Tài liệu Nâng cao chất lượng nhân lực của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh thành phố tuyên quang

  • Số trang: 99 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 278 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

LỜI CAM ĐOAN ................................ ................................ .................... i LỜI CẢM ƠN ................................ ................................ ....................... ii MỤC LỤC ................................ ................................ ............................ iii DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT ................................ ................ vii DANH MỤC BẢNG ................................ ................................ ........... viii DANH MỤC SƠ ĐỒ ................................ ................................ ............. ix MỞ ĐẦU ................................ ................................ ................................ 1 1. Tính cấp thiết của đề tài ................................ ................................ ....... 1 2. Mục tiêu nghiên cứu ................................ ................................ ............ 2 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ................................ ........................ 3 4. Đóng góp của đề tài ................................ ................................ ............. 3 5. Kết cấu của luận văn ................................ ................................ ............ 4 Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NHÂN LỰC TRONG NGÂN HÀNG ......................... 5 1.1 Khái niệm về nhân lực và chất lượng nhân lực ................................ ... 5 1.1.1 Khái niệm nhân lực ................................ ................................ ......... 5 1.1.2 Khái niệm chất lượng nhân lực ................................ ....................... 6 1.2 Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng nhân lực trong ngân hàng thương mại ................................ ................................ .............................. 7 1.3 Nội dung nâng cao chất lượng nhân lực trong ngân hàng thương mại . 9 1.3.1 Hoạch định nhân lực ................................ ................................ ....... 9 1.3.2 Tuyển dụng nhân lực ................................ ................................ .... 10 1.3.3 Bố trí và đánh giá nhân lực ................................ ........................... 11 1.3.4 Chính sách đãi ngộ nhân lực ................................ ......................... 12 1.3.5 Đào tạo và phát triển nhân lực ................................ ....................... 12 iv 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến nâng cao chất lượng nhân lực trong ngân hàng thương mại ................................ ................................ .................... 13 1.5 Kinh nghiệm nâng cao chất lượng nhân lực của một số ngân hàn g thương mại và bài học kinh nghiệm cho Agribank chi nhánh thành phố Tuyên Quang ................................ ................................ ......................... 16 1.5.1 Kinh nghiệm nâng cao chất lượng nhân lực của một số NHTM ..... 16 1.5.2 Bài học kinh nghiệm nâng cao chất lượng nhân lực cho Agribank chi nhánh thành phố Tuyên Quang ................................ .............................. 23 Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................................ ...... 24 2.1 Câu hỏi nghiên cứu ................................ ................................ .......... 24 2.2 Phương pháp nghiên cứu ................................ ................................ .. 24 2.2.1 Phương pháp chọn địa điểm nghiên cứu ................................ ........ 24 2.2.2. Phương pháp thu thập thông tin ................................ .................... 25 2.2.3. Phương pháp tổng hợp thông tin ................................ .................. 26 2.2.4. Phương pháp phân tích thông tin ................................ .................. 27 2.3 Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu ................................ ........................... 28 2.3.1 Chỉ tiêu biểu hiện trạng thái sức khỏe của nguồn nhân lực ............ 28 2.3.2 Chỉ tiêu biểu hiện trình độ văn hoá của nguồn nhân lực ................. 28 2.3.3 Chỉ tiêu biểu hiện trình độ chuyên môn kỹ thuật của nguồn nhân lực.......... 28 2.3.4 Chỉ tiêu các kỹ năng mềm của nguồn nhân lực .............................. 29 Chương 3. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG NHÂN LỰC CỦA AGRIBANK CHI NHÁNH THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG ............. 31 3.1. Giới thiệu chung về địa bàn nghiên cứu ................................ .......... 31 3.1.1. Giới thiệu chung về thành phố Tuyên Quang ................................ 31 3.1.2. Giới thiệu chung về Agribank chi nhánh thành phố Tuyên Quang 35 3.2. Phân tích thực trạng chất lượng nhân lực của Agribank chi nhánh thành phố Tuyên Quang ................................ ................................ ......... 47 3.2.1 Trạng thái sức khỏe của cán bộ nhân viên ................................ ..... 47 v 3.2.2 Trình độ văn hóa của cán bộ nhân viên ................................ ......... 49 3.2.3 Trình độ chuyên môn kỹ thuật của cán bộ nhân viên ..................... 50 3.2.4 Kỹ năng mềm của cán bộ nhân viên ................................ .............. 56 3.3 Đánh giá chung về chất lượng nhân lực tại Agribank chi nhánh thành phố Tuyên Quang ................................ ................................ .................. 57 3.3.1. Những kết quả đạt được ................................ ............................... 57 3.3.2. Một số hạn chế ................................ ................................ ............. 60 3.3.3 Nguyên nhân gây ra các hạn chế ................................ ................... 61 Chương 4. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NHÂN LỰC CỦA AGRIBANK CHI NHÁNH THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG ................................ ................................ .................. 64 4.1. Định hướng và mục tiêu nâng cao chất lượng nhân lực của Agribank chi nhánh thành phố Tuyên Quang ................................ ......................... 64 4.1.1 Định hướng phát triển của Agribank chi nhánh thành phố Tuyên Quang đến năm 2020 ................................ ................................ ............. 64 4.1.2 Mục tiêu nâng cao chất lượng nhân lực của Agrib ank chi nhánh thành phố Tuyên Quang đến năm 2020 ................................ .................. 67 4.2. Giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực của Agribank chi nhánh thành phố Tuyên Quang ................................ ................................ ......... 68 4.2.1 Hoàn thiện công tác phân tích vị trí việc làm ................................ . 68 4.2.2 Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nhân lực ......................... 70 4.2.3 Hoàn thiện kỹ năng làm việc theo nhóm ................................ ........ 72 4.2.4 Thực hiện công tác phân công, bố trí công việc hợp lý và tạo môi trường làm việc thân thiện ................................ ................................ ..... 73 4.2.5 Đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động ................................ ................................ ................................ 74 4.2.6 Xây dựng môi trường làm việc an toàn, chuyên nghiệp ................. 76 vi 4.3 Một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng nhân lực tại Agribank chi nhánh thành phố Tuyên Quang ................................ .............................. 77 4.3.1. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước ................................ ............. 77 4.3.2 Kiến nghị với Agribank ................................ ................................ 78 KẾT LUẬN ................................ ................................ .......................... 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................ ................................ .... 80 PHỤ LỤC ................................ ................................ ............................. 8