tèt nÒ nÕp . - Mét sè b¹n cßn thiÕu ®å dïng bæ sung thªm. N m h c: 2014 - 2015          5  Nguy n V n Tu n Tr  ng Ti u h c Th nh L c   TU N 2 Th Hai, ngày 15 tháng 9 n m 2014 Bu i chi u Ti t 1 Luy n Ti ng Vi t LuyÖn tõ ng÷ vÒ häc tËp I . Môc tiªu - LuyÖn mét sè tõ ng÷ vÒ häc tËp . §Æt c©u víi mçi tõ võa t×m ®−îc. - BiÕt s¾p xÕp l¹i trËt tù c¸c tõ trong c©u ®Ó t¹o c©u míi. II . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc H§1 : GV h−íng dÉn HS lµm bµi tËp ë vë Thùc hµnh TiÕng ViÖt vµ To¸n. Bµi 1: Ho t ng c p ôi T×m tõ cã tiÕng häc hoÆc tiÕng tËp . - GV cho HS th¶o luËn theo nhãm ®«i - Ghi tõ ra giÊy nh¸p - §¹i diÖn nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶ . Bæ sung. Bµi 2: Ho t ng cá nhân §Æt c©u víi mçi tõ t×m ®−îc ë bµi tËp 1. GV h−íng dÉn, HS lµm ë vë Thùc hµnh TiÕng ViÖt vµ To¸n trang 12. -HS ®äc c©u m×nh ®Æt . NhËn xÐt vµ bæ sung. Bµi 3: Ho t ng cá nhân HS ®äc yªu cÇu : S¾p xÕp l¹i c¸c tõ trong mçi c©u d−íi ®©y ®Ó t¹o thµnh c©u míi . a. Bµ néi lµ ng−êi chiÒu em nhÊt . b, Thu lµ b¹n g¸i th«ng minh nhÊt cña em. c, ¤ng bµ yªu c¸c ch¸u. H 2: Ho t ng ng d ng - D n HS v nhà t câu thêm.          Ti t 2 Luy n Toán LuyÖn t p I. Môc tiªu: Gióp häc sinh cñng cè vÒ: - BiÕt sè h¹ng, tæng. - BiÕt thùc hiÖn phÐp céng c¸c sè cã hai ch÷ sè kh«ng nhí trong ph¹m vi 100. - BiÕt gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n b»ng mét phÐp céng. II. Ho¹t ®éng thùc hµnh: 1. Giíi thiÖu bµi: 2. H íng dÉn häc sinh lµm bµi tËp. Bµi1: Ho t ng cá nhân ViÕt sè hoÆc tõ “sè h¹ng, tæng” thÝch hîp vµo chç chÊm: a)Trong phÐp tÝnh 20 + 9 = 29 C¸c sè 20 vµ 9 gäi lµ c¸c ………….., 29 gäi lµ……………….. b)20 + 9 ®äc lµ “hai mu¬i céng víi….” hoÆc lµ “tæng cña………..vµ….”  6  N m h c: 2014 - 2015   Nguy n V n Tu n Tr ng Ti u h c Th nh L c c)PhÐp tÝnh t×m tæng cña c¸c …………..gäi lµ phÐp céng.  Bµi2: Ho t ng cá nhân §Æt tÝnh råi tÝnh: 35 + 24 53 + 42   53 + 40 8 + 51 Bµi3: Ho t ng cá nhân Líp 2A cã 31 häc sinh. Líp 2B cã 34 häc sinh. Hái hai líp cã tÊt c¶ bao nhiªu häc sinh? III. Ho¹t ®éng øng dông: DÆn dß bµi vÒ nhµ lµm c¸c bµi tËp sau: 1.M 30 tu i , b 35 tu i .H i c b và m bao nhiêu tu i ? 2. M mua 25 kg g o t và 31 kg g o n p . H i m ã mua v bao nhiêu kg c g o n p và g o t ? 3. Tính : 21 + 34 = 62 + 15 = 12 + 55 =           TiÕt 3 Luy n vi t ThÇn ång L−¬ng ThÕ Vinh I . Môc tiªu - Giup HS : LuyÖn viÕt chÝnh x¸c bµi ThÇn ®ång L−¬ng ThÕ Vinh. - B−íc ®Çu biÕt viÕt hoa c¸c tªn riªng cã trong bµi vµ c¸c ch÷ c¸i ®Çu c©u . - Tr×nh bµy bµi viÕt s¹ch ®Ñp , viÕt ®óng cì ch÷. II . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc H§1 : Ho t ng c l p - H−íng dÉn HS luyÖn viÕt - GV ®äc mÉu bµi viÕt . HS theo dâi , ®äc l¹i 1-2 l−ît. - H−íng dÉn tr×nh bµy bµi viÕt . HS theo dâi. - H−íng dÉn viÕt tõ khã : th«ng minh, b−ëi, vÊp ngq, tung tãe, d©ng, tr¹ng nguyªn, tr¹ng l−êng, L−¬ng ThÕ Vinh . H§2: LuyÖn viÕt : + GV h−íng dÉn t− thÕ ngåi viÕt vµ c¸ch cÇm bót . HS theo dâi thùc hµnh theo . + GV ®äc tõng c©u . HS nghe viÕt vµo vë . + GV ®äc l¹i bµi viÕt . HS ®æi chÐo vë ®Ó kiÓm tra lçi . H§3: Ho¹t ®éng ng d ng - GV nh c HS v nhà luy n vi t l i vào v nháp     Th Ba, ngày 16 tháng 9 n m 2014 Bu i chi u TiÕt 3: Luy n Ti ng Vi t LuyÖn: Tõ vµ c©u I. Môc tiªu: Gióp häc sinh «n luyÖn vÒ: -Khaùi nieäm töø vaø caâu th«ng qua c¸c bµi tËp thùc hµnh. -Bieát tìm caùc töø coù lieân quan ñeán hoaït ñoäng hoïc taäp; viÕt ®îc mét c©u nãi vÒ néi dung mçi tranh. 7 N m h c: 2014 - 2015   Nguy n V n Tu n Tr ng Ti u h c Th nh L c II. Ho t ng th c hành: 1. Giíi thiÖu bµi: 2. H íng dÉn häc sinh «n luyÖn: a, Ho¹t ®éng 1: Ho t ng c l p Thi t×m tõ chØ sù vËt. -Gi¸o viªn tæ chøc cho c¸c nhãm lªn thi t×m tõ: ChØ ng i, chØ ®å vËt, chØ con vËt, chØ c©y cèi. b) Ho¹t ®éng 2: Lµm vi c theo nhóm. S¾p xÕp c¸c tõ cho díi ®©y vµo « thÝch hîp trong b¶ng: bót, s¸ch, häc, ch¨m chØ, ®äc, ngoan, vë, th íc, viÕt, cÆp, vÏ, b¶ng, phÊn, chÞu khã, mùc, t«, siªng n¨ng, ph¸t biÓu, hái, h¸t, cÇn cï.          Tõ chØ ®å dïng häc tËp Tõ chØ ho¹t ®éng cña häc sinh Tõ chØ tÝnh nÕt cña häc sinh c) Ho¹t ®éng 3: Ho t ng cá nhân §Æt c©u theo mÉu: M: -ChiÕc bót nµy viÕt ch÷ rÊt ®Ñp. -S¸ng nµo em còng dËy sím ®Ó häc bµi. - Mêi lÇn l ît tõng em ®øng dËy ®Æt c©u. C¶ líp theo dâi, nhËn xÐt, bæ sung cho b¹n. III.Ho¹t ®éng øng dông: DÆn dß bµi vÒ nhµ .   Th T , ngày 17 tháng 9 n m 2014 ư TiÕt 5 K n ng s ng  Câu h i thông minh (Ti t 2)  I.M c tiêu: Giúp HS: - Th y rõ t m quan tr ng c a câu h i và có k n ng t câu h i hi u qu . II.Ho t ng th c hành * Ho t ng 1: HS ho t ng nhóm c câu chuy n “ Câu h i hay nh t” theo nhóm Th o lu n tr l i hai câu h i trong sách HS nêu c n i dung bài h c * Ho t ng 2: HS làm bài t p trong sách trang 4 theo c p - HS nêu rõ yêu c u t ng bài t p. - GV t ch c cho hs làm vi c theo c p. -GV nh n xét, b sung                     8 N m h c: 2014 - 2015    Nguy n V n Tu n Tr ng Ti u h c Th nh L c Th N m, ngày 18 tháng 9 n m 2014   Bu i chi u TiÕt 1 §¹o ®øc Häc tËp , sinh ho¹t ®óng giê ( tiÕt 2 ) I. Môc tiªu: - Häc sinh hiÓu ®îc c¸c biÓu hiÖn cô thÓ vµ lîi Ých cña viÖc häc tËp, sinh ho¹t ®óng giê - Häc sinh cïng cha mÑ lËp thêi gian biÓu hîp lÝ cho b¶n th©n vµ thùc hiÖn ®óng thêi gian biÓu - Häc sinh cã th¸i ®é ®ång t×nh víi c¸c b¹n bÕt häc tËp, sinh ho¹t ®óng giê. II. §å dïng d¹y häc - Tranh vÏ bµi tËp 3, 4 III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng1: Ho t ng c l p - GV ph¸t mçi HS 3 tÊm thÎ mµu vµ quy ®Þnh mµu ®á t¸n thµnh, mµu xanh kh«ng t¸n thµnh, tr¾ng kh«ng biÕt - GV lÇn l−ît ®äc c¸c ý kiÕn ë bµi tËp 3. HS gi¬ thÎ mµu thÓ hiÖn ý kiÕn cña m×nh. Mét sè HS gi¶i thÝch lý do - GV kÕt luËn: Häc tËp sinh ho¹t ®óng giê cã lîi cho søc khoÎ vµ viÖc häc cña b¶n th©n em. Ho¹t ®éng 2: Ho t ng nhóm Giao viÖc cho tõng nhãm +N1,2: Lîi Ých cña viÖc häc tËp ®óng giê ? +N3,4: Lîi Ých cña viÖc sinh ho¹t ®óng giê ? +N5 :Nh÷ng viÖc cÇn lµm ®Ó häc tËp ®óng giê? +N6: Nh÷ng viÖc cÇn lµm ®Ó sinh ho¹t ®óng giê ? - §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy.C¶ líp bæ sung ý kiÕn. GV kÕt luËn:häc tËp, sinh ho¹t ®óng giê cã lîi cho b¶n th©n vµ cho mäi ng−êi. V× vËy chóng ta cÇn thùc hiÖn ®óng giê trong sinh ho¹t vµ häc tËp. Ho¹t ®éng 3. Ho t ng ng d ng c a ng i l n. - D n HS v nhà xây d ng th i gian bi u v i s giúp        TiÕt 2    T ch n H ư ng d n HS gi i trí  TiÕt 3 th vi n thân thi n ư  T ch n LuyÖn c ph n th ư   ng I. Môc tiªu: Gióp häc sinh - §äc ®óng râ rµng toµn bµi - BiÕt nghØ h¬i sau dÊu chÊm,dÊu phÈy vµ gi÷a c¸c côm tõ. - HS kh¸-giái hiÓu ý nghÜa c©u chuy n: cao lòng t t, khuy n khích h c sinh làm vi c t t. II. Ho¹t ®éng d¹y häc 1. LuyÖn ®äc: Ho t ng nhóm +LuyÖn ®äc c©u    N m h c: 2014 - 2015  9  Nguy n V n Tu n Tr ng Ti u h c Th nh L c -Hs tiÕp nèi ®äc tõng c©u trong mçi ®o¹n +LuyÖn ®äc tõng ®o¹n 2. Ho t ng c l p - HS c thi n i ti p t ng o n, c bài - §äc ®ång thanh c¶ líp. 3. Ho t ng cá nhân - Häc sinh ®äc c¶ hai ®o¹n vµ tr¶ lêi c©u hái: - Theo em b¹n Na cã xøng ®¸ng ® îc nhËn phÇn th ëng ®ã kh«ng ?V× sao - Khi Na ®−îc nhËn phÇn th−ëng nh÷ng ai vui mõng ? Vui mõng nh− thÕ nµo? 4. Ho t ng ng d ng - V nhà th c hi n làm vi c t t cho ng i thân c a em.               Th Sáu, ngày 19 tháng 9 n m 2014 TiÕt 4 Sinh ho t l p  S k t tu n 2 ơ  I. Môc tiªu: Gióp häc sinh nhËn biÕt ® îc: - ¦u khuyÕt ®iÓm cña b¶n th©n m×nh còng nh cña líp trong suèt tuÇn häc. - KÕ ho¹ch tuÇn tíi. II. Néi dung tiÕt sinh ho¹t: 1. Gi¸o viªn nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng cña líp, c¸ nh©n: - NÒ nÕp: + Thùc hiªn nghiªm tóc nÒ nÕp líp häc ngay tõ buæi häc ®Çu tiªn. - Häc tËp: + Nh×n chung chóng ta ®i häc ®Çy ®ñ. + ý thøc häc tËp kh¸ tèt. + B c u bi t h c theo mô hình m i - VÖ sinh líp häc còng nh khu vùc îc ph©n c«ng t ¬ng ®èi s¹ch sÏ. - Tån t¹i: + Ch÷ viÕt cña mét sè b¹n ch a p, viÕt chËm. + §äc nhá, nói nh , ®äc ch a tr«i ch¶y. + M t s b n ch a ch m h c bài + H c nhóm ch a hi u qu , còn nói chuy n nhi u 2. Tuyªn du¬ng mét sè em ch¨m ngoan: Ái Vân, B o Nguyên, Y n Nhi, Qu c c... 3. Phæ biÕn kÕ ho¹ch tuÇn tíi: - Th c hi n n i dung ch ng trình tu n 3 - Kh c ph c nh ng h n ch trên. - §i häc ®Çy ®ñ, ®óng giê, h c bài, làm bài y . Phát huy vai trò t qu n c a H i ng t qu n. - §ång phôc ®óng theo quy ®Þnh cña nhµ tr êng.                   ơ      10 N m h c: 2014 - 2015    Nguy n V n Tu n Tr  ng Ti u h c Th nh L c   TU N 3 Th Hai, ngày 22 tháng 9 n m 2014 Bu i chi u Ti t 1: Luy n Ti ng Vi t Luy n c: B n c a Nai Nh   I. M c tiêu: Giúp h c sinh: - c trôi ch y, rành m ch bài v n. - Bi t ngh h i sau các d u ch m, d u ph y, d u ch m c m , d u ch m h i. - c phân bi t gi ng ng i k chuy n v i gi ng nhân v t: Ng i d n chuy n,Cha Nai Nh , Nai Nh . II.Ho t ng th c hành *Ho t ng 1: Luy n c c p ôi. - Luy n c theo c p ôi: HS khá kèm HS y u h n luy n c. - Thi c gi a c c nhúm. - Nh n xét, ánh giá các nhóm c. - G i 3 HS c toàn bài, nh n xét cho HS.    ơ             ơ     *Ho t ng2: Luy n c theo nhóm. - Luy n c theo nhóm -Thi c gi a các nhóm. - Nh n xét gi a các nhóm. H: Bài t p c mu n nói lên i u gì ? III. Ho t ng ng d ng: D n các em v nhà c l i bài : B n c a nai nh                  Ti t 2: Luy n Toán Th c hành Toán I. M c tiêu: Ti p t c giúp HS: - C ng c v phép c ng có t ng b ng 10, 10 c ng v i m t s . t tính r i tính d ng 26 + 4 và 36 + 24. - C ng c v - Bi t gi i bài toán b ng m t phép tính c ng. II. Ho t ng th c hành: * H 1: Gi i thi u bài *H 2: Luy n t p - GV h ng d n HS làm bài t p :               Bài 1: Tính nh m GV h ng d n HS nh l i cách tính nh m phép c ng có t ng b ng 10 - HS làm bài, GV theo dõi giúp HS làm ch m, y u.       N m h c: 2014 - 2015  11  Nguy n V n Tu n Tr ng Ti u h c Th nh L c Bài 2 : t tính r i t nh 28+ 2 54+ 26 37+ 33 9 + 2 1 - HS t nêu cách làm r i làm bài - i di n HS ch a bài Bài 4: G i 1 HS c bài toán- HD h c sinh tóm t t và gi i HS làm ch m - HS làm bài vào v - GV theo dõi - giúp - i di n HS ch a bài i v i bài 3 l u ý HS cách trình bày bài gi i. Gi i Có t t c cây cam là: 42+ 18 = 60 (cây) áp s : (cây cam) - GV nh n xét , ánh giá cho i m III. Ho t ng ng d ng: V nhà làm các bài t p 2 ph n ng d ng trong sách th nghi m                       Ti t 3 Luy n vi t B n c a Nai Nh  I. M c tiêu: Giúp h c sinh: - Luy n vi t chính xác o n 1, 2, 3 c a bài " B n c a Nai Nh ". - B c u bi t vi t hoa các tên riêng có trong bài và các ch cái u câu. - Trình bày bài vi t s ch - p, vi t úng c - úng m u ch . II. Các ho t ng d y h c: * Ho t ng 1: GV nêu c u ti t h c. * Ho t ng 2: H ng d n HS luy n vi t. - Giáo viên c m u bài vi t. H c sinh theo dõi, c l i 1-2 l t. - H ng d n trình bày bài vi t. H c sinh theo dõi. - H ng d n vi t t khó: Nai Nh , ng n c n, Vâng, hích vai, sang, kho , b sông, lão H , nhanh trí… - Luy n vi t: + Giáo viên h ng d n t th ng i vi t và cách c m bút. H c sinh theo dõi, th c hành theo. + Giáo viên c ch m rãi t ng câu. H c sinh nghe vi t vào v . + Giáo viên c l i bài vi t. Hai h c sinh ng i c nh nhau i chéo v soát l i và s a l i cho nhau. III. Ho t ng ng d ng: - Giáo viên thu v ch m. Nh n xét chung ti t h c.                                            Th Ba, ngày 23 tháng 9 n m 2014 Bu i chi u: Ti t 2 Th d c GV chuyên trách d y  12 N m h c: 2014 - 2015    Nguy n V n Tu n Ti t 3: Tr  ng Ti u h c Th nh L c   Luy n Ti ng Vi t Luy n t p th c hành  I. M c tiêu: - HS luy n c l i bài t p c B n c a nai nh - HS th c hành luy n t p các bài t p v BTTH v : c hi u bài Ng i b n m i - HS i n c ch tr ho c ch; d u h i hay d u ngó; ng ho c ngh vào ch ch m.(V BTTH trang 4, 5) II. Các H DH ch y u:         ư       H 1: Luy n c bài B n c a nai nh - GV nêu yêu c u - HS c th m bài - GV g i HS c theo hình th c: cá nhân, t , c l p. - GV nh n xét. H 2: Luy n t p th c hành.          Bài 1: c Ng i b n m i - GV c m u bài. - HS luy n c theo c p - GV g i HS c bài: c l p, t , cá nhân - GV nh n xét s a sai. ư         Bài 2: ánh d u v vào tr c câu tr l i úng GV nêu yêu c u HS khá gi i c BT GV c t ng ý c a BT – HS nêu ý ki n và ánh d u v vào v . Bài 1: i n tr hay ch, d u h i hay d u ngã HS c hi u yêu c u GV h ng d n- HS làm bài GV nh n xét s a sai. Bài 2: i n ng hay ngh GV nh c l i quy t c i n ng, ngh HS làm bài Bài 3: N i úng t o câu theo m u - HS c hi u yêu c u - GV h ng d n- HS làm bài - GV nh n xét s a sai Bài 4: Vi t tên 5 b n mang tên 5 loài hoa theo th t b ng ch cái                      N m h c: 2014 - 2015   13  Nguy n V n Tu n - HS c hi u yêu c u - GV h ng d n- HS làm bài - GV nh n xét s a sai Dành cho HS y u: i n c hay k: cái …im …ây g y Qu ….am 3. C ng c d n dò: - GV nh n xét ti t h c. Tr  ng Ti u h c Th nh L c       th   c…  Th T , ngày 24 tháng 9 n m 2014 ư Ti t 5 K n ng s ng Ng ư i khách l ch s ( Ti t 1)   I.M c tiêu: Giúp HS: - Th y c l i ích khi là m t ng i khách l ch s II.Ho t ng th c hành * Ho t ng 1: HS ho t ng nhóm c câu chuy n “ Ng i khách l ch s ” theo nhóm Th o lu n tr l i hai câu h i trong sách HS nêu c n i dung bài h c * Ho t ng 2: HS làm bài t p trong sách trang 11 theo c p - HS nêu yêu c u t ng bài t p. - GV t ch c cho hs làm vi c theo c p. -GV nh n xét, b sung III. Ho t ng ng d ng: - Giáo viên thu v ch m. Nh n xét chung ti t h c.                        Th N m, ngày 25 tháng 9 n m 2014 Bu i chi u: Ti t 1  o  c Bi t nh n l i và s a l i (Ti t 1)    I. M c tiêu: - H c sinh bi t khi m c l i thì c n ph i nh n l i và s a l i . - H c sinh bi t c vì sao c n ph i t nh n l i và s a l i . - H c sinh th c hi n bi t nh n l i và s a l i khi m c l i. ( Bi t nh c b n nh n và s a l i khi m c l i)             II. dùng d y h c - Tranh minh ho bài t p trong V BT   III. Các ho t ng d y h c: 1. Gi i thi u bài. 2. D y bài m i     14 N m h c: 2014 - 2015    Nguy n V n Tu n Tr  ng Ti u h c Th nh L c   H 1: Ho t ng c l p - Giáo viên k câu chuy n, k có k t c c m . C l p nghe. - GV t m t s câu h i : + N u Vô- va không nh n l i thì i u gì s x y ra? + Các em th oán xem Vô -va ã ngh và làm gì sau ó? - GV y/c HS th o lu n nhóm phán oán ph n k t. - i di n nhóm trình bày Em thích o n k t c a nhóm nào h n? Vì sao? - Giáo viên k n t o n cu i câu chuy n. H :Qua câu chuy n này em th y c n làm gì khi m c l i? - Bi t nh n l i và s a l i có tác d ng gì? Các nhóm th o lu n * Giáo viên k t lu n: Trong cu c s ng ai c ng có khi m c l i, nh t là v i l a tu i                 ơ          nh . Nh ng i u quan tr ng là bi t nh n l i và s a l i. Bi t nh c các b n t nh n l i và s a l i thì s mau ti n b và c m i ng i yêu quý. ư     ư   ư     H 2: Bày t ý ki n và thái c a mình tán thành i n dâú +, không tán thành i n d u- H c sinh làm bài t p 3 v bài t p theo nhóm. - GV g i các nhóm l n l t trình bày ý ki n c a mình .Các nhóm khác, nh n xét và b sung? Gi i thích vì sao? - Giáo viên k t lu n: Bi t nh n l i và s a l i giúp các em mau ti n b và cm i            ư  ng i quý m n. III. Ho t ng ng d ng: - D n dò bài v nhà ư    Ti t 2: T ch n  Luy n vi t: Ch hoa A, ,Â,B  I. M c tiêu : - HS có k n ng vi t ch hoa A, ,  - Luy n vi t úng, p ch hoa theo c l n, câu n ch m nhai k . II. Chu n b : - Ch m u N m h c: 2014 - 2015          15  Nguy n V n Tu n III Ho t ng d y h c H 1: Gi i thi u bài Tr   ng Ti u h c Th nh L c     H 2: H ng d n HS vi t - GV vi t m u - GV vi t m u và nh c l i c u t o và qui trình vi t ch hoa. - HS vi t b ng con, GV ch nh l i cho HS H 3: H ng d n HS câu ng d ng - HS c và nh n xét cao các con ch . - Cho HS vi t vào b ng con              H 4: HS vi t bài vào v - GV yêu c u HS vi t m i ch 1 dòng c nh . - HS vi t bài, GV theo dõi nh c nh t th ng i vi t,trình bày c n th n,s ch s . H 5: Ch m bài : - GV ch m và nh n xét m t s bài.        III. C ng c , d n dò: - Nêu l i c u t o c a ch hoa A - D n HS luy n vi t thêm nhà.     Ti t 3 T ch n Luy n t p toán  I M c tiêu : - Rèn k n ng tính và tính nh m các phép c ng có t ng là các s tròn ch c. - Rèn k n ng t tính r i tính.Gi i toán có l i v n. dài có n v o là cm và dm. - C ng c v II Chu n b : - B ng ph . III. Ho t ng d y h c * H 1: Gi i thi u bài *H 2: Luy n t p          ơ        16 N m h c: 2014 - 2015    Nguy n V n Tu n Tr ng Ti u h c Th nh L c Bài 1 : Tính nh m 9+1+5= 8+2+6= 7+3+4= 9+1+8= 8+2+1= 7+3+6= - HS nêu y/c bài t p, cho m t HS nêu cách nh m bài u tiên. - Y/c c l p làm bài vào v sau ó i v ki m tra k t qu . - Nh n xét. Bài 2 : t tính r i tính 34 + 6 25 + 45 73 + 17 9 + 21 - HS nêu y/c bài t p, cho m t s HS nêu cách làm bài. GV l u ý cho HS khi c ng ph i nh sang hàng ch c. - Y/c HS làm bài vào v . - GV ch a bài. Bài 3: ( >,<,= ) ? 15 cm + 5 cm ...2 dm 30cm….1dm + 3 dm 6dm...42 cm + 8cm 5dm…. 27 cm + 23cm - M t s HS c y/c bài t p.GV h ng d n HS c n ph i i v cùng n v là cm d so sánh. - HS làm bài vào v ,GV ch a bài. Bài 4 : o n th ng th nh t dài 14 cm, o n th ng th hai dài 26 cm. H i c hai o n th ng dài bao nhiêu x ng- ti – mét ? GV h ng d n HS phân tích bài toán,HS nêu l i gi i, phép tính, áp s . -GV y/c HS khá gi i t làm bài vào v ,GV h ng d n HS trung bình và y u. -Ch a bài. III. Ho t ng ng d ng: - Giáo viên thu v ch m. Nh n xét chung ti t h c.                       ơ                  Th Sáu, ngày 26 tháng 9 n m 2014 Bu i sáng: Ti t 4: Sinh ho t l p  S k t tu n 3 ơ  c: I. M c tiêu: Giúp h c sinh nh n bi t - u khuy t i m c a b n thân mình c ng nh c a l p trong su t tu n h c. - K ho ch tu n t i. II. N i dung ti t sinh ho t: 1. Giáo viên nh n xét, ánh giá các ho t ng c a l p, cá nhân: - N n p: + Th c hiên nghiêm túc n n p l p h c. + Ra, vào l p x p hàng nghiêm túc. - H c t p: + Nhìn chung chúng ta i h c y . + ý th c h c t p khá t t. c phân công t ng i s ch s . - V sinh l p h c c ng nh khu v c - Th d c: Ch a tri n khai c th d c gi a gi . - T n t i: + Ch vi t c a m t s b n ch a p, vi t ch m, ch a m nh d n, t tin trong giao ti p, …                                     ơ   N m h c: 2014 - 2015  17  Nguy n V n Tu n Tr + c nh , c ch a trôi ch y. 2. Tuyên d ng m t s em ch m, ngoan. 3. Ph bi n k ho ch tu n t i: - i h c y , úng gi . - ng ph c úng theo quy nh c a nhà tr ng. - Tích c c h p tác trong nhóm, m nh d n t tin h n. - T ng c ng ch m ch h c hành. …    ơ           18        ơ N m h c: 2014 - 2015  ng Ti u h c Th nh L c    Nguy n V n Tu n Tr  ng Ti u h c Th nh L c   TU N 4 Th Hai, ngày 29 tháng 9 n m 2014 Buæi chiÒu TiÕt 1 LuyÖn TiÕng ViÖt ¤n luyÖn : LËp danh s¸ch häc sinh I Môc tiªu : - Cñng cè l¹i c¸ch lËp danh s¸ch häc sinh trong tæ theo thø tù b¶ng ch÷ c¸i. - HS hoµn thµnh BT ChÝnh t¶. II. Ho¹t ®éng d¹y häc 1.Cñng cè l¹i c¸ch lËp danh s¸ch häc sinh theo thø tù b¶ng ch÷ c¸i. - GV y/c HS lËp danh s¸ch c¸c b¹n tæ m×nh theo thø tù b¶ng ch÷ c¸i. - GV hdÉn HS liÖt kª tªn c¸c b¹n trong tæ m×nh, sau ®ã nh×n vµ dß lÇn l−ît theo b¶ng ch÷ c¸i ®Ó xÕp tªn ®óng vÞ trÝ. - GV cho HS lªn tr×nh bµy, GV cïng c¶ líp nhËn xÐt, bæ sung. 2. Gióp HS hoµn thµnh BT ChÝnh t¶. - GV chia líp thµnh 6 nhãm. - C¸c nhãm tù kiÓm tra cho nhau m«n häc xem b¹n nµo ch−a hoµn thµnh m«n ChÝnh t¶ th× c¶ nhãm gióp ®ì b¹n tiÕp tôc hoµn thµnh. - C¸c nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶ khi hoµn thµnh. - GVnhËn xÐt, khen ngîi, ®éng viªn c¸c em ch−a hoµn thµnh cÇn cè g¾ng, khÝch lÖ nh÷ng em häc giái cÇn theo dâi b¹n th−êng xuyªn ®Ó kÞp thêi gióp ®ì. 3. Ho t ng ng d ng: - V nhà vi t l i bài vào v nháp.    LuyÖn To¸n TiÕt 2 LuyÖn tËp Môc tiªu : - Cñng cè l¹i c¸ch ®Æt tÝnh, c¸ch tÝnh c¸c phÐp céng d¹ng 9 + 5; 29 + 5 - Cñng cè l¹i c¸c thµnh phÇn cña phÐp céng - RÌn kÜ n¨ng gi¶i to¸n cã lêi v¨n. II. Ho¹t ®éng d¹y häc 1 Giíi thiÖu bµi 2 LuyÖn tËp GV h−íng dÉn HS lµm mét sè bµi tËp Bµi tËp 1 : §Æt tÝnh råi tÝnh 59 + 5 79 + 8 9 + 63 - 4 HS lªn b¶ng lµm bµi, c¶ líp lµm bµi vµo vë. N m h c: 2014 - 2015  9 + 29 19  Nguy n V n Tu n Tr ng Ti u h c Th nh L c - GV vµ c¶ líp ch÷a bµi. L−u ý HS khi ®Æt tÝnh ph¶i viÕt sè th¼ng cét nhau.ViÕt kÕt qu¶ còng cÇn ph¶i viÕt ®óng vÞ trÝ tõng cét.   Bµi 2 : §Æt tÝnh råi tÝnh tæng, biÕt : a, Hai sè h¹ng lµ : 19 vµ 7 b, Hai sè h¹ng lµ : 8 vµ 69 Bµi 3 :MÑ may ¸o hÕt 25 dm v¶i, bè may ¸o hÕt 30 dm v¶i. Hái c¶ bè vµ mÑ may hÕt bao nhiªu dÒ- xi – mÐt v¶i ? - HS ®äc bµi to¸n. - HS ph©n tÝch bµi to¸n. - HS nªu lêi gi¶i, phÐp tÝnh, ®¸p sè. - Mét HS lµm bµi trªn b¶ng líp. - GV ch÷a bµi, y/c HS söa l¹i bµi cho ®óng. 3 Ho t ng ng d ng : Gi i bài toán sau v i s giúp c a ng i l n: M cho An 12 cái k o, m cho Bình 9 cái k o. H i c hai anh em có t t c bao nhiêu cái k o?          LuyÖn viÕt TiÕt 3 Gäi b¹n I Môc tiªu : - LuyÖn viÕt cì ch÷ nhá. - LuyÖn viÕt 2 khæ th¬ cuèi trong bµi gäi b¹n. II ChuÈn bÞ : b¶ng phô III Ho¹t ®éng d¹y häc. 1 Giíi thiÖu bµi 2 H−íng dÉn HS viÕt : - GV cho hs ®äc bµi viÕt. - HS nhËn xÐt c¸ch tr×nh bµy bµi viÕt, nh÷ng ch÷ c¸i cÇn viÕt hoa. - Cho HS viÕt vµo b¶ng con tõ khã: Bª Vµng, qu¸,quªn… 3, HS viÕt bµi vµo vë - GV y/c HS viÕt :GV ®äc lÖnh cho HS viÕt ®óng tèc ®é. - HS viÕt bµi, GV theo dâi nh¾c nhë t− thÕ ngåi viÕt,tr×nh bµy cÈn thËn,s¹ch sÏ. - GV nhËn xÐt mét sè bµi. 4 Ho t ng ng d ng:: - DÆn HS luyÖn viÕt thªm ë nhµ 20  N m h c: 2014 - 2015 
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan