Tài liệu 23 đề thi học kỳ i môn toán lớp 3

  • Số trang: 36 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 1793 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

Trang 1 23 ĐỀ THI HỌC KỲ I MÔN TOÁN LỚP 3 Đề số 1) Trường:........................................ PHÒNG GIÁO DỤC – ĐT HOÀI NHƠN Lớp:Ba ………….. ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKI NH 2010 – 2011 Họ và tên: ........................................ MÔN TOÁN LỚP 3 Thời gian: 40’ (không kể phát đề) Học sinh làm trực tiếp vào đề thi: I/ Phần trắc nghiệm: ( 3 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng Bài 1: Số lớn nhất có hai chữ số là : A. 10 B. 90 C. 89 D. 99 Bài 2: Năm 2010 có 365 ngày, 1 tuần lễ có 7 ngày. Vậy năm 2010 có: A. 52 tuần lễ C. 52 tuần lễ và 1ngày B. 5 tuần lễ và 15 ngày D. 52 tuần lễ và 15 ngày Bài 3: Một hình vuông có chu vi là 36m. Cạnh của hình vuông đó là: A. 18m B. 12m C. 8m D. 9m Bài 4: Cha 45 tuổi ,con 9 tuổi thì tuổi con bằng một phần mấy tuổi cha? A. 1 5 B. 1 6 C. 1 9 Bài 5: Viết tiếp vào chỗ chấm : 16 , 22 , 28, …., …… là: A. 34,40 B. 35,41 C. 35,40 D. 1 45 D.36, 42 Bài 6 : Một số chia cho 8 được thương là 6 và số dư là 4 . Số đó là. A. 51 B. 52 C. 53 D. 54 II/ Phần tự luận:( 7 điểm) Bài 1:( 2 điểm) Đặt tính rồi tính 276 + 319 756 - 392 208 x 3 536 : 8 . ........................................................................................................................................... . ........................................................................................................................................... . ........................................................................................................................................... . ........................................................................................................................................... . ........................................................................................................................................... . ........................................................................................................................................... Trang 2 Bài 2: ( 1 điểm) Tìm y : y :7=9 ; 5 x y = 85 ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ........................................................ Bài 3:(1 điểm) Tính giá trị của biểu thức : 169 – 24 : 2 ; 123 x ( 83 – 80 ) ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ........................................................ ............................................................................................................................................... .............. Bài 4:(1điểm) Viết số thích hợp vào chỗ có dấu chấm. 1 giờ = …………..phút 6 8 kg = ……………g ; 5m 8dm =…………..dm ; 7hm = …………….m Bài 5:(1 điểm) Hải có 24 viên bi, Minh có số bi bằng 1 số bi của Hải . Hỏi Hải có nhiều hơn 4 Minh bao nhiêu viên bi? ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ....................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... .......................... Bài 6: (1điểm) Có 52 m vải, may mỗi bộ quần áo hết 3 m. Hỏi có thể may được nhiều nhất mấy bộ và thừa bao nhiêu mét vải? ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ........................................................ Trang 3 Đề số 2) đề kiểm tra định kì cuối học kì i Môn: Toán - Lớp 3 Họ và tên:.................................................................. I. Trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 1. Số 355 đọc là: A. Ba năm năm. B. Ba trăm năm lăm. C. Ba trăm năm mươi năm. B. Ba trăm năm mươi lăm. 2. Số cần điền vào chỗ ....là: 1 phút = .....giây. 5 A. 60 B. 30 C. 15 D. 12 3. Con lợn nặng 100 kg, con ngỗng nặng 5 kg. Hỏi con lợn nặng gấp bao nhiêu lần con ngỗng? A. 50 lần B. 20 lần C. 10 lần D. 5 lần 4. Một hình chữ nhật có chiều rộng là 4 cm, chiều dài 12 cm. Một hình vuông có chu vi bằng chu vi của hình chữ nhật đó. Vậy cạnh của hình vuông là: A. 32 cm B. 16 cm C. 8 cm D. 7 cm 5. Dấu cần điền vào chỗ ....là: A. < B. > 2 kg 3 m.......32 m C. = 6. Giá trị của biểu thức 65 - 12 x 3 là A. 159 B. 39 Ii. tự luận (7 điểm): D. Không điền được C. 29 Câu 1. Đặt tính rồi tính (2 điểm): 128 + 321 942 – 58 105 x 7 852 : 6 .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... Trang 4 Câu 2. Tính giá trị của biểu thức (1,5 điểm): 456 - 34 + 56 84 + 645 : 5 175 - (104 : 8) .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... Câu 3. (2 điểm) Có 57 người cần qua sông. Mỗi chiếc thuyền chỉ chở được nhiều nhất là 7 người (không kể lái thuyền). Hỏi cần ít nhất bao nhiêu thuyền để chở một lượt hết số người đó? .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... Câu 4. (1 điểm) Có 432 cây ngô được trồng đều trên 4 luống, mỗi luống có 2 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu cây ngô? .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... Câu 5. (0,5 điểm) Tính nhanh: (8 x 7 - 16 - 5 x 8) x (1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8 + 9) .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... Trang 5 Đề số 3) phòng giáo dục & đào tạo ninh giang trường tiểu học hưng thái đề kiểm tra định kì cuối học kì i Môn: Toán - Lớp 3 Họ và tên:..................................................................Lớp.................................... I. Trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 1. Số gồm bảy trăm, năm đơn vị và hai chục là: A. 752 B. 725 C. 700520 D. 7520 2. Dấu cần điền vào chỗ ....là: 4m 3 cm......430 cm A. < B. > C. = 3. Số bé là 9, số lớn là 81. Số bé bằng một phần mấy số lớn? 1 1 A. 9 lần D. 81 lần B. C. 81 4. 9 1 giờ = ......phút. Số cần điền vào chỗ ....là: 4 A. 60 B. 30 C. 20 D. 15 5. Một hình chữ nhật có chiều dài 12 cm, chiều rộng bằng hình chữ nhật đó là: A. 32 B. 24 cm C. 32 cm 6. Giá trị của biểu thức 56 + 24 : 4 là A. 20 B. 60 1 chiều dài. Chu vi của 3 D. 30 C. 38 Ii. tự luận (7 điểm): Câu 1. Đặt tính rồi tính (2 điểm): 321 + 83 634 - 307 102 x 6 764 : 4 ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... .... Câu 2. Tính giá trị của biểu thức (1,5 điểm): 450 - 45 : 9 34 x (56 : 8) 471 + 83 - 71 Trang 6 ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... .. Câu 3. (2 điểm) Thùng thứ nhất đựng 123 lít dầu, thùng thứ hai đựng bằng 1 thùng 3 thứ nhất. Hỏi cả hai thùng đựng bao nhiêu lít dầu? ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... .... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ... Câu 4. ( 1 điểm) Khối 3 của một trường Tiểu học có 72 học sinh được phân đều thành 3 lớp. Mỗi lớp được chia đều thành 3 tổ. Hỏi mỗi tổ có bao nhiêu học sinh? ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... .... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ... Câu 5. (0,5 điểm) Tính nhanh: 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... .... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ... Đề số 4) Họ và tên:...................................................... Kiểm tra Định kì cuối kỳ I Lớp :3 năm học 2010 – 2011 Trường tiểu học………………… Môn Toán lớp 3 ( Thời gian 60 phút) Trang 7 Bài 1. ( 1.0 điểm)Viết số thích hợp vào chỗ chấm (.... ) a, 72; 64; 56; ...; ....; .... ; ..... b, 26; 35 ; 44; .... ; .... ;....; ....... Câu 2: ( 0.5 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a, 60 phút =.... giờ b, 1 4 giờ = ....phút Câu 3: ( 0.5 điểm) ( Khoanh vào chữ cái trước ý đúng) Một hình chữ nhật có chiều dài 7mét, chiều rộng 5 mét. Chu vi là: A. 12 m ; B. 24 m ; C. 35 m Câu 4: ( 1.0 điểm) Tích của hai số là 54. Biết rằng thừa số thứ nhất là 6 .Tìm thừa số thừa số thứ hai? ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Câu 5: ( 3.0 điểm) Đặt tính rồi tính: a, 709 + 195 b, 659 – 92 c, 165 x 4 d, 285 : 7 ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ................................................................................................................................. Câu 6 : ( 2.0 điểm) Tính giá trị của biểu thức : a, ( 23 + 46) x 7 b, 90 + 172 : 2 ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ...................................... Câu 7: ( 2.0 điểm) Một lớp học có 35 học sinh, phòng học của lớp đó được trang bị loại bàn ghế 2 chỗ ngồi. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu bàn ghế như thế? ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... .................................................................................................................................. Đề số 5) Trường Tiểu học Trực Liêm Kiểm tra định kì Cuối học kì I Năm học 2009- 2010 Môn: toán lớp 3 Phần I: (3 điểm) Khoanh vào chữ đứng trước câu trả lời đúng. Câu 1: 1kg bằng: A . 1000g Câu 2: 1 6 B. 100g của 1 giờ bằng bao nhiêu phút? C. 10000g D. 10g Trang 8 A. 6 phút B. 10 phút C. 15 phút D. 20 phút Câu 3: Số bé là 6, số lớn là 36. Số bé bằng một phần mấy số lớn: A. 1 3 B. 1 4 C. 1 5 D. 1 6 Câu 4: Chu vi hình vuông có cạnh 5 cm là: A. 5 cm B. 10 cm C. 20 cm D. 15 cm Phần II. (7 điểm) Câu 1: Đặt tính rồi tính. 54 x 3 309 x 2 …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………….... 75 : 5 7 845 : .......................................................................................................................... ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ................................................................................................................................ Câu 2: Tính giá trị của biểu thức. 42 + 24 : 8 71 – 13 x 4 ……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………… 28 x 3 : 7 139 – ( 45 + 25) ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………... Trang 9 Câu 3: Một hình chữ nhật có chiều rộng 8m và chiều dài gấp 3 lần chiều rộng . Tính chu vi của hình chữ nhật đó. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Câu 4: Hình bên có bao nhêu tam giác, bao nhiêu tứ giác? - Có ………tam giác. - Có ……… tứ giác. Đề số 6) Trường TH Trung An Tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ Lớp: 3A . . . ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I – NĂM HỌC 2011 – 2012 Môn : Toán - Lớp : 3 Thời gian : 40 phút Bài 1: Mỗi bài tập dưới đây có các câu trả lời A, B, C, D. Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. (2 điểm ) 1. Dấu phải điền vào ô trống ở phép so sánh sau đây 6m 4 cm  7 m là: A. > B. < C. = D. Không điền được dấu nào. 2. 1 giờ – 20 phút = A. 40 phút B. 40 giờ C. 80 phút D. Không trừ được. 3. Phép tính nhân nào dưới đây có kết quả là 24 ? A. 6 x 9 B. 7 x 5 C. 6 x 4 D. 7 x 6 4. Phép tính chia nào dưới đây có kết quả là 7 ? A. 28 : 7 B. 48 : 6 C. 81 : 9 D. 56 : 8 Bài 2: Nối biểu thức ứng với giá trị đã cho? ( 2 điểm ) (100 + 11) x 6 214 100 + 11 x 6 666 201 + 39 : 3 452 375 – 10 x 3 345 166 Trang 10 Bài 3: Đặt tính rồi tính: ( 2 điểm ) 26 x 7 213 x 4 246 : 6 343 : 3 21cm 35dm Bài 4: Viết vào ơ trống theo mẫu: (1 điểm ) Cạnh hình vuơng Chu vi hình vuơng 7cm 7 x 4 = 28cm Bài 5: ( 2 điểm ) Một kho thóc có 180 bao thóc. Người ta đã bán hết 1 số bao thóc trong kho. Hỏi 3 trong kho còn lại bao nhiêu bao thóc ? Tóm tắt Giải: Bài 6: Đồng hồ hình bên chỉ mấy giờ ? (1 điểm ) ................................................................... ............ ................................................................... ............ Trang 11 Đề số 7) Trường TiÓu häc Trà Nam Lớp: 3 /... Họ và tên: ............................................. ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I MÔN: TOÁN KHỐI 3 Năm học: 2011 – 2012 Thời gian: 40 phút Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: a) Số liền trước của 160 là: A. 161 B. 150 C. 159 D. 170 b)Một cái ao hình vuông có cạnh 6 m.Chu vi của hình vuông đó là: A.24m B.36 m C. 10 m D. 12 cm c ) 9m 8cm = …. cm . Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm là: A. 98 B. 908 C. 980 D .9080 C. 56 lít D. 65 lít d )Gấp 7 lít lên 8 lần thì được: A. 15 lít B. 49 lít Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống : *Giá trị của biểu thức a) 2 + 8 x 5 = 50 b) 32 : 4 + 4 = 12 Bài 3: Tính nhẩm 7 x 6 = ……. 63 : 9=……. Bài 4: Đặt tính rồi tính 487 + 302 ….……… ….……… ….……… 8 x 7 = …..... 64 : 8 =……. 660 – 251 ….……… ….……… ….……… Bài 5: Tìm x: a) X : 6 = 144 ……………………. ……………………. 124 x 3 ….……… ….……… …………. 845 : 7 ………… ….……… …………. b) 5 x X = 375 ………………… ………………… Trang 12 Bài 6 : Một quyển truyện dày 128 trang. An đã đọc được số trang đó. Hỏi còn bao nhiêu trang truyện nữa mà An chưa đọc? .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .................................................................................................................................... Đề số 8) ĐỀ KIÊM TRA MÔN TOÁN LỚP 3 Học kỳ I năm học 2011-2012. (Thời gian 40 phút không kể thời gian giao đề) Câu 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm (1điểm). 63 : 7 = …… 42 : 6 = …….. 35 : 5 = ………. 56 : 7 = Câu 2: Đặt tính rồi tính (2điểm): a) 235  2 = b) 630 : 7 = …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …… Câu 3: Thực hiện tính (2 điểm). a) 205 + 60 +3 = ……….. Câu 4: (3 điểm) b) 462 + 7 – 40 = ……………. Trang 13 Số bò nhiều hơn số trâu là 28 con. Biết rằng số trâu là 7 con. Hỏi số trâu bằng một phần mấy số bò ? Bài giải …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …… Câu 5: Một hình chữ nhật có chiều dài 60m, chiều rộng là 20m. Tính chu vi hình chữ nhật đó? Bµi gi¶i …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …… Đề số 9) Bài kiểm tra học kì I Môn thi: Toán - khối 3 Thời gian: 40 phút( không kể thời gian giao đề) I/ Phần trắc nghiệm: ( 4 đ) Khoanh tròn vào đáp án đúng 1. Giá trị biểu thức: 789 – 45 + 55 là: A.100 B.799 C.744 D. 689 Trang 14 2. Giá trị biểu thức: 930 – 18 : 3 là: A.924 B. 304 C.6 D. 912 3. 7m 3 cm = ....... cm: A. 73 B. 703 C. 10 D. 4 4. Có 750 quyển sách sách xếp đều vào 5 tủ, mỗi tủ có 2 ngăn. Hỏi mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách, biết rằng mỗi ngăn có số sách như nhau? A. 75 quyển B. 30 quyển C. 6 0 quyển D. 125 quyển 5. Có 7 con vịt, số gà nhiều hơn số vịt 56 con. Hỏi số vịt bằng một phần mấy số gà? A. 1 6 B. 1 C. 7 1 D. 8 1 9 6. Một chiếc bìa hình chữ nhật có chiều dài 25 cm, chiều rộng 1dm. chu vi miếng bìa đó là bao nhiêu đề – xi – mét? A. 52dm B.70cm C.7dm D. 70 dm 7. Hình vẽ dưới đây có mấy góc vuông? 8. A. 1 B. 2 8x7< x8 A. 7 B. 5 C.3 D. 4 C. 8 D. 6 II/ Phần tự luận( 6 đ) Bài1: ( 2 đ) Tính giá trị của biểu thức: 267 + 125 – 278 538 – 38 x 3 ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ..... ................................................................................................................................... Bài 2. Tìm x: (2.đ) x : 7 = 100 + 8 X x 7 = 357 .................................................................................................................................... .... ......................................................................................................................................... Trang 15 ......................................................................................................................................... Bài 3: ( 2 đ) Một cửa hàng có 453 kg gạo, đã bán được 1/3 số gạo đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki- lô- gam gạo? ......................................................................................................................................... ..... .................................................................................................................................... .......... ............................................................................................................................... ……................................................................................................... ........................... Đề số 10) PHÒNG GD-ĐT THÀNH PHỐ BẢO LÔÔC LỚP 3 TRƯỜNG TH LÔÔC CHÂU II 2011-2012 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MÔN TOÁN Cuối kì I – Năm học : Thời gian : 40 phút Phần 1: (4,0 đ) Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng. 1) 856: 4 có kết quả là: A. 214 2) B. 320 C. 415 75+ 15 x 2 có kết quả là: A. 180 4) C. 225 64 x 5 có kết quả là: A. 203 3) B. 241 B. 187 C. 105. 7 gấp lên 8 lần được : A. 64 B. 56 C. 49 5) Một hình chữ nhật có chiều dài là 15 m, chiều rộng là 9 m. Chu vi hình chữ nhật đó là: A. 24 m B. 48 m C. 135 m 6) Một hình vuông có cạnh là 60cm. Chu vi hình vuông đó là: A. 200 B.140 C.240. 7) Tìm x: X : 3 = 9 Vậy X = ? A. X = 3 B. X = 27 C. X = 18 Trang 16 8) Một đàn gà có 14 con, người ta nhốt mỗi lồng 4 con. Hỏi cần có ít nhất bao nhiêu cái lồng để nhốt gà? A.4 B. 3 C.2 Bài 2) ( 2,0 đ) Đặt tính rồi tính. a) 526 + 147 b) 627- 459 c) 419 x 2 d) 475 : 5 …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………............................................................... ............................................................................................................................................... .............................................................................. Bài 4) ( 1,5 đ) Tính giá trị biểu thức: a) 55: 5 x 3 b) ( 12+ 11) x 3 …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………............... ............................................................................................................................................... .................................................................. Bài 3) ( 2,5 đ): Một cửa hàng có 96 kg đường, đã bán 1 4 số ki-lô gam đường đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam đường? Tóm tắt Giải …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………............................................................................................... ............................................................................................. Đề số 11) Trang 17 Trường TH Thụ Lộc Khối 3 Đề kiểm tra cuối học kỳ I- Năm học: 2010-2011 Môn: Toán , lớp 3 ( thời gian làm bài 40 phút) I/ Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng ( 2 điểm). 1 . Kết quả của phép nhân: 117 x 8 là: A. 936 ; B. 639; C. 963; D. 886. 2. Kết quả của phép chia : 84 : 4 là; A. 14; B. 21; C. 8; D. 12 3. Giá trị của biểu thức: 765 – 84 là: A. 781; B. 681; C. 921; D. 671. 4. Giá trị của biểu thức: 81 : 9 + 10 là: A. 39; B. 19; C. 91; D. 20; II/ Tự luận: 1. Đặt tính rồi tính; ( 2 điểm). 486 + 303; 670 – 261 ; 106 x 9 872 : 4. .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... 2. Tìm y: ( 2 điểm). 72 : y = 8; y + 158 = 261; 5 x y = 375; y : 5 = 141. .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... 3. (1,5 điểm). Năm nay ông 72 tuổi, cháu 9 tuổi. Hỏi tuổi cháu bằng một phần mấy tuổi ông? .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... Trang 18 4. ( 2,5 điểm). Tổ một trồng được 25 cây, tổ hai trồng được gấp 3 lần tổ một. Hỏi cả hai tổ trồng được bao nhiêu cây? .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... Đề số 12) HỌ VÀ TÊN:…………………………….LỚP 3……….. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2010 - 2011 Môn: TOÁN (Thời gian làm bài 40 phút) PHẦN I : Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu. 1.Gấp 7 lít lên 8 lần thì được: a. 15 lít b. 49 lít c. 56 lít d. 65 lít 2. 7m 4cm = …….. cm. Số thích hợp điền vào chỗ trống là: a. 74cm b. 740cm c. 407cm d. 704cm 3. Tổng của 16 và 14 rồi nhân với 4 là: a. 30 b. 34 c. 72 d. 120 4. Một cái ao hình vuông có chu vi là 24 m thì cạnh của hình vuông đó là: a. 4m b. 6m c. 8m d. 12cm 5. Số thích hợp viết vào chỗ trống trong phép tính x6 :8 4 a. 24 và 3 6. 1 3 là: b. 24 và 4 c. 24 và 6 d. 24 và 8 của 24 kg là: a. 1kg b. 3 kg c. 6 kg d. 8 kg 7. Giá trị của chữ số 3 trong số 132 là: a. 300 8. Hình bên có góc : a. Vuông. b. 30 c. 3 d. Cả a, b, c đều sai Trang 19 b. Không vuông. 9. Số dư trong phép chia 27 : 5 là : a. 1 b. 2 c. 3 PHẦN II : TÍNH 1. Đặt tính rồi tính. (2 điểm) 576 + 185 720 – 342 d. 4 75 x 7 786 : 6 …………… …………… .………….. ……………. …………… …………… .………….. ……………. …………… …………… .………….. ……………. …………… …………… .………….. ……………. 2. Tìm x: (1 điểm) x + 23 = 81 100 : x = 4 ……………………………. …………………………….. ……………………………. …………………………….. ……………………………. ……………………………... 3. Một cửa hàng có 104kg gạo, cửa hàng đã bán đi 1 4 kg gạo đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu kg gạo? (2 điểm) Giải …………………………………………………………… ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. Đề số 13) Họ và tên: ………………….. Lớp: ………………………... BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I – MÔN: TOÁN Lớp 3 - Năm học: 2011 – 2012 Thời gian làm bài 40 phút (không kể thời gian giao đề) Bài 1. Tính nhẩm: 4 x 5 = ............; 7 x8 = ...........; 45 : 9 = ...............; = ................; Bài 2. Tìm số lớn nhất, bé nhất trong các số sau: 375, 421, 573, 241, 735, 142 64 : 8 Trang 20 a) Số lớn nhất là số: .............................. b) Số bé nhất là số : ........................................ Bài 3. Viết vào ô trống (theo mẫu) : Cạnh hình vuông 8cm Chu vi hình vuông 8 x 4 = 32 (cm) Bài 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: a) Giá trị của biểu thức 288 + 24 : 6 là 294 12cm ; 31cm b) Giá trị của biểu thức 138 x (174 – 168) là 826 Bài 5. > < = 6m 3cm ....... 7m ? 5m 6cm ....... 5m 6m 3cm ....... 630cm 5m 6cm ........ 506cm Bài 6. Đặt tính rồi tính: 213 x 3 208 x 4 ………………………… …………………….. 684 : 6 630 : 9 ………………………….. …………………….. ………………………… …………………….. ………………………….. …………………….. ………………………… …………………….. ………………………….. …………………….. Bài 7. Tính : a) 163g + 28g = ............. ;. b) 96g : 3 = ............; Bài 8. Một cửa hàng có 36 máy bơm, người ta đã bán 1 số máy bơm đó. Hỏi cửa hàng 6 còn lại bao nhiêu máy bơm? Giải …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………
- Xem thêm -