Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Tiểu học Skkn-Nâng cao công tác quản lý, chỉ đạo ở trường Tiểu học số 1 Sen Thuỷ...

Tài liệu Skkn-Nâng cao công tác quản lý, chỉ đạo ở trường Tiểu học số 1 Sen Thuỷ

.PDF
14
2853
135

Mô tả:

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN LÝ, CHỈ ĐẠO Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 SEN THUỶ Phần I: mở đầu I. Lý do chọn đề tài: Ngày nay nước ta đang tiến hành cuộc đổi mới đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Giáo dục đào tạo phải thực sự trở thành quốc sách hàng đầu. Vì vậy cần cải tiến chất lượng dạy và học, khắc phục những tồn tại trong ngành giáo dục là một việc làm cần thiết.Trong đó đổi mới cách quản lý, chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy và học, áp dụng những phương pháp giáo dục hiện đại nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện xây dựng những con người mới và thế hệ thiết tha gắn bó với lý tưởng độc lập và chủ nghĩa xã hội: có đạo đức trong sáng, có ý chí kiên cường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hoá của dân tộc, có năng lực tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại, phát huy tiềm năng của dân tộc và con người Việt Nam, có ý thức cộng đồng và phát huy tính tích cực của cá nhân, làm chủ tri thức khoa học và công nghệ hiện đại, có tư duy sáng tạo, có kỹ năng thực hành giỏi, có tác phong công nghệ, có tính tổ chức và kỷ luật, có sức khoẻ, là những người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng" vừa "chuyên" như lời căn dặn của Bác Hồ. Muốn thực hiện như vậy trước hết phải có nguồn nhân lực có trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn do ngành giáo dục đào tạo cung cấp. Muốn vậy con người phải đào tạo bắt đầu từ khi vào ngưỡng cửa của nhà trường trong đó bậc tiểu học là bậc học nền tảng mà quan trọng nhất là việc nâng cao chất lượng dạy và học. Tuy vậy, đội ngũ giáo viên hiện nay trình độ không đồng đều, có nhiều giáo viên năng lực giảng dạy còn hạn chế. Cho nên cần phải chăm lo đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng chuyên môn và năng lực sư phạm cho giáo viên. Quản lý có chất lượng quá trình dạy học trên lớp của thầy(cô) cũng như đánh giá kết quả học tập của học sinh là một việc làm có ý nghĩa chiến lược của người quản lý giáo dục. Hiện nay sự nghiệp giáo dục đào tạo đang đứng trước một mâu thuẩn lớn: Giữa yêu cầu phát triển nhanh quy mô giáo duc - đào tạo, vừa phải tăng cường nâng cao chất lượng dạy và học. Trong khi khả năng và điều kiện đáp ứng yêu cầu còn hạn chế. Vẫn còn một số thiếu sót chủ quan nhất là những yếu kém trong quản lý đã làm cho mâu thuẩn tăng lên.Vì vậy phương pháp quản lý - chỉ đạo phải thực hiện một cách nghiêm túc để giải quyết có hiệu quả mâu thuẩn đó. ở nhà trường tiểu học hiện nay cũng vậy, nếu chỉ đạo tốt xây dựng nề nếp dạy và học thì kết quả dạy học mới sẽ nâng lên về chất lượng. Đó là việc cải tiến nề nếp dạy của thầy từ việc soạn giảng, chuẩn bị hồ sơ giáo án, tổ chức sinh hoạt chuyên môn, hội thảo chuyên đề cũng như việc bồi dưỡng đội ngũ...Việc học tập của học sinh từ việc học bài ở lớp cũng như việc học bài , làm bài ở nhà..Có như vậy mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn hiện nay. Với trường tiểu học số 1 Sen Thuỷ trong những năm lại đây phong trào giáo dục đã có những chuyển biến rỏ nét, cơ sở vật chất không ngừng tăng trưởng, chất lượng giáo dục được nâng cao và ổn định. Tuy vậy, vẫn phải nghiêm túc nhìn nhận đánh giá chất lượng giáo dục toàn diện chưa cao, trong đó quá trình quản lý chỉ đạo còn chưa thông nhất, chưa đông bộ. Hiệu quả quản lý của người hiệu trưởng phụ thuộc vào phẩm chất và năng lực của mình. Dù bất cứ ở điều kiện nào, môi trường giáo dục nào, người hiệu trưởng phải nắm chắc những yêu cầu về phẩm chất và năng lực, người quản lý biết tu dưỡng, rèn luyện và phát huy những năng lực đó thì sẽ đạt được hiệu quả quản lý cao nhất. Trong thực tế công tác quản lý nảy sinh nhiều tình huống đòi hỏi nhà quản lý phải xử lý linh hoạt hợp tình, hợp lý và phải đảm bảo tính nguyên tắc. Trong lĩnh vực quản lý rộng, nhiều vấn đề cần đề cập" Lý thuyết là màu xám" thực tế là vô cùng, hợp tác sẽ đenm lại hiệu quả công tác tốt. Bản thân tôi không đề cập hết mà chỉ nêu một số nhận thức, về yêu cầu, phẩm chất, năng lực của người hiệu trưởng, những việc làm thực tế như là trao đổi kinh nghiệm, để công tác quản lý đạt hiệu quả cao. Xuất phát từ nhận thức trên là một cán bộ quản lý ở bậc tiểu học, để làm tốt công tác quản lý - chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở nhà trường tiểu học nói chung và trường tiểu học số 1 Sen Thuỷ nói riêng. Bản thân mạnh dạn chọn đề tài "Nâng cao chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo ở trường tiểu học số 1 Sen Thuỷ". Phần II: nội dung nghiên cứu đề tài I. Những cơ sở lý luận và thực tiễn A. Cơ sở lý luận. Giáo dục tiểu học là bậc học nền tảng, tạo lập cơ sở ban đầu cho thế hệ công dân mới của thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá thì bậc học phải có chất lượng toàn diện, bền vững, phát triển mạnh. Tính chuẩn mực của bậc tiểu học thể hiện ở trên tất cả các lĩnh vực, các hoạt động giáo dục, các mặt đời sống nhà trường: Tiêu chuẩn về người thầy giáo, tiêu chuẩn về trường lớp, trang thiết bị, về chương trình sách giáo khoa, chất lượng giáo dục. Muốn thực hiện tốt công tác dạy và học ở trường tiểu học thì phải chú trọng đến việc nâng cao hiệu quả quản lý chỉ đạo. Để quản lý tốt đơn vị người làm công tác quản lý chỉ đạo cần nắm vững quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng ta về quản lý giáo dục trên phương diện nâng cao chất lượng dạy học. Quản lý giáo dục là" Việc đảm bảo sự hoạt động của tổ chức trong điều kiện có sự biến đổi liên tục của hệ thống giáo dục và môi trường, làm cho hệ thống chuyển đổi một trạng thái mới thích ứng với hoàn cảnh mới". Chỉ đạo giáo dục là:" Việc chỉ đạo thực hiện kế hoạch có sự theo giỏi và giám sat công việc để chỉ huy, ra lệnh cho các bộ phận và các hoạt động của nhà trường diễn ra đúng hướng, đúng kế hoạch, tập hợp được các lực lượng giáo dục trong một tổ chức và phối hợp tối ưu với nhau. Từ việc hiểu thế nào là quản lý, chỉ đạo, người làm công tác quản lý trường tiểu học càng phải hiểu rõ: nếu quản lý chỉ đạo tốt giáo dục ở nhà trường mà điểm mấu chốt là công tác dạy và học sẽ thực hiện tốt mục tiêu cơ bản của giáo dục. Nhằm xây dựng những con người và thế hệ trẻ thiết tha gắn bó với lý tưởng độc lập dân tộc. Vậy để nâng cao chất lượng dạy học ở bậc tiểu học thì người quản lý trực tiếp ở trường tiểu học phải nắm vững khái niệm quản lý trường tiểu học là: "Quản lý quá trình sư phạm diễn ra trong nhà trường bằng cách sử dụng có hiệu quả nhất các đầu vào, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực để đạt được kết quả đào tạo có chất lượng cao nhất". - Cơ sở pháp lý trong quản lý quá trình dạy học ở trường tiểu học. Bậc tiểu học có vị trí hết sức quan trọng:" Trường tiểu học là đơn vị cơ sở hệ thống giáo dục quốc dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trực tiếp đảm nhận việc giáo dục từ lớp 1 đến lớp 5 cho trẻ em từ 6 tuổi đến 11 tuổi, nhằm hình thành ở học sinh cơ sở ban đầu cho sự phát triển toàn diện nhân cách con người Việt Nam" Trong mục tiêu kế hoạch giáo dục tiểu học ghi: Tiểu học là cấp học nền tảng đặt cơ sở ban đầu cho sự phát triển toàn diện nhân cách con người, đặt nền tảng vững chắc cho giáo dục phổ thông và cho toàn bộ hệ thống giáo dục quốc dân. Điều lệ trường tiểu học đã quy định rõ trường tiểu học phải thực hiện những nhiệm vụ cơ bản sau: + Thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học và tham gia xoá mù chữ trong phạm vi cộng đồng. + Thực hiện đầy đủ có chất lượng chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục theo quy định thống nhất của Bộ Giáo dục - Đào tạo. + Góp phần xây dựng môi trường giáo dục thống nhất giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Như vậy quản lý quá trình dạy và học phải có tác dụng đặc biệt quan trọng vào việc thực hiện ba nhiệm vụ quan trọng này. Để thực hiện được mục tiêu, nhiệm vụ trên hơn ai hết người quản lý(Hiệu trưởng) phải nắm được những cơ sở cốt yếu của quản lý quá trình dạy và học. Nắm vững các văn bản pháp quy để xây dựng nội dung và triển khai thực hiện dạy học nâng cao hiệu quả chất lượng cao nhất. B. Cơ sở thực tiễn Trong những năm qua chất lượng dạy và học ở trường tiểu học được nâng cao. Nhưng đứng trước nhu cầu của thời kỳ đổi mới yêu cầu nguồn lực con người có trình độ cao đáp ứng đòi hỏi của công nghiệp hoá - hiện đại hoá.Vì vậy, giáo dục đào tạo đòi hỏi phải có quy mô, cơ cấu, chất lượng hiệu quả cao hơn. Nhiệm vụ của toàn Đảng toàn dân tập trung nâng cao hiệu quả giáo dục mà trước hết là nâng cao năng lực quản lý chỉ đạo ở nhà trường. Triệt để khắc phục cách quản lý giáo dục theo cơ chế tập trung, quan liêu, bao cấp. ở nhà trường người quản lý quan tâm chỉ đạo công tác dạy và học thì ở đó công tác giáo dục được tốt. Chính vì vậy người làm công tác quản lý phải giúp cho giáo viên hiểu: Để dạy tốt ở bậc tiểu học giáo viên phải không ngừng học tập, nâng cao sự hiểu biết của mình, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm để đạt được một trình độ cao hơn. Tri thức và hiểu biết của người giáo viên tiểu học được thực hiện thông qua quá trình dạy học. Giáo viên tiểu học là người thầy "tổng thể". Thông thường ở bậc tiểu học mỗi thầy ,cô giáo dạy một lớp, dạy gần hết các môn học, do đặc trưng này mà giáo viên tiểu học được coi như là một "thần tượng". Vì vậy trong nền văn hoá nhà trường giáo viên không thể dạy một cách tuỳ tiện mà phải theo tinh thần đổi mới. Kiến thức truyền thụ phải chính xác, đảm bảo yêu cầu cơ bản, phải tổ chức cho học sinh học tập một cách khoa học, xây dựng cho học sinh có tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong phát hiện và giải quyết vấn đề. Từ việc chiếm lĩnh tri thức mới giúp cho học sinh tự đánh giá năng lực của bản thân. Điều 27 của Luật giáo dục đã ghi rõ:" Giáo dục tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sợ phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kỹ nằn cơ bản để học sinh tiếp tục học trung học cơ sở". Muốn vậy phải bắt đầu từ bậc tiểu học đặc biệt là công tác dạy và học,giáo viên phải tích cực hưởng ứng đổi mới phương pháp giáo dục, đổi mới cách dạy của giáo viên, cách học của học sinh.Trách nhiệm đầu tiên là của người hiệu trưởng, người hiệu trưởng phải đổi mới về nhạn thức ttrong quản lý, trong chỉ đạo nhằm đổi mới cách học của học sinh và cách dạy của giáo viên phù hợp với sự phát triển đổi mới của đất nước trong thời kỳ mới. Đề tài này đề cập đến việc nâng cao công tác quản lý chỉ đạo ở trường tiểu học số 1 Sen Thuỷ hy vọng góp một phần nhỏ giúp người cán bộ quản lý nâng cao chất lượng dạy và học ở trong nhà trường. áp dụng tốt các giải pháp căn cứ vào hoàn cảnh cụ thể của từng trường góp phần cho công cuộc đổi mới chương trình tiểu học. II. Đặc điểm yêu cầu của công tác quản lý. 1. Đặc điểm công tác quản lý Là cán bộ quản lý phải nắm chắc 5 đặc điểm của công tác quản lý đó là: Một là: Lao động quản lý của hiệu trưởng có tính đặc thù: đối tượng của lao động quản lý là thông tin; công cụ của lao động quản lý là tư duy, là văn bản pháp quy, sản phẩm của lao động quản lý là quyết định của quản lý. Hai là: Lao động quản lý của hiệu trưởng không trực tiếp tạo ra sản phẩm mà gắn kết lao động của cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường và được đánh giá qua lao động tập thể sư phạm của nhà trường. Ba là: lao động quản lý của hiệu trưởng mang tính chủ động, sáng tạo cao vì phải thường xuyên ứng phó với những tình huống, những biến động thực tế và phải tìm những giải pháp xử lý. Nhiều khi người cán bộ quản lý phải ra quyết định tại chỗ, kịp thời. Bốn là: Hiệu trưởng có quyền ra quyết định quản lý và phải chịu trách nhiệm về những quyết định của mình. Do vậy Hiệu trưởng thường chịu những sức ép về tâm lý, tinh thần. Bởi vậy đòi hỏi người Hiệu trưởng phải có tính kiên trì, nhẫn nại và sáng tạo. Năm là: Lao động quản lý của hiệu trưởng vừa là khoa học, vừa là nghệ thuật, đòi hỏi sự thông minh, hiểu biết nhiều, nhạy cảm và phải có cách đối nhân xử thế. 2. Yêu cầu về phẩm chất của người Hiệu trưởng. Người Hiểu trưởng phải nắm các yêu cầu về phẩm chất sau đây.: Tư tưởng phẩm chất đạo đức tốt. Say mê với nghề quản lý, có mục tiêu, lý tưởng vững vàng. Có tính nguyên tắc cao, có sự nhạy cảm. Có tính đúng mực tự chủ và có tính văn hoá. Có sự đòi hỏi cao với mình và với người dưới quyền. Có tính nhân đạo, công tâm, quảng giáo và dũng cảm. Có ý thức rèn luyện để trở thành gương tốt cho giáo viên, học sinh. 3. Yêu cầu năng lực của người Hiệu trưởng - Có khả năng hiểu rỏ chỗ mạnh, chỗ yếu của con người. - Khả năng hoạch định kế hoạch - Khả năng tác động giáo dục có hiệu quả - Khả năng chuyên môn nghiệp vụ, dạy học, chỉ đạo chuyên môn, bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ. - Năng lực tổ chức và quản lý: Có quan sát đặc thù, tính mềm dẻo, linh hoạt; có sự nhạy cảm về tổ chức; có năng lực điều khiển; biết tổ chức chỉ đạo chuyên môn, HĐSP, công tác hành chính quản trị, tài vụ. Biết chỉ đạo và nâng cao chất lượng dạy học. Biết phối hợp công tác với các tổ chức đoàn thể, biết huy động các lực lượng tham gia giáo dục - Khả năng giao tiếp: Ngôn ngữ giàu hình ảnh, dễ hiểu và có tính thuyết phục cao, phong cách giao tiếp dân chủ, gần gũi, tôn trong, tế nhị, lịch thiệp. Tóm lại: Người Hiệu trưởng đòi hỏi nắm chắc các đặc điểm, yêu cầu về phẩm chất và năng lực của một cán bộ quản lý. Từ đó mới có ý thức rèn luyện, trau dồi và phấn đấu để làm sao bản thân có được đầy đủ các yêu cầu trên. Có như vậy công tác quản ký mới có hiệu quả cao. Phần III: Những biện pháp quản lý chỉ đạo, công việc đã làm ở trường tiểu học số 1 Sen Thuỷ 1.Công tác tổ chức: - Quan điểm chung: Tuân thủ tuyệt đối sự lãnh đạo trong công tác của tổ chức, của chi bộ trường học. Chi bộ xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng có tính chất quyết định thắng lợi của nhiệm vụ năm học - Yêu cầu: Phát huy cao năng lực sẵn có của đội ngũ kết hợp 3 yếu tố: Tự nguyện- Năng lực - Hoàn cảnh. Trong công tác tổ chức tại trường TH số 1 Sen Thuỷ đã tiến hành như sau: + Phân loại đối tượng: Năng lực, sở trường, hoàn cảnh + Cho GV tự đăng ký nguyện vọng: dạy lớp mấy + Hội ý trong BGH để hiệu trưởng quyết định phân công công tác + Thông qua Chi bộ sau đó mới công bố cho tập thể HĐSP. Việc lựa chọn và căn cứ năng lực làm việc của các phân hành như: Tổ trưởng. Các tổ chức đoàn thể, phụ trách các mũi nhọn cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Trong chi bộ khi phân công phân hành phải đảm bảo tính tập trung và nghiêm túc. Thông qua lấy ý kiến của đoàn thể, đảng viên sau đó giao nhiệm vụ và trách nhiệm cho từng đảng viên. Đối với BGH khi phân công công việc phải đảm bảo tính hợp lý đồng thời hiệu trưởng cần tạo điều kiện cho P.hiệu trưởng chủ động phát huy năng lực của mình bằng cách. - Giao việc phù hợp với chức năng của P.hiệu trưởng, phù hợp với năng lực sở trường công tác. - Hội ý thống nhất kế hoạch tháng, giao việc tổng thể trong tháng để P hiệu trưởng chủ động công việc. Cuối tháng báo cáo kết quả đồng thời tham mưu đề xuất cho hiệu trưởng kế hoạch tháng tới. - Tạo điều kiện cho P.hiệu trưởng được thể hiện năng lực của mình, nâng cao uy tín của mình trước đội ngũ. 2. Công việc hoạch định kế hoạch - Xây dựng kế hoạch năm: Bám sát kế hoach phát triển và những định hướng của ngành, dựa vào thực tế với những khó khăn thuận lợi của trường. Khi xây dựng kế hoạch thường qua các bước sau Bước 1: Hiệu trưởng dự thảo kế hoạch Bước 2: Thông qua Chi bộ, lấy ý kiến của đảng viên, chi bộ Bước 3: Thông qua tập thể HĐSP bàn bạc, thảo luận, góp ý Bước 4: Hiệu trưởng điều chỉnh và hoàn chỉnh kế hoạch Bước 5: Đưa vào Nghị quyết Thực hiện qua các bước trên mới phát huy được trí tuệ tập thể và tính dân chủ, kế hoạch năm học mới được đi vào từng mỗi người, tránh được sự áp đặt, mặt khác còn động viên được tinh thần thực hiện và mang tính khả thi cao. Trên cơ sở kế hoạch năm, phân bổ thời gian công việc theo tháng, tuần và ngày cụ thể hơn. Khi xây dựng nội dung kế hoach phải đồng bộ, nhất quán từ kế hoạch năm đến kế hoạch tháng, tuần, từ chi bộ đến nhà trường đến các tổ chức đoàn thể và các phân hành đến giáo viên chủ nhiệm lớp. Hàng tháng hiệu trưởng phải thực hiện nghiêm túc việc duyệt kế hoạch tháng của các phân hành. Có như vậy mới đảm bảo sự đồng bộ của kế hoạch. 3. Xây dựng các điều kiện cần thiết cho việc quản lý đội ngũ giáo viên nâng cao chất lượng dạy và học. * Cách thực hiện: Tổ chức chỉ đạo tốt việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên: Đội ngũ giáo viên là nguồn lực quý báu có vai trò quyết định chất lượng và đào tạo trong nhà trường. Nên vấn đề xây dựng đội ngũ vững mạnh, có phẩm chất, có năng lực hết lòng vì học sinh là việc làm được nhà trường đặt lên hàng đầu. Cụ thể: + Xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ: Đào tạo, tuyển dụng, bồi dưỡng đội ngũ. Nâng cao chất lượng đào tạo, trong năm học có 4 đ/c theo học Đại học + Xây dựng một tập thể sư phạm ổn định, có ý thức tổ chức kỷ luật cao. + Bố trí sử dụng một cách hợp lý như: Giáo viên dạy lớp 1,2,3 và lớp 4, 5 theo năng lực. Đặc biệt quan tâm đúng mức đến hoàn cảnh, nguyện vộng chính đáng của từng giáo viên để phân công công tác. + Lãnh đạo nhà trường chú trọng đào tạo bồi dưỡng đội ngũ: Tổ chức thăm lớp dự giờ, trao đổi kinh nghiệm. Bồi dưỡng chuyên đề cho giáo viên dạy các môn chuyên biệt. Động viên giáo viên có kế hoạch tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. + Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ. Có chỉ tiêu khen thưởng giáo viên giỏi. + Thống nhất chỉ đạo từ BGH đến các tổ chuyên môn, thực hiện đúng kỉ cương nề nếp và sự kết hợp chặt chẽ giữa các phần hành trong nhà trường. 4. Chỉ đạo xây dựng các quy chế, quy định nội quy về quản lý chất lượng dạy và học. *Cách thực hiện: + Ban hành các quy chế đối với giáo viên: giảng dạy và giáo dục theo đúng chương trình, kế hoạch dạy học. Soạn bài, kiểm tra, đánh giá đúng quy định, lên lớp đúng giờ, không tuỳ tiện bỏ giờ, đảm bảo chất lượng và hiệu quả giảng dạy, quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức, tham gia tốt các hoạt động của chuyên môn. Rèn luyện đạo đức, học tập văn hoá, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy. + Ban hành các quy chế đối với học sinh: Chăm chỉ học tập, hoàn thành mọi nhiệm vụ học tập và rèn luyện theo yều cầu của thầy giáo và của nhà trường. Phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường, thực hiện điều lệ, nội quy của nhà trường . Tự học, tự rèn luyện để năng cao chất lượng học tập đáp ứng với chỉ tiêu của nhà trường đề ra. + Ban hành các quy chế giáo dục giữa nhà trường, gia đình, Ban đại diện cha mẹ học sinh cũng như các đoàn thể. Đến từng gia đình học sinh động viên khuyến khích, giải thích để mỗi phụ huynh nhận thức rỏ trách nhiệm của mình. Ban hành các quy chế phối hợp với Hội đồng nhân dân xã, Ban đại diện cha mẹ học sinh, gia đình học sinh nhằm thống nhất quan điểm, nội dung, phương pháp giáo dục giữa nhà trường, gia đình, xã hội. Huy động mọi lực lượng của cộng đồng như các thôn, các đoàn thể địa phương, hội khuyến học... có trách nhiệm chăm lo sự nghiệp giáo dục, xây dựng phong trào học tập trong học sinh. 5. Chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học. Muốn đổi mới phương pháp dạy học trước hết phải đổi mới nhận thức của giáo viên, đổi mới nội dung giáo dục, đổi mới hình thức tổ chức dạy học: phối hợp hợp lý dạy học cá nhân, dạy học theo nhóm, dạy học cả lớp, dạy học ở hiện trường và dạy học có sử dụng trò chơi học tập. Xây dựng phòng học là một môi trường giáo dục như: bộ chữ cái, tranh ảnh, ánh sáng, bàn ghế đúng quy cách... Đổi mới cơ sở vật chất, thiết bị dạy học. Hướng dẫn giáo viên sữ dụng ĐDDH một cách hợp lý, sử dụng phiếu học tập, động viên giáo viên làm đồ dùng dạy học, đổi mới cách đánh giá học sinh. Để đổi mới phương pháp dạy học, chúng ta cần quan tâm đến trình độ năng lực của giáo viên và học sinh qua việc phân tích thực trạng đội ngũ giáo viên và đặc điểm đối tượng học sinh. Thành lập ban chỉ đạo gồm các tổ trưởng, giáo viên giỏi. Xây dựng kế hoạch từng tháng, từng kỳ. Tổ chức các hội thảo, mở chuyên đề thống nhất phương pháp dạy học, tổ chức chỉ đạo điểm như: trao đổi giáo án mẫu, xây dựng chuẩn đánh giá tiết dạy. Mỗi giáo viên mỗi tháng đăng kí một tiết dạy cho tổ dự, có nhận xét, đánh giá xếp loại. Ngoài ra chúng ta nên chú trọng đến việc nâng cao chất lượng chữ viết của giáo viên và học sinh. Tăng cường công tác kiểm tra đánh giá phong trào giữ vở sạch viết chữ đẹp. Tổ chức thi viết chữ đẹp cấp trường có động viên khích lệ đối với những giáo viên, học sinh có thành tích cao. 4. Chỉ đạo thực hiện phương pháp khoán chất lượng. Đây là một phương pháp quan trọng tránh tình trạng bình quân chủ nghĩa, loại bỏ tư tưởng hình thức. Giúp người quản lý đánh giá một cách khách quan, trung thực, chất lượng và hiệu quả dạy học của thầy và trò. Tổ chức kiểm tra đánh gia thực trạng chất lượng học tập của từng lớp khi giáo viên tiếp nhận lớp. Lập chương trình chỉ đạo thực hiện: cho giáo viên tự đăng kí chất lượng dựa trên chỉ tiêu chất lượng của nhà trường theo từng khối lớp . Chỉ đạo theo giỏi hoạt động dạy học của giáo viên như: lập kế hoạch theo dõi, kiểm tra định kì, kiểm tra đột xuất, uốn nắn, điều chỉnh từ đó đánh giá kết quả sơ bộ trong từng giai đoạn. Chỉ đạo tốt việc tổng kết, đánh giá mức độ nâng cao chất lượng từng cá nhân, từng lớp. Có đánh giá tổng kết, đúc rút kinh nghiệm và đề ra phương hướng giai đoạn tiếp theo. Quan tâm đến việc khen thưởng động viên, đãi ngộ đối với những giáo viên dạy giỏi và làm chất lượng cao. 6. Tổ chức chỉ đạo chuyên môn, HĐSP và các công tác khác. - Chỉ đạo tổ chuyên môn: Hoạt động chuyên môn trong trường tiểu học chiếm vị trí quan trọng. Để đổi mới phương pháp dạy học, việc chỉ đạo tổ chuyên môn là tổ chức quan trọng nhất đảm bảo chức năng nhiệm vụ chuyên môn. Tổ chuyên môn là cầu nối tổ chức thực hiện kiểm tra, đánh giá việc đổi mới chương trình, nội dung, cải tiến phương pháp dạy học một cách sát thực nhất. Hiệu trưởng phải nắm chắc những nội dung chính của hoạt động tổ chuyên môn. Tổ chuyên môn không ngoài hình thức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng dạy học cho giáo viên trong tổ mình. Trước một phương diện nào đó tổ trưởng như công tác của P hiệu trưởng. Hiệu trưởng định hướng nội dung sinh hoạt cho tổ chuyên môn trong các tuần trong tháng. Đồng thời hiệu trưởng phải tạo điều kiện cho tổ trưởng hoạt động nhất là quỷ thời gian. Tạo điều kiện cho tổ sinh hoạt, đảm bảo sinh hoạt định kỳ, nếu vì công việc định kỳ không sinh hoạt được phải sinh hoạt bù. BGH tham gia chỉ đạo sinh hoạt tổ cùng dự họp, cùng dự giờ, cùng nhau tham gia góp ý trong các buổi sinh hoạt. Tổ trưởng phải nắm chắc năng lực, sở trường và phải thường xuyên tham mưu cho hiệu trưởng về công tác hoạt động của tổ và kế hoạch kiểm tra của tổ. - Chỉ đạo HĐSP: Phải tạo cho được sự ràng buộc liên kết giữa mọi thành viên, giữa mọi tổ chức như từng bộ phận trong một cổ máy. Hội đồng chỉ họp một tháng một lần vào tuần đầu tháng. Những nội dung thuộc phần hành được triển khai theo từng tổ chức, từng tiểu ban. Thường trong phiên họp Hội đồng có 3 phần chính đó là: + Nhận xét hoạt động tháng: Được tập hợp từ báo cáo định kỳ của tổ, các phân hành và qua theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo của Ban giám hiệu, nội dung này được thống nhất trong Ban giám hiệu + Triển khai kế hoạch tháng tới: Nêu được những nội dung công việc, những yêu cầu đạt được và các mốc thời gian, phân công người chỉ đạo cụ thể. Kế hoạch phải được công khai ở văn phòng. + Phần triển khai kế hoạch chuyên môn do đồng chí P hiệu trưởng trình bày trên cơ sở định hướng chính của nhà trường. Kế hoạch phải cụ thể, rõ người, rõ việc. - Chỉ đạo hoạt động của các phân hành: Các phân hành dựa vào kế hoạch của nhà trường để làm kế hoạch cho từng phân hành và phải trình hiệu trưởng ký duyệt rồi mới triển khai thự hiện. 7. Chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy và học: a. Đối với công tác bồi dưỡng đội ngũ. - Hiệu trưởng phải xây dựng cho được kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ trọng tâm thiết thực và có tính khả thi cao. Nội dung bồi dưỡng không chỉ giới hạn ở phương pháp giảng dạy mà phải toàn diện từ, tư tưởng chính trị , phẩm chất đến tri thức văn hoá, chuyên môn nghiệp vụ đến vật chất tinh thần cho đội ngũ. - Về chính trị -tư tưởng: Nắm chắc mục tiêu nhiệm vụ năm học của Bộ, Sở, Phòng, trường và những quan điểm của Đảng về công tác Giáo dục. Giáo dục được ý thức yêu nghề, yêu trẻ, không ngừng rèn luyện tu dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. Đặc biệt quan tâm đến một số giáo viên, nhân viên năng lực còn hạn chế, giáo dục giáo viên cấm dùng các hình thức không mang tính giáo dục đối với học sinh. Mặt khác người quản lý cần làm cho đội ngũ có tinh thần thoải mái và đem hết khả năng công sức, trí tuệ, tình cảm để giảng dạy. * Một số công việc và nội dung hiệu trưởng cần phải làm là: - Nghiên cứu, chọn lọc nội dung thiết thực ở các tài liệu(tài liệu BDTX, tập san . GDTH…) để tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ, trong đó chú trọng những định hướng của ngành (ứng dụng công nghệ thông tin) - Bồi dưỡng cho đội ngũ về năng lực tổ chức các hình thức qua khâu dự giờ thăm lớp. Giao chỉ tiêu tối thiểu về số tiết dự giờ, thao giảng cho từng giáo viên(1 tiết/tuần). Đây là biện pháp bồi dưỡng tại chỗ có hiệu quả trực tiếp và nhanh nhất. Trong đánh giá, nhận xét giờ dạy của BGH ngoài nhận xét đánh giá kết quả bài còn chú trọng phần định hướng những tồn tại của tiết dạy. Qua đánh giá nhận xét giờ dạy của giáo viên, thể hiện được năng lực của họ, bỡi vậy hiệu trưởng cần căn cứ vào đó để xem xét như là một mặt nhằm nắm bắt năng lực đứng lớp và khả năng chuyên môn của giáo viên. - Đưa chỉ tiêu của tự bồi dưỡng hàng tháng cho giáo viên (mỗi tháng có một chuyên đề), nội dung bồi dưỡng phải thiết thực, sát với công việc được giao. Cuối mỗi chuyên đề phải rút ra được bài học cho bản thân và cách vận dụng chuyên đề đó vào trong công tác. - Tập trung chỉ đạo khâu soạn bài: Trước hết phải tích cực hưởng ứng năm đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào trong dạy học. Bài soạn được vi tính hoá; kết hợp tranh ảnh minh hoạ với soạn bài giáo án bằng điện tử. Thống nhất cách trình bày bài soạn theo mẫu quy định. Bài soạn cần tập trung với học sinh yếu kém, thể hiện các hình thức tổ chức dạy học, hoạt động của thầy, của trò rõ ràng. Kiến thức cần khắc sâu, kỹ năng cần hình thành... - Tập trung chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học bằng cách: Sử dụng phương pháp dạy học một cách hợp lý, phù hợp với học sinh với bộ môn. Lựa chọn các hình thức tổ chức dạy học hợp lý, tập trung phát huy tính tích cực hoạt động của học sinh: chú trọng khâu thảo luận nhóm, tổ chức trò chơi trong học tập; để học sinh tự chủ động chiếm lĩnh kiến thức của bài học. Tăng cường dự giờ thao giảng, trao đổi kinh nghiệm, đẩy mạnh hoạt động học của học sinh trong các tiết học. Muốn thể hiện được điều đó thì hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phải thể hiện được khả năng định hướng của mình cho giáo viên, có khả năng tổ chức và khả năng trình bày minh hoạ cho đội ngũ rõ. b. Công tác kiểm tra nội bộ trường học Thành lập lực lượng kiểm tra và tổ chức cho đội ngũ học tập nhiệm vụ năm học và phương pháp dạy học là việc làm quan trọng. Ban kiểm tra gồm các thành phần sau: + Hiệu trưởng : trưởng ban: chịu trách nhiệm về kế hoạch, chỉ đạo chung và kết luận sau khi tiến hành kiểm tra. + Phó hiệu trưởng: phó trưởng ban: nắm bắt thông tin và kết quả đánh giá chuyên môn nghiệp vụ và phần hành do hiệu trưởng giao. + Các tổ trưởng chuyên môn: kiểm tra và cung cấp những thông tin về chuyên môn, về lớp ở trong tổ. + Giáo viên tổng phụ trách Đội: kiểm tra cung cấp thông tin về các hoạt động ngoài giờ. + Thư viện - thiết bị: kiểm tra cung cấp thông tin về việc sử dụng thiết bị dạy học. + Phụ trách tài chính, cơ sở vật chất: kiểm tra và cung cấp thông tin về mảng tài chính và cơ sở vật chất. - Định hướng về kiểm tra: Lập kế hoạch kiểm tra tổng thể trong năm học, đây là việc làm quan trọng có tính chất quyết định đến kết quả của việc kiểm tra. Kế hoạch kiểm tra cụ thể theo tháng, theo tuần. Trong quá trình kiểm tra phải thực hiện một cách linh hoạt, tạo được không khí bình thường, xem đây là việc làm thường kì, không gây tình hình căng thăng và áp lực nặng nề trong lúc kiểm tra. - Cần nắm vững về chức năng và nguyên tắc trong quá trình kiểm tra: kiểm tra có chức năng là: kiểm soát, phát hiện, động viên, phê phán và đánh giá được đối tượng kiểm tra. Về nguyên tắc: đảm bảo tính pháp chế, kế hoạch, khách quan, hiệu quả và đảm bảo tính giáo dục. Cần linh hoạt và sử dụng các hình thức kiểm tra: kiểm tra toàn diện, kiểm tra từng mặt, kiểm tra định kì, kiểm tra từng bước, kiểm tra đột xuất. Trong kiểm tra cần phải khép kín quy trình có định thời gian khắc phục những tồn tại đã chỉ ra trong kiểm tra và thời gian kiểm tra lại. * Một số quan điểm và việc làm trong công tác kiểm tra ở trường Tiểu học số 1 Sen Thuỷ: + Kiểm tra chống lõi: Đây là một biện pháp nó tác động đến chất lượng một cách trực tiếp và có hiệu quả. Ban giám hiệu định thời gian kiểm tra, kết hợp với tổ chuyên môn để kiểm tra. Giáo viên chủ nhiệm trực tiếp chấm bài, đánh giá nhận xét, nêu được những ưu điểm và tồn tại qua bài làm của học sinh. Có kế hoạch cụ thể, tích cực cho thời gian tiếp nối. Hai tháng cho học sinh làm một bài viết về chính tả để có sự so sánh, đánh giá về chữ viết. Mỗi tháng một bài kiểm tra về môn Toán để nắm bắt được những chỗ hỏng về kiến thức. Hàng tháng giáo viên chủ nhiệm báo cáo định kì về công tác chống lõi của lớp cho Ban giám hiệu vào ngày 24 hàng tháng, đồng thời xây dựng kế hoạch chống lõi cho tháng tiếp theo. + Kiểm tra toàn diện giáo viên: kiểm tra đầy đủ các mặt như: việc thực hiện quy chế chuyên môn, dự giờ trên lớp, công tác chấm chữa, công tác chủ nhiệm, hồ sơ giáo viên. Thời điểm kiểm tra được tiến hành vào các tuần gần kiểm tra định kì. Sau kiểm tra định kì lấy chất lượng kiểm tra làm cơ sở để đánh giá về kết quả dạy học. Chú trọng công tác chống lõi của giáo viên trong tháng. Trong kiểm tra thường ưu tiên cho giáo viên có năng lực chuyên môn chưa cao thì kiểm tra trước, nhằm hỗ trợ và có kế hoạch bồi dưỡng, giúp đỡ họ kịp thời. Mặt khác về bản thân giáo viên có được thời gian để khắc phục những tồn tại chuẩn bị cho kiểm tra lại. + Thực hiện tốt theo cách đó chúng ta sẽ tránh được các hiện tượng sau:  Tránh sự buông lỏng của một số giáo viên không thuộc diện trong kiểm tra  Tránh sự lặp lại và nhàm chán trong kiểm tra  Tạo điều kiện cho giáo viên có thời gian chăm lo chất lượng giáo dục học sinh  Tạo không khí bình thường trong quá trình kiểm tra. - Tổ chức các đợt kiểm tra định kì: kiểm tra định kì vừa là kiểm tra đánh giá vừa là kiểm tra thu thập thông tin để hiệu trưởng có giải pháp chỉ đạo sau kiểm tra. Nắm bắt và quản lý chặt chẽ chất lượng chúng ta sẽ có giải pháp xử lý kịp thời đồng thời có kế hoạch chỉ đạo về làm chất lượng trong giai đoạn tiếp theo. * Về phương pháp kiểm tra: Thực hiện một cách nghiêm túc theo hướng dẫn của phòng từ khâu ra đề đến bố trí sắp xếp phòng thi và chấm thi. Giáo viên coi kiểm tra phải đảm bảo nghiêm túc, không gà bài, không gợi ý cho học sinh, đổi chéo giáo viên từ khối này coi khối khác. Ban giám hiệu thường xuyên kiểm tra giám sát trong quá trình coi kiểm tra. Kiên quyết xử lý những giáo viên, học sinh vi phạm trong quá trình kiểm tra. Sau kiểm tra giáo viên chủ nhiệm phải coi trọng việc đánh giá nhận xét những điểm mạnh, điểm yếu của học sinh. Nắm chắc những kiến thức và kĩ năng học sinh còn yếu để có kế hoạch chống lõi một cách cụ thể, tích cực, kịp thời và thường xuyên. - Về công tác mũi nhọn: Đây là công việc trọng tâm của nhà trường, do vậy cần có sự đầu tư thích đáng về thời gian, con người và kinh phí. Động viên khen thưởng kịp thời. Ban giám hiệu cử một đồng chí phụ trách mũi này, xây dựng kế hoạch chỉ đạo và kế hoạch bồi dưỡng phải cụ thể. Thời gian bồi dưỡng phải dài, ngay từ đầu năm phải làm tốt công tác kiểm tra khảo sát để tuyển chọn cho được học sinh bồi dưỡng. Phải chú trọng ngay từ đầu cấp học (từ lớp 1), mỗi khối phải có một đội học sinh giỏi. Gắn trách nhiệm bồi dưỡng cho giáo viên chủ nhiệm trong quá trình giảng dạy. Riêng khối 4,5 ngoài thời gian bồi dưỡng quy định ra còn phải tăng thêm tiết, thêm buổi và cử giáo viên bồi dưỡng. Ban giám hiệu phải thường xuyên kiểm tra việc bồi dưỡng của giáo viên như: kiểm tra bài soạn, dự giờ, hàng tháng phải tổ chức kiểm tra đánh giá để có kế hoạch bồi dưỡng sát đúng hơn. Trong quá trình bồi dưỡng yêu cầu giáo viên không được ôm đồm kiến thức, không đưa nhiều dạng bài khó cho học sinh mà chú trọng đến kiến thức, kỹ năng cơ bản. Giúp học sinh có được phương pháp tự học, tự làm và tinh tưởng vào năng lực của mình. Trên cơ sở học sinh nắm chắc kiến thức kỹ năng cơ bản giáo viên mới được mở rộng thêm. Cần kết hợp với một số trường trong cụm để tổ chức thi, kiểm tra tạo điều kiện cho học sinh có cơ hội cọ xát. Trong năm học vừa qua nhà trường đã liên kết với trường Sen 2 tổ chức thi học sinh giỏi lớp 5, qua đó nắm bắt được thực lực của đội tuyển. Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh để bàn bạc thống nhất về thời gian học, yêu cầu phụ huynh tạo điều kiện tối đa cho học sinh theo học. Cần thiết có thể bàn bạc, động viên phụ huynh hổ trợ kinh phí để bồi dưỡng cho giáo viên dạy. 8. Chỉ đạo phong trào thi đua, đánh giá kết quả thi đua cuối năm. Hàng kì, hàng tháng phải phát động phong trào thi đua, có sơ kết, tổng kết thi đua theo các đợt kiểm tra định kì. Phân công phần hành trách nhiệm cụ thể cho các thành viên trong ban thi đua và những đ/c phụ trách các đoàn thể, các bộ phận trong nhà trường. Xây dựng tiêu chí thi đua cụ thể trong đơn vị, các tiêu chí phong toả hết mọi mặt hoạt động của nhà trường. Khi xét thi đua phải đảm bảo tính khách quan, chính xác và công bằng. Đánh giá phong trào đúng với công lao của đội ngũ. Bình xét thi đua phải đi từ tổ khối chuyên môn, được công khai dân chủ, đội ngũ được tham gia góp ý kiến. Đối với những cán bộ, giáo viên, nhân viên khen cao phải được tập thể suy tôn. Mặt khác cần coi trọng việc động viên khuyến khích về vật chất lẫn tinh thần. Phần IV Kết luận Công tác quản lý chỉ đạo của người hiệu trưởng ở trường tiểu học trong giai đoạn hiện nay là hết sức quan trọng. Đại hội IX của Đảng đã xác định: "Con đường công nghiệp hoá - hiện đại hoá của đất nước ta cần và có thể rút ngắn thời gian, vừa có những bước tuần tự, vừa có những bước nhảy vọt...phát huy nguồn lực trí tuệ và sức mạnh tinh thần của người Việt Nam, coi phát triển giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ là nền tảng và động lực của công nghiệp hoá - hiện đại hoá". Trước yêu cầu đổi mới của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá, trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới và xu thế hoàn cầu hoá. Chúng ta cần phát triển mạnh hơn, hiệu quả hơn, động lực thúc đẩy chính là phát triển giáo dục - là điều kiện để phát huy nguồn lực con người - yếu tố cơ bản để phát triển xã hội. Đào tạo nhân tài đầu tiên phải bắt đầu từ tiểu học. Tiểu học là bậc học nền tảng. Muốn có nền tảng vững chắc phải có đội ngũ quản lý và đội ngũ giáo viên có trình độ nhằm tích cực đổi mới phương pháp nâng cao chất lượng dạy và học. Trong quá trình công tác, mỗi cán bộ quản lý và mỗi giáo viên phải tự nhận thức được vị trí của mình trong xã hội, xứng đáng với sự tôn vinh của mọi người. Vậy nên chính mình phải tự học, tự bồi dưỡng để làm giàu vốn tri thức cho bản thân. Mỗi cán bộ quản lý phải có những giải pháp chỉ đạo hiệu quả để nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường. Làm cho phụ huynh, các đoàn thể xã hội nhận thức rỏ đối với giáo dục nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh. Phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những tồn tại trong thời gian qua, cùng với những giải pháp, những định hướng đúng đắn. Bản thân tôi không ngừng trau dồi rèn luyện, học hỏi để nâng cao nghiệp vụ quản lý, nhằm nâng cao hơn nữa công tác quản lý chỉ đạo trong nhà trường. Cùng với chính quyền địa phương và phụ huynh học sinh phát huy cao tiềm năng của trường Chuẩn quốc gia trên quê hương Sen Thuỷ anh hùng Sen Thuỷ, ngày 20 tháng 5 năm 2009 Người viết Đặng Ngọc Thương
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan