Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Tiểu học Skkn một số biện pháp bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên...

Tài liệu Skkn một số biện pháp bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên mầm non.

.DOC
25
11
126

Mô tả:

Một số biện pháp bôi dươnn nnnn ca huyên môn nnhiêp̣ vu ha niáa viên mâm nan MỤC LỤC STT I 1 2 3 4 5 6 II 1 2 3 4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6 III 1. 2. IV NỘI DUNG Đặt vấn đề Lý do chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Đối tượng khảo sát thực nghiệm Phương pháp nghiên cứu Phạm vi và thời gian nghiên cứu Những biện pháp đổi mới để giải quyết vấn đề Cơ sở lý luận Khảo sát thực trạng Số liệu điều tra trước khi thực hiện đề tài Những biện pháp thực hiện ( Biện pháp chính) Những biện pháp thực hiện ( Biện pháp từng phần) Biê ̣n pháp 11: Đôn đốc và tạo điều kiê ̣n cho giáo viên bôi dưỡng về tin học cơ bản Biện pháp 21: Bôi dưỡng giáo viên thông qua duyệt kế hoạch hoạt đô ̣ng hàng ngày cca giáo viên. Biện pháp 31: Bôi dưỡng giáo viên thông qua tổ chức các chuyên đề Biện pháp 41: Bôi dưỡng giáo viên thông qua các buổi sinh hoạt tổ chuyên môn Biện pháp 51: Bôi dưỡng giáo viên thông qua tổ chức nghiêm túc và hiệu quả các hội thi cca cô và cca trẻ Biện pháp 61: Tăng cường kiểm tra đánh giá giáo viên Kết quả thực hiện Kết luận và khuyến nghị Kết luận Khuyến nghị Tài liệu tham khảo TRANG 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 5 6 6 6 7 8 11 13 20 20 22 22 22 24 ĐỀ TÀI ŚNG KÍNN KING NGG IṆM “Một số biện pháp bôi dơng nnng ao huyyn môn nghiyp̣ vu ho giáo viyn mâm nonn” I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1/24 Một số biện pháp bôi dươnn nnnn ca huyên môn nnhiêp̣ vu ha niáa viên mâm nan 1. Lý o họn đề tài: Sinh thời Bác Hô kính yêu cca chúng ta luôn coi trọng sự nghiê ̣p giáo dục và đào tạo. Người luôn dành sự quan tâmm đă ̣c biê ̣t tới đô ̣i ng̃ giáo viên và những người làm công tác giáo dục. “ Nhiê ̣m vụ giáo dục là rât quan trọng và vẻ vangϮ vì nếu không có thây giáo thì không có giáo dục”. Câmu nói đó cca người đa khăng định đô ̣i ng̃ giáo viên luôn giữ mô ̣t vị tríϮ vai tro vô cung quan trọngϮ họ là người quyết định thành công công cuô ̣c xâmy dựng và đổi mới nền giáo dục và là nhâmn tố quyết định chât lượng giáo dục. Có thể nóiϮ đô ̣i ng̃ giáo viên nói chung và giáo viên mầm non nói riêng là lực lượng cốt cán biến các mục tiêu giáo dục thành hiê ̣n thựcϮ đô ̣i ng̃ này giữ vai tro quan trọng quyết định chât lượng và hiê ̣u quả giáo dục. Bởi vâm ̣y phải nhanh chóng bôi dưỡng đô ̣i ng̃ giáo viên gioi về chuyên mônϮ vững vàng về nghiê ̣p vụ tay nghềϮ có phâm chât đạo đức tốt mới đáp ứng kịp thời với định hướng đổi mới căn bản và toàn diê ̣n nền giáo dục. Là mô ̣t phó hiê ̣u trưởng phụ trách chuyên môn cca nhà trường đến năm học 2017Ϯ 2018 là năm học thứ ba. Qua khảo sát hai năm học1: 2015Ϯ 2016 và năm học 2016Ϯ 2017 tôi nhâm ̣n thây đô ̣i ng̃ giáo viên trong nhà trường con nhiều lô hổng về chuyên môn nghiê ̣p vụ và viê ̣c ứng dụng công nghê ̣ thông tin trong giảng dạy c̃ng như thiết kế giáo án điê ̣n tư con hạn chế. Là mô ̣t phó hiê ̣u trưởng phụ trách chuyên môn với mong muốn chât lượng giáo dục cca nhà trường ngày càng phát triển hơnϮ đô ̣i ng̃ giáo viên được nâmng cao hơn về chuyên môn nghiê ̣p vụ̣ vững vàng về k̀ năng sư phạm và ứng dụng công nghê ̣ thông tin trong giảng dạy mô ̣t cách hợp lý và đạt kết quả tốt hơn thì tôi nhâm ̣n thức được công tác bôi dưỡng cho đô ̣i ng̃ giáo viên trong trường mầm non là vô cung cần thiết và câp bách. Nếu làm tốt công tác này se giúp môi giáo viên luôn có ý thức vai tro “ Cô giáoϮ me hiền” cca trẻϮ có ý thức học tâm ̣p tu dưỡng đạo đức nhà giáoϮ giao tiếp ứng xư đúng mựcϮ gương mẫu trong mọi hành vi và nhât là năm vững phương pháp tổ chức các hoạt đô ̣ng chăm sóc giáo dục trẻ. Biết lựa chọn hình thức tổ chức các hoạt đô ̣ng linh hoạtϮ sáng tạoϮ mạnh dạn tự tin khi lên lớp. Luôn tự ren luyê ̣n để nâmng cao trình đô ̣ chuyên môn. Nếu trình đô ̣ chuyên môn nghiê ̣p vụ cca giáo viên mầm non ngày càng được nâmng cao thì chât lượng giáo dục trong nhà trường ngày càng tốt hơnϮ se tạo được niềm tin đối với phụ huynh và được xa hô ̣i tôn trọng. Chính vì lý do trên mà tôi đa chọn đề tài “ Mô ̣t số biê ̣n pháp bôi dưỡng nâmng cao chuyên môn nghiê ̣p vụ cho giáo viên mầm non” để nghiên cứu và tìm các giải pháp thực hiê ̣n. 2. Mu đí h nghiyn ứu ủa sáng kiến kinh nghiệm. 2/24 Một số biện pháp bôi dươnn nnnn ca huyên môn nnhiêp̣ vu ha niáa viên mâm nan Bản thâmn tôi chọn đề tài này để nghiên cứu nh̀m mục đích tìm ra những biê ̣n pháp bôi dưỡng cần thiếtϮ thích hợp và khả thi để bôi dưỡng chuyên môn cho đô ̣i ng̃ giáo viên trong nhà trường nh̀m nâmng cao chât lượng giáo dục cca nhà trường ngày càng phát triển hơnϮ đô ̣i ng̃ giáo viên được nâmng cao hơn về chuyên môn nghiê ̣p vụ̣ vững vàng về k̀ năng sư phạm. Tự biết thiết kế bài giảng điê ̣n tư phục vụ cho viê ̣c giảng dạy cca mìnhϮ ứng dụng công nghê ̣ thông tin trong các hoạt đô ̣ng mô ̣t cách hợp lý và đạt kết quả tốt. Năm vững phương pháp tổ chức các hoạt đô ̣ng chăm sóc giáo dục trẻ. Biết lựa chọn hình thức tổ chức các hoạt đô ̣ng mô ̣t cách linh hoạtϮ sáng tạoϮ mạnh dạn tự tin khi lên lớp.Đông thời phát triển năng lực tự họcϮ tự bôi dưỡng cca giáo viênϮ phát triển năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu cca chuân nghề nghiê ̣p giáo viên mầm non. Từ đó nâmng cao năng lực chuyên mônϮ nghiê ̣p vụ cho giáo viên trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ tại nhà trường. 3. Đối tdợng nghiyn ứu. Một số biện pháp bôi dưỡng nâmng cao chuyên môn nghiê ̣p vụ cho giáo viên mầm non. 4. Đối tdợng khảo sát, thự nghiệm. Giáo viên ở trường mầm non nơi tôi công tác. 5. Phdơng pháp nghiyn ứu. Ϯ Phương pháp đàm thoại. Ϯ Phương pháp quan sát. Ϯ Phương pháp thực hành. Ϯ Phương pháp kiểm tra đánh giá. Ϯ Phương pháp động viên khuyến khích. 6. Pham vi và thời gian nghiyn ứu: Ϯ Đề tài được thực hiê ̣n tại trường mầm non nơi tôi công tác. Ϯ Đề tài được thực hiện từ tháng 9 năm 2017 đến tháng 5 năm 2018 và áp dụng thực hiện cho những năm tiếp theo. II: NG ỮNG BIỆN PG ́P ĐỔI MỚI ĐỂ GIẢI QUÝNT VẤN ĐỀ 1. Cơ sơ lý lun ̣n: 3/24 Một số biện pháp bôi dươnn nnnn ca huyên môn nnhiêp̣ vu ha niáa viên mâm nan Căn cứ vào thông tư số1: 36/2011/TTϮBGDĐT ngày 17/8/2011 cca Bô ̣ Giáo dục và Đào tạo về viê ̣c ban hành chương trình bôi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non. Căn cứ Thông tư số1: 26/TTϮBGDĐT ngày 10/7/2012 cca Bô ̣ Giáo dục và Đào tạo về viê ̣c ban hành quy chế bôi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm nonϮ phổ thông và giáo dục thường xuyên. Thực hiê ̣n kế hoạch số1: 21/KHϮMN……. ngày 18/9/2017 kế hoạch bôi dưỡng nâmng cao trình đô ̣ chuyên môn nghiê ̣p vụ cho cán bô ̣ quản lý và giáo viên năm học 2017Ϯ 2018. Với mục đích nâmng cao phâm chât chính trịϮ đạo đức lối sống̣ nâmng cao tinh thâmn trách nhiê ̣m và lương tâmm nghề nghiê ̣p đối với giáo viên mầm non. Nâmng cao năng lực chuyên mônϮ nghiê ̣p vụ cho giáo viên trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ tại nhà trường. 2. Khảo sát thự ttrang: * Đặ điểm tình hình nhà ttrdờng: Trường mầm non nơi tôi công tác được thành lập từ tháng 8 năm 2015. Năm học 2017Ϯ 2018 nhà trường có 2 điểm trườngϮ 10 lớp học với 274 học sinh. Tổng số cán bộϮ giáo viênϮ nhâmn viên1: 34 đông chí Ϯ BGH1: 03 ( Biên chế1: 03) Ϯ Giáo viên1: 21 ( Biên chế1: 20̣ Hợp đông1: 01) + trình độ chuyên môn đạt chuân1: 21/21 đạt 100% + trình độ chuyên môn trên chuân1: 13/21 đạt 61Ϯ9% Ϯ Nhâmn viên1: 10 ( Biên chế 01̣ Hợp đông 09) Độ tuổi cán bộϮ giáo viênϮ nhâmn viên1: Ϯ Dưới 301: 20 đông chí Ϯ Từ 30 đến 401: 11 đông chí Ϯ Từ 41 đến 501: 02 đông chí Ϯ Trên 50 1: 01 đông chí. * Thuận lợi: Ϯ Nhà trường luôn nhận được sự quan tâmm cca các câp lanh đạoϮ sự chỉ đạo sát sao về chuyên môn cca Phong Giáo dục và Đào tạo Ba Vì. Ϯ Về cơ sở vật chât1: Nhà trường có khuôn viên khang trang sạch seϮ có đc đô dung thiết bịϮ đô chơi tối thiểu theo quy định. Ϯ Ban giám hiê ̣u luôn quan tâmm tạo điều kiê ̣n thuâm ̣n lợi cho giáo viên trong công tác giảng dạy và các hoạt đô ̣ng tự họcϮ tự bôi dưỡng nâmng cao phâm chât chính trịϮ chuyên môn nghiê ̣p vụ. Ϯ Đô ̣i ng̃ giáo viên1: 100% đô ̣i ng̃ giáo viên có trình đô ̣ chuân và trên chuânϮ có kiến thức về chăm sóc giáo dục trẻ trong trường mầm nonϮ đa số là 4/24 Một số biện pháp bôi dươnn nnnn ca huyên môn nnhiêp̣ vu ha niáa viên mâm nan giáo viên trẻ nhiê ̣t tìnhϮ có tinh thần học tâm ̣pϮ tích cực tự học tự ren để nâmng cao trình đô ̣ chuyên môn nghiê ̣p vụ có trách nhiê ̣m với công viê ̣c. Ϯ 100% giáo viên có máy tính phục vụ cho viê ̣c ứng dụng công nghê ̣ thông tin trong giảng dạy. * Khó khăn: Ϯ Đô ̣i ng̃ giáo viên trẻ trong đô ̣ tuổi thai sản và nuôi con nho nhiều nên không có nhiều thời gian học tâm ̣p và nghiên cứu tài liê ̣u. Ϯ Trong nhà trường đô ̣i ng̃ giáo viên tại địa phương ít chc yếu là giáo viên các xa khác. Nhiều giáo viên nhà ở xa trường mà lương con thâp lại không có thu nhâm ̣p thêm nên c̃ng có phần ảnh hưởng đến tinh thần học tâm ̣p bôi dưỡng chuyên môn. Ϯ Do đă ̣c thu cca ngành học mầm nonϮ thời gian giáo viên trên lớp trong mô ̣t ngày quá nhiều (từ sáng đến chiều) nên thời gian nghiên cứu và tìm hiểu tài liê ̣u cho công tác bôi dưỡng thường xuyên ít. Ϯ Đầu năm học đa số giáo viên chưa có trình đô ̣ tin học cơ bản. Vì vâm ̣y số lượng giáo viên chưa biết tự thiết kế bài giảng điê ̣n tư con nhiều nên viê ̣c ứng dụng công nghê ̣ thông tin trong giảng dạy con hạn chế. 3. Số liệu điều ttra ttrdớ khi thự hiện đề tài. Trong đầu năm học 2017Ϯ 2018 tôi tiến hành khảo sát mô ̣t số hoạt đô ̣ng giáo dục cca giáo viên qua viê ̣c thăm lớp dự giờ tôi đa tổng hợp được kết quả như sau1: Bảng 1: Ứng ung ông nghy ̣ thông tin ttrong giảng ay. Tổng số hoạt đô ̣ng 21 Hoạt đô ̣ng có UDCNTT Số hoạt đô ̣ng % 7 33Ϯ3 Hoạt đô ̣ng không UDCNTT Số hoạt đô ̣ng % 14 66Ϯ7 Bảng 2: Xếp loai hoat đô ̣ng Tổng số hoat đô ̣ng 21 Tốt Số hoat đô ̣ng 5 Khá % 25,8 Số hoat đô ̣ng 13 % 61,9 Đat yyu âu Số hoat % đô ̣ng 3 14,3 Yếu Số hoat đô ̣ng 0 % 0 4. Những biện pháp thự hiện ( Biện pháp hính) Căn cứ vào tình hình thực tế về chuyên môn nghiê ̣p vụ cca đô ̣i ng̃ giáo viên trong nhà trườngϮ căn cứ vào nô ̣i dung cơ bản cca công tác bôi dưỡng 5/24 Một số biện pháp bôi dươnn nnnn ca huyên môn nnhiêp̣ vu ha niáa viên mâm nan chuyên môn. Dựa vào những yêu cầu câp thiết cca chương trình giáo dục mầm non mới hiê ̣n nay. Tôi đa lựa chọn mô ̣t số biê ̣n pháp sau để bôi dưỡng nâmng cao chuyên môn nghiê ̣p vụ cho giáo viên trong trường. * Biyṇ pháp 1: Đôn đốc và tạo điều kiê ̣n cho giáo viên bôi dưỡng về tin học cơ bản. * Biện pháp 21: Bôi dưỡng giáo viên thông qua duyê ̣t kế hoạch hàng tuần. * Biện pháp 3: Bôi dưỡng giáo viên thông qua tổ chức các chuyên đề. * Biện pháp 4: Bôi dưỡng giáo viên thông qua các buổi sinh hoạt tổ chuyên môn. * Biện pháp 5: Bôi dưỡng đô ̣i ng̃ giáo viên thông qua tổ chức nghiêm túc và hiê ̣u quả các hô ̣i thi cca cô c̃ng như cca trẻ. * Biện pháp 6: Tăng cường kiểm tra, đánh giá đô ̣i ng̃ giáo viên. 5. Những biện pháp thự hiện ( Biyṇ pháp tưng phân) 5.1. Biyṇ pháp 1: Đôn đố và tao điều kiyṇ ho giáo viyn bôi dơng về tin họ ơ bản. Đối với giáo viên mầm non để đảm bảo chuân chức danh nghề nghiê ̣pϮ theo thông tư liên tịch 20/2015/TTLTϮBGDĐTϮBNV yêu cầu phải có trình đô ̣ tin học cơ bản. Và trong thực tế muốn chuyên môn nghiê ̣p vụ cca mình ngày được nâmng cao hơn thì có trình đô ̣ tin học cơ bản là rât cần thiết. Khi có trình đô ̣ tin học cơ bản thì giáo viên có thể có khả năng khai thác và sư dụng công nghê ̣ thông tin có hiê ̣u quả. Giáo viên se biết thiết kế giáo án điên tư và tăng cường ứng dụng công nghê ̣ thông tin trong xâmy dựng kế hoạch hàng ngày. Nhâm ̣n thức điều đó tôi đa đôn đốc giáo viên đăng ký đi học lớp bôi dưỡng về tin học cơ bản. Trong quá trình học nhà trường luôn tạo điều kiê ̣n về thời gian cho các giáo viên học tâm ̣p. Bên cạnh đó nhà trường con tạo điều kiê ̣n cho các giáo viên học hoi lẫn nhau qua các buổi sinh hoạt chuyên môn. Người biết dạy cho những người chưa biếtϮ người biết nhiều dạy cho những người biết ít. Và nhât là cư giáo viên cốt cán có trình đô ̣ tin học tốt bôi dưỡng thêm cho giáo viên về k̀ năng soạn thảo văn bảnϮ thiết kế bài giảng điển tư trên phần mềm PowerPointϮ bài giảng Elearning… Kết quả đạt được trong năm học vừa qua nhà trường đa có 19/21 giáo viên có trình đô ̣ tin học cơ bản. 100% giáo viên ứng dụng công nghê ̣ thông tin trong xâmy dựng kế hoạch hàng ngày. 66Ϯ7% giáo viên đa biết tự thiết kế bài giảng điê ̣n tư trên phần mềm PowerPoint. Số hoạt đô ̣ng giáo dục có ứng dụng công nghê ̣ thông tin ngày mô ̣t tăng cao và có chât lượng hơn. 6/24 Một số biện pháp bôi dươnn nnnn ca huyên môn nnhiêp̣ vu ha niáa viên mâm nan 5.2. Biện pháp 21: Bôi dơng giáo viyn thông qua uyyṭ kế hoa h hoat đô ̣ng hàng ngày ủa giáo viyn. Thực hiê ̣n đúng nô ̣i quy cca nhà trường đầu năm học đa xâmy dựng. Môi giáo viên trước khi lên lớp phải xâmy dựng kế hoạch từng hoạt đô ̣ng. Giáo viên phải xâmy dựng hoạt đô ̣ng đó trước 1 tuần và phải được hiê ̣u phó phụ trách chuyên môn ký duyê ̣t. Để có được mô ̣t kế hoạch hoạt đô ̣ng có chât lượng thì người xâmy dựng kế hoạch phải xác định được mục đíchϮ yêu cầu ( Kiến thứcϮ k̀ năngϮ thái đô ̣) cca từng đề tài từ đó tìm ra phương pháp thực hiê ̣n đề tài đó cho phu hợp c̃ng như tìm ra các hình thức tổ chức hayϮ cuốn hút trẻ. Biết sáng tạo hợp lý và thường xuyên đổi mới hình thức tổ chứcϮ nhât là áp dụng theo hình thức giáo dục “ Lây trẻ làm trung tâmm”. Vì vâm ̣y hàng tuần tôi luôn dành mô ̣t ngày trong tuần để xem và duyê ̣t kế hoạch cho từng giáo viên. Từ đó tôi hiểu ro giáo viên cca mìnhϮ xác định được năng lực sở trường trong từng hoạt đô ̣ng cca từng giáo viên. Tôi con xác định được hoạt đô ̣ng nào con hạn chế hay yếu kém về k̀ năng thiết kế bài giảngϮ k̀ xảo phương pháp hay năng lực tổ chức các hoạt đô ̣ng giáo dục và tìm hiểu ro nguyên nhâmn cụ thể. Ví dụ1: Ϯ Giáo viên chưa biết phương pháp xâmy dựng kế hoạch hoạt đô ̣ng ( thường là giáo viên mới vào ngành) Ϯ Chưa xác định được mục đíchϮ yêu cầu ( kiến thứcϮ k̀ năngϮ thái đô ̣) cca hoạt đô ̣ng. Ϯ Phương pháp đề ra trong bài soạn chưa chính xác chưa hợp lý. Ϯ Hình thức tổ chức chưa phu hợpϮ chưa đổi mớiϮ chưa cuốn hút trẻ. Khi tôi đa hiểu ro được giáo viên cca mình có năng lực sở trường ở hoạt đô ̣ng nào tôi đô ̣ng viên khuyến khích giáo viên phát huy tích cực hoạt đô ̣ng đó. Con yếu kém về mă ̣t nào tôi bôi dưỡngϮ uốn năn kịp thời trong từng bài soạn cca từng giáo viên. Đông thời phâmn công cho tổ chuyên môn kem că ̣p. Và tôi tổ chức soạn giáo án mẫu nhâm ̣n xétϮ đánh giá k̀ càngϮ có xếp loại để giáo viên học tâm ̣p. Qua duyê ̣t kế hoạch hàng tuần tôi biết hoạt đô ̣ng nào có thể xâmy dựng giáo án điê ̣n tư trên phần mềm PowerPoint mà giáo viên chưa ứng dụng thì tôi đô ̣ng viên giáo viên cca mình ứng dụng công nghê ̣ thông tin ở các hoạt đô ̣ng đó. Khi đàm thoại với giáo viên về xâmy dưng giáo án điê ̣n tư giáo viên chưa hiểu phần nàoϮ chưa làm được phần nào tôi giải thích và hướng dẫn giáo viên kịp thời để giáo viên hiểu và biết cách xâmy dựng giáo án điê ̣n tư để ứng dụng công nghê ̣ thông tin vào hoạt đô ̣ng học mô ̣t cách tích cực hơn. Tôi nhâm ̣n thây bôi dưỡng cho giáo viên thông qua duyê ̣t kế hoạch hoạt đô ̣ng hàng ngày là rât cần thiết. Vì khi kế hoạchϮ bài soạn đa được ký duyê ̣t thì 7/24 Một số biện pháp bôi dươnn nnnn ca huyên môn nnhiêp̣ vu ha niáa viên mâm nan tức là kế hoạchϮ bài giảng đó đa có chât lượng. Giáo viên đó tự tin khi lên lớpϮ các hoạt đô ̣ng được giáo viên tổ chức có chât lượng hơnϮ linh hoạt hơn. 5.3. Biyṇ pháp 3: Bôi dơng giáo viyn thông qua tổ hứ á huyyn đề. Các hoạt đô ̣ng với đề tài cụ thể se giúp giáo viên nâmng cao tay nghềϮ chuyên môn nghiê ̣p vụ. Nhâm ̣n thức được vân đề nàyϮ tôi thường xuyên tổ chức các hoạt đô ̣ng mẫu như tổ chức lại các chuyên đề cca Phong Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Ngoài ra qua duyê ̣t kế hoạch và thăm lớp dự giờ tôi biết được giáo viên trong trường con yếu về hoạt đô ̣ng cca linh vực nào thì tôi chỉ đạo tổ chuyên môn xâmy dựng các hoạt đô ̣ng mẫu về linh vực đó để cho giáo viên dự giờϮ học tâm ̣p và rút kinh nghiê ̣m. Khi tổ chức chuyên đề cho giáo viên kiến tâm ̣p tôi thực hiê ̣n theo các bước sau1: Ϯ Trước tiên tôi phải xâmy dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiê ̣n chuyên đề và tôi lựa chọn giáo viên cốt cán vững vàng về chuyên mônϮ có kinh nghiê ̣m trong giảng dạy để triển khai chuyên đề. Ϯ Trên cơ sở phâmn công giáo viên thực hiê ̣n chuyên đề giáo viên đó phải xâmy dựng giáo án và đưa giáo án cho Ban Giám Hiê ̣u duyê ̣t và bổ sung vào giáo ánϮ đề ra mô ̣t số tình huống sư phạm các thể xảy ra giúp giáo viên cách xư lý tình huống tốt nhâtϮ lông ghép nô ̣i dung tích hợp hiê ̣u quả. Ϯ Chỉ đạo chuân bị đô dung chu đáo ( có tâm ̣p thể giáo viên phụ giúp) Ϯ Dạy thư để Ban Giám Hiê ̣u dựϮ đóng góp ý kiến và chỉnh sưa. Ϯ Tổ chức dạy cho tâm ̣p thể giáo viên dự. Sau khi dự giờ tôi tổ chức cho tâm ̣p thể giáo viên họp rút kinh nghiê ̣m chuyên đề. Nhâm ̣n xét những ưu điểm c̃ng như mă ̣t tôn tại cca tiết dạy. Chính viê ̣c nhâm ̣n xét cca môi cá nhâmn giáo viên cho tiết dạy cca đông nghiê ̣p mình đa giúp họ học tâm ̣p được ở đông nghiê ̣p những cái tốt và hạn chế những tôn tại mà đông nghiê ̣p minh măc phải để áp dụng vào thực tế dạy trẻ cca mình hàng ngày 8/24 Một số biện pháp bôi dươnn nnnn ca huyên môn nnhiêp̣ vu ha niáa viên mâm nan Ảnh Cô niáa: Nnuyễn Tḥ Khánh triên hci huyên ̀ ṭi ớp 3 Tuôi C1 Ảnh Cô niáa: Bùi Diêụ hinh triên hci huyên ̀ ṭi ớp 4 tuôi BB 9/24 Một số biện pháp bôi dươnn nnnn ca huyên môn nnhiêp̣ vu ha niáa viên mâm nan Ảnh Cô niáa Đinh Tḥ hý triên hci huyên ̀ ṭi ớp 10/24 tuôi 3 Một số biện pháp bôi dươnn nnnn ca huyên môn nnhiêp̣ vu ha niáa viên mâm nan Ảnh Cô niáa Vu Haai Thu triên hci huyên ̀ ṭi ớp tuôi B Ảnh Tô hứ rút inh nnhiêm ̣ scu hi triên hci huyên ̀ Trong năm học qua nhà trường đa triển khai nhiều chuyên đề ở các đô ̣ tuổi với nhiều hoạt đô ̣ng để giáo viên dự đạt kết quả tốt. Từ đó giáo viên ngày càng năng đô ̣ng hơnϮ tự tin hơnϮ sáng tạo hơnϮ có nhiều hoạt đô ̣ng tổ chức theo hình thức đổi mới “ Giáo dục lây trẻ làm trung tâmm”. Đô ̣i ng̃ giáo viên ngày càng trưởng thành hơn. 5.4. Biện pháp 4: Bôi dơng giáo viyn thông qua á buổi sinh hoat tổ huyyn môn. Thực hiê ̣n nô ̣i quy cca nhà trường đầu năm học xâmy dựng dựa theo Điều lệ trường mầm non ban hành kem theo Quyết định số 14/2008/QĐϮBGD&ĐT ngày 7 tháng 4 năm 2008 cca Bộ giáo dục và đào tạo quy định về tổ chuyên môn phải sinh hoạt tổ 2 lần/ 1 tháng. Đâmy là mô ̣t hoạt đô ̣ng rât qua trọng cca tổ chuyên môn. Mục đích cca viê ̣c sinh hoạt tổ chuyên môn là đánh giá những viê ̣c làm được và chưa làm được theo kế hoạch cca tổ xâmy dựng. Đông thời là buổi để các giáo viên trao đổiϮ học hoi những kinh nghiê ̣m cca đông nghiê ̣p trong nhà trường về cách xâmy dựng kế hoạch hàng ngàyϮ cách làm đô dung đô chơi tự tạo từ những nguyên vâm ̣t liê ̣u sẵn có để trang trí lớp tạo môi trường học tâm ̣p giáo dục 11/24 Một số biện pháp bôi dươnn nnnn ca huyên môn nnhiêp̣ vu ha niáa viên mâm nan “ Lây trẻ làm trung tâmm”. Trao đổi với nhau về những bài thơϮ bài hátϮ câmu truyê ̣n mới để đưa vào kế hoạch dạy cho trẻ. Tìm ra những bài giảng hay hoă ̣c cung nhau xâmy dựng những hoạt đô ̣ng theo phương pháp đổi mới để áp dụng vào bài dạy cca môi cá nhâmn sao cho phu hợp với hoạt đô ̣ng cca mình. Học hoi nhau cách thiết kế bài giảng điê ̣n tưϮ cách sư dụng máy tínhϮ cách soạn thảo văn bản đúng theo quy định. Đâmy c̃ng là lúc để rút kinh nghiê ̣m cho nhau về những mă ̣t con tôn tại mô ̣t cách thăng thăn nhât để chuyên môn nghiê ̣p vụ cca môi cá nhâmn giáo viên ngày càng vững vàng hơnϮ tiến bô ̣ hơn. Vì vâm ̣y biê ̣n pháp bôi dưỡng giáo viên thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn là không thể thiếu và cần được đây mạnh hơn nữa các buổi sinh hoạt tổ chuyên môn. Vì đâmy là mô ̣t hoạt đô ̣ng giúp cho giáo viên gần g̃iϮ găn bóϮ giúp đỡ nhau mô ̣t cách thiết thực nhât. Nhâm ̣n thức được tầm quan trọng cca tổ chuyên môn nên ngay từ đầu năm học khi phâmn công giáo viên đứng lớp tôi đa tham mưu với Ban Giám Hiê ̣u nhà trường chú ý phâmn công cho hợp lý trong các tổ. Tổ chuyên môn nào c̃ng bố trí giáo viên có chuyên môn vữngϮ có năng khiếu và có k̀ năng sư phạm tốt làm nong cốt hướng dẫn tổ. Ngoài ra khi chọn tổ trưởng tôi c̃ng tham mưu để chọn những giáo viên có năng lựcϮ nhiê ̣t tình năng đô ̣ngϮ có khả năng tâm ̣p hợp giáo viên để tổ chức triển khai sinh hoạt tổ chuyên môn. Ảnh Tô hứ sinh hạt tô huyên môn hối muu niáa 12/24 Một số biện pháp bôi dươnn nnnn ca huyên môn nnhiêp̣ vu ha niáa viên mâm nan 5.5. Biyṇ pháp 5: Bôi dơng giáo viyn thông qua viy ̣ tổ hứ nghiym tu á hôi thi ủa ô ̃ng nhd ủa ttr̉. Viê ̣c tổ chức tốt và nghiêm túc các hô ̣i thi trong nhà trường có tác dụng thúc đây sự phân đâu vươn lên cca các giáo viên. Trong các hô ̣i thi cca cô c̃ng như cca trẻϮ môi giáo viên có điều kiê ̣n khăng định mình trước tâm ̣p thể. Đông thờiϮ c̃ng tạo được mối quan hê ̣ thâmn áiϮ giúp đỡ nhau trong tâm ̣p thể giáo viên nhà trường để cung nhau tiến bô ̣. Để các hô ̣i thi thành công và có kết quả tốtϮ bản thâmn tôi cung kết hợp với Ban Giám Hiê ̣u nhà trường xâmy dựng kế hoạch cụ thể cho từng thángϮ bám sát với kế hoạch chỉ đạo cca Phong Giáo dục và Đào tạo Ba VìϮ triển khai tới toàn thể hô ̣i đông nhà trường để giáo viên biết được nô ̣i dung thi và dự kiến thời gian thi. Ví dụ như1: Ϯ Tháng 91: Thi trang trí lớp học Ϯ Tháng 111: Tổ chức hô ̣i giảngϮ hô ̣i nuôi Ϯ Tháng 121: Tổ chức hô ̣i thi giáo viên dạy gioi chuyên đề linh vực phát triển nhâm ̣n thức câp trường Ϯ Tháng 11: Thi làm đô dung đô chơi tự tạoϮ Xâmy dựng môi trường giáo dục lây trẻ làm trung tâmm câp trường và câp huyê ̣n Ϯ Tháng 3 và tháng 41: Thi giáo viên dạy gioi câp huyê ̣n. Ϯ Tháng 41: Tổ chức hô ̣i thi “ K̀ năng cca bé” cho trẻ 4Ϯ 5 tuổi và 5Ϯ 6 tuổi. * Đối với giáo viyn: Hô ̣i thi giáo viên dạy gioi là mô ̣t hô ̣i thi vô cung quan trọng và thiết thực. Giáo viên tham gia hô ̣i thi se phát huy hết khả năng cca mình. Từ đó tôi tìm ra được hoạt đô ̣ng giáo dục hayϮ sáng tạoϮ linh hoạt và cuốn hút trẻ c̃ng như đạt được mục tiêu đề ra để lựa chọn làm hoạt đô ̣ng mẫu cho giáo viên học tâm ̣p và c̃ng lựa chọn giáo viên đó tham gia dự thi giáo viên dạy gioi câp huyê ̣n. Qua hô ̣i thi giáo viên dạy gioi tôi c̃ng hiểu ro hơn giáo viên cca mình có năng lực đến đâmuϮ con yếu về mă ̣t nào để bổ sungϮ bôi dưỡng những phần hạn chế đó. 13/24 Một số biện pháp bôi dươnn nnnn ca huyên môn nnhiêp̣ vu ha niáa viên mâm nan Ảnh hci ṃ hôi thi niáa viên ḍy nioi, nhnn viên nuôi dươnn nioi âp trươnn Ảnh niáa viên thi tḥ hanh hôị thi iiáa Viên ḍy nioi 14/24 Một số biện pháp bôi dươnn nnnn ca huyên môn nnhiêp̣ vu ha niáa viên mâm nan Khi tổ chức hô ̣i thi giáo viên dạy gioiϮ nhâmn viên nuôi dưỡng gioi câp trườngϮ trường tôi tổ chức rât nghiêm túc tạo khí thế cạnh tranh cho các giáo viên để giáo viên tham gia thi c̃ng thâm ̣t nghiêm túc. Từ đó giáo viên phải đầu tư thời gian suy nghi để tìm ra các hoạt đô ̣ng hay c̃ng như đầu tư làm đô dung dạy và học để tham gia thi và đạt kết quả tốt nhât. * Đối với hô ̣i thi ủa ttr̉: Hô ̣i thi cca trẻ là hô ̣i thi “ K̀ năng cca bé”. Khi tổ chức hô ̣i thi” K̀ năng cca bé” tôi kết hợp với Ban Giám Hiê ̣u và tổ chuyên môn xâmy dựng kế hoạch hô ̣i thi và chương trình hô ̣i thi cụ thể. Hô ̣i thi gôm 3 phần1: Phần 11: Màn chào hoi. Phần 21: Phần thi hiểu biết Phần 31: Phần thi K̀ năng cca bé. Nô ̣i dung thi Hô ̣i thi được kết hợp các chuyên đềϮ các bài học trẻ đa được học với các k̀ năng cca trẻ tạo nên nô ̣i dung thi. Ví dụ như1: Phần thi “Hiểu biết” trẻ phải trả lời các câmu hoi cca ban tổ chức đưa ra b̀ng hình thức ghép tranh đối với trẻ 4Ϯ 5 tuổi và trả lời trực tiếp đối với trẻ 5Ϯ 6 tuổi ( sau khi nghe câmu hoi Đô ̣i nào lăc chuông nhanh nhât đô ̣i đó được quyền trả lời). Nô ̣i dung các câmu hoi cca phần thi này là nhăc lại các k̀ năng mà trẻ đa được cô giáo dạy ở trong trường như1: K̀ năng lê giáọ k̀ năng bảo vê ̣ môi trường̣ k̀ năng tự phục vụ̣ k̀ năng phong tránh tai nạn thương tícḥ k̀ năng tự bảo vê ̣̣ k̀ năng phong cháyϮ chữa cháy…. Hay ở phần thi “ K̀ năng cca bé” trẻ phải thực hiê ̣n các tro chơi1: tro chơi bo chui qua ốngϮ k̀ năng ứng phóϮ Tiếp nước dâm ̣p lưa. Những tro chơi này kết hợp các bài tâm ̣p phát triển thể chât như “ bo thâp chui qua cổng” với k̀ năng bo thâp tránh khói đô ̣c thoát hiểm ra ngoài khi có sự cố cháy trong nhà. Tro chơi K̀ năng ứng phó1: là tro chơi cho trẻ tái tạo lại những k̀ năng xư lý khi bị băt cóc mà trẻ đa được học như1: K̀ năng kêu cứuϮ k̀ năng quay tayϮ k̀ năng bám dínhϮ k̀ năng đạp châmn và biết từ chối quà bánh cca người lạ mà trẻ đa được học tại trường nh̀m tuyên truyền tới các bạn học sinhϮ các bâm ̣c phụ huynh và toàn thể cô ̣ng đông. Tro chơi Tiếp nước dâm ̣p lưa1: Là kết hợp bài tâm ̣p vâm ̣n đô ̣ng cơ bản. “ Đi trên ghế thể dục” và k̀ năng đong nước với bài học phong cháy chữa cháy trẻ đa biết muốn dâm ̣p lưa phải có nước. Ơ tro chơi này trẻ phải khéo léo khi xách nước đi trên ghế thể dục để không bị sánh nước ra ngoàiϮ không bị nga và đổ nước vào bình thâm ̣t khéo léo để không bị đổ và không bị tràn ra ngoài. 15/24 Một số biện pháp bôi dươnn nnnn ca huyên môn nnhiêp̣ vu ha niáa viên mâm nan Đă ̣c biê ̣t là ở phần thi “ Màn chào hoi” trẻ phải giới thiê ̣u được tên đô ̣i chơiϮ tên các thành viên trong đô ̣i chơi và tên hô ̣i thi b̀ng các hình thức ThơϮ caϮ hoϮ ve… phải biểu diên tự tin cảm xúc. Chính vì vâm ̣y để đô ̣i cca mình dành được chiến thăng ở hô ̣i thi này đoi hoi giáo viên phải giáo dục trẻ mô ̣t cách toàn diê ̣n cả về kiến thứcϮ k̀ năng và thể chât. Môi giáo viên phải đầu tư suy nghi để sáng tác ra các bài thơϮ bài hátϮ bài hoϮ ve… phu hợp với lứa tuổiϮ phu hợp với hô ̣i thi. Đông thời phải ren luyê ̣n trẻ mô ̣t cách tích cực để trẻ cca mình thi đạt kết quả cao. Từ những phần thi cca trẻ các giáo viên c̃ng đánh giá được năng lực cca từng giáo viên cca môi đô ̣i dự thi. Từ đó giáo viên se tự học hoi lẫn nhauϮ trao đổi với nhau về kiến thứcϮ k̀ năng c̃ng như rút kinh nghiê ̣m những phần chưa tốt để học sinh cca mình se đạt kết quả tốt hơn ở những hô ̣i thi sau. Ảnh Phân thi: Man haa hoi uc hô ̣i thi K K nnnn uc b” 16/24 Một số biện pháp bôi dươnn nnnn ca huyên môn nnhiêp̣ vu ha niáa viên mâm nan Ảnh phân thi Hiêu Biết uc hôị thi K K nnnn uc b” 17/24 Một số biện pháp bôi dươnn nnnn ca huyên môn nnhiêp̣ vu ha niáa viên mâm nan Ảnh trẻ hơi tr̀ hơi B̀ hui uuc ốnn ̉ hôị thi K K nnnn uc b” 18/24 Một số biện pháp bôi dươnn nnnn ca huyên môn nnhiêp̣ vu ha niáa viên mâm nan Ảnh tr̀ hơi K nnnn ứnn phó ̉ hôị thi K K nnnn uc b” 19/24 Một số biện pháp bôi dươnn nnnn ca huyên môn nnhiêp̣ vu ha niáa viên mâm nan Kiểm traϮ đánh giá là trách nhiê ̣m cca người quản lý. Đâmy là mô ̣t chức năng quan trọng vừa là mô ̣t biê ̣n pháp quản lý có hiê ̣u quả. Qua kiểm traϮ thăm lớp dự giờ cán bô ̣ quản lý năm được đầy đc thông tin cần thiết về tình hình thực hiê ̣n quy chế chuyên mônϮ đánh giá đúng phâm chât năng lực cca giáo viên. Phát hiê ̣n đúng những tôn tạiϮ thiếu sót để kịp thời bổ sung điều chỉnh và uốn năn giáo viên nh̀m nâmng cao chuyên môn nghiê ̣p vụ cho đô ̣i ng̃ giáo viên. Khi kiểm traϮ thăm lớp dự giờ thường xuyên se tác đô ̣ng đến hành vi cca giáo viênϮ nâmng cao tinh thâmn trách nhiê ̣m cca môi giáo viên đối với công viê ̣cϮ nâmng cao ý thức tự bôi dưỡng phân đâu để đáp ứng được yêu cầu cca chương trình giáo dục mầm non. Khi kiểm tra đánh giá giáo viên phải đảm bảo nguyên tăc đánh giá trung thựcϮ công b̀ngϮ khách quan và công khai. Tạo điều kiê ̣n để giáo viên phát huy điểm mạnhϮ khăc phục những tôn tạiϮ giúp đỡ giáo viên tiến bô ̣ không tạo áp lực cho giáo viên. Có thể nói viê ̣c kiểm tra đánh giá giáo viên là khâmu quan trọng trong viê ̣c bôi dưỡng nâmng cao chuyên môn nghiê ̣p vụ cho giáo viên. Vì thông qua kiểm tra đánh giá cán bô ̣ quản lý năm băt kịp thời năng lực cca môi giáo viên về k̀ năng tổ chức hoạt đô ̣ng giáo dụcϮ viê ̣c châp hành quy chế chuyên mônϮ viê ̣c tự học tự bôi dưỡng chuyên môn. Từ đó có biê ̣n pháp bôi dưỡng phu hợp với từng đông chí để đô ̣i ng̃ giáo viên có trình đô ̣ chuyên môn nghiê ̣p vụ ngày càng caoϮ tạo được niềm tin cca phụ huynh và nhâmn dâmn địa phương. 6. Kết quả thự hiện: Sau khi thực hiê ̣n các biê ̣n pháp trênϮ chât lượng về chuyên môn nghiê ̣p vụ cca giáo viên có chuyển biến ro rê ̣t. Nhà trường có đô ̣i ng̃ giáo viên nhiê ̣t tìnhϮ yêu nghề mến trẻϮ ham học hoiϮ cần cu chịu khóϮ tích cực trau dôi chuyên môn ngày mô ̣t vững vàng. Năm vững phương pháp tổ chức các hoạt đô ̣ng giáo dụcϮ lựa chọn các hình thức tổ chức linh hoạtϮ sáng tạo. Bình tinhϮ tự tin khi lên lớpϮ xư lý các tình huống sư phạm nhe nhàng. Số lượng giáo viên có chứng chỉ tin học cơ bản nhiều hơn có 19/21 giáo viên. Vì vâm ̣y giáo viên ứng dụng công nghê ̣ thông tin trong soạn giảng nhiều hơnϮ thiết kế được bài giảng điê ̣n tư nhiều và chât lượng hơnϮ Số hoạt đô ̣ng giáo dục có ứng dụng công nghê ̣ thông tin tăng lên ro rê ̣t. Ngày càng có nhiều bài giảng hayϮ trẻ tiếp thu bài mô ̣t cách nhe nhàng và hiê ̣u quả. Hô sơ sổ sách trình bày khoa họcϮ ghi chép đầy đc thông tin. Có tinh thần trách nhiê ̣m cao luôn hoàn thành tốt mọi nhiê ̣m vụ được giao. Bảng 11: Ứng dụng công nghê ̣ thông tin trong giảng dạy. 20/24
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan