Tài liệu Tư tưởng giáo dục của john dewey trong tác phẩm kinh nghiệm và giáo dục

  • Số trang: 59 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 236 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Trình bày điều kiện, tiền đề tư tưởng cho sự ra đời tƣ tƣởng giáo dục của J. Dewey trong tác phẩm “Kinh nghiệm và giáo dục”. Phân tích làm rõ những nội dung cơ bản của tư tưởng giáo dục của J. Dewey trong tác phẩm “Kinh nghiệm và giáo dục”.Đưa ra một số đánh giá về những giá trị và hạn chế trong tư tưởng triết học giáo dục của Dewey và giá trị tham khảo của tƣ tƣởng giáo dục J. Dewey đối với nền giáo dục Việt Nam hiện nay.