Tài liệu PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHỦ ĐỀ TỰ CHỌN TOÁN 6,7,8,9

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 3247 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHỦ ĐỀ TỰ CHỌN TOÁN 6,7,8,9
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔ LƯƠNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHỦ ĐỀ TỰ CHỌN MÔN TOÁN LỚP 6 Tài liệu chỉ đạo chuyên môn năm học 2010 - 2011 (LƯU HÀNH NỘI BỘ) NĂM 2010 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHỦ ĐỀ TỰ CHỌN MÔN TOÁN LỚP 6 (CHƯƠNG TRÌNH BÁM SÁT) CẢ NĂM : 35 tiết SỐ HỌC : 28 tiết HÌNH HỌC : 8 tiết HỌC KỲ 1 : 19 tuần (17 tiết) Bắt đầu dạy từ tuần 3 HỌC KỲ 2 : 18 tuần (18 tiết) 13 tiết 4 tiết 14 tiêt 4 tiết CỤ THỂ HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 Tiết thứ Nội dung Tiết thứ Nội dung 1 1 Luyện tập nhân hai số nguyên 2 3 4 Tìm bội , ước của một số nguyên Tìm x trong Z Tìm x trong Z dạng : 9 10 11 Dãy số cach dều – Tính số phần tử của một tập hợp Toán tìm x trong N Toán tìm x trong N So sánh hai luỹ thừa cùng cơ số , cùng số mũ Thư tự thực hiện các phép tính Tính chất chia hết của một tổng Dấu hiệu chia hết cho 2 và 5 HH : Đếm số điểm ,số đường thẳng ,Số tia , số đoạn thẳng trên hình vẽ Dấu hiệu chia hết cho 3 và 9 Phân tích một số ra thừa số nguyên tố HH : Tính độ dài đoạn thẳng 9 10 11 12 13 Tìm ƯCLN của hai hay nhiều số Tìm BCNN của hai hay nhiều số 12 13 2 3 4 5 6 7 8 a.x  b  m 5 6 7 8 14 15 16 độ dài đoạn thẳng Toán tìm x liên quan đến cọng trừ trong Z HH :Trung điểm của đoạn thẳng 14 15 16 17 Toán tìm x lien quan đến quy tắc dấu ngoặc – quy tắc chuyển vế 17 HH : Tính 18 HH : Đếm  a, b, m  Z số góc trên hình vẽ -Đo góc Rút gọn phân số Luyện tập quy đồng mẫu nhiều phân số Luyên tập quy đồng mẫu nhiều phân số Rút gọn phân số HH : Tính số đo góc So sánh phân số Toán tính nhanh giá trị của một biểu thức bằng cách ứng dung các tính chất của các phếp tính về phân số HH : Tính số đo góc Tính giá trị của biểu thức chứa phân số ,số thập phân Toán tìm x lien quan đến phân số HH : Tia phân giác của một góc Toán ứng dụng tìm giá trị phân số của một số cho trước Toán ứng dụng tìm một số biết giá trị phân số của nó Toán tìm hai số biết tổng và tỉ số của nó PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHỦ ĐỀ TỰ CHỌN MÔN TOÁN LỚP 6 (CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO) CẢ NĂM : 35 tiết SỐ HỌC : 25 tiết HÌNH HỌC : 10 tiết HỌC KỲ 1 : 19 tuần (17 tiết) Bắt đầu dạy từ tuần 3 HỌC KỲ 2 : 18 tuần (18 tiết) 12 tiết 5 tiết 13 tiêt 5 tiết CỤ THỂ HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 Tiết thứ Nội dung Tiết thứ Nội dung 1 1 Toán về số nguyên tố 2 3 Phép chia hết và phép chia có dư trong Z Tìm x trong Z lien quan đến giá trị tuyệt đối 4 5 Dãy số cach dều – Tính số phần tử của một tập hợp Hệ đếm cơ số g Toán tìm X ; Tính nhanh giá trị của một biểu thức Luỹ thừa của luỹ thừa , Luỹ thừa của một tích So sánh hai luỹ thừa 6 Tìm chữ số tận cùng của luỹ thừa 6 7 HH : Tính số điểm ,số đường thẳng ,Số tia , số đoạn thẳng Tìm chữ số tận cùng của luỹ thừa Tính chất chia hết của một tổng , một hiệu , một tích – BT áp dụng HH : Các dấu hiệu nhận biết điểm nằm giữa hai điểm Dấu hiệu chia hết cho 4 và 25 Dấu hiệu chia hết cho 8 và 125 HH : Các dấu hiệu nhận biết điểm nằm giữa hai điểm (tiếp)– Tính độ dài đoạn thẳng 7 Toán ứng dụng bội , ước của một số nguyên (toán chia hết ) Toán ứng dụng bội , ước của một số nguyên ( giải phương trình nghiệm nguyên đơn giản) HH : Các dấu hiệu nhận biết tia nằm giữa hai tia khác Một số phương pháp so sánh phân số 8 9 HH : Các dấu 10 Toán ứng dụng các dấu hiệu chia hết HH : Tính độ dài đoạn thẳng Toán ứng dụng về ƯCLN , BCNN 13 14 15 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 HH :Trung điểm của đoạn thẳng Toán tìm x lien quan đến quy tắc dấu ngoặc – quy tắc chuyển vế 5 11 12 16 17 18 Một số phương pháp so sánh phân số hiệu nhận biết tia nằm giữa hai tia khác (tiếp)– tính số đo góc Toán tính ngược từ cuối Toán giả thiết tạm HH : Tính số đo góc Toán chuyển động đều phân giác của một góc Toán ứng dụng tìm giá trị phân số của một số cho trước HH : Tính số tam giác Toán ứng dụng tìm một số biết giá trị phân số của nó Toán tìm hai số biết tổng và tỉ số của nó HH : Tia PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔ LƯƠNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHỦ ĐỀ TỰ CHỌN MÔN TOÁN LỚP 7 Tài liệu chỉ đạo chuyên môn năm học 2010 - 2011 (LƯU HÀNH NỘI BỘ) NĂM 2010 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHỦ ĐỀ TỰ CHỌN MÔN TOÁN LỚP 7 (CHƯƠNG TRÌNH BÁM SÁT) CẢ NĂM : 35 tiết ĐẠI SỐ : 18 tiết HÌNH HỌC : 17 tiết HỌC KỲ 1 : 19 tuần (17 tiết) Bắt đầu dạy từ tuần 3 9 tiết 8 tiết HỌC KỲ 2 : 18 tuần (18 tiết) 9 tiêt 9 tiết CỤ THỂ HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 Tiết Nội dung Tiết Nội dung 1 Luyện tập phép cộng ,trừ , nhân , chia số hữu tỉ 1 2 Luyện tập hai góc đối đỉnh 2 Luyện tập ba trường hợp bằng nhau của tam giác Hàm số , đồ thị hàm số y = ax (a  0) Đồ thị hàm số y = 3 Luyện tập giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ 3 4 Luyện tập tiên đề Ơclít 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 (a  0) Luyện tập dấu hiệu nhận biết tam giác cân ,tam giác đều Đồ thị hàm số y = ax (a  0) Đồ thị hàm số y = 5 6 a x a x (a  0) Luyện tập phép cộng , trừ nhân , chia số thập phân Luyện tập các tinh chất về quan hê song song và vuông góc Luyện tập về luỹ thừa 5 6 Luyện tập định lý Pitago Đơn thức ,đơn thức đồng dạng 7 Luyện tập về định lý Toán tính nhanh giá trị của biểu thức , Toán tìm x trong Q Luyện tập tổng ba góc của tam giác Tìm một số hạng chưa biết của tỉ lệ thức Luyện tập trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác (c.c.c) Toán áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau Luyện tập trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác (c.g.c) Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận 8 9 Luyện tập các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông Đa thức , Cộng trừ đa thức Luyện tập quan hệ giữa cạnh và góc đối diện trong một tam giác Đa thức , Cộng trừ đa thức một biến Luyện tập bất đẳng thức tam giác Đa thức bậc nhất một biến, nghiệm của đa thức bậc nhất một biến Phương pháp chứng minh ba điểm thẳng hàng Đa thức bậc hai một biến, nghiệm của đa thức bậc hai một biến ( dạng đơn giản) Phương pháp chứng minh ba đường thẳng đồng quy Tính giá trị của một đa thức Luyện tập trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác (g.c.g) Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Phương pháp chứng minh ba đường thẳng đồng quy Tìm GTLN ,GTNN của một số biểu thức đơn giản PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHỦ ĐỀ TỰ CHỌN MÔN TOÁN LỚP 7 (CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO) CẢ NĂM : 35 tiết ĐẠI SỐ : 18 tiết HÌNH HỌC : 17 tiết HỌC KỲ 1 : 19 tuần (17 tiết) Bắt đầu dạy từ tuần 3 9 tiết 8 tiết HỌC KỲ 2 : 18 tuần (18 tiết) 9 tiêt 9 tiết CỤ THỂ HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 Tiết Nội dung Tiết Nội dung 1 Luyện tập phép cộng ,trừ , nhân , chia số hữu tỉ 1 2 Luyện tập hai góc đối đỉnh 2 3 Luyện tập toán tìm X , tìm GTLN , GTNN liên quan đến gia trị tuyệt đối của số hữu tỉ Luyện tập tiên đề Ơclít 3 Luyện tập ba trường hợp bằng nhau của tam giác Hàm số , đồ thị hàm số y = ax (a  0) a Đồ thị hàm số y = (a  0) x Luyện tập tam giác cân . Tam giác đều Luyện tập phép cộng , trừ nhân , chia số thập phân Luyện tập các tinh chất về quan hê song song và vuông góc Luyện tập về luỹ thừa 5 6 Luyện tập về định lý Toán tính nhanh giá trị của biểu thức , Toán tìm x ttong Q Luyện tập tổng ba góc của tam giác Toán chứng minh tỉ lệ thức 8 9 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4 7 10 11 Luyện tập trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác (c.c.c) Toán áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau Luyện tập trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác (c.g.c) Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận 12 Luyện tập trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác (g.c.g) Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch 16 13 14 15 17 18 Đồ thị hàm số y = ax (a  0) a Đồ thị hàm số y = (a  0) x Luyện tập định lý Pitago Đơn thức ,đơn thức đồng dạng Luyện tập các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông Đa thức , Cộng trừ đa thức Luyện tập bất đẳng thức tam giác Nghiệm nguyên của đa thức bậc nhất hai ẩn Luyện tập quan hệ giữa cạnh và góc đối diện trong một tam giác Nghiệm nguyên của đa thức bậc nhất hai ẩn Phương pháp chứng minh ba điểm thẳng hàng Nghiệm hữu tỷ của đa thức bậc 2 , bậc 3 một biến Phương pháp chứng minh ba đường thẳng đồng quy Nghiệm hữu tỷ của đa thức bậc 2 , bậc 3 một biến Phương pháp chứng minh ba đường thẳng đồng quy Tìm GTLN ,GTNN của một số biểu thức đơn giản PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔ LƯƠNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHỦ ĐỀ TỰ CHỌN MÔN TOÁN LỚP 8 Tài liệu chỉ đạo chuyên môn năm học 2010 - 2011 (LƯU HÀNH NỘI BỘ) NĂM 2010 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHỦ ĐỀ TỰ CHỌN MÔN TOÁN LỚP 8 (chủ đề bám sát) CẢ NĂM : 35 tiết Đại số : 19 tiết HÌNH HỌC : 16 tiết HỌC KỲ 1 : 19 tuần (17 tiết) Bắt đầu dạy từ tuần 3 10 tiết 7 tiết HỌC KỲ 2 : 18 tuần (18 tiết) 9 tiêt 9 tiết CỤ THỂ HỌC KỲ 1 Tiết thứ Nội dung HỌC KỲ 2 Tiết thứ Nội dung 1 2 Nhân đa thức với đa thức Luyện tập về hình thang cân 1 2 3 Luyện tập về các hằng đẳng thức (a  b)2, a2-b2 3 4 Luyện tập về đường trung bình của tam giác, của hình thang Luyện tập về các hằng đẳng thức (a  b)3, a3  b3 Luyện tập về hình bình hành 4 Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức Luyện tập về hình chữ nhật 7 Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hơp nhiều phương pháp Luyện tập về hình thoi Phân tích đa thức bậc hai một biến thành nhân tử 9 Luyện tập về tính chất đường phân giác của tam giác Giải bài toán bằng cách lập phương trình 10 11 Luyện tập về TH đồng dạng thứ nhất của tam giác Giải bài toán bằng cách lập phương trình 5 6 7 8 9 10 11 5 6 8 Luyện tập về cộng trừ nhân chia phân thức Luyện tập cách tính diện tích một số đa giác đặc biệt Luyện tập về các phương trình đưa được về dạng a.x + b = 0 Luyện tập về định lý ta let Luyện tập về phương trình đưa được về dạng phương trình tích Sử dụng định lý Talét đảo để chứng minh các đường thẳng song song Luyện tập về phương trình chứa ẩn ở mẫu Luyện tập về TH đồng dạng thứ hai của tam giác 12 13 Luyện tập về hình vuông Chia đa thức cho đơn thức 12 13 14 15 Bài tập tổng hợp về các tứ giác đặc biệt Chia đa thức một biến đã được sắp xếp 14 15 16 Luyện tập rút gọn phân thức 16 17 Luyện tập về quy đồng mẫu nhiều phân thức 17 18 Luyện tập về bất phương trình đưa được về dạng a.x +b  0 ( hoặc a.x +b  0, a.x +b>0, a.x +b<0) Luyện tập về TH đồng dạng thứ ba của tam giác Luyện tập về phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối Luyện tập về các TH đồng dạng của tam giác vuông Bài tập tổng hợp về biểu thức hữu tỷ Luyện tập về các TH đồng dạng của tam giác vuông PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHỦ ĐỀ TỰ CHỌN MÔN TOÁN LỚP 8 (Chủ đề nâng cao) CẢ NĂM : 35 tiết Đại số : 18tiết Hình học: 17 tiết HỌC KỲ 1 : 19 tuần (17 tiết) Bắt đầu dạy từ tuần 3 10 tiết 7 tiết HỌC KỲ 2 : 18 tuần (18 tiết) 8 tiêt 10 tiết CỤ THỂ HỌC KỲ 1 Tiết thứ Nội dung HỌC KỲ 2 Tiết thứ 1 Một số hằng đẳng thức bổ sung 1 2 Luyện tập về hình thang cân 2 3 Toán sử dụng hằng đẳng thức để chứng minh đẳng thức Luyện tập về đường trung bình của tam giác, của hình thang Toán sử dụng hằng đẳng chứng minh giá trị của một đa thức luôn lớn hơn hoặc (nhỏ hơn) 0 Luyện tập về hình bình hành Toán sử dụng hằng đẳng thức để tìm giá trị lớn nhất , nhỏ nhất của một đa thức Luyện tập về hình chữ nhật Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp tách một hạng tử thành nhiều hạng tử Luyện tập về hình thoi 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp tách thêm, bớt hạng tử Luyện tập về hình vuông 12 13 Toán chia hết trên tập hợp số nguyên 13 14 Bài tập tổng hợp về các tứ giác đặc biệt 14 15 Toán chia hết trên tập hợp số nguyên 15 16 Toán tìm đa thức dư trong phép chia đa thức A cho đa thức B Toán chứng minh đa thức A chia hết cho đa thức B 16 17 17 18 Nội dung Toán tìm điều kiện để đa thức A chia hết cho đa thức B Phương pháp diện tích trong chứng minh hình học Toán biến đổi các biểu thức hữu tỷ và tìm GTLN,GTNN của một số phân thức đơn giản Phương pháp diện tích trong chứng minh hình học Giải và biện luận phương trình dạng ax + b = 0 Luyện tập về định lý Talét Phương trình đại số bậc cao đưa được về dạng phương trình tích Định lý đảo và hệ quả của định lý Talét Giải và biện luận phương trình chứa ẩn ở mẫu Sử dụng bổ đề hình thang để chứng minh các đường thẳng đồng quy Giải bài toán bằng cách lập phương trình Sử dụng bổ đề hình thang để chứng minh các đường thẳng đồng quy Giải và biện luận bất phương trình a.x +b  0 ( hoặc a.x +b  0, a.x +b>0, a.x +b<0) Luyện tập về trường hợp đồng dạng thứ nhất của tam giác Các bài toán về phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối trong trường hợp có 2 dấu GTTĐ trở lên Luyện tập về trường hợp đồng dạng thứ hai của tam giác Luyện tập về trường hợp đồng dạng thứ ba của tam giác Luyện tập về các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔ LƯƠNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHỦ ĐỀ TỰ CHỌN MÔN TOÁN LỚP 9 Tài liệu chỉ đạo chuyên môn năm học 2010 - 2011 (LƯU HÀNH NỘI BỘ) NĂM 2010 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHỦ ĐỀ TỰ CHỌN MÔN TOÁN LỚP 9 Chñ ®Ò b¸m s¸t CẢ NĂM : 35 tiết §¹i sè : 18 tiÕt HÌNH HỌC : 17 tiết HỌC KỲ 1 : 19 tuần (17 tiết) Bắt đầu dạy từ tuần 3 HỌC KỲ 2 : 18 tuần (18 tiết) 10 tiết 7 tiết 8 tiêt 10 tiết CỤ THỂ HỌC KỲ 1 Tiết thứ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 HỌC KỲ 2 Nội dung Tiết thứ Nội dung C¨n bËc hai - h»ng ®¼ng thøc A2  A HÖ thøc lîng trong tam gi¸c vu«ng Liªn hÖ gi÷a phÐp nh©n, phÐp chia vµ phÐp khai ph¬ng Tû sè lîng gi¸c cña gãc nhän 1 Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp hÖ ph¬ng tr×nh(t1) 2 3 Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp hÖ ph¬ng tr×nh(t1) C¸c gãc cña ®êng trßn (t1) 4 C¸c phÐp biÕn ®æi ®¬n gi¶n c¨n thøc bËc hai (t1) Gi¶i tam gi¸c vu«ng C¸c phÐp biÕn ®æi ®¬n gi¶n c¨n thøc bËc hai (t2) C¸c bµi to¸n tæng hîp vÒ c¨n thøc bËc hai (t1) C¸c bµi to¸n tæng hîp vÒ c¨n thøc bËc hai (t2) Liªn hÖ gi÷a ®êng kÝnh vµ d©y cña ®êng trßn DÊu hiÖu nhËn biÕt, tÝnh chÊt vµ c¸ch vÏ ®å thÞ hµm sè bËc nhÊt §êng th¼ng song song, ®êng th¼ng c¾t nhau DÊu hiÖu nhËn biÕt tiÕp tuyÕn cña ®êng trßn TÝnh chÊt tiÕp tuyÕn cña ®êng trßn(t1) 5 LuyÖn tËp tÝnh chÊt, ®å thÞ hµm sè y =ax2 (a kh¸c 0) C¸c gãc cña ®êng trßn (t2) 6 7 LuyÖn tËp gi¶i ph¬ng tr×nh bËc hai mét Èn Tø gi¸c néi tiÕp(t1) 8 C¸c bµi to¸n liªn quan ®Õn hÖ thøc Viet 9 Tø gi¸c néi tiÕp(t2) 10 Ph¬ng tr×nh quy vÒ ph¬ng tr×nh bËc hai 11 15 §é dµi ®êng trßn,cung trßn- DiÖn tÝch h×nh trßn h×nh, qu¹t trßn Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp ph¬ng tr×nh bËc hai C¸c bµi to¸n tæng hîp vÒ ®êng trßn(t1) Mèi liªn hÖ gi÷a ®å thÞ c¸c hµm sè y=a.x2(a kh¸c 0) vµ y= mx + n C¸c bµi to¸n tæng hîp vÒ ®êng trßn(t2) 16 17 C¸c bµi to¸n tæng hîp vÒ ®êng trßn(t3) DiÖn tÝch xung quanh, thÓ tÝch h×nh trô 18 DiÖn tÝch xung quanh, thÓ tÝch h×nh cÇu LuyÖn tËp gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh b»ng ph¬ng ph¸p thÕ TÝnh chÊt tiÕp tuyÕn cña ®êng trßn(t2) LuyÖn tËp gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh b»ng ph¬ng ph¸p céng ®¹i sè 12 13 14 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHỦ ĐỀ TỰ CHỌN MÔN TOÁN LỚP 9 Chñ ®Ò n©ng cao CẢ NĂM : 35 tiết §¹i Sè HÌNH HỌC : 10 tiết HỌC KỲ 1 : 19 tuần (17 tiết) Bắt đầu dạy từ tuần 3 HỌC KỲ 2 : 18 tuần (18 tiết) 12 tiết 5 tiết 8 tiÕt 10 tiết CỤ THỂ HỌC KỲ 1 Tiết thứ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Nội dung LuyÖn tËp vÒ t×m GTLN, GTNN cña tam thøc bËc hai vµ biÓu thøc d¹ng P = ax +b x +c (a  0 ) VËn dông c¸c hÖ thøc trong tam gi¸c vu«ng ®Ó gi¶i to¸n LuyÖn tËp vÒ t×m GTLN, GTNN cña biÓu thøc d¹ng ph©n thøc VËn dông c¸c hÖ thøc trong tam gi¸c vu«ng ®Ó gi¶i to¸n C¸c bµi to¸n tæng hîp vÒ c¨n thøc bËc hai VËn dông c¸c hÖ thøc trong tam gi¸c vu«ng ®Ó gi¶i to¸n Ph¬ng tr×nh v« tû dạng f ( x )  a f ( x)  g ( x) Ph¬ng tr×nh v« tû dạng BÊt ph¬ng tr×nh v« tû d¹ng f ( x)  g ( x) , f ( x)  g ( x) Toán vận dông bÊt ®¼ng thøc cô si cho hai số không âm Toán vËn dông bÊt ®¼ng thøc Bunhiacôpxky cho hai bộ số thực Vị trí tương đối của các đường thẳng trong mặt phẳng toạ độ Toán tìm điểm cố định mà họ đường thẳng đi qua Mét sè bµi to¸n liªn quan ®Õn tiÕp tuyÕn Mét sè bµi to¸n liªn quan ®Õn tiÕp tuyÕn Luyện tập về giải và biện luận hệ phương trình bậc nhất hai ẩn. Luyện tập về giải và biện luận hệ phương trình bậc nhất hai ẩn. HỌC KỲ 2 Tiết thứ Nội dung 1 Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp hÖ ph¬ng tr×nh 2 9 Mét sè bµi to¸n liªn quan ®Õn gãc trong ®êng trßn(t1) Mét sè bµi to¸n liªn quan ®Õn gãc trong ®êng trßn(t2) X¸c ®Þnh d¹ng hµm sè y= ax+b vµ y= ax2 Mét sè bµi to¸n liªn quan ®Õn gãc trong ®êng trßn(t3) Quan hÖ gi÷a parabol y=ax2(a kh¸c 0) vµ ®êng th¼ng y=mx+n Gi¶i vµ biÖn luËn ph¬ng tr×nh bËc hai Mét sè bµi to¸n liªn quan ®Õn quü tÝch cung chøa gãc Mét sè bµi to¸n vËn dông hÖ thøc Viet 10 Mét sè bµi to¸n vËn dông hÖ thøc Viet 11 To¸n vÒ tø gi¸c néi tiÕp(t1) 12 To¸n vÒ tø gi¸c néi tiÕp (t2) 13 Ph¬ng tr×nh ®¹i sè bËc cao 14 15 16 17 §é dµi ®êng trßn, cung trßn DiÖn tÝch h×nh trßn, h×nh qu¹t trßn Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp ph¬ng tr×nh bËc hai DiÖn tÝch xung quanh, thÓ tÝch h×nh trô 18 DiÖn tÝch xung quanh, thÓ tÝch h×nh cÇu 3 4 5 6 7 8
- Xem thêm -