Tài liệu Phần mềm báo cáo thông tin tín dụng ccis2013

  • Số trang: 60 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 954 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Contents Tổng quan ......................................................................................................................................................................... 3 Lời mở đầu .................................................................................................................................................................... 3 Quy trình tổng thể......................................................................................................................................................... 4 Cài đặt Cơ sở dữ liệu ......................................................................................................................................................... 5 Cài đặt OracleXE112_Win32 ......................................................................................................................................... 5 Tạo các Objects trong Cơ sở dữ liệu ............................................................................................................................. 6 Thông số hệ thống, đăng nhập ......................................................................................................................................... 8 Mã số kiểm tra .............................................................................................................................................................. 8 Kết nối cơ sở dữ liệu ..................................................................................................................................................... 8 Thông số hệ thống ........................................................................................................................................................ 9 Đăng nhập ..................................................................................................................................................................... 9 Nhập, sửa dữ liệu ............................................................................................................................................................ 10 Hồ sơ pháp lý khách hàng vay..................................................................................................................................... 11 Hợp đồng tín dụng khách hàng vay ............................................................................................................................ 15 Quan hệ tín dụng khách hàng vay............................................................................................................................... 19 Thông tin tín chấp khách hàng vay ............................................................................................................................. 21 Bảo đảm tiền vay khách hàng vay............................................................................................................................... 23 Báo cáo tài chính doanh nghiệp .................................................................................................................................. 27 Đầu tư trái phiếu ......................................................................................................................................................... 30 Hồ sơ pháp lý thẻ tín dụng .......................................................................................................................................... 32 Tài khoản thẻ tín dụng ................................................................................................................................................ 34 Thông tin tín chấp thẻ tín dụng................................................................................................................................... 36 Bảo đảm tiền vay thẻ tín dụng .................................................................................................................................... 36 Các chức năng hay dùng ................................................................................................................................................. 38 Thanh truy cập nhanh chức năng ............................................................................................................................... 39 Run Packages .............................................................................................................................................................. 39 Báo cáo tổng hợp ............................................................................................................................................................ 40 Hồ sơ pháp lý khách hàng vay..................................................................................................................................... 41 Hợp đồng tín dụng khách hàng vay ............................................................................................................................ 42 Quan hệ tín dụng khách hàng vay............................................................................................................................... 43 Thông tin tín chấp khách hàng vay ............................................................................................................................. 44 Bảo đảm tiền vay khách hàng vay ............................................................................................................................... 44 Báo cáo tài chính doanh nghiệp .................................................................................................................................. 45 Đầu tư trái phiếu ......................................................................................................................................................... 46 Hồ sơ pháp lý thẻ tín dụng .......................................................................................................................................... 47 Tài khoản thẻ tín dụng ................................................................................................................................................ 48 Thông tin tín chấp thẻ tín dụng................................................................................................................................... 49 Bảo đảm tiền vay thẻ tín dụng .................................................................................................................................... 50 Exports số liệu ............................................................................................................................................................. 51 Nhặt số liệu tự động ....................................................................................................................................................... 53 Bảng mã giao dịch ....................................................................................................................................................... 53 Tùy chọn cập nhật mới................................................................................................................................................ 54 Nhặt số liệu từ CoreBanking ....................................................................................................................................... 55 Truyền/nhận ................................................................................................................................................................... 56 Tạo File số liệu gửi....................................................................................................................................................... 56 Nhật ký tạo File số liệu gửi .......................................................................................................................................... 57 Hệ thống.......................................................................................................................................................................... 57 Đổi mật khẩu ............................................................................................................................................................... 57 Quản lý người sử dụng................................................................................................................................................ 58 Hệ thống bảng mã chuẩn ............................................................................................................................................ 59 Bảng mã ngân hàng ..................................................................................................................................................... 60 Bảng mã chi nhánh ...................................................................................................................................................... 60 Tổng quan CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THÔNG TIN TÍN NHIỆM VIỆT NAM GIỚI THIỆU TỔNG QUAN PHẦN MỀM BÁO CÁO THÔNG TIN TÍN DỤNG CCIS2013 THEO THÔNG TƯ 03/2013/TT-NHNN Lời mở đầu Ngày 28 tháng 01 năm 2013, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành thông tư số 03/2013/TT-NHNN về việc “Quy định về hoạt động thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam” thay thế Quyết định số 51/2007/QĐ-N NN y th ng 12 năm của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc a h nh Quy chế h ạt động thông tin tín dụng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013. Để đ p ứng nhu cầu trên, chúng tôi với đội ngũ cán bộ dày dạn kinh nhiệm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và am hiểu nghiệp vụ Ngân hàng của CIC, với phương châm hỗ trợ các Tổ chức tín dụng thực hiện tốt thông tư 03/2013/TT-NHNN, chúng tôi xin được giới thiệu tổ qua “P ẦN MỀM BÁO CÁO THÔNG TIN TÍN DỤNG CCIS ”. Với phần mềm này, chúng tôi hy vọng đ p ứng việc báo cáo các chỉ tiêu, mẫu biểu được đầy đủ, chính xác cho Ngân hàng Nhà nước. 1.Mục đích Hướng dẫn người sử dụng cài đặt chương trình thông tin tín dụng CIC. 2.Đối tượng sử dụng Tất cả các nhân sự được giao nhiệm vụ cài đặt, sử dụng chương trình này. 3.Thuật ngữ viết tắt Các từ viết tắt được hiểu như sau: CIC: Hệ thống thông tin tín dụng; TCTD: Tổ chức tín dụng; User: Người sử dụng chương trình; CSDL: Cơ sở dữ liệu. Quy trình tổng thể 1.Quy trình xử lý 2.Luồng dữ liệu 3.Yêu cầu hệ thống - Cơ sở dữ liệu: ORACLE (Có thể dùng CSDL không cần mua bản quyền ORACLE XE) - Máy trạm: Dùng hệ điều hành Windows XP trở lên 4.Triển khai - Chương trình phần mềm gồm: bộ cài đặt phần mềm (không bao gồm mã nguồn) và tài liệu hướng dẫn; - Chuyển đổi số liệu từ CoreBanking: 30 ngày làm việc; - Cài đặt, hướng dẫn sử dụng: 05 ngày làm việc. Cài đặt Cơ sở dữ liệu Cài đặt OracleXE112_Win32 Yêu cầu: oChương trình OracleXE112_Win32 Các bước cụ thể: oTiến hành cài đặt OracleXE112_Win32 oLưu ý: mật khẩu của user sys; oThiết lập trong registry: Path:Computer/HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Oracle\KEY_XE Sửa value NLS_LANG: AMERICAN_AMERICA.UTF8 Hình ảnh: Tạo các Objects trong Cơ sở dữ liệu Yêu cầu: oCông cụ SQL Command Line (của Oracle XE) oPL/SQL dev (để check chéo kết quả) Tạo user/schema: oĐăng nhập user sys, quyền sysdba bằng câu lệnh conn sys as sysdba; sau đó gõ mật khẩu user sys (khi cài đặt Oracle XE); oTạo user CCIS2013 theo cú pháp: create user CCIS2013 identified by CCIS2013; oGán quyền cho user này: grant connect to CCIS2013; grant resource to CCIS2013; Tạo các bảng cơ bản: oChuẩn bị: copy các file scripts vào ổ C oĐăng nhập vào user CCIS2013: Dùng SQL Command Line (Oracle XE), cụ thể: Cách 1: Start( cửa sổ window Edition/ SQL Command Line )/ All Programs/ Oracle Database 11g Express  Cách 2: Chọn Start/ Run… hoặc ấn 02 phím cùng lúc là +R, gõ cmd:  Sau đó, gõ sqlplus /nolog, để gọi chương trình SQL Command Line  Đăng nhập chế độ normal, không phải là sysdba, bằng câu lệnh conn CCIS2013, sau đó gõ mật khẩu CCIS2013 oThực hiện run các command: @C:1-Tables.sql @C:2-Packages.plb @C:3-Datas.sql @4-BangMaCIC.sql @5-BangMaGiaoDich.sql Lưu ý: đây là script map bảng mã Giao dịch của TCTD với bảng mã của CIC; script 5-BangMaGiaoDich.sql chỉ sử dụng cho TRƯỜNG HỢP CÀI ĐẶT MỚI DATABASE; trường hợp đã cài đặt DB, đề nghị không run script này. oKiểm tra kết quả: Đăng nhập user qua PL/SQL Query data của các bảng mã, nếu có dữ liệu là đúng. Thông số hệ thống, đăng nhập Mã số kiểm tra Kết nối cơ sở dữ liệu Thông số hệ thống Đăng nhập Đăng nhập thành công Nhập, sửa dữ liệu Sơ bộ các thao tác Nút bấm Mô tả Về bản ghi đầu tiên Lùi về bản ghi trước 1 trang màn hình Lùi về bản ghi liền trước Tiến đến bản ghi liền sau Tiến đến bản ghi sau 1 trang màn hình Tiến đến bản ghi cuối cùng Thêm một bản ghi mới Xoá bản ghi hiện tại Ghi lại những thay đổi dữ liệu (Thêm, sửa) Hủy những thay đổi dữ liệu (Thêm, sửa , xóa) Cho phép sửa lại bản ghi hiện thời Thoát khỏi màn hình hiện tại Hồ sơ pháp lý khách hàng vay I. Xem thông tin 1. Lựa chọn chi nhánh 2. Danh sách khách hàng 3. Thông tin khách hàng tổ chức 4. Thông tin khách hàng cá nhân II. Các thao tác 1.Thêm hồ sơ pháp lý khách hàng vay  Bước 1: Chọn chức năng Nhập, sửa dữ liệu/ Hồ sơ pháp lý khách hàng vay  Bước 2: Chọn chi nhánh  Bước 3: Chọn thêm mới khách hàng  Bước 4: Điền thông tin khách hàng  Bước 5: Lưu thông tin 2. Sửa hồ sơ pháp lý khách hàng vay Bước 1: Chọn chức năng Nhập, sửa dữ liệu/ Hồ sơ pháp lý khách hàng vay Bước 2: Chọn chi nhánh Bước 3: Chọn khách hàng cần sửa Bước 4: chọn nút chỉnh sửa Bước 5: Tiến hành chỉnh sửa thông tin khách hàng Bước 6: Lưu thông tin 3. Xóa hồ sơ pháp lý khách hàng vay  Bước 1: Chọn chức năng Nhập, sửa dữ liệu/ Hồ sơ pháp lý khách hàng vay  Bước 2: Chọn chi nhánh  Bước 3: Chọn khách hàng cần xóa  Bước 4: Chọn nút xóa  Bước 5: Nếu muốn xóa chọn Yes,không muốn xóa chọn No Hợp đồng tín dụng khách hàng vay I. Xem thông tin 1. Lựa chọn chi nhánh 2. Danh sách khách hàng 3. Chi tiết hợp đồng tín dụng 4. Chi tiết khế ước tín dụng II. Các thao tác 1.Thêm hồ sơ hợp đồng tín dụng  Bước 1: Chọn chức năng Nhập, sửa dữ liệu/ Hồ sơ pháp lý khách hàng vay  Bước 2: Chọn chi nhánh  Bước 3: Chọn khách hàng cần thêm mới HĐ  Bước 4: Chọn nút thêm mới  Bước 5: Điền thông tin khách hàng  Bước 6: Lưu thông tin 2. Sửa Hợp đồng tín dụng  Bước 1: Chọn chức năng Nhập, sửa dữ liệu/ Hồ sơ pháp lý khách hàng vay  Bước 2: Chọn chi nhánh  Bước 3: Chọn khách hàng , HĐ cần sửa  Bước 4: Chọn nút sửa  Bước 5: Điền thông tin khách hàng cẩn chỉnh sửa  Bước 6: Lưu thông tin 3. Xóa hợp đồng tín dụng  Bước 1: Chọn chức năng Nhập, sửa dữ liệu/ Hồ sơ pháp lý khách hàng vay  Bước 2: Chọn chi nhánh  Bước 3: Chọn khách hàng cần xóa  Bước 4 Chọn HĐ cần xóa  Bước 4: Chọn nút xóa  Bước 5: Nếu muốn xóa chọn Yes,không muốn xóa chọn No Quan hệ tín dụng khách hàng vay I. Xem thông tin 1. Lựa chọn chi nhánh 2. Chi tiết cho vay chưa thu, dự phòng 3.Danh sách khách hàng 4. Chi tiết quan hệ tín dụng Thông tin tín chấp khách hàng vay I. Xem thông tin 1. Lựa chọn chi nhánh 2. Danh sách khách hàng 3. Thông tin chi tiết tài sản Bảo đảm tiền vay khách hàng vay I. Xem thông tin 1. Lựa chọn chi nhánh 2. Danh sách khách hàng 3. Thông tin chi tiết tài sản II. Các thao tác 1.Thêm tài sản đảm bảo khách hàng vay  Bước 1: Chọn chức năng Nhập, sửa dữ liệu/ Bảo đảm tiền vay khách hàng vay  Bước 2: Chọn chi nhánh  Bước 3: Chọn khách hàng  Bước 4: Chọn thêm mới  Bước 5: Điền thông tin tài sản  Bước 6: Lưu thông tin 2. Sửa tài sản đảm bảo khách hàng vay Bước 1: Chọn chức năng Nhập, sửa dữ liệu/ Bảo đảm tiền vay khách hàng vay Bước 2: Chọn chi nhánh Bước 3: Chọn khách hàng Chứa tài sản cần chỉnh sửa Bước 4: Chọn tài sản Bước 5: chọn nút chỉnh sửa Bước 6: Tiến hành chỉnh sửa thông tin tài sản Bước 7: Lưu thông tin 3. Xóa tài sản đảm bảo khách hàng vay  Bước 1: Chọn chức năng Nhập, sửa dữ liệu/ Bảo đảm tiền vay khách hàng vay  Bước 2: Chọn chi nhánh  Bước 3: Chọn khách hàng chứa tài sản cần xóa  Bước 4: Chọn TS cần xóa  Bước 5: Chọn nút xóa  Bước 6: Nếu muốn xóa chọn Yes,không muốn xóa chọn No Báo cáo tài chính doanh nghiệp I. Lựa chọn chức năng Ta có thể lấy thông tin báo cáo tài chính bằng 2 cách C1: Chuyển đổi báo cáo tài chính từ Excel theo mẫu C2: Nhập trực tiếp báo cáo tài chính từ bàn phím II. Chuyển số liệu báo cáo tài chính từ Excel theo mẫu Chú ý khi chuyển đổi Tên File Excel của Báo cáo tài chính: BCTC_MaCN_MaKH_YYYY.xls MaCN: Mã chi nhánh MaKH: Mã khách hàng YYYY: Năm tài chính Các bước : Bước 1: Chọn đường dẫn chứa File số liệu Bước 2: Cập nhật Danh sách File báo cáo Bước 3: Chọn File cần chuyển đổi Bước 4: Hiển thị số liêu Sau khi đã xem số liệu cập nhật ta tiến hành chuyển số liệu Bước 5: Tiến hành chuyển số liệu Chú ý số liệu không đúng Sau khi chuyển đổi hệ thống sẽ tự tạo thư muc tên LUU và lưu phần ta vừa mới chuyển đổi III. Nhập trực tiếp báo cáo tài chính từ bàn phím Trước tiên ta lựa chọn chi nhánh Lựa chọn khách hàng từ danh sách khách hàng Chi tiết báo cáo tài chính doanh nghiệp từ đây ta có thể nhập bằng tay hoặc xem thông tin của doanh nghiệp IV. Tạo File báo cáo gửi CIC Sau khi đã chuyển đổi ta tiến hành tạo File gửi CIC Ta thực hiện các bước sau để tạo File Bước 1: Chọn chi nhánh Bước 2: Thông tin chung Bước 3: Chọn thời gian Bước 4: Chọn file = 001, nếu muốn số thứ tự quay về 001; Bước 5: Tạo File Ở bước 2 điện thoại. hệ thống sẽ căn cứ vào tài khoản đăng nhập để điền thông tin vào mục Người báo cáo và Đầu tư trái phiếu I. Xem thông tin 1. Lựa chọn chi nhánh 2. Danh sách khách hàng 3.Thông tin chi tiết hợp đồng đầu tư trái phiếu II. Các thao tác 1.Thêm hợp đồng đầu tư trái phiếu Xem hướng dẫn thêm mới hợp đồng tín dụng khách hàng vay 2. Sửa hợp đồng đầu tư trái phiếu Xem hướng dẫn chỉnh sửa hợp đồng tín dụng khách hàng vay 3. hợp đồng đầu tư trái phiếu Xem hướng dẫn chỉnh Xóa hợp đồng tín dụng khách hàng vay Hồ sơ pháp lý thẻ tín dụng I. Xem thông tin 1. Lựa chọn chi nhánh 2. Danh sách khách hàng 3. Thông tin chi tiết II. Các thao tác 1.Thêm hồ sơ pháp lý thẻ tín dụng Xem hướng dẫn thêm mới hồ sơ pháp lý khách hàng vay 2. Sửa hồ sơ pháp lý thẻ tín dụng Xem hướng dẫn chỉnh sửa hồ sơ pháp lý khách hàng vay 3. Xóa hồ sơ pháp lý thẻ tín dụng Xem hướng dẫn chỉnh Xóa hồ sơ pháp lý khách hàng vay Tài khoản thẻ tín dụng I. Xem thông tin 1. Lựa chọn chi nhánh 2. Danh sách khách hàng 3. Thông tin chi tiết tài khoản thẻ II. Các thao tác 1.Thêm mới tài khoản thẻ tín dụng Xem hướng dẫn thêm mới hồ sơ pháp lý khách hàng vay 2. Sửa tài khoản thẻ tín dụng Xem hướng dẫn chỉnh sửa hồ sơ pháp lý khách hàng vay 3. Xóa tài khoản thẻ tín dụng Xem hướng dẫn chỉnh Xóa hồ sơ pháp lý khách hàng vay Thông tin tín chấp thẻ tín dụng Bảo đảm tiền vay thẻ tín dụng I. Xem thông tin 1. Lựa chọn chi nhánh 2. Danh sách khách hàng 3. Chi tiết tài sản II. Các thao tác 1.Thêm tài sản đảm bảo thẻ tín dụng Xem hướng dẫn thêm mới tài sản đảm bảo khách hàng vay 2. Sửa tài sản đảm bảo thẻ tín dụng Xem hướng dẫn chỉnh sửa tài sản đảm bảo khách hàng vay 3. Xóa tài sản đảm bảo thẻ tín dụng Xem hướng dẫn chỉnh Xóa tài sản đảm bảo khách hàng vay Các chức năng hay dùng 1. Khởi động chức năng chính (Start) 2. Trình đơn chi tiết 3. Thanh truy cập nhanh chức năng Thanh truy cập nhanh chức năng 1. Thiết lập Style cho màn hình 2. Nhặt số liệu từ CoreBanking 3. Xuất (Export) dữ liệu ra các dạng file thông dụng (Excel, Pdf, ...) 4. Tạo báo cáo điện tử gửi CIC 5. Run Packages 6. Hướng dẫn trực tuyến Hướng dẫn trực tuyết trên Internet theo địa chỉ http://118.70.125.135/ccis2013/HTML/ Run Packages Cập nhật cơ sở dữ liệu thông qua giao diện phần mềm Chỉ áp dụng đối với TCTD sử dụng kết nối trực tiếp CSDL (Không áp dụng đối với TCTD sử dụng kết nối WebService) Chức năng này dùng để Cập nhật mới Packages và Cấu trúc các bảng, dữ liệu các bảng mã. Các Packages lấy về trên trang http://118.70.125.135/ Các bước thực hiện:  Tải về các tệp cập nhật mới (Packages), trải nén vào thư mục bất khì, ví dụ: D:\ccis2013\DLL;  Đăng nhập với người sử dụng là Administrator;  Bước 1: chọn chức năng “Run Packages”;  Bước 2: chọn tệp thực thi, ví dụ: D:\ccis2013\DLL\2-Packages.plb  Bước 3: Thực thi dòng lệnh: Hiện ra màn hình DOS, gõ Exit và Enter để thoát màn hình thực thi xong lệnh Báo cáo tổng hợp Hồ sơ pháp lý khách hàng vay I. Lựa chọn chi nhánh II. Thông tin chi tiết từng chi nhánh Hợp đồng tín dụng khách hàng vay I. Lựa chọn chi nhánh II. Chi tiết số liệu tổng hợp từ các chi nhánh III. Sô liệu chi tiết chi nhánh Quan hệ tín dụng khách hàng vay I. Lựa chọn chức năng, thời gian II. Thông tin chi tiết Grid Master Detail Nội, ngoại bảng Chọn nút Grid Master Detail Nội, ngoại bảng Thông tin tín chấp khách hàng vay Bảo đảm tiền vay khách hàng vay I. Lựa chọn chi nhánh II. Thông tin chi tiết từng chi nhánh Báo cáo tài chính doanh nghiệp 1. Lựa chọn thời gian 2.Số liệu tổng hợp, Lựa chọn chi tiết các chi nhánh 3. Số liệu chi tiết của chi nhánh Đầu tư trái phiếu I. Lựa chọn chi nhánh II. Thông tin chi tiết từng chi nhánh Hồ sơ pháp lý thẻ tín dụng I. Lựa chọn chi nhánh II. Thông tin chi tiết từng chi nhánh Tài khoản thẻ tín dụng I. Lựa chọn thời gian II. Chi tiết số liệu tổng hợp từ các chi nhánh III. Sô liệu chi tiết chi nhánh Thông tin tín chấp thẻ tín dụng Bảo đảm tiền vay thẻ tín dụng I. Lựa chọn chi nhánh II. Thông tin chi tiết từng chi nhánh Exports số liệu I. Lựa chọn dữ liệu - B1: Chọn chức năng Báo cáo tổng hợp/Exports số liệu - B2: Chọn chi nhánh, - B3: chọn tiêu chí export - B4: Chọn loại khách hàng - B5: ấn nút Chọn để hiện kết quả. Ví dụ chi nhánh HOI SO SACOMBANK II. Thông tin chi tiết Có thể xuất báo cáo ra định dạng file khác. Ví dụ như Excel, pdf… III. Export sữ liệu Các bước Export dữ liệu ví dụ dang Excel Bước 1: Chọn định dang Bước 2: Chọn Export Bước 3: Chọn đường dẫn Bước 4: Save Ta có thể thấy được file đã Export ra Excel Nhặt số liệu tự động Là phân hệ quan trọng nhất trong phần mềm này, dùng để chuyển đổi số liệu từ nguồn dữ liệu giao dịch có sẵn sang dữ liệu báo cáo thống kê, không phải nhập bằng tay, khi đó số liệu chính xác, cập nhật. Hệ thống nhận dữ liệu từ nhiều hệ quản trị dữ liệu khác nhau như: SQL server, Oracle, excel, file text... tùy thuộc vào CSDL của Tổ chức Tín dụng; Đưa ra các cảnh báo về số liệu, ví dụ: thiếu ngành kinh tế, loại hình kinh tế, … ; Vì mỗi của Tổ chức Tín dụng có hệ thống CoreBanking và hệ quản trị dữ liệu khác nhau, nên phân hệ này cần sự hợp tác, giúp đỡ rất nhiều của Tổ chức Tín dụng; Bảng mã giao dịch Mỗi TCTD có hệ thống bảng mã riêng, vì vậy phải MAP sang hệ thống bảng mã do CIC quy định Có 10 bảng mã cần MAP  GDMA01-MÃ TỈNH THÀNH PHỐ  GDMA02-MÃ QUỐC GIA  GDMA03-MÃ LOẠI GIẤY TỜ CÁ NHÂN  GDMA04-MÃ LOẠI HÌNH TỔ CHỨC  GDMA05-MÃ NGÀNH KINH TẾ  GDMA06-KÝ HIỆU CÁC LOẠI TIỀN TỆ  GDMA07-MÃ MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG TIỀN VAY  GDMA08-MÃ LOẠI VAY  GDMA09-MÃ NHÓM NỢ  GDMA10-MÃ LOẠI BẢO ĐẢM TIỀN VAY Các bước thực hiện: Liệt kê hệ thống các bảng mã giao dịch Tùy chọn cập nhật mới Đối với TCTD có nguồn giao dịch không đủ các chỉ tiêu của CIC, vì vậy phải nhập bằng tay Các chỉ tiêu nhập bằng tay có thể bị mất sau mỗi lần Nhặt số liệu từ CoreBanking Bạn có thể tùy chọn chỉ tiêu nào cập nhật từ CoreBanking, chỉ tiêu nào không cập nhật từ CoreBanking (các chỉ tiêu nhập bằng tay) Các bước thực hiện Chức năng >> Nhặt số liệu tự động >> Tùy chọn cập nhật mới Lựa chọn bằng cách bấm chuột vào Cập nhật mới Nhặt số liệu từ CoreBanking Tùy vào đặc thù của mỗi TCTD có cách nhặt số liệu từ CoreBanking khác nhau: từ Excel, TEXT, FOX, MSSQL, Oracle,... Cách thực hiện:  Cách 1: Chức năng chính >> Nhặt số liệu tự động >> Nhặt số liệu từ CoreBanking  Cách 2: Chon Nhặt số liệu từ CoreBanking trên thanh các chức năng hay dùng 1. Vào các thông số 2. Cho vay tín dụng - NGÀY (Phát sinh) 3. Quan hệ tín dụng - THÁNG (Cuối tháng) 4. Thẻ tín dụng - THÁNG (Cuối tháng) 5. Kiểm tra tình trạng số liệu 6. Xóa dữ liệu Loại dữ liệu: Cho vay (quan hệ) tín dụng và Thẻ tín dụng Hình thức nhặt số liệu: Phát sinh hoặc cuối tháng Tuần tự cách thực hiện nhặt số liệu phát sinh: 1. Import giao dịch tín dụng - NGÀY 2. Chuẩn hóa dữ liệu - NGÀY 3. Kiểm tra tìn trạng số liệu 4. Danh sách các MÃ chưa khai báo 5. Cập nhật tín dụng - NGÀY Có thể bỏ qua bước 3, 4 nếu dữ liệu đầu vào chuẩn Tuần tự cách thực hiện nhặt số liệu cuối tháng: 1. Import giao dịch tín dụng - NGÀY 2. Import giao dịch tín dụng - THÁNG 3. Chuẩn hóa dữ liệu - THÁNG 4. Chuẩn hóa dữ liệu - NGÀY 5. Kiểm tra tìn trạng số liệu 6. Danh sách các MÃ chưa khai báo 7. Cập nhật tín dụng - NGÀY 8. Cập nhật tín dụng - THÁNG Có thể bỏ qua bước 5, 6 nếu dữ liệu đầu vào chuẩn THẺ TÍN DỤNG - THÁNG: Làm tuần tự Kiểm tra tình trạng số liệu Danh sách các loại dữ liệu, trường dữ liệu nguồn cần kiểm tra Danh sách các MÃ chưa khai báo: Liệt kê cách bảng mã chưa khai báo, bạn phải khai báo (map) Bảng mã giao dịch Xóa dữ liệu: Liệt kê các dữ liệu cần xóa, chỉ nên xóa dữ liệu khi thực hiện nhặt số liệu cuối tháng Truyền/nhận Tạo File số liệu gửi 1. Tạo File gửi CIC Tiến hành theo các bước Bước 1: chọn chức năng “Gửi số liệu” hoặc Truyền/nhậnàTạo File gửi số liệu Bước 2: chọn chi nhánh cần lấy dữ liệu Bước 3: nhập các thông số cần thiết như ngày báo cáo, Vốn tự có. Đường dẫn ……….. Bước 4: chọn loại file cần tạo: “Phát sinh” hay “Cuối tháng”; Bước 5: chọn loại dữ liệu xuất ra file, tuỳ theo loại báo cáo sẽ có thông tin không được phép chọn Bước 6: Chọn file = 001, nếu muốn số thứ tự quay về 001; Bước 7: Thực hiện tạo file. Lưu ý Ở bước 2 hệ thống sẽ căn cứ vào tài khoản đăng nhập để điền thông tin vào mục Người báo cáo và điện thoại. Bước 3 phần đường dẫn chính là đường dẫn lưu File báo cáo Bbước 6 nếu tích vào số thứ tự file = 001 thì các file tạo ra luôn có đuôi là .001; nếu không tích, các file về sau tạo ra sẽ tăng lên dần là .002, .003,… Sau khi thực hiện bước 7 số liệu được tạo trong Thư mục mới mà ta đã mặc định đường dẫn cho nó. Bước tiếp theo vào thư mục đó lấy file gửi sang CIC . Tuy nhiên trước khi gửi file bạn cần sửa lại tên file sao cho trùng với ngày cuối tháng cần gửi. Nhật ký tạo File số liệu gửi Hệ thống Phần hệ thống bao gồm các chức năng : Quản lý người sử dụng, Đổi mật khẩu, Bảng mã ngân hàng, Bảng mã chi nhánh, Hệ thống bảng mã chuẩn Đổi mật khẩu Quản lý người sử dụng Xem thông tin về người sử dụng Có thể tiến hành thêm mới người sử dụng theo mô phỏng sau Bước 1: Chọn chức năng Hệ thống/ Quản lý người sử dụng Bước 2: Chọn tạo mới User Bước 3: Nhập thông tin cho User mới. Chú ý nhớ tên đăng nhạp và Pass Bước 4: Chọn chi nhánh mà User mới đượcphép thực hiện Chọn chức năng trên chương trình mà user được phép thao tác Bước 5: Lưu dữ liệu Hệ thống bảng mã chuẩn Hệ thống bảng mã do ngân hàng nhà nước quy định Bảng mã ngân hàng Bảng mã chi nhánh
- Xem thêm -