Tài liệu Tổng hợp kiến thức Đại số THCS

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 2364 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Tổng hợp kiến thức Đại số THCS
TæNG HîP KIÕN THøC — ™ M«n : §¹i Sè - THCS I - C¸c lo¹i ph¬ng tr×nh 1. Ph¬ng tr×nh bËc nhÊt - Ph¬ng tr×nh bËc nhÊt lµ ph¬ng tr×nh cã d¹ng ax + b = 0 (a  0 ) - Ph¬ng tr×nh cã nghiÖm duy nhÊt x =  b a - Chó ý: NÕu ph¬ng tr×nh chøa tham sè ta chuyÓn vÒ d¹ng Ax = B vµ xÐt c¸c trêng hîp sau:  NÕu A  0 ph¬ng tr×nh cã nghiÖm x =  B A  NÕu A = 0 , B  0 ph¬ng tr×nh trë thµnh 0.x = B => ph¬ng tr×nh v« nghiÖm  NÕu A = 0, B = 0 => ph¬ng tr×nh v« sè nghiÖm 2. Ph¬ng tr×nh tÝch - Ph¬ng tr×nh tÝch cã d¹ng A(x).B(x) = 0 - C¸ch gi¶i: A(x).B(x) = 0 <=> A(x) = 0 hoÆc B(x) = 0 A( x )  0 - Tr×nh bµy gän : A(x).B(x) = 0 <=>  B( x )  0 A( x )  0 - Më réng: A(x).B(x).C(x) = 0 <=> B( x )  0 C( x )  0 3. Ph¬ng tr×nh chøa Èn ë mÉu - Gi¶i ph¬ng tr×nh chøa Èn ë mÉu ta thùc hiÖn theo 4 bíc:  Bíc 1: T×m §KX§ cña ph¬ng tr×nh  Bíc 2: Quy ®ång mÉu hai vÕ cña ph¬ng tr×nh råi khö mÉu  Bíc 3: Gi¶i ph¬ng tr×nh võa nhËn ®îc  Bíc 4: (kÕt luËn) Trong c¸c gi¸ trÞ cña Èn t×m ®îc ë bíc 3, c¸c gi¸ trÞ tháa m·n §KX§ chÝnh lµ nghiÖm cña ph¬ng tr×nh ®· cho, gi¸ trÞ cña x kh«ng thuéc §KX§ lµ nghiÖm ngo¹i lai (lo¹i ®i) 4. Ph¬ng tr×nh chøa dÊu gi¸ trÞ tuyÖt ®èi  A n�u A  0   A n�u A < 0 - §Þnh nghÜa: A   - C¸c d¹ng ph¬ng tr×nh  f ( x )  0  f ( x )  0  f ( x )  k( k  0)  f ( x )   k  f ( x )  g( x )  f ( x )  g( x )   f ( x )   g( x ) Hay f ( x )  g( x )   f ( x ) 2   g( x ) 2 , ®a vÒ ph¬ng tr×nh tÝch   f(x)  0   f ( x )  g( x )  f ( x )  g( x ) <=>  hoÆc <=>  f(x)  0   f ( x )   g( x )   g( x )  0    f ( x )  g( x )  g( x )  0   f ( x )   g( x )  g( x )  0  f ( x )  g( x ) ho�c f ( x )   g( x ) HoÆc <=>   g( x )  0 2 2  f ( x )   g( x ) HoÆc <=>  - Chó ý: A 2  A 2 ; A   A vµ A  B  A  B  A  B 5. Ph¬ng tr×nh v« tØ  f ( x )  A( A  0)  f ( x )  A 2 (víi f(x) lµ mét ®a thøc)    f(x)  0  f ( x )  g( x )   g( x )  0  f ( x )   g( x ) 2   f(x)  0  f ( x )  g( x )   g( x )  0  f ( x )  g( x )  *)Lu ý: HÇu hÕt khi gi¶i ph¬ng tr×nh chøa Èn trong c¨n, ta cÇn x¸c ®Þnh ®iÒu kiÖn cã nghÜa cña ph¬ng tr×nh vµ c¸c ®iÒu kiÖn t¬ng ®¬ng. NÕu kh«ng cã thÓ thö l¹i trùc tiÕp. 6. Ph¬ng tr×nh trïng ph¬ng Ph¬ng tr×nh trïng ph¬ng lµ ph¬ng tr×nh cã d¹ng: 4 2 ax  bx  c  0 (a  0 )  §Æt x2 = t ( t  0 ), ph¬ng tr×nh trïng ph¬ng trë thµnh ph¬ng tr×nh bËc hai Èn t : at2  bt  c  0 (*)  Gi¶i ph¬ng tr×nh (*), lÊy nh÷ng gi¸ trÞ thÝch hîp tháa m·n t  0  Thay vµo ®Æt x2 = t vµ t×m x = ? 7. Ph¬ng tr×nh bËc cao a) Ph¬ng tr×nh bËc ba d¹ng: ax3 + bx2 + cx + d = 0 Híng dÉn: NhÈm nghiÖm (nÕu cã nghiÖm nguyªn th× nghiÖm ®ã lµ íc cña h¹ng tö tù do d) hoÆc dïng s¬ ®å Hooc- ne hoÆc dïng m¸y tÝnh ®Ó t×m nhanh nghiÖm nguyªn cña ph¬ng tr×nh, khi ®· biÕt mét nghiÖm th× dÔ dµng ph©n tÝch VT díi d¹ng tÝch vµ gi¶i ph¬ng tr×nh tÝch (hoÆc chia ®a thøc) b) Ph¬ng tr×nh bËc bèn d¹ng: ax4 + bx3 + cx2 + dx + e = 0 Híng dÉn: Ph¬ng ph¸p t¬ng tù nh ph¬ng tr×nh bËc ba trªn c) Ph¬ng tr×nh bËc bèn d¹ng: 2 x4 + ax3 + bx2 + cx + d = 0 (víi d =  c  ). a  Ph¬ng ph¸p: Víi x = 0, thay vµo ph¬ng tr×nh vµ kiÓm tra xem x = 0 cã lµ nghiÖm hay kh«ng ? Víi x  0. Chia c¶ hai vÕ cho x2, sau ®ã ta ®Æt t = x + c ax d) Ph¬ng tr×nh bËc 4 d¹ng: (x + a)(x + b)(x + c)(x + d) = k (víi a + b = c + d = m) Ph¬ng ph¸p: §Æt t = x2 + mx + ab  cd 2 e) Ph¬ng tr×nh bËc bèn d¹ng: (x + a)(x + b)(x + c)(x + d) = kx2 (víi ab = cd = k) Ph¬ng ph¸p: Chia c¶ hai vÕ cho x2. §Æt t = x + k II- BÊt ph¬ng tr×nh bËc nhÊt mét Èn x 1) §Þnh nghÜa: Mét bÊt ph¬ng tr×nh d¹ng ax + b > 0 (hoÆc ax + b < 0) víi a  0 ®îc gäi lµ mét bÊt ph¬ng tr×nh bËc nhÊt mét Èn 2) C¸ch gi¶i: ax + b > 0 <=> ax > - b NÕu a > 0 th× x   b a NÕu a < 0 th× x   b a 3) KiÕn thøc cã liªn quan:  Hai bÊt ph¬ng tr×nh ®îc gäi lµ t¬ng ®¬ng nÕu chóng cã cïng tËp nghiÖm vµ dïng kÝ hiÖu <=> ®Ó chØ sù t¬ng ®¬ng ®ã  Quy t¾c chuyÓn vÕ: Khi chuyÓn mét h¹ng tö (lµ sè hoÆc ®a thøc) tõ vÕ nµy sang vÕ kia cña bÊt ph¬ng tr×nh ta ph¶i ®æi dÊu h¹ng tö ®ã => ta cã thÓ xãa hai h¹ng tö gièng nhau ë hai vÕ  Quy t¾c nh©n: Khi nh©n hai vÕ cña mét bÊt ph¬ng tr×nh víi cïng mét sè kh¸c 0, ta ph¶i: Gi÷ nguyªn chiÒu BPT nÕu sè ®ã d¬ng; ®æi chiÒu BPT nÕu sè ®ã ©m. 4) TÝnh chÊt c¬ b¶n cña bÊt ®¼ng thøc - Víi mäi sè thùc a, b, c ta cã : a > b <=> a + c > b + c - Víi mäi sè thùc a, b, c, d ta cã : a > b, b > c => a > c (t/c b¾c cÇu) a > b, c > d => a + c > b + d a > b > 0, c > d > 0 => ac > b - Víi mäi sè thùc a, b, c, + NÕu c > 0 th× a > b <=> ac > bc + NÕu c < 0 th× a > b <=> ac < bc - Víi a, b lµ hai sè thùc : a > b <=> a3  b3 vµ a > b <=> a3  b3 - NÕu a  0, b  0 th× a > b <=> a  b vµ a > b <=> a2  b2 - Gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét biÓu thøc A  A, n�u A  0 A    A, n�u A < 0. Ta cã: A2 ≥ 0, |A| ≥ 0, A 2  A - BÊt ®¼ng thøc C« - si: Cho a, b lµ hai sè thùc kh«ng ©m, ta cã: a  b  ab DÊu “=” x¶y ra <=> a = b 2 III – C¸c d¹ng bµi tËp cã liªn quan ®Õn biÓu thøc h÷u tØ, c¨n bËc hai, c¨n bËc ba. 1. D¹ng 1 : Rót gän vµ tÝnh gi¸ trÞ c¸c biÓu thøc h÷u tØ - Khi thùc hiÖn rót gän mét biÓu thøc h÷u tØ ta ph¶i tu©n theo thø tù thùc hiÖn c¸c phÐp to¸n : Nh©n chia tríc, céng trõ sau. Cßn nÕu biÓu thøc cã c¸c dÊu ngoÆc th× thùc hiÖn theo thø tù ngoÆc trßn, ngoÆc vu«ng, ngoÆc nhän. - Víi nh÷ng bµi to¸n t×m gi¸ trÞ cña ph©n thøc th× ph¶i t×m ®iÒu kiÖn cña biÕn ®Ó ph©n thøc ®îc x¸c ®Þnh (mÉu thøc ph¶i kh¸c 0) 2. D¹ng 2 : T×m ®iÒu kiÖn ®Ó biÓu thøc cã nghÜa - BiÓu thøc cã d¹ng A x¸c ®Þnh (cã nghÜa) khi B  0 B - BiÓu thøc cã d¹ng - BiÓu thøc cã d¹ng - BiÓu thøc cã d¹ng A x¸c ®Þnh (cã nghÜa) khi A  0 A x¸c ®Þnh (cã nghÜa) khi B > 0 B A  B x¸c ®Þnh (cã nghÜa) khi C A  0  C  0 A  B x¸c ®Þnh (cã nghÜa) khi C - BiÓu thøc cã d¹ng A  0  C  0 3. D¹ng 3 : Rót gän c¸c biÓu thøc chøa c¨n bËc hai, c¨n bËc ba LÝ thuyÕt chung: a) C¸c c«ng thøc biÕn ®æi c¨n thøc 1) A 2  A 2) AB  A B 3) 4) B ( v�i A  0 v� B  0) A A (v�i A  0 v� B > 0) B  2 A B  A 5) A B  B (v�i B  0) 2 A B (v�i A  0 v� B  0) 2 A B   A B (v�i A < 0 v� B  0) 6) A B 7) A B  1 B  A B B C  A B 8) C A  9) AB (v�i AB  0 v� B  0) B C (v�i B > 0)  A mB A B  C   2 (v�i A  0 v� A  B ) 2 A m B A B  (v�i A  0 , B  0 v� A  B) *) Lu ý: §Ó rót gän biÓu thøc chøa c¨n thøc bËc hai ta lµm nh sau : - Quy ®ång mÉu sè chung (nÕu cã) - §a bít thõa sè ra ngoµi dÊu c¨n (nÕu cã) - Trôc c¨n thøc ë mÉu (nÕu cã) - Thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh lòy thõa, khai c¨n, nh©n, chia , … theo thø tù ®· biÕt ®Ó lµm xuÊt hiÖn c¸c c¨n thøc ®ång d¹ng - Céng, trõ c¸c biÓu thøc ®ång d¹ng (c¸c c¨n thøc ®ång d¹ng) b) C¸c h»ng ®¼ng thøc quan träng, ®¸ng nhí: 1) (a + b)2 = a2 + 2ab + b2 ( a  b)2  a  2 a.b  b (a,b  0) ( a  b)2  a  2 a.b  b (a,b  0) 2) (a - b) = a - 2ab + b 2 2 2 3) a - b = (a + b).(a - b) 2 2 a  b  ( a  b).( a  b) (a,b  0) 4) (a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 5) (a - b)3 = a3 - 3a2b + 3ab2 - b3 6) a3  b3  (a  b)(a2  ab  b2 ) a a  b b  a3  b 3   a   b 3 3  ( a  b)(a  ab  b) (a,b  0) 7) a3  b3  (a  b)(a2  ab  b2 ) a a  b b  a3  b 3   a   b 3 3  ( a  b)(a  ab  b) (a,b  0) 8) (a + b + c)2 = a2 + b2 + c2 + 2ab + 2ac + 2bc 9) ( a  b  c)2  a  b  c  2 ab  2 ac  2 bc 1) a2  a (a,b,c  0) IV – C¸c d¹ng to¸n vÒ hµm sè LÝ thuyÕt chung 1) Kh¸i niÖm vÒ hµm sè (kh¸i niÖm chung). NÕu ®¹i lîng y phô thuéc vµo ®¹i lîng thay ®æi x sao cho víi mçi gi¸ trÞ cña x ta lu«n x¸c ®Þnh ®îc chØ mét gi¸ trÞ t¬ng øng cña y th× y ®îc gäi lµ hµm sè cña x vµ x ®îc gäi lµ biÕn sè. *) VÝ dô: y = 2x; y = - 3x + 5; y = 2x + 3 ; ... *) Chó ý: Khi ®¹i lîng x thay ®æi mµ y lu«n nhËn mét gi¸ trÞ kh«ng ®æi th× y ®îc gäi lµ hµm h»ng. *) VÝ dô: C¸c hµm h»ng y = 2; y = - 4; y = 7; ... 2) C¸c c¸ch thêng dïng cho mét hµm sè a) Hµm sè cho bëi b¶ng. b) Hµm sè cho bëi c«ng thøc. - Hµm h»ng: lµ hµm cã c«ng thøc y = m (trong ®ã x lµ biÕn, m  �) - Hµm sè bËc nhÊt: Lµ hµm sè cã d¹ng c«ng thøc y = ax + b Trong ®ã: x lµ biÕn, a,b  �, a 0 . a lµ hª sè gãc, b lµ tung ®é gèc. - Chó ý: NÕu b = 0 th× hµm bËc nhÊt cã d¹ng y = 2ax ( a  0 ) Hµm sè bËc hai: Lµ hµm sè cã c«ng thøc y = ax + bx + c (trong ®ã x lµ biÕn, a,b,c  �, a 0 ). Chó ý: NÕu c = 0 th× hµm bËc hai cã d¹ng y = ax2 + bx ( a  0 ) NÕu b = 0 vµ c = 0 th× hµm bËc hai cã d¹ng y = ax2 ( a  0 ) 3) Kh¸i niÖm hµm ®ång biÕn vµ hµm nghÞch biÕn. Cho hµm sè y = f(x) x¸c ®Þnh víi mäi x  �. Víi x1, x2 bÊt k× thuéc R a) NÕu gi¸ trÞ cña biÕn x t¨ng lªn mµ gi¸ trÞ t¬ng øng f(x) còng t¨ng lªn th× hµm sè y = f(x) ®îc gäi lµ hµm ®ång biÕn. NÕu x1  x2 m� f(x1 ) < f(x2 ) th× hµm sè y = f(x) ®ång biÕn trªn R b) NÕu gi¸ trÞ cña biÕn x t¨ng lªn mµ gi¸ trÞ t¬ng øng f(x) gi¶m ®i th× hµm sè y = f(x) ®îc gäi lµ hµm nghÞch biÕn. NÕu x1  x2 m� f(x1 ) > f(x2 ) th× hµm sè y = f(x) nghÞch biÕn /R 4) DÊu hiÖu nhËn biÕt hµm ®ång biÕn vµ hµm nghÞch biÕn. a) Hµm sè bËc nhÊt y = ax + b ( a  0 ). - NÕu a > 0 th× hµm sè y = ax + b lu«n ®ång biÕn trªn �. - NÕu a < 0 th× hµm sè y = ax + b lu«n nghÞch biÕn trªn �. b) Hµm bËc hai mét Èn sè y = ax2 ( a  0 ) cã thÓ nhËn biÕt ®ång biÕn vµ nghÞch biÕn theo dÊu hiÖu sau: - NÕu a > 0 th× hµm ®ång biÕn khi x > 0, nghÞch biÕn khi x < 0. - NÕu a < 0 th× hµm ®ång biÕn khi x < 0, nghÞch biÕn khi x > 0. 5) Kh¸i niÖm vÒ ®å thÞ hµm sè. §å thÞ cña hµm sè y = f(x) lµ tËp hîp tÊt c¶ c¸c ®iÓm biÓu diÔn c¸c cÆp gi¸ trÞ t¬ng øng (x; f(x)) trªn mÆt ph¼ng to¹ ®é. Chó ý: D¹ng ®å thÞ: a) Hµm h»ng. §å thÞ cña hµm h»ng y = m (trong §å thÞ cña hµm h»ng x = m (trong ®ã ®ã x lµ biÕn, m  �) lµ mét ®êng y lµ biÕn, m  �) lµ mét th¼ng lu«n song song víi trôc Ox. ®êng th¼ng lu«n song song víi trôc Oy. b) §å thÞ hµm sè y = ax ( a  0 ) lµ mét ®êng th¼ng (h×nh ¶nh tËp hîp c¸c ®iÓm) lu«n ®i qua gèc to¹ ®é. *) C¸ch vÏ: LÊy mét ®iÓm thuéc ®å thÞ kh¸c O(0 ; 0), ch¼ng h¹n ®iÓm A(1 ; a). Sau ®ã vÏ ®êng th¼ng ®i qua hai ®iÓm O(0 ; 0) vµ A(1 ; a) ta ®îc ®å thÞ hµm sè y = ax ( a  0 ) c) §å thÞ hµm sè y = ax + b ( a,b  0 ) lµ mét ®êng th¼ng (h×nh ¶nh tËp hîp c¸c ®iÓm) c¾t trôc tung t¹i ®iÓm (0; b) vµ c¾t trôc hoµnh t¹i ®iÓm ( b , 0). a *) C¸ch vÏ: Cã hai c¸ch vÏ c¬ b¶n +) C¸ch 1: X¸c ®Þnh hai ®iÓm bÊt k× nµo ®ã thuéc ®å thÞ, ch¼ng h¹n nh sau: Cho x = 1 => y = a + b, ta ®îc A(1 ; a + b) Cho x = -1 => y = - a + b, ta ®îc A(-1 ; - a + b) VÏ ®êng th¼ng ®i qua hai ®iÓm A vµ B ta ®îc ®å thÞ hµm sè y = ax + b ( a,b  0 ) +) C¸ch 2: T×m giao ®iÓm cña ®å thÞ víi c¸c trôc täa ®é, cô thÓ: Cho x = 0 => y = b, ta ®îc M(0 ; b)  Oy d) Cho y = 0 => x =  b , ta ®îc N(  b ; 0)  Ox a a VÏ ®êng th¼ng ®i qua hai ®iÓm M vµ N ta ®îc ®å thÞ hµm sè y = ax + b ( a,b  0 ) §å thÞ hµm sè y = ax2 ( a  0 ) lµ mét ®êng cong yParabol cã ®Ønh O(0;0). NhËn trôc Oy lµm trôc ®èi xøng x O - §å thÞ ë phÝa trªn trôc hoµnh nÕu a > 0. - §å thÞ ë phÝa díi trôc hoµnh nÕu a < 0. a < 0 y a>0 6) *) + + + + *) + x VÞ trÝ t¬ngO ®èi cña hai ®êng th¼ng Hai ®êng th¼ng y = ax + b ( a  0 ) vµ y = a’x + b’ ( a'  0 ) Trïng nhau nÕu a = a’, b = b’. Song song víi nhau nÕu a = a’, b  b’. C¾t nhau nÕu a  a’. Vu«ng gãc nÕu a.a’ = -1 . Hai ®êng th¼ng ax + by = c vµ a’x + b’y = c’ (a, b, c, a’, b’, c’ ≠ 0) Trïng nhau nÕu a  b  c a' b' c' Song song víi nhau nÕu a  b  c a' b' c' + C¾t nhau nÕu a  b a' b' + 7) Gãc t¹o bëi ®êng th¼ng y = ax + b ( a  0 ) vµ trôc Ox Gi¶ sö ®êng th¼ng y = ax + b ( a  0 ) c¾t trôc Ox t¹i ®iÓm A. Gãc t¹o bëi ®êng th¼ng y = ax + b ( a  0 ) lµ gãc t¹o bëi tia Ax vµ tia AT (víi T lµ mét ®iÓm thuéc ®êng th¼ng y = ax + b cã tung ®é d¬ng). - NÕu a > 0 th× gãc  t¹o bëi ®êng th¼ng y = ax + b víi trôc Ox ®îc tÝnh theo c«ng thøc nh sau: tg  a (cÇn chøng minh míi ®îc dïng). NÕu a < 0 th× gãc  t¹o bëi ®êng th¼ng y = ax + b víi trôc Ox ®îc tÝnh - theo c«ng thøc nh sau:   1800   víi tg  a (cÇn chøng minh míi ®îc dïng). y y T T (a < 0) (a > 0) A   O x A O Ph©n d¹ng bµi tËp chi tiÕt D¹ng 1: NhËn biÕt hµm sè D¹ng 2: TÝnh gi¸ trÞ cña hµm sè, biÕn sè. D¹ng 3: Hµm sè ®ång biÕn, hµm sè nghÞch biÕn. a) Hµm sè bËc nhÊt y = ax + b ( a  0 ). - NÕu a > 0 th× hµm sè y = ax + b lu«n ®ång biÕn trªn �. - NÕu a < 0 th× hµm sè y = ax + b lu«n nghÞch biÕn trªn �.  x b) Hµm bËc hai mét Èn sè y = ax 2 ( a  0 ) cã thÓ nhËn biÕt ®ång biÕn vµ nghÞch biÕn theo dÊu hiÖu sau: - NÕu a > 0 th× hµm ®ång biÕn khi x > 0, nghÞch biÕn khi x < 0. - NÕu a < 0 th× hµm ®ång biÕn khi x < 0, nghÞch biÕn khi x > 0. D¹ng 4: VÏ ®å thÞ hµm sè §å thÞ cña hµm sè y = f(x) lµ tËp hîp tÊt c¶ c¸c ®iÓm biÓu diÔn c¸c cÆp gi¸ trÞ t¬ng øng (x; f(x)) trªn mÆt ph¼ng to¹ ®é. Chó ý: D¹ng ®å thÞ: a) Hµm h»ng. §å thÞ cña hµm h»ng y = m (trong §å thÞ cña hµm h»ng x = m (trong ®ã ®ã x lµ biÕn, m  �) lµ mét ®êng y lµ biÕn, m  �) lµ mét th¼ng lu«n song song víi trôc Ox. ®êng th¼ng lu«n song song víi trôc Oy. b) §å thÞ hµm sè y = ax ( a  0 ) lµ mét ®êng th¼ng (h×nh ¶nh tËp hîp c¸c ®iÓm) lu«n ®i qua gèc to¹ ®é. *) C¸ch vÏ: LÊy mét ®iÓm thuéc ®å thÞ kh¸c O(0 ; 0), ch¼ng h¹n ®iÓm A(1 ; a). Sau ®ã vÏ ®êng th¼ng ®i qua hai ®iÓm O(0 ; 0) vµ A(1 ; a) ta ®îc ®å thÞ hµm sè y = ax ( a  0 ) c) §å thÞ hµm sè y = ax + b ( a,b  0 ) lµ mét ®êng th¼ng (h×nh ¶nh tËp hîp c¸c ®iÓm) c¾t trôc tung t¹i ®iÓm (0; b) vµ c¾t trôc hoµnh t¹i ®iÓm ( b , 0). a *) C¸ch vÏ: Cã hai c¸ch vÏ c¬ b¶n +) C¸ch 1: X¸c ®Þnh hai ®iÓm bÊt k× nµo ®ã thuéc ®å thÞ, ch¼ng h¹n nh sau: Cho x = 1 => y = a + b, ta ®îc A(1 ; a + b) Cho x = -1 => y = - a + b, ta ®îc A(-1 ; - a + b) VÏ ®êng th¼ng ®i qua hai ®iÓm A vµ B ta ®îc ®å thÞ hµm sè y = ax + b ( a,b  0 ) +) C¸ch 2: T×m giao ®iÓm cña ®å thÞ víi c¸c trôc täa ®é, cô thÓ: Cho x = 0 => y = b, ta ®îc M(0 ; b)  Oy d) Cho y = 0 => x =  b , ta ®îc N(  b ; 0)  Ox a a VÏ ®êng th¼ng ®i qua hai ®iÓm M vµ N ta ®îc ®å thÞ hµm sè y = ax + b ( a,b  0 ) §å thÞ hµm sè y = ax2 ( a  0 ) lµ mét ®êng cong Parabol cã ®Ønh O(0;0). NhËn trôc Oy lµm trôc ®èi xøng - §å thÞ ë phÝa trªn trôc hoµnh nÕu a > 0. - §å thÞ ë phÝa díi trôc hoµnh nÕu a < 0. y y O a>0 x a<0 x O D¹ng 5: §iÓm thuéc vµ kh«ng thuéc ®å thÞ hµm sè. *) §iÓm thuéc ®êng th¼ng. - §iÓm A(xA; yA)  (d): y = ax + b (a  0) khi vµ chØ khi yA = axA + b - §iÓm B(xB; yB)  (d): y = ax + b (a  0) khi vµ chØ khi yB= axB + b *) §iÓm thuéc Parabol : Cho (P) y = ax2 ( a  0 ) - §iÓm A(x0; y0)  (P)  y0 = ax02. - §iÓm B(x1; y1)  (P)  y1  ax12. D¹ng 6: X¸c ®Þnh hµm sè D¹ng 7: X¸c ®Þnh ®iÓm cè ®Þnh cña hµm sè *) Ph¬ng ph¸p: §Ó t×m ®iÓm cè ®Þnh mµ ®êng th¼ng y = ax + b ( a  0 ; a,b cã chøa tham sè) lu«n ®i qua víi mäi gi¸ trÞ cña tham sè m, ta lµm nh sau:  Bíc 1: Gäi ®iÓm cè ®Þnh lµ A(x0; y0) mµ ®êng th¼ng y = ax + b lu«n ®i qua víi mäi gi¸ trÞ cña tham sè m  Bíc 2: Thay x = x0; y = y0 vµo hµm sè ®îc y0 = ax0 + b, ta biÕn ®æi vÒ d¹ng <=> A( x0 ,y0 ).m  B( x0 ,y0 )  0 , ®¼ng thøc nµy lu«n ®óng víi mäi gi¸ trÞ cña tham sè m hay ph¬ng tr×nh cã v« sè nghiÖm m  Bíc 3: §Æt ®iÒu kiÖn ®Ó ph¬ng tr×nh cã v« sè nghiÖm.  A(x 0 ,y 0 )  0 )  B(x 0 ,y 0 )  0 ( A( x0 ,y0 ).m  B( x0 ,y0 )  0 , cã v« sè nghiÖm   D¹ng 8: T×m giao ®iÓm cña hai ®å thÞ 8.1: T×m giao ®iÓm cña hai ®êng th¼ng. Giao ®iÓm cña hai ®êng th¼ng (d1): y = a1x + b1 ; (d2): y = a2x + b2 y  a xb 1 1 Lµ nghiÖm cña hÖ ph¬ng tr×nh  y  a x  b  2 2 8.2: T×m to¹ ®é giao ®iÓm cña Parabol víi ®êng th¼ng. Cho (P) : y = ax2 (a  0) vµ (d) : y = mx + n.  XÐt ph¬ng tr×nh hoµnh ®é giao ®iÓm ax2 = mx + n.  Gi¶i ph¬ng tr×nh t×m x.  Thay gi¸ trÞ x võa t×m ®îc vµo hµm sè y = ax2 hoÆc y = mx + n ta t×m ®îc y. + Gi¸ trÞ cña x t×m ®îc lµ hoµnh ®é giao ®iÓm. + Gi¸ trÞ cña y t×m ®îc lµ tung ®é giao ®iÓm. 8.3: T×m sè giao ®iÓm cña ®êng th¼ng vµ Parabol. Cho (P) : y = ax2 (a  0) vµ (d) : y = mx + n. XÐt ph¬ng tr×nh hoµnh ®é giao ®iÓm ax2 = mx + n. (*) + Ph¬ng tr×nh (*) v« nghiÖm (  < 0)  (d) vµ (P) kh«ng cã ®iÓm chung. + Ph¬ng tr×nh (*) cã nghiÖm kÐp (  = 0)  (d) tiÕp xóc víi (P). + Ph¬ng tr×nh (*) cã hai nghiÖm ph©n biÖt (  > 0 hoÆc ac < 0)  (d) c¾t (P) t¹i hai ®iÓm ph©n biÖt. 8.4: T×m gi¸ trÞ cña mét tham sè khi biÕt giao ®iÓm cña hai ®êng th¼ng. 8.5: T×m gi¸ trÞ cña 2 tham sè khi biÕt giao ®iÓm cña hai ®êng th¼ng. 8.6: T×m gi¸ trÞ cña tham sè khi biÕt sè giao ®iÓm cña Parabol vµ ®êng th¼ng. Cho (d) : y = ax + b vµ (P): y = a’x2 (a’  0)(a’, a, b cã chøa tham sè) XÐt ph¬ng tr×nh hoµnh ®é giao ®iÓm a’x2 = ax + b. (*) + (d) vµ (P) kh«ng cã ®iÓm chung  Ph¬ng tr×nh (*) v« nghiÖm (  < 0) + (d) tiÕp xóc víi (P)  Ph¬ng tr×nh (*) cã nghiÖm kÐp (  = 0). NghiÖm kÐp lµ hoµnh ®é ®iÓm tiÕp xóc + (d) c¾t (P) t¹i hai ®iÓm ph©n biÖt  Ph¬ng tr×nh (*) cã hai nghiÖm ph©n biÖt (  > 0 hoÆc ac < 0). Hai nghiÖm ®ã lµ hoµnh ®é cña hai giao ®iÓm 8.7: T×m gi¸ trÞ cña tham sè khi biÕt to¹ ®é giao ®iÓm cña Parabol vµ ®êng th¼ng. Cho (d): y = ax + b vµ (P): y = a’x2 (a’  0) (a’, a, b cã chøa tham sè) T×m gi¸ trÞ cña tham sè ®Ó (d) vµ (P) c¾t nhau t¹i A(xA; yA). C¸ch lµm: Thay täa ®é cña A vµo hµm sè cña (d); (P) ®Ó t×m gi¸ trÞ cña tham sè. Dang 9: LËp ph¬ng tr×nh ®êng th¼ng ®i qua hai ®iÓm 9.1: LËp ph¬ng tr×nh ®êng th¼ng ®i qua hai ®iÓm A(xA; yA) vµ B(xB; yB) trong ®ã xA  xB vµ yA  yB. Ph¬ng ph¸p: Gäi ph¬ng tr×nh ®êng th¼ng (d) cÇn lËp ®i qua A vµ B cã d¹ng y = ax + b (a  0). Do A (d) thay x = xA; y = yA vµo y = ax + b ta cã yA = axA + b (1) Do B (d) thay x = xB; y = yB vµo y = ax + b ta cã yB = axB + b (2)  y A  ax A  b  yB  ax B  b Tõ (1) vµ (2) ta cã hÖ ph¬ng tr×nh:  Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh nµy t×m ®îc a, b vµ suy ra ph¬ng tr×nh ®êng th¼ng (d) cÇn lËp 9.2: LËp ph¬ng tr×nh ®êng th¼ng ®i qua M(x0 ; y0) vµ cã hÖ sè gãc lµ k.  Bíc 1: Ph¬ng tr×nh ®êng th¼ng cã hÖ sè gãc k cã d¹ng y = kx + b  Bíc 2: §êng th¼ng nµy ®i qua M(x0 ; y0) => y0  kx0  b => b  y0  kx0  Bíc 3: Ph¬ng tr×nh ®êng th¼ng cÇn t×m lµ y = kx  y0  kx 0 9.3: LËp ph¬ng tr×nh ®êng th¼ng ®i qua hai ®iÓm A(m; yA) vµ B(m; yB) trong ®ã yA  yB. Ph¬ng ph¸p: Do A(m; yA)  (d): x = m; Do B(m; yB)  (d) : x = m; VËy ph¬ng tr×nh ®êng th¼ng cÇn lËp lµ: (d): x = m 9.4: LËp ph¬ng tr×nh ®êng th¼ng ®i qua hai ®iÓm A(xA; n) vµ B(xB; n) trong ®ã xA  xB. Ph¬ng ph¸p: Do A(xA; n)  (d): y = n; Do B(xB; n)  (d) : y = n; VËy ph¬ng tr×nh ®êng th¼ng cÇn lËp lµ: (d): y = n 10 9.5: LËp ph¬ng tr×nh ®êng th¼ng ®i qua ®iÓm A(xA ; yA) vµ tiÕp xóc víi ®êng cong y  ax2 (a  0)  Bíc 1: Gi¶ sö ph¬ng tr×nh cÇn lËp lµ y = a’x + b’  Bíc 2: §êng th¼ng nµy tiÕp xóc víi ®êng cong y  ax2 (a  0 ) khi vµ chØ khi ph¬ng tr×nh hoµnh ®é giao ®iÓm ax2  a 'x  b' cã nghiÖm kÐp. Ta cho   0 , t×m ra mét hÖ thøc gi÷a a’ vµ b’ (1)  Bíc 3: §êng th¼ng ®i qua A(xA ; yA) => y A  a 'x A  b' (2)  Bíc 4: Tõ (1) vµ (2) ta cã mét hÖ ph¬ng tr×nh hai Èn lµ a’ vµ b’. Gi¶i hÖ t×m ®îc a’ vµ b’ => ph¬ng tr×nh cÇn lËp 9.6: LËp ph¬ng tr×nh ®êng th¼ng cã hÖ sè gãc lµ k vµ tiÕp xóc víi ®êng cong 2 y  ax (a  0 )  Bíc 1: Ph¬ng tr×nh ®êng th¼ng cÇn t×m gi¶ sö lµ y = ax + b V× ®êng th¼ng cã hÖ sè gãc lµ k nªn a = k => y = kx + b  Bíc 2: §êng th¼ng y = kx + b tiÕp xóc víi ®êng cong y  ax2 (a  0) <=> ph¬ng tr×nh hoµnh ®é giao ®iÓm 2 2 kx  b  ax  ax  kx  b  0 cã nghiÖm kÐp Cho   0(  '  0) => b = ?  Bíc 3: Tr¶ lêi D¹ng 10: Ba ®iÓm th¼ng hµng 10.1: Chøng minh ba ®iÓm th¼ng hµng.  Bíc 1: LËp ph¬ng tr×nh ®êng th¼ng ®i qua hai ®iÓm.  Bíc 2: Chøng minh ®iÓm cßn l¹i thuéc ®êng th¼ng võa lËp. 10.2: T×m gi¸ trÞ cña tham sè ®Ó ba ®iÓm th¼ng hµng.  Bíc 1: LËp ph¬ng tr×nh ®êng th¼ng ®i qua hai ®iÓm cã to¹ ®é ®¬n gi¶n nhÊt.  Bíc 2: Thay to¹ ®é cña ®iÓm cßn l¹i vµo ph¬ng tr×nh ®êng th¼ng võa lËp. Gi¶i ph¬ng tr×nh vµ t×m tham sè. D¹ng 11: Ba ®êng th¼ng ®ång qui 11.1: Chøng minh ba ®êng th¼ng ®ång qui.  Bíc 1: T×m giao ®iÓm cña hai ®êng th¼ng.  Bíc 2: Chøng minh giao ®iÓm ®ã thuéc ®êng th¼ng cßn l¹i. 11.2: T×m gi¸ trÞ cña tham sè ®Ó ba ®êng th¼ng ®ång qui.  Bíc 1: T×m giao ®iÓm cña hai ®êng th¼ng ®¬n gi¶n nhÊt.  Bíc 2: Thay to¹ ®é giao ®iÓm trªn vµo ph¬ng tr×nh ®êng th¼ng cßn l¹i. Gi¶i ph¬ng tr×nh vµ t×m tham sè. D¹ng 12: VÞ trÝ t¬ng ®èi cña hai ®å thÞ cña hai hµm sè 12.1: VÞ trÝ t¬ng ®èi cña hai ®å thÞ cña hai hµm sè bËc nhÊt Cho hai ®êng th¼ng : (d1): y = a1x + b1 ; (d2): y = a2x + b2 +) (d1) c¾t (d2)  a1  a2 +) (d1) // (d2)  a1 = a2 +) (d1)  (d2)  a1 = a2 vµ b1 = b2 +) (d1)  (d2)  a1.a2 = -1 (ph¶i chøng minh míi ®îc dïng) 12.2: T×m ®iÒu kiÖn ®Ó hai ®êng th¼ng c¾t nhau t¹i mét ®iÓm trªn trôc tung. Cho (d1): y = a1x + b1 vµ (d2): y = a2x + b2 a  a (1) §Ó (d1) c¾t (d2) t¹i mét ®iÓm trªn trôc tung th×  1 2 b1  b2 (2) Gi¶i (1) Gi¶i (2) vµ chän nh÷ng gi¸ trÞ tho¶ m·n (1). 12.3: T×m ®iÒu kiÖn ®Ó hai ®êng th¼ng c¾t nhau t¹i mét ®iÓm trªn trôc hoµnh. Cho (d1): y = a1x + b1 vµ (d2): y = a2x + b2 11  a1  a2 (1)  §Ó (d1) c¾t (d2) t¹i mét ®iÓm trªn trôc hoµnh th×  b1 b2 (2)  a  a  1 2 Lu ý: ChØ nªn ¸p dông khi hai ph¬ng tr×nh ®Òu chøa tham sè. D¹ng 13: X¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña tham sè m ®Ó ®êng th¼ng y = ax + b c¾t hai trôc täa ®é Ox, Oy t¹o thµnh mét tam gi¸c cã diÖn tÝch b»ng c  Bíc 1: §Ó ®å thÞ hµm sè y = ax + b c¾t hai trôc täa ®é t¹o thµnh mét tam gi¸c th× ta cã ®iÒu kiÖn cÇn lµ: a  0,b  0 => ®iÒu kiÖn cña m  Bíc 2: T×m giao ®iÓm cña ®å thÞ víi hai trôc täa ®é; gi¶ sö A vµ B lÇn lît lµ giao ®iÓm cña ®å thÞ víi trôc tung vµ trôc hoµnh A(0 ; b) vµ B(  b ;0 ) ð a  Bíc 3: XÐt tam gi¸c vu«ng OAB cã SOAB = 1 OA.OB  1  b .  b  c 2 2 a => m = ? (kiÓm tra víi ®iÒu kiÖn ë bíc 1) D¹ng 14: X¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña tham sè m ®Ó ®êng th¼ng y = ax + b c¾t hai trôc täa ®é Ox, Oy t¹o thµnh mét tam gi¸c c©n C¸ch 1:  Bíc 1: §Ó ®å thÞ hµm sè y = ax + b c¾t hai trôc täa ®é t¹o thµnh mét tam gi¸c th× ta cã ®iÒu kiÖn cÇn lµ: a  0, b  0 => ®iÒu kiÖn cña m  Bíc 2: T×m giao ®iÓm cña ®å thÞ víi hai trôc täa ®é; gi¶ sö A vµ B lÇn lît lµ giao ®iÓm cña ®å thÞ víi trôc tung vµ trôc hoµnh A(0 ; b) vµ B(  b ;0 ) ð a  Bíc 3: Tam gi¸c OAB c©n <=> OA = OB <=> b   b (*) a Gi¶i ph¬ng tr×nh (*) ta t×m ®îc gi¸ trÞ cña m (kiÓm tra ®iÒu kiÖn ë bíc1) C¸ch 2: §å thÞ hµm sè c¾t hai trôc täa ®é t¹o thµnh mét tam gi¸c c©n khi vµ chØ khi ®êng th¼ng y = ax + b song song víi ®êng th¼ng y = x hoÆc song song víi ®êng th¼ng y = - x D¹ng 15: X¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña tham sè ®Ó giao ®iÓm cña hai ®êng th¼ng ax + by = c vµ a–x + b–y = c– n»m trong c¸c gãc phÇn t cña hÖ trôc täa ®é.  Bíc 1: T×m täa ®é giao ®iÓm A(x ; y) cña hai ®êng th¼ng, chÝnh lµ nghiÖm  ax  by  c  a 'x  b'y  c' cña hÖ ph¬ng tr×nh:   Bíc 2: x  0 y  0 +) NÕu A n»m trong gãc phÇn t thø I th× ®iÒu kiÖn lµ:  x  0 y  0 +) NÕu A n»m trong gãc phÇn t thø II th× ®iÒu kiÖn lµ:  x  0 y  0 +) NÕu A n»m trong gãc phÇn t thø III th× ®iÒu kiÖn lµ:  x  0 y  0 +) NÕu A n»m trong gãc phÇn t thø IV th× ®iÒu kiÖn lµ:   Bíc 3: T×m m = ? D¹ng 16: X¸c ®Þnh gi¸ trÞ tham sè ®Ó ®a thøc f(x) = Ax + B b»ng ®a thøc 0 12 A  0 B  0  Bíc 1: §a thøc f(x) = Ax + B b»ng ®a thøc 0 <=>   Bíc 2: Gi¶i hÖ nµy t×m ®îc gi¸ trÞ cña tham sè V - C¸c d¹ng to¸n vÒ hÖ ph¬ng tr×nh LÝ thuyÕt chung 1. §Þnh nghÜa: HÖ hai ph¬ng tr×nh bËc nhÊt hai Èn cã d¹ng tæng qu¸t lµ:  ax  by  c (I)  (trong ®ã a, b, c, a’ , b’, c’ cã thÓ chøa tham sè)  a' x  b' y  c ' 2. §Þnh nghÜa nghiÖm, tËp nghiÖm - NghiÖm (x0 ; y0) cña hÖ (I) lµ nghiÖm chung cña hai ph¬ng tr×nh trong hÖ - NÕu hai ph¬ng tr×nh trong hÖ kh«ng cã nghiÖm chung th× hÖ ph¬ng tr×nh v« nghiÖm - Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh lµ t×m tÊt c¶ c¸c nghiÖm (t×m tËp nghiÖm) cña nã. *) §iÒu kiÖn ®Ó hÖ hai ph¬ng tr×nh bËc nhÊt hai Èn cã nghiÖm duy nhÊt, cã v« sè nghiÖm, v« nghiÖm.  ax  by  c (a, b, c, a’, b’, c’ kh¸c 0)  a' x  b' y  c '  a b c + HÖ cã v« sè nghiÖm nÕu   a' b' c ' a b c + HÖ v« nghiÖm nÕu   a' b' c ' a b + HÖ cã mét nghiÖm duy nhÊt nÕu  a' b ' + §iÒu kiÖn cÇn ®Ó hÖ v« nghiÖm hoÆc v« sè nghiÖm lµ ab’ – a’b = 0 3. C¸c ph¬ng ph¸p gi¶i hÖ hai ph¬ng tr×nh bËc nhÊt hai Èn .  ax  by  c   a' x  b' y  c ' a) Ph¬ng ph¸p céng ®¹i sè. *) C¸ch gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh b»ng ph¬ng ph¸p céng ®¹i sè  Bíc1: Nh©n hai vÕ cña mçi ph¬ng tr×nh víi mét sè thÝch hîp (nÕu cÇn) sao cho c¸c hÖ sè cña mét Èn nµo ®ã trong hai ph¬ng tr×nh cña hÖ b»ng nhau hoÆc ®èi nhau.  Bíc 2: ¸p dông quy t¾c céng ®¹i sè ®Ó ®îc hÖ ph¬ng tr×nh míi, trong ®ã cã mét ph¬ng tr×nh mµ hÖ sè cña mét trong hai Èn b»ng 0 (tøc lµ ph¬ng tr×nh mét Èn)  Bíc 3: Gi¶i ph¬ng tr×nh mét Èn võa thu ®îc, råi suy ra nghiÖm cña hÖ ®· cho *) Tæng qu¸t:  ax  by  c (b  b')y  c  c ' + NÕu cã     ax  b' y  c '  ax  b' y  c '  ax  by  c (b  b')y  c  c ' + NÕu cã     ax  b' y  c '  ax  b' y  c '  ax  by  c k.ax  kby  kc (kb  b ')y  k.c  c ' + NÕu cã      k.ax  b' y  c ' k.ax  b' y  c '  ax  by  c b) Ph¬ng ph¸p thÕ. 13 *) C¸ch gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh b»ng ph¬ng ph¸p thÕ  Bíc 1: Dïng quy t¾c thÕ biÕn ®æi hÖ ph¬ng tr×nh ®· cho ®Ó ®îc mét hÖ ph¬ng tr×nh míi, trong ®ã cã mét ph¬ng tr×nh mét Èn  Bíc 2: Gi¶i ph¬ng tr×nh mét Èn võa cã, råi suy ra nghiÖm cña hÖ ®· cho *) Tæng qu¸t: a c  y   x  a c    ax  by  c b b y   x    b b     a' x  b' y  c ' a ' x  b '  a x  c   c '  a' x  b' y  c '  b  b   c) Ph¬ng ph¸p ®å thÞ - VÏ hai ®êng th¼ng biÓu diÔn hai tËp nghiÖm cña hai ph¬ng tr×nh trong hÖ - Dùa vµo ®å thÞ, xÐt vÞ trÝ t¬ng ®èi cña hai ®êng th¼ng +) NÕu hai ®êng th¼ng c¾t nhau th× hÖ cã nghiÖm duy nhÊt, dùa vµo ®å thÞ ®o¸n nhËn nghiÖm duy nhÊt ®ã, sau ®ã thö l¹i vµ kÕt luËn nghiÖm cña hÖ +) NÕu hai ®êng th¼ng song song th× hÖ v« nghiÖm +) NÕu hai ®êng th¼ng trïng nhau th× hÖ cã v« sè nghiÖm Chó ý: Cã thÓ ®Æt Èn phô tríc khi ¸p dông c¸c ph¬ng ph¸p gi¶i hÖ: (¸p dông cho c¸c hÖ ph¬ng tr×nh chøa Èn ë mÉu, díi dÊu c¨n bËc hai.) Ph©n d¹ng bµi tËp chi tiÕt D¹ng 1: Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh kh«ng chøa tham sè D¹ng 2: Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh khi biÕt gi¸ trÞ cña tham sè Ph¬ng ph¸p:  Bíc 1: Thay gi¸ trÞ cña tham sè vµo hÖ ph¬ng tr×nh  Bíc 2: Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh kh«ng chøa tham sè võa thu ®îc. D¹ng 3: Gi¶i vµ biÖn luËn hÖ ph¬ng tr×nh theo tham sè - Dïng ph¬ng ph¸p céng hoÆc thÕ ®Ó t×m x theo tham sè m (hoÆc y theo tham sè m), lµm xuÊt hiÖn ph¬ng tr×nh cã d¹ng : Ax = B (1) (hoÆc Ay = B)  NÕu A = 0 th× ph¬ng tr×nh (1) cã d¹ng 0x = B. +) Khi B = 0 th× ph¬ng tr×nh (1) cã d¹ng 0x = 0  ph¬ng tr×nh cã v« sè nghiÖm => hÖ ph¬ng tr×nh cã v« sè nghiÖm +) Khi B  0 ph¬ng tr×nh (1) v« nghiÖm => hÖ ph¬ng tr×nh v« nghiÖm  NÕu A  0 th× ph¬ng tr×nh (1) cã mét nghiÖm duy nhÊt B A  x B  A => hÖ ph¬ng tr×nh cã nghiÖm duy nhÊt   y  y(m ) D¹ng 4: T×m gi¸ trÞ cña tham sè ®Ó hÖ ph¬ng tr×nh cã nghiÖm duy nhÊt, v« nghiÖm, v« sè nghiÖm. *) §iÒu kiÖn ®Ó hÖ hai ph¬ng tr×nh bËc nhÊt hai Èn cã nghiÖm duy nhÊt, cã v« sè nghiÖm, v« nghiÖm.  ax  by  c (a, b, c, a’, b’, c’ kh¸c 0)  a' x  b' y  c '  a b c   a' b ' c ' a b c + HÖ v« nghiÖm nÕu   a' b' c ' + HÖ cã v« sè nghiÖm nÕu 14 + HÖ cã mét nghiÖm duy nhÊt nÕu a b  a' b' D¹ng 5: T×m gi¸ trÞ tham sè khi biÕt dÊu cña nghiÖm cña hÖ ph¬ng tr×nh D¹ng 6: T×m gi¸ tham sè khi biÕt nghiÖm cña hÖ ph¬ng tr×nh 6.1: T×m mét gi¸ trÞ tham sè khi biÕt nghiÖm cña hÖ ph¬ng tr×nh. (1)  ax  by  c Cho hÖ ph¬ng tr×nh :   ax  by  c  (2)  x  x0 T×m gi¸ trÞ tham sè ®Ó hÖ ph¬ng tr×nh cã nghiÖm   y  y0 C¸ch 1: Thay x = x0; y = y0 lÇn lît vµo (1) vµ gi¶i. Thay x = x0; y = y0 lÇn lît vµo (2) vµ gi¶i. C¸ch 2: Thay x = x0; y = y0 vµo c¶ hai ph¬ng tr×nh vµ gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh chøa Èn lµ tham sè 6.2: T×m hai gi¸ trÞ tham sè khi biÕt nghiÖm cña hÖ ph¬ng tr×nh.  ax  by  c  ax  by  c Cho hÖ ph¬ng tr×nh:   x  x0 cã nghiÖm   y  y0  Bíc 1: Thay x = x0; y = y0 vµo c¶ hai ph¬ng tr×nh cña hÖ ph¬ng tr×nh ta ®îc  ax 0  by 0  c   ax0  by0  c  Bíc 2: Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh chøa Èn lµ tham sè. D¹ng 7: T×m gi¸ trÞ tham sè khi biÕt hÖ thøc liªn hÖ gi÷a x vµ y. (1)  ax  by  c (I)  ax  by  c (2) Cho hÖ ph¬ng tr×nh :  Cã nghiÖm (x; y) tho¶ m·n: px + qy = d (3)  Bíc 1: Tríc hÕt cÇn t×m ®iÒu kiÖn cña tham sè ®Ó hÖ (I) cã nghiÖm duy nhÊt  Bíc 2: Do (x; y) lµ nghiÖm cña hÖ (I) vµ tho¶ m·n (3)  (x; y) lµ nghiÖm cña (1), (2), (3). KÕt hîp 2 ph¬ng tr×nh ®¬n gi¶n nhÊt ®Ó ®îc mét hÖ ph¬ng tr×nh => Gi¶i hÖ t×m nghiÖm thay vµo ph¬ng tr×nh cßn l¹i  Bíc 3: Gi¶i ph¬ng tr×nh chøa Èn lµ tham sè D¹ng 8: T×m gi¸ trÞ tham sè m ®Ó hÖ ph¬ng tr×nh cã nghiÖm duy nhÊt (x 0 ; y0) lµ nh÷ng sè nguyªn  Bíc 1: T×m ®iÒu kiÖn cña tham sè m ®Ó hÖ cã nghiÖm duy nhÊt  Bíc 2: Ph©n tÝch x0 ; y0 díi d¹ng b v�i a, b  Z A(m ) d y0  c  v�i c, d  Z B(m ) b  x  Z   Z  A(m )  � ( b)  0 A(m )  m  ?  d  Z  B(m )  � (d )  y0  Z  B(m )  x0  a  *) §Æc biÖt nÕu : b v�i a, b  Z A(m ) d y0  c  v�i c, d  Z A(m ) x0  a  15 => x0 ,y0  Z  A(m )  � C( b,d )  m  ? D¹ng 9: T×m gi¸ trÞ tham sè ®Ó biÓu thøc liªn hÖ gi÷a x, y lµ P(x,y) = ax2 + bx + c nhËn gi¸ trÞ lín nhÊt, nhá nhÊt. C¸ch 1:  Bíc 1: Tríc hÕt t×m ®iÒu kiÖn cña tham sè ®Ó hÖ ph¬ng tr×nh cã nghiÖm duy nhÊt  Bíc 2: BiÕn ®æi biÓu thøc liªn hÖ gi÷a x vµ y lµ: P(x,y) = kA2(x) + d (d lµ h»ng sè). 2  k < 0  kA (x)  0  kA2(x) + d  d  P(x,y)  d Gi¸ trÞ lín nhÊt cña P(x,y) b»ng d ®¹t ®îc khi A(x) = 0.  k > 0  kA2(x)  0  kA2(x) + d  d  P(x,y)  d Gi¸ trÞ nhá nhÊt cña P(x,y) b»ng d ®¹t ®îc khi A(x) = 0. C¸ch 2: P(x,y) = ax2 + bx + c  ax2 + bx + c – P(x,y) = 0  Bíc 1: TÝnh  hoÆc  ' .  Bíc 2: §Æt ®iÒu kiÖn   0 (  '  0)  Gi¶i bÊt ph¬ng tr×nh chøa Èn P(x,y).  P(x,y)  e  Gi¸ trÞ nhá nhÊt cña P(x,y) b»ng e ®¹t ®îc khi  =' = 0  x  b b ' = . a 2a  P(x,y)  e  Gi¸ trÞ lín nhÊt cña P(x,y) b»ng e ®¹t ®îc khi b b' =  =' = 0  x  2a a D¹ng 10: T×m hÖ thøc liªn hÖ gi÷a x vµ y kh«ng phô thuéc vµo tham sè 1. Ph¬ng ph¸p:  ax  by  c trong ®ã a, b, c, a’, b’, c’ chøa tham sè a ' x  b ' y  c ' Cho hÖ ph¬ng tr×nh:  m. T×m hÖ thøc liªn hÖ gi÷a x vµ y kh«ng phô thuéc vµo tham sè m ? *) C¸ch 1:  Bíc 1: Tõ mét ph¬ng tr×nh cña hÖ ta rót m theo x vµ y lµ m = A(x,y)  Bíc 2: Thay m = A(x,y) vµo ph¬ng tr×nh thø hai cña hÖ ta ®îc hÖ thøc liªn hÖ gi÷a x vµ y kh«ng phô thuéc vµo tham sè m *) C¸ch 2: Sö dông ®èi víi hÖ ph¬ng tr×nh cã tham sè m díi d¹ng bËc nhÊt  ax  by  c  m  A( x, y )   a ' x  b ' y  c '  m  B( x, y )  Bíc 1: Tõ hÖ ph¬ng tr×nh   Bíc 2: Cho A(x,y) = B(x,y). §©y lµ hÖ thøc liªn hÖ gi÷a x vµ y kh«ng phô thuéc vµo tham sè m Lu ý: Ta cÇn rót gän c¸c hÖ thøc sao cho ng¾n gän, ®¬n gi¶n nhÊt D¹ng 11: T×m gi¸ trÞ cña tham sè ®Ó hai hÖ ph¬ng tr×nh t¬ng ®¬ng - Hai hÖ ph¬ng tr×nh ®îc gäi lµ t¬ng ®¬ng nÕu chóng cã cïng mét tËp nghiÖm (tøc lµ mäi nghiÖm cña hÖ nµy ®Òu lµ nghiÖm cña hÖ kia vµ ngîc l¹i) D¹ng 12: Gi¶i hÖ phư¬ng tr×nh theo ph¬ng ph¸p ®Æt Èn phô vµ gi¶i mét sè hÖ ph¬ng tr×nh kh«ng ë d¹ng hÖ hai ph¬ng tr×nh bËc nhÊt hai Èn (hÖ ®Æc biÖt) VI – Ph¬ng tr×nh bËc hai mét Èn PhÇn I: Ph¬ng tr×nh kh«ng chøa tham sè 16 I. §Þnh nghÜa: Ph¬ng tr×nh bËc hai mét Èn (nãi gän lµ ph¬ng tr×nh bËc hai) lµ ph¬ng tr×nh cã d¹ng ax2  bx  c  0 ( a  0) Trong ®ã: x lµ Èn; a, b, c lµ nh÷ng sè cho tríc gäi lµ c¸c hÖ sè II. Ph©n lo¹i. 1. Ph¬ng tr×nh khuyÕt c: ax2 + bx = 0 (a  0) Ph¬ng ph¸p gi¶i: ax2 + bx = 0 (a, b  0)  x(ax + b) = 0  x  0  x  b  a b a 2. Ph¬ng tr×nh khuyÕt b: ax2 + c = 0 (a, c  0) Ph¬ng ph¸p gi¶i: ax2 + c = 0 (a  0) c  x2  a +) c NÕu < 0  Ph¬ng tr×nh v« nghiÖm. a +) c NÕu > 0  Ph¬ng tr×nh cã hai nghiÖm ph©n biÖt: a Ph¬ng tr×nh cã hai nghiÖm x1 = 0; x2 = x1  c ; c x2   a a 3. Ph¬ng tr×nh bËc hai ®Çy ®ñ: ax2 + bx + c = 0 (a , b, c  0) *) C«ng thøc nghiÖm:  = b2 - 4ac +)  < 0  Ph¬ng tr×nh v« nghiÖm +)  > 0  ph¬ng tr×nh cã hai nghiÖm ph©n biÖt: x1 = b   ; x2 = b   2a 2a +)  = 0  Ph¬ng tr×nh cã nghiÖm kÐp: x1 = x2 = b 2a * ) C«ng thøc nghiÖm thu gän NÕu b = 2b’ (b’ = b ) ta cã : ’ = b’2 - ac 2 + NÕu ’ > 0  ph¬ng tr×nh cã hai nghiÖm ph©n biÖt lµ : x1  b '  ' b '  ' ; x2  a a + NÕu ’ = 0  ph¬ng tr×nh cã nghiÖm kÐp x1 = x2 = b ' a + NÕu ’ < 0  ph¬ng tr×nh v« nghiÖm PhÇn II – C¸c d¹ng ph¬ng tr×nh chøa tham sè D¹ng 1: Gi¶i ph¬ng tr×nh khi biÕt gi¸ trÞ cña tham sè Thay gi¸ trÞ cña tham sè vµo ph¬ng tr×nh vµ gi¶i ph¬ng tr×nh D¹ng 2: Gi¶i vµ biÖn ph¬ng tr×nh theo tham sè Tæng qu¸t:  Víi a = 0: Ph¬ng tr×nh trë thµnh ph¬ng tr×nh bËc nhÊt bx + c = 0. + NÕu b  0 th× ph¬ng tr×nh cã nghiÖm x = c b 17 + NÕu b = 0 vµ c  0 th× ph¬ng tr×nh v« nghiÖm. + NÕu b = 0 vµ c = 0 th× ph¬ng tr×nh cã v« sè nghiÖm.  Víi a  0 ph¬ng tr×nh trë thµnh ph¬ng tr×nh bËc hai cã biÖt sè:  = b2 – 4ac ( hay  ’ = b’2 – ac) + NÕu  < 0 (  ’ < 0) th× ph¬ng tr×nh v« nghiÖm. + NÕu  = 0 (  ’ = 0) th× ph¬ng tr×nh cã nghiÖm kÐp : x1 = x2 = - b =  b ' 2a a + NÕu  > 0 (  ’ > 0) th× ph¬ng tr×nh cã hai nghiÖm ph©n biÖt: x1 = b    b'  ' ; x2 = b    b'  ' 2a a 2a a D¹ng 3: T×m ®iÒu kiÖn cña tham sè ®Ó ph¬ng tr×nh cã nghiÖm - XÐt hai trêng hîp cña hÖ sè a:  Trêng hîp 1: a = 0, ta t×m ®îc mét vµi gi¸ trÞ cña m, sau ®ã thay trùc tiÕp vµo ph¬ng tr×nh råi kÕt luËn víi nh÷ng gi¸ trÞ nµo cña m th× ph¬ng tr×nh cã nghiÖm  Trêng hîp 2: a ≠ 0, ph¬ng tr×nh bËc hai mét Èn cã nghiÖm <=>   0   '  0 D¹ng 4: T×m ®iÒu kiÖn cña tham sè ®Ó ph¬ng tr×nh cã hai nghiÖm ph©n biÖt Ph¬ng tr×nh bËc hai mét Èn cã hai nghiÖm ph©n biÖt  a 0 <=>     0(  '  0) D¹ng 5: T×m ®iÒu kiÖn cña tham sè ®Ó ph¬ng tr×nh cã nghiÖm kÐp  a 0 Ph¬ng tr×nh bËc hai mét Èn cã nghiÖm kÐp <=>     0(  '  0) D¹ng 6: T×m ®iÒu kiÖn cña tham sè ®Ó ph¬ng tr×nh v« nghiÖm - XÐt hai trêng hîp cña hÖ sè a:  Trêng hîp 1: a = 0, ta t×m ®îc mét vµi gi¸ trÞ cña m, sau ®ã thay trùc tiÕp vµo ph¬ng tr×nh råi kÕt luËn víi nh÷ng gi¸ trÞ nµo cña m th× ph¬ng tr×nh v« nghiÖm  Trêng hîp 2: a ≠ 0, ph¬ng tr×nh bËc hai mét Èn v« nghiÖm <=>   0   '  0  D¹ng 7: Chøng minh ph¬ng tr×nh lu«n cã hai nghiÖm ph©n biÖt §Ó chøng minh ph¬ng tr×nh lu«n lu«n cã hai nghiÖm ph©n biÖt: a 0  C¸ch 1: Chøng minh:   ac  0 a  0  C¸ch 2: Chøng minh:    0 Chó ý: Cho tam thøc bËc hai  = am2  bm  c  a  0 2  m  b  4ac  0 §Ó chøng minh   0, m ta cÇn chøng minh  D¹ng 8: T×m ®iÒu kiÖn cña m ®Ó ph¬ng tr×nh cã hai nghiÖm cïng dÊu, tr¸i dÊu, cã hai nghiÖm d¬ng, cã hai nghiÖm ©m, cã hai nghiÖm d¬ng ph©n biÖt, cã hai nghiÖm ©m ph©n biÖt, cã hai nghiÖm lµ hai sè ®èi nhau, cã hai nghiÖm lµ hai sè nghÞch ®¶o cña nhau 18 Cho ph¬ng tr×nh ax2  bx  c  0 ; trong ®ã a, b, c chøa tham sè S  x  x   b 1 2  a Theo ®Þnh lÝ Vi - Ðt, ta cã :   P  x1 x2  c a  a  0 a 0   a) Ph¬ng tr×nh cã hai nghiÖm cïng dÊu <=>    0 hoÆc    0 P  0  ac  0   a  0 a 0 b) Ph¬ng tr×nh cã hai nghiÖm tr¸i dÊu <=>  hoÆc  P  0  ac  0 a  0   0  c) Ph¬ng tr×nh cã hai nghiÖm d¬ng <=>  P  0  S  0 a  0   0  d) Ph¬ng tr×nh cã hai nghiÖm ©m <=>  P  0  S  0 a  0   0  e) Ph¬ng tr×nh cã hai nghiÖm d¬ng ph©n biÖt <=>  P  0  S  0 a  0   0  f) Ph¬ng tr×nh cã hai nghiÖm ©m ph©n biÖt <=>  P  0  S  0 g) Ph¬ng tr×nh cã hai nghiÖm lµ hai sè ®èi nhau   a 0  <=>    0  b 0  S  x1  x2   a  h) Ph¬ng tr×nh cã 2 nghiÖm lµ hai sè nghÞch ®¶o cña nhau  a 0  <=>    0  c 1  P  x1 x2  a  D¹ng 9: TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc liªn hÖ gi÷a hai nghiÖm 19  Bíc 1: T×m ®iÒu kiÖn ®Ó ph¬ng tr×nh cã nghiÖm.  Bíc 2: TÝnh x1 + x1 = b c vµ x1.x1 = a a  Bíc 3: BiÓu thÞ ®îc c¸c biÓu thøc theo x1 + x1 vµ x1.x1 ; sau ®ã thay gi¸ trÞ cña x1 + x1 vµ x1.x1 vµo ®Ó tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc. Chó ý: a2  b2  (a  b)2  2ab a3  b3  (a  b)3  3ab(a  b) (a  b)2  (a  b)2  4ab ( a  b)2  (a  b)  2 a.b a4  b4  (a2  b2 )2  2a2b2 (a,b  0) a3  b3  a a  b b  ( a  b)(a  ab  b) (a,b  0) D¹ng 10: T×m ®iÒu kiÖn cña m ®Ó ph¬ng tr×nh cã hai nghiÖm x1, x2 tháa m·n mét trong c¸c ®iÒu kiÖn sau: 1  1 n a)  x1   x2   b) c) x12  x22  k d) x13  x23  t , x1 x2 .... ...............  Bíc 1: T×m ®iÒu kiÖn cña tham sè ®Ó ph¬ng tr×nh cã hai nghiÖm x1, x2. Gi¶i a  0 hÖ §K:  => m = ?   0 S  x  x   b 1 2  a  Bíc 2: Theo hÖ thøc Vi – Ðt, ta cã:   P  x1 x2  c a   Bíc 3: BiÕn ®æi ®iÒu kiÖn cña ®Ò bµi (lµ mét ®¼ng thøc hoÆc bÊt ®¼ng thøc) ®Ó cã tæng vµ tÝch hai nghiÖm, sau ®ã thay tæng vµ tÝch hai nghiÖm cã ®îc ë bíc 2 vµo ®iÒu kiÖn võa biÕn ®æi; tõ ®ã gi¶i ph¬ng tr×nh hoÆc bÊt ph¬ng tr×nh víi biÕn lµ tham sè ®Ó t×m gi¸ trÞ cña tham sè. TiÕp theo kiÓm tra xem c¸c gi¸ trÞ tham sè t×m ®îc cã tháa m·n hÖ ®iÒu kiÖn ë bíc 1 hay kh«ng ? HoÆc cã bµi to¸n ta kÕt hîp ®iÒu kiÖn cña ®Ò bµi víi mét hÖ thøc Vi - Ðt ®Ó t×m hai nghiÖm x1, x2 (gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh víi hai Èn lµ x1, x2); sau ®ã ta thay x1, x2 vµo hÖ thøc Vi – Ðt cßn l¹i ®Ó t×m tham sè. D¹ng 11: T×m ®iÒu kiÖn ®Ó ph¬ng tr×nh cã mét nghiÖm x = x1. T×m nghiÖm cßn l¹i  Bíc 1: Thay x = x1 vµo ph¬ng tr×nh, ta cã: ax12  bx1  c  0  m  ?  Bíc 2: §Ó t×m nghiÖm cßn l¹i x2 ta thùc hiÖn theo hai c¸ch: C¸ch 1: Thay gi¸ trÞ cña m vµo ph¬ng tr×nh ban ®Çu. Tõ ®ã cã ph¬ng tr×nh bËc hai vµ gi¶i ph¬ng tr×nh nµy ta t×m ®îc x2 C¸ch 2: TÝnh x2 nhê ®Þnh lÝ Vi - Ðt: x2  S  x1 ho�c x2 = P : x1 D¹ng 12: T×m ph¬ng tr×nh bËc hai khi biÕt tríc hai nghiÖm sè  Trêng hîp 1: Cho tõng nghiÖm x1, x2 . Ta cã ph¬ng tr×nh víi Èn x lµ : ( x  x1 )  x  x2   0  x2  ( x1  x2 ) x  x1 x2  0 20
- Xem thêm -