Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nhân sự tại tổng công ty xăng dầu việ...

Tài liệu Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nhân sự tại tổng công ty xăng dầu việt nam

.PDF
86
54
83

Mô tả:

Môc lôc Lêi nãi ®Çu 4 Ch­¬ng 1: lý luËn chung vÒ qu¶n trÞ nh©n sù 5 I. Lý luËn chung vÒ qu¶n trÞ nh©n sù 1.Kh¸i niÖm vµ vai trß cña qu¶n trÞ nh©n sù 5 5 1.1. Kh¸i niÖm qu¶n trÞ nh©n sù 5 1.2. Vai trß cña qu¶n trÞ nh©n sù 5 1.3. Néi dung cña qu¶n trÞ nh©n sù 6 2.Mét vµi häc thuyÕt vÒ qu¶n trÞ nh©n sù 8 3.ChØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ qu¶n trÞ nh©n sù 9 II.Néi dung cña qu¶n trÞ nh©n sù 10 1.Ph©n tÝch c«ng viÖc 10 2.TuyÓn dông nh©n sù 14 3.§µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n sù 18 4. S¾p xÕp vµ sö dông lao ®éng 21 5.§¸nh gi¸ vµ ®·i ngé nh©n sù 22 III. C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng vµ sù cÇn thiÕt hoµn thiÖn qu¶n trÞ nh©n sù 27 1. C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng tíi qu¶n trÞ nh©n sù 27 2. Sù cÇn thiÕt cña viÖc hoµn thiÖn qu¶n trÞ nh©n sù 30 Ch­¬ng 2: thùc tr¹ng vÒ qu¶n trÞ nh©n sù t¹i tæng c«ng ty x¨ng dÇu viÖt nam I.Kh¸i qu¸t chung vÒ doanh nghiÖp 1.LÞch sö h×nh thµnh Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam 1 32 32 32 2.Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña Tæng c«ng ty 32 3.C¬ cÊu tæ chøc cña Tæng c«ng ty 34 4.Nghµnh nghÒ kinh doanh cña Tæng c«ng ty 37 5.M«i tr­êng kinh doanh cña Tæng c«ng ty 39 II.Ph©n tÝch kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng c«ng ty 41 1.Ph©n tÝch kÕt qu¶ nhËp khÈu cña Tæng c«ng ty 41 2.Ph©n tÝch kÕt qu¶ tiªu thô cña c«ng ty theo kÕt cÊu mÆt hµng kinh 42 doanh 3.KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng c«ng ty III. Thùc tr¹ng qu¶n trÞ nh©n sù cña Tæng c«ng ty 44 46 1.T×nh h×nh qu¶n trÞ nh©n sù t¹i Tæng c«ng ty 46 2. Thùc tr¹ng tuyÓn dông nh©n sù t¹i Tæng c«ng ty 50 3.Thùc tr¹ng ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n sù t¹i Tæng c«ng ty 53 3.1.§µo t¹o nh©n sù 53 3.2. Ph¸t triÓn nh©n sù 58 4.Thùc tr¹ng ®¸nh gi¸ vµ ®·i ngé nh©n sù t¹i Tæng c«ng ty Ch­¬ng 3: mét sè gi¶I ph¸p nh»m hoµn thiÖn qu¶n trÞ nh©n sù t¹i tæng c«ng ty x¨ng dÇu viÖt nam I.Tæng hîp ®¸nh gi¸ vÒ qu¶n trÞ nh©n sù t¹i Tæng c«ng ty 58 63 63 1.Ph©n tÝch c«ng viÖc 65 2.TuyÓn dông nh©n sù 65 3.§µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n sù 66 4.§¸nh gi¸ vµ ®·i ngé nh©n sù 67 II.§Þnh h­íng ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty trong thêi gian tíi 1.Ph­¬ng h­íng vµ môc tiªu phÊn ®Êu cña Tæng c«ng ty trong thêi gian tíi 2 69 69 2.§Þnh h­íng qu¶n trÞ nh©n sù cña Tæng c«ng ty trong thêi gian tíi 71 III. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn qu¶n trÞ nh©n sù t¹i Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam 72 1. C¸c gi¶i ph¸p ®èi víi Tæng c«ng ty x¨ng dÇu 72 2. C¸c gi¶i ph¸p thuéc vÒ nhµ n­íc 83 KÕt luËn 85 Tµi liÖu tham kh¶o 86 3 Lêi nãi ®Çu Qu¶n trÞ nh©n sù lµ mét lÜnh vùc ®Æc biÖt quan träng, v× “ mäi qu¶n trÞ suy cho cïng còng lµ qu¶n trÞ con ng­êi”. ThËt vËy qu¶n trÞ nh©n sù cã mÆt trong bÊt kú mét tæ chøc hay mét doanh nghiÖp nµo, nã cã mÆt ë tÊt c¶ c¸c phßng ban, c¸c ®¬n vÞ. TÇm quan träng cña yÕu tè con ng­êi trong bÊt cø mét doanh nghiÖp hay mét tæ chøc nµo dï chóng cã tÇm vãc lín ®Õn ®©u, ho¹t ®éng trong bÊt cø mét lÜnh vùc nµo còng lµ mét thùc tÕ hiÓn nhiªn kh«ng ai phñ nhËn ®­îc. Trong doanh nghiÖp mçi con ng­êi lµ mét thÕ giíi riªng biÖt nÕu kh«ng cã ho¹t ®éng qu¶n trÞ th× ai thÝch lµm g× th× lµm, mäi viÖc sÏ trë nªn v« tæ chøc, v« kû luËt, c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù sÏ gióp gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy, nã lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh b¹i cña mét doanh nghiÖp. ChÝnh v× c¶m nhËn thÊy ®­îc tÇm quan träng vµ sù cÇn thiÕt ph¶i cã c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù trong bÊt cø mét doanh nghiÖp nµo cho nªn t«i ®· lùa chon ®Ò tµi: “Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn qu¶n trÞ nh©n sù t¹i Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam ”. Trong thêi gian thùc tËp t¹i Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam, qua nghiªn cøu c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù cña c«ng ty t«i thÊy c«ng t¸c nµy ®­îc c«ng ty thùc hiÖn t­¬ng ®èi tèt. Tuy nhiªn do cßn cã mét vµi khã kh¨n cho nªn tæng c«ng ty vÉn cßn mét sè ®iÓm h¹n chÕ nhÊt ®Þnh. V× thÕ cho nªn t«i ®· m¹nh d¹n ®­a ra mét sè biÖn ph¸p gãp phÇn hoµn thiÖn qu¶n trÞ nh©n sù t¹i Tæng c«ng ty. §Ò tµi cña t«i gåm 3 ch­¬ng: - Ch­¬ng 1: Lý luËn chung vÒ qu¶n trÞ nh©n sù. - Ch­¬ng 2: Thùc tr¹ng vÒ qu¶n trÞ nh©n sù t¹i Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam - Ch­¬ng 3: Mét sè biÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn qu¶n trÞ nh©n sù t¹i Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam. 4 Ch­¬ng 1 Lý luËn chung vÒ qu¶n trÞ nh©n sù I. lý luËn chung vÒ qu¶n trÞ nh©n sù 1. Kh¸i niÖm vµ vai trß cña qu¶n trÞ nh©n sù 1.1. Kh¸i niÖm qu¶n trÞ nh©n sù Nh©n sù lµ mét trong c¸c nguån lùc quan träng quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo. V× vËy vÊn ®Ò nh©n sù lu«n ®­îc quan t©m hµng ®Çu. Cã rÊt nhiÒu c¸ch ph¸t biÓu kh¸c nhau vÒ qu¶n trÞ nh©n sù: Theo gi¸o s­ ng­êi Mü Dimock “Qu¶n trÞ nh©n sù bao gåm toµn bé c¸c biÖn ph¸p vµ thñ tôc ¸p dông cho nh©n viªn cña mét tæ chøc vµ gi¶i quyÕt tÊt c¶ c¸c tr­êng hîp x¶y ra cã liªn quan tíi mét lo¹i c«ng viÖc nµo ®ã”. Cßn gi¸o s­ Felix Migro th× cho r»ng: “Qu¶n trÞ nh©n sù lµ mét nghÖ thuËt chän lùa nh©n viªn míi vµ sö dông c¸c nh©n viªn cò sao cho n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng c«ng viÖc cña mçi ng­êi ®Òu ®¹t møc tèi ®a cã thÓ”. VËy qu¶n trÞ nh©n sù ®­îc hiÓu lµ mét trong c¸c chøc n¨ng c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh qu¶n trÞ, gi¶i quyÕt tÊt c¶ c¸c vÊn ®Ò liªn quan tíi con ng­êi g¾n víi c«ng viÖc cña hä trong bÊt cø tæ chøc nµo. Qu¶n trÞ nh©n sù lµ mét ho¹t ®éng võa mang tÝnh khoa häc võa mang tÝnh nghÖ thuËt v× qu¶n trÞ nh©n sù lµ mét lÜnh vùc g¾n bã nhiÒu ®Õn v¨n ho¸ tæ chøc vµ chøa ®ùng nhiÒu gi¸ trÞ nh©n v¨n h¬n bÊt cø mét lÜnh vùc qu¶n trÞ nµo kh¸c. 1.2. Vai trß cña qu¶n trÞ nh©n sù YÕu tè gióp ta nhËn biÕt ®­îc mét xÝ nghiÖp ho¹t ®éng tèt hay kh«ng ho¹t ®éng tèt, thµnh c«ng hay kh«ng thµnh c«ng chÝnh lµ lùc l­îng nh©n sù cña nã- nh÷ng con ng­êi cô thÓ víi lßng nhiÖt t×nh vµ ãc s¸ng kiÕn. Mäi thø cßn l¹i nh­: m¸y mãc thiÕt bÞ, cña c¶i vËt chÊt, c«ng nghÖ kü thuËt ®Òu cã thÓ mua ®­îc, häc hái ®­îc, sao chÐp ®­îc, nh­ng con ng­êi th× kh«ng thÓ. V× 5 vËy cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng qu¶n trÞ nh©n sù cã vai trß thiÕt yÕu ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp . Trong doanh nghiÖp qu¶n trÞ nh©n sù thuéc chøc n¨ng chÝnh cña nhµ qu¶n trÞ, gióp nhµ qu¶n trÞ ®¹t ®­îc môc ®Ých th«ng qua nç lùc cña ng­êi kh¸c. C¸c nhµ qu¶n trÞ cã vai trß ®Ò ra c¸c chÝnh s¸ch, ®­êng lèi, chñ tr­¬ng cã tÝnh chÊt ®Þnh h­íng cho sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp do ®ã nhµ qu¶n trÞ ph¶i lµ ng­êi biÕt nh×n xa tr«ng réng, cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao. Ng­êi thùc hiÖn c¸c ®­êng lèi chÝnh s¸ch mµ nhµ qu¶n trÞ ®Ò ra lµ c¸c nh©n viªn thõa hµnh, kÕt qu¶ c«ng viÖc hoµn thµnh tèt hay kh«ng phô thuéc rÊt nhiÒu vµo n¨ng lùc cña nh©n viªn, v× vËy cho nªn cã thÓ nãi r»ng: “mäi qu¶n trÞ suy cho cïng còng lµ qu¶n trÞ con ng­êi”. Qu¶n trÞ nh©n sù gãp phÇn vµo viÖc gi¶i quyÕt c¸c mÆt kinh tÕ x· héi cña vÊn ®Ò lao ®éng. §ã lµ mét vÊn ®Ò chung cña x· héi, mäi ho¹t ®éng kinh tÕ nãi chung ®Òu ®i ®Õn mét môc ®Ých sím hay muén lµ lµm sao cho ng­êi lao ®éng h­ëng thµnh qu¶ do hä lµm ra. Qu¶n trÞ nh©n sù g¾n liÒn víi mäi tæ chøc, bÊt kú mét c¬ quan tæ chøc nµo còng cÇn ph¶i cã bé phËn nh©n sù. Qu¶n trÞ nh©n sù lµ mét thµnh tè quan träng cña chøc n¨ng qu¶n trÞ, nã cã gèc rÔ vµ c¸c nh¸nh tr¶i réng kh¾p n¬i trong mäi tæ chøc. Qu¶n trÞ nh©n sù hiÖn diÖn ë kh¾p c¸c phßng ban, bÊt cø cÊp qu¶n trÞ nµo còng cã nh©n viªn d­íi quyÒn v× thÕ ®Òu ph¶i cã qu¶n trÞ nh©n sù. Cung c¸ch qu¶n trÞ nh©n sù t¹o ra bÇu kh«ng khÝ v¨n ho¸ cho mét doanh nghiÖp . §©y còng lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh b¹i cña mét doanh nghiÖp . Qu¶n trÞ nh©n sù cã vai trß to lín ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña mét doanh nghiÖp, nã lµ ho¹t ®éng bÒ s©u ch×m bªn trong doanh nghiÖp nh­ng l¹i quyÕt ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp . 1.3. C¸c néi dung chñ yÕu cña qu¶n trÞ nh©n sù Qu¶n trÞ nh©n sù lµ mét ho¹t ®éng cña qu¶n trÞ doanh nghiÖp, lµ qu¸ tr×nh tæ chøc nguån lao ®éng cho doanh nghiÖp, lµ ph©n bè sö dông nguån lao ®éng mét c¸ch khoa häc vµ cã hiÖu qu¶ trªn c¬ së ph©n tÝch c«ng viÖc, bè trÝ lao ®éng hîp lý, trªn c¬ së x¸c ®Þnh nhu cÇu lao ®éng ®Ó tiÕn hµnh tuyÓn dông 6 nh©n sù, ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n sù, ®¸nh gi¸ nh©n sù th«ng qua viÖc thùc hiÖn. Néi dung cña qu¶n trÞ nh©n sù cã thÓ kh¸i qu¸t theo s¬ ®å sau S¬ ®å 1: Néi dung chñ yÕu cña qu¶n trÞ nh©n sù Ph©n tÝch c«ng viÖc: x¸c ®Þnh néi dung ®Æc ®iÓm cña tõng c«ng viÖc, ®¸nh gi¸ tÇm quan träng cña nã, vµ ®­a ra c¸c yªu cÇu cÇn thiÕt ®èi víi ng­êi thùc hiÖn. TuyÓn dông nh©n sù: chiªu mé vµ chän ra nh÷ng ng­êi cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn c«ng viÖc. §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n sù: gióp ng­êi lao ®éng x¸c ®Þnh ®­îc môc tiªu h­íng ®i cña m×nh, t¹o m«i tr­êng thuËn lîi ®Ó ng­êi lao ®éng lµm viÖc tèt. S¾p xÕp vµ sö dông ng­êi lao ®éng: §¶m b¶o sù phï hîp, sù t­¬ng xøng gi÷a c«ng viÖc vµ ng­êi thùc hiÖn c«ng viÖc. §¶m b¶o mäi c«ng viÖc ®­îc thùc hiÖn tèt. §¸nh gi¸ vµ ®·i ngé nh©n sù: nh»m kÝch thÝch ng­êi lao ®éng n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, thùc hiÖn môc tiªu cña doanh nghiÖp. 7 2.Mét vµi häc thuyÕt vÒ qu¶n trÞ nh©n sù 2.1. ThuyÕt X: ThuyÕt con ng­êi kinh tÕ (Taylor, Gant, Ghinbert, Fayol ). ThuyÕt nµy cho r»ng: b¶n chÊt cña con ng­êi lµ l­êi biÕng, m¸y mãc, v« tæ chøc. Con ng­êi chØ lµm viÖc cÇm chõng ®Ó kiÕm sèng vµ lu«n tr¸nh nÐ c«ng viÖc, chØ thÝch vËt chÊt kh«ng cÇn giao l­u b¹n bÌ héi nhãm. V× vËy c¸ch gi¶i quyÕt hîp lý nhÊt lµ ph©n chia c«ng viÖc thµnh c¸c thao t¸c lÆp ®i lÆp l¹i ®Ó dÔ häc. Ngoµi ra c¸c nhµ qu¶n lý ph¶i th­êng xuyªn gi¸m s¸t, ®«n ®èc, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn cña c¸c nh©n viªn thõa hµnh. Sö dông hÖ thèng cã t«n ty trËt tù râ rµng vµ mét chÕ ®é khen th­ëng, trõng ph¹t nghiªm kh¾c. Víi phong c¸ch qu¶n lý nµy sÏ lµm cho nh©n viªn c¶m thÊy lo l¾ng vµ sî h·i. Hä chÊp nhËn c¶ c¸c c«ng viÖc nÆng nhäc v× l­¬ng cao vµ ng­êi chñ hµ kh¾c. Trong ®iÒu kiÖn nh­ thÕ ng­êi lao ®éng sÏ c¶m thÊy mÖt mái, tæn h¹i ®Õn søc khoÎ vµ tinh thÇn, thiÕu ®i ãc s¸ng t¹o trong qu¸ tr×nh hoµn thµnh c«ng viÖc ®­îc giao. §iÒu nµy ¶nh h­ëng kh«ng nhá tíi kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp . 2.2. ThuyÕt Y: ThuyÕt con ng­êi x· héi (Gregor, Maslow, Likest). ThuyÕt nµy ®¸nh gi¸ tiÒm Èn trong con ng­êi lµ nh÷ng kh¶ n¨ng rÊt lín cÇn ®­îc kh¬i gîi vµ khai th¸c. Con ng­êi ë bÊt kú c­¬ng vÞ nµo còng cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao vµ lµm viÖc hÕt søc ®Ó hoµn thµnh c¸c c«ng viÖc ®­îc giao. Ai còng thÊy m×nh cã Ých vµ ®­îc t«n träng, ®­îc chia sÎ tr¸ch nhiÖm, ®­îc tù kh¼ng ®Þnh m×nh. Tõ c¸ch nh×n nhËn vµ ®¸nh gi¸ nµy th× ph­¬ng ph¸p qu¶n lý ®­îc ¸p dông lµ th«ng qua sù tù gi¸c, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó nh©n viªn chñ ®éng lµm viÖc vµ kiÓm tra c«ng viÖc cña m×nh. Nhµ qu¶n lý ph¶i tin t­ëng chñ ®éng l«i cuèn nh©n vµo c«ng viÖc, cã quan hÖ hiÓu biÕt vµ th«ng c¶m lÉn nhau gi÷a cÊp trªn vµ cÊp d­íi. Víi phong c¸ch qu¶n lý nµy ng­êi nh©n viªn tù thÊy m×nh quan träng vµ cã vai trß trong tËp thÓ cµng cã tr¸ch nhiÖm h¬n víi c«ng viÖc ®­îc giao phã. Tù nguyÖn tù gi¸c lµm viÖc, tËn dông khai th¸c triÖt ®Ó tiÒm n¨ng cña b¶n th©n ®Ó hoµn thµnh c«ng viÖc mét c¸ch tèt nhÊt. 2.3. ThuyÕt Z: Cña c¸c xÝ nghiÖp NhËt B¶n. 8 ThuyÕt nµy cho r»ng ng­êi lao ®éng sung s­íng lµ ch×a kho¸ dÉn tíi n¨ng suÊt lao ®éng cao. Sù tin t­ëng tuyÖt ®èi vµo ng­êi lao ®éng, sù tÕ nhÞ trong c­ xö vµ phèi hîp chÆt chÏ trong tËp thÓ lµ c¸c yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh c«ng cña qu¶n trÞ nh©n sù trong doanh nghiÖp. Theo thuyÕt nµy c¸c nhµ qu¶n lý quan t©m ®Õn nh©n viªn cña m×nh, t¹o ®iÒu kiÖn cho hä ®­îc häc hµnh, ph©n chia quyÒn lîi thÝch ®¸ng c«ng b»ng. Ph­¬ng ph¸p nµy lµm cho nh©n viªn c¶m thÊy tin t­ëng vµ trung thµnh víi doanh nghiÖp, coi doanh nghiÖp nh­ nhµ cña m×nh. Nh­ng ®«i khi phong c¸ch qu¶n lý nµy l¹i t¹o cho nh©n viªn trë nªn û l¹i, thô ®éng trong c«ng viÖc ®«i khi ¶nh h­ëng tíi tiÕn ®é ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. 3. ChØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ qu¶n trÞ nh©n sù 3.1. Kh¸i niÖm HiÖu qu¶ qu¶n trÞ nh©n sù cña doanh nghiÖp lµ hiÖu qu¶ ph¶n ¸nh kÕt qu¶ thùc hiÖn c¸c môc tiªu vÒ nh©n sù mµ chñ thÓ ®Æt ra trong mét giai ®o¹n nhÊt ®Þnh trong quan hÖ víi chi phÝ ®Ó cã ®­îc kÕt qu¶ ®ã. 3.2. ChØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ qu¶n trÞ nh©n sù HiÖu qu¶ qu¶n trÞ nh©n sù cña doanh nghiÖp ®­îc ®¸nh gi¸ th«ng qua mét hoÆc mét sè chØ tiªu nhÊt ®Þnh, nh÷ng chØ tiªu hiÖu qu¶ nµy phô thuéc chÆt chÏ vµo c¸c môc tiªu ho¹t ®éng cña c¸c chñ thÓ hiÖu qu¶. Còng nh­ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, trong ho¹t ®éng qu¶n trÞ nh©n sù, doanh nghiÖp th­êng ®Æt ra c¸c môc tiªu cô thÓ vÒ ho¹t ®éng nh©n sù. C¸c môc tiªu ®ã th­êng lµ c¸c môc tiªu sau ®©y: - Chi phÝ cho lao ®éng nhá nhÊt - Gi¸ trÞ ( lîi nhuËn ) do ng­êi lao ®éng t¹o ra lín nhÊt - §¹t ®­îc sù æn ®Þnh néi bé, t¹o viÖc lµm ®Çy ®ñ cho ng­êi lao ®éng vµ kh«ng cã t×nh tr¹ng d­ thõa lao ®éng. - Ng­êi lao ®éng lµm ®óng ngµnh nghÒ ®· ®­îc häc cña m×nh. - N©ng cao chÊt l­îng lao ®éng. - T¨ng thu nhËp cña ng­êi lao ®éng. - §¶m b¶o c«ng b»ng gi÷a nh÷ng ng­êi lao ®éng. 9 - §¶m b¶o sù ®ång thô©n cña ng­êi lao ®éng. - Th¸i ®é chÊp hµnh vµ trung thµnh cña ng­êi lao ®éng ®èi víi doanh nghiÖp. C¸c môc tiªu trªn cã thÓ quy tô thµnh c¸c môc tiªu c¬ b¶n, quyÕt ®Þnh sù tån t¹i cña mét doanh nghiÖp ®ã lµ ®¶m b¶o nguån nh©n sù cã chÊt l­îng, tr×nh ®é ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc vµ cã th¸i ®é chÊp hµnh, trung thµnh víi doanh nghiÖp ®ång thêi ®¹t ®­îc sù æn ®Þnh nh©n sù. Víi môc tiªu ®ã th× c¸c tiªu chÝ ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ qu¶n trÞ nh©n sù lµ nguån nh©n sù cã chÊt l­îng, tr×nh ®é vµ ®¹t ®­îc sù æn ®Þnh trong giai ®o¹n ®Ò ra c¸c môc tiªu ®ã. ii. néi dung cña qu¶n trÞ nh©n sù 1. Ph©n tÝch c«ng viÖc 1.1. Kh¸i niÖm vµ môc ®Ých cña viÖc ph©n tÝch c«ng viÖc  Kh¸i niÖm: Ph©n tÝch c«ng viÖc lµ viÖc t×m hiÓu vµ x¸c ®Þnh néi dung, ®Æc ®iÓm cña tõng c«ng viÖc, ®o l­êng gi¸ trÞ vµ tÇm quan träng cña nã ®Ó ®Ò ra c¸c tiªu chuÈn vÒ n¨ng lùc, phÈm chÊt mµ ng­êi thùc hiÖn c«ng viÖc cÇn ph¶i cã. Ph©n tÝch c«ng viÖc lµ mét néi dung quan trong cña qu¶n trÞ nh©n sù , nã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn c¸c néi dung kh¸c cña qu¶n trÞ nh©n sù .  Môc ®Ých: - §­a ra c¸c tiªu chuÈn cÇn thiÕt ®Ó tiÕn hµnh tuyÓn dông nh©n sù sao cho viÖc tuyÓn dông nh©n sù ®¹t kÕt qu¶ cao nhÊt. - ChuÈn bÞ néi dung ®µo t¹o vµ båi d­ìng tr×nh ®é ®Ó ®¸p øng yªu cÇu cña c«ng viÖc. - Ph©n tÝch c«ng viÖc lµm c¨n cø ®Ó x©y dùng vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ c«ng viÖc. Ngoµi ra nã cßn gióp cho viÖc nghiªn cøu vµ c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc. - Cung cÊp c¸c tiªu chuÈn ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l­îng thùc hiÖn c«ng viÖc. 1.2. Néi dung cña ph©n tÝch c«ng viÖc 10 S¬ ®å 2: Néi dung ph©n tÝch c«ng viÖc M« t¶ c«ng viÖc X¸c ®Þnh c«ng viÖc Tiªu chuÈn vÒ nh©n sù §¸nh gi¸ c«ng viÖc XÕp lo¹i c«ng viÖc B­íc 1: M« t¶ c«ng viÖc ThiÕt lËp mét b¶n liÖt kª vÒ c¸c nhiÖm vô, chøc n¨ng, quyÒn h¹n, c¸c ho¹t ®éng th­êng xuyªn vµ ®ét xuÊt, c¸c ph­¬ng tiÖn vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc, c¸c quan hÖ trong c«ng viÖc §Ó m« t¶ c«ng viÖc trong thùc tÕ cã sö dông mét sè biÖn ph¸p sau: - Quan s¸t: Quan s¸t trùc tiÕp xem c«ng viÖc ®­îc thùc hiÖn nh­ thÕ nµo t¹i n¬i lµm viÖc. - TiÕp xóc trao ®æi: Ph­¬ng ph¸p nµy ®­îc thùc hiÖn víi chÝnh nh÷ng ng­êi lµm c«ng viÖc ®ã, víi cÊp trªn trùc tiÕp cña hä, ®«i khi víi ®ång nghiÖp cña hä. Cuéc tiÕp xóc trao ®æi sÏ cho phÐp ta thu thËp ®­îc nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt, t¹o c¬ héi ®Ó trao ®æi vµ gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò ch­a râ rµng. Trong khi quan s¸t cã thÓ sö dông mét sè dông cô cÇn thiÕt nh­: giÊy bót ®Ó ghi chÐp, ®ång hå ®Ó bÊm giê. - B¶n c©n hái: Theo ph­¬ng ph¸p nµy c¸c b¶n c©u hái ®­îc th¶o ra ph¸t réng r·i cho c¸c c«ng nh©n viªn vµ nh÷ng ng­êi cã liªn quan ®Õn c«ng viÖc ®Ó hä tr¶ lêi. C©u hái ®­a ra ph¶i ®Çy ®ñ, râ rµng, nh­ng kh«ng nªn qu¸ chi tiÕt, tû mû. B­íc 2: X¸c ®Þnh c«ng viÖc Lµ viÖc thiÕt lËp mét v¨n b¶n quy ®Þnh vÒ nhiÖm vô, chøc n¨ng quyÒn h¹n, c¸c ho¹t ®éng th­êng xuyªn ®ét xuÊt, c¸c mèi quan hÖ trong c«ng t¸c, c¸c tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ chÊt l­îng c«ng viÖc. B»ng viÖc xem xÐt c¸c th«ng tin thu thËp ®­îc tõ thùc tÕ trong b¶n m« t¶, cã thÓ ph¸t hiÖn ra c¸c ®iÓm bÊt hîp lý cÇn thay ®æi, nh÷ng néi dung thõa cÇn lo¹i bá vµ nh÷ng néi dung thiÕu cÇn 11 bæ xung. Tõ ®ã x¸c ®Þnh ®­îc b¶n m« t¶ c«ng viÖc míi theo tiªu chuÈn cña c«ng viÖc. B­íc 3: §Ò ra c¸c tiªu chuÈn vÒ nh©n sù Lµ nh÷ng yªu cÇu chñ yÕu vÒ n¨ng lùc, phÈm chÊt, h×nh thøc mµ ng­êi ®¶m nhËn c«ng viÖc ph¶i ®¹t ®­îc. §èi víi c¸c c«ng viÖc kh¸c nhau, sè l­îng vµ møc ®é yªu cÇu còng kh¸c nhau. Nh÷ng yªu cÇu hay ®­îc ®Ò cËp ®Õn: - Søc khoÎ (thÓ lùc vµ trÝ lùc). - Tr×nh ®é häc vÊn. - Tuæi t¸c, kinh nghiÖm. - Ngo¹i h×nh, së thÝch c¸ nh©n, hoµn c¶nh gia ®×nh. C¸c tiªu chuÈn ®­a ra sÏ ®­îc x¸c ®Þnh râ lµ ë møc nµo: cÇn thiÕt, rÊt cÇn thiÕt hay chØ lµ mong muèn. B­íc 4: §¸nh gi¸ c«ng viÖc Lµ viÖc ®o l­êng vµ ®¸nh gi¸ tÇm quan träng cña mçi c«ng viÖc. ViÖc ®Ênh gi¸ c«ng viÖc ph¶i chÝnh x¸c, kh¸ch quan, ®©y lµ mét nhiÖm vô hÕt søc quan träng, bëi v× gi¸ trÞ vµ tÇm quan träng cña mçi c«ng viÖc ®­îc ®¸nh gi¸ sÏ lµ c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh møc l­¬ng t­¬ng xøng cho c«ng viÖc nµy. ChÊt l­îng cña c«ng t¸c ®¸nh gi¸ phô thuéc vµo ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸. Cã 2 nhãm ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸: Nhãm 1: C¸c ph­¬ng ph¸p tæng qu¸t. - Ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc cïng mét lóc: héi ®ång ®¸nh gi¸ sÏ häp l¹i ®Ó cïng xem xÐt c¸c b¶n m« t¶ c«ng viÖc vµ bµn b¹c ®Ó ®i ®Õn kÕt luËn vÒ møc ®é phøc t¹p vµ tÇm quan träng cña c«ng viÖc. - Ph­¬ng ph¸p so s¸nh tõng cÆp: viÖc ®¸nh gi¸ ®­îc tiÕn hµnh b»ng c¸ch so s¸nh lÇn l­ît mét c«ng viÖc nµy víi c«ng viÖc kh¸c. - Ngoµi ra cßn cã mét sè ph­¬ng ph¸p kh¸c: ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ theo c¸c c«ng viÖc chñ chèt, ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ theo møc ®é ®éc lËp tù chñ khi thùc hiÖn c«ng viÖc 12 Nhãm 2: C¸c ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch: Xem xÐt c¸c c«ng viÖc theo tõng yÕu tè riªng biÖt, sau ®ã tæng hîp l¹i thµnh mét ®¸nh gi¸ chung. - Ph­¬ng ph¸p cho ®iÓm: mçi yÕu tè ®­îc ®¸nh gi¸ ë nhiÒu møc ®é kh¸c nhau t­¬ng ®­¬ng víi mét sè ®iÓm nhÊt ®Þnh. - Ph­¬ng ph¸p Corbin: theo s¬ ®å vÒ sù chu chuyÓn th«ng tin trong néi bé doanh nghiÖp. S¬ ®å 3: Sù chu chuyÓn th«ng tin trong néi bé doanh nghiÖp Thu thËp th«ng tin Xö lý th«ng tin Ra quyÕt ®Þnh Th«ng tin ph¶n håi - Ph­¬ng ph¸p Hay Metra: HÖ thèng ®iÓm ®­îc tr×nh bÇy d­íi d¹ng 3 ma trËn. M¶ng 1: kh¶ n¨ng: lµ toµn bé nh÷ng n¨ng lùc vµ phÈm chÊt cÇn thiÕt ®Ó hoµn thµnh c«ng viÖc. M¶ng 2: ãc s¸ng t¹o: thÓ hiÖn møc ®é s¸ng t¹o, t­ duy cÇn thiÕt ®Ó cã thÓ ph©n tÝch, ®¸nh gi¸, dÉn d¾t vÊn ®Ò. M¶ng 3: tr¸ch nhiÖm ®èi víi kÕt qu¶ cuèi cïng. Theo ph­¬ng ph¸p nµy kÕt qu¶ c«ng viÖc cÇn ®¸nh gi¸ lµ tæng sè ®iÓm céng l¹i tõ 3 ma trËn trªn. B­íc 5: XÕp lo¹i c«ng viÖc. Nh÷ng c«ng viÖc ®­îc ®¸nh gi¸ t­¬ng ®­¬ng nhau sÏ ®­îc xÕp vµo thµnh mét nhãm. ViÖc xÕp lo¹i c«ng viÖc nh­ thÕ nµy rÊt tiÖn lîi cho c¸c nhµ qu¶n lý trong c«ng viÖc. 13 2. TuyÓn dông nh©n sù Trong mét doanh nghiÖp, c«ng t¸c tuyÓn dông nh©n sù thµnh c«ng tøc lµ t×m ®­îc nh÷ng ng­êi thùc sù phï hîp víi c«ng viÖc cã ý nghÜa rÊt to lín. Doanh nghiÖp nhËn ®­îc mét nguån nh©n sù xøng ®¸ng, hoµn thµnh tèt c«ng viÖc ®­îc giao gãp phÇn vµo viÖc duy tr× sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. B¶n th©n nh÷ng ng­êi ®­îc tuyÓn vµo c«ng viÖc phï hîp víi n¨ng lùc vµ së tr­êng cña m×nh sÏ rÊt høng thó vµ an t©m víi c«ng viÖc. Ng­îc l¹i nÕu viÖc tuyÓn dông nh©n sù kh«ng ®­îc thùc hiÖn ®óng th× sÏ g©y ra nh÷ng ¶nh h­ëng tiªu cùc t¸c ®éng trùc tiÕp tíi c«ng ty vµ ng­êi lao ®éng. 2.1.Nguån tuyÓn dông  Nguån tuyÓn dông tõ trong néi bé doanh nghiÖp . TuyÓn dông nh©n sù trong néi bé doanh nghiÖp thùc chÊt lµ qu¸ tr×nh thuyªn chuyÓn ®Ò b¹t, cÊt nh¾c tõ bé phËn nµy sang bé phËn kh¸c, tõ c«ng viÖc nµy sang c«ng viÖc kh¸c, tõ cÊp nµy sang cÊp kh¸c. H×nh thøc tuyÓn dông trong néi bé doanh nghiÖp cã nh÷ng ­u ®iÓm sau: - Nh©n viªn cña doanh nghiÖp ®· ®­îc thö th¸ch vÒ lßng trung thµnh, th¸i ®é nghiªm tóc, trung thùc, tinh thÇn tr¸ch nhiÖm vµ Ýt bá viÖc. - Nh©n viªn cña doanh nghiÖp sÏ dÔ dµng, thuËn lîi h¬n trong viÖc thùc hiÖn c«ng viÖc, nhÊt lµ trong thêi gian ®Çu ë c­¬ng vÞ tr¸ch nhiÖm míi. Hä ®· lµm quen, hiÓu ®­îc môc tiªu cña doanh nghiÖp do ®ã mau chãng thÝch nghi víi ®iÒu kiÖn lµm viÖc míi vµ biÕt c¸ch ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu ®ã. - H×nh thøc tuyÓn trùc tiÕp tõ c¸c nh©n viªn ®ang lµm viÖc cho doanh nghiÖp còng sÏ t¹o ra sù thi ®ua réng r·i gi÷a c¸c nh©n viªn ®ang lµm viÖc, kÝch thÝch hä lµm viÖc tÝch cùc, s¸ng t¹o vµ t¹o ra hiÖu suÊt cao h¬n. Tuy nhiªn ¸p dông h×nh thøc nµy còng cã mét sè nh­îc ®iÓm sau: - ViÖc tuyÓn dông nh©n viªn vµo chøc vô trèng trong doanh nghiÖp theo kiÓu th¨ng chøc néi bé cã thÓ g©y nªn hiÖn t­îng chai l×, s¬ cøng do c¸c nh©n viªn ®­îc th¨ng chøc ®· quen víi c¸ch lµm viÖc cña cÊp trªn tr­íc ®©y, hä sÏ dËp khu©n v× thÕ mÊt ®i sù s¸ng t¹o, kh«ng dÊy lªn ®­îc kh«ng khÝ thi ®ua míi. 14 - Trong doanh nghiÖp dÔ h×nh thµnh nªn c¸c nhãm “øng viªn kh«ng thµnh c«ng”, hä lµ nh÷ng ng­êi ®­îc øng cö vµo c¸c chøc vô nh­ng kh«ng ®­îc tuyÓn chän tõ ®ã cã t©m lý kh«ng phôc l·nh ®¹o, chia bÌ ph¸i g©y mÊt ®oµn kÕt.  Nguån tuyÓn dông nh©n sù tõ bªn ngoµi doanh nghiÖp . Lµ viÖc tuyÓn dông nh©n viªn tõ thÞ tr­êng lao ®éng bªn ngoµi doanh nghiÖp . ¦u ®iÓm: - Gióp doanh nghiÖp thu hót ®­îc nhiÒu chuyªn gia, nh÷ng nh©n viªn giái, qua ®ã tuyÓn chän vµo c¸c chøc danh phï hîp. - C¸c nh©n viªn míi th­êng tá ra n¨ng næ, chøng minh kh¶ n¨ng lµm viÖc cña m×nh b»ng c«ng viÖc cô thÓ cho nªn hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng rÊt cao. Nh­îc ®iÓm : §ã lµ ng­êi ®­îc tuyÓn dông ph¶i mÊt mét thêi gian ®Ó lµm quen víi c«ng viÖc vµ doanh nghiÖp. Do ®ã hä cã thÓ ch­a hiÓu râ ®­îc môc tiªu, lÒ lèi lµm viÖc cña doanh nghiÖp, ®iÒu nµy cã thÓ dÉn ®Õn nh÷ng sai lÖch vµ c¶n trë nhÊt ®Þnh. C¸c h×nh thøc thu hót øng cö viªn tõ bªn ngoµi: th«ng qua qu¶ng c¸o, th«ng qua v¨n phßng dÞch vô lao ®éng, tuyÓn sinh viªn tèt nghiÖp tõ c¸c tr­êng §¹i häc vµ mét sè h×nh thøc kh¸c. 2.2. Néi dung cña tuyÓn dông nh©n sù 15 S¬ ®å 3: Néi dung chñ yÕu cña tuyÓn dông nh©n sù ChuÈn bÞ tuyÓn dông Th«ng b¸o tuyÓn dông Thu nhËn nghiªn cøu hå s¬ Tæ chøc pháng vÊn, tr¾c nghiÖm, s¸t h¹ch c¸c øng cö viªn KiÓm tra søc khoÎ §¸nh gi¸ øng cö viªn vµ ra quyÕt ®Þnh B­íc 1: ChuÈn bÞ tuyÓn dông. - Thµnh lËp héi ®ång tuyÓn dông, quy ®Þnh râ vÒ sè l­îng thµnh phÇn vµ quyÒn h¹n cña héi ®ång tuyÓn dông. - Nghiªn cøu kü c¸c lo¹i v¨n b¶n, tµi liÖu quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vµ tæ chøc, doanh nghiÖp liªn quan tíi tuyÓn dông nh©n sù . - Ph¶i x¸c ®Þnh râ tiªu chuÈn tuyÓn dông nh©n sù ë c¶ ba khÝa c¹nh: tiªu chuÈn chung ®èi víi tæ chøc, doanh nghiÖp, tiªu chuÈn cña phßng ban hoÆc bé phËn c¬ së vµ tiªu chuÈn ®èi víi c¸ nh©n thùc hiÖn c«ng viÖc. B­íc 2: Th«ng b¸o tuyÓn dông. 16 C¸c doanh nghiÖp cã thÓ ¸p dông mét hoÆc kÕt hîp c¸c h×nh thøc th«ng b¸o tuyÓn dông sau: - Qu¶ng c¸o trªn b¸o, ®µi, tivi. - Th«ng qua c¸c trung t©m dÞch vô lao ®éng. - Th«ng b¸o t¹i doanh nghiÖp. C¸c th«ng b¸o ®­a ra ph¶i ng¾n gän, râ rµng, chi tiÕt vµ ®Çy ®ñ nh÷ng th«ng tin c¬ b¶n cho øng cö viªn. Ph¶i th«ng b¸o ®Çy ®ñ vÒ tªn doanh nghiÖp, th«ng tin vÒ néi dung c«ng viÖc, tiªu chuÈn tuyÓn dông, hå s¬ vµ giÊy tê cÇn thiÕt, c¸ch thøc tuyÓn dông vµ néi dung tuyÓn dông. B­íc 3: Thu nhËn vµ nghiªn cøu hå s¬. - TÊt c¶ hå s¬ xin viÖc ph¶i ghi vµo sæ xin viÖc. Ng­êi xin tuyÓn dông ph¶i nép cho doanh nghiÖp nh÷ng hå s¬ giÊy tê cÇn thiÕt theo yªu cÇu. - ViÖc nghiªn cøu hå s¬ nh»m ghi l¹i c¸c th«ng tin chñ yÕu vÒ c¸c øng cö viªn vµ cã thÓ lo¹i bít ®­îc mét sè øng cö viªn kh«ng ®¸p øng ®­îc tiªu chuÈn ®Ò ra ®Ó kh«ng cÇn ph¶i lµm c¸c thñ tôc tiÕp theo trong qu¸ tr×nh tuyÓn dông do ®ã cã thÓ gi¶m chi phi tuyÓn dông cho doanh nghiÖp . B­íc 4: Tæ chøc pháng vÊn, tr¾c nghiÖm vµ s¸t h¹ch c¸c øng cö viªn. Trªn c¬ së nghiªn cøu hå s¬ ph¶i lµm râ thªm mét sè th«ng tin ®Ó kh¼ng ®Þnh vÊn ®Ò. - KiÓm tra, tr¾c nghiÖm, pháng vÊn nh»m chän ra ®­îc c¸c øng cö viªn xuÊt s¾c nhÊt. C¸c bµi kiÓm tra s¸t h¹ch th­êng ®­îc sö dông ®Ó ®¸nh gi¸ c¸c øng cö viªn vÒ kiÕn thøc c¬ b¶n, kh¶ n¨ng thùc hµnh. - Ngoµi ra cã thÓ ¸p dông c¸c h×nh thøc tr¾c nghiÖm ®Ó ®¸nh gi¸ mét sè n¨ng lùc ®Æc biÖt cña øng cö viªn nh­: trÝ nhí, møc ®é khÐo lÐo cña bµn tay - Pháng vÊn ®­îc sö dông ®Ó t×m hiÓu, ®¸nh gi¸ c¸c øng cö viªn vÒ nhiÒu ph­¬ng diÖn nh­: kinh nghiÖm, tr×nh ®é, tÝnh c¸ch, khÝ chÊt, kh¶ n¨ng hoµ ®ång - Ph¶i ghi chÐp tõng ®Æc ®iÓm cÇn l­u ý víi tõng øng cö viªn ®Ó gióp cho viÖc ®¸nh gi¸ ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch chÝnh x¸c nhÊt. B­íc 5: KiÓm tra søc khoÎ. 17 Dï cã ®¸p øng ®ñ c¸c yÕu tè vÒ tr×nh ®é häc vÊn, hiÓu biÕt, th«ng minh, t­ c¸ch ®¹o ®øc tèt, nh­ng søc khoÎ kh«ng ®¶m b¶o còng kh«ng nªn tuyÓn dông. NhËn mét ng­êi cã søc khoÎ kh«ng ®¶m b¶o sÏ ¶nh h­ëng tíi chÊt l­îng thùc hiÖn c«ng viÖc vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ, bªn c¹nh ®ã cßn g©y ra nhiÒu phiÒn phøc vÒ mÆt ph¸p lý cho doanh nghiÖp . B­íc 6: §¸nh gi¸ øng cö viªn vµ quyÕt ®Þnh. Sau khi thùc hiÖn c¸c b­íc trªn nÕu hai bªn cïng nhÊt trÝ sÏ ®i ®Õn b­íc tiÕp theo lµ doanh nghiÖp quyÕt ®Þnh tuyÓn dông vµ hai bªn sÏ ký kÕt hîp ®ång lao ®éng. Tr­ëng phßng nh©n sù ®Ò nghÞ, gi¸m ®èc ra quyÕt ®Þnh tuyÓn dông hoÆc ký hîp ®ång lao ®éng. Trong quyÕt ®Þnh tuyÓn dông hoÆc trong hîp ®ång lao ®éng cÇn ghi râ chøc vô, l­¬ng bæng, thêi gian thö viÖc Tr¸ch nhiÖm cña nhµ qu¶n trÞ lµ lµm mÒm c¸c øng cö viªn, gióp hä mau chãng lµm quen víi c«ng viÖc míi. 3. §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n sù §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n sù lµ hai néi dung c¬ b¶n trong vÊn ®Ò n©ng cao tr×nh ®é tinh th«ng nghÒ nghiÖp cho nh©n sù. Ngoµi ra nã cßn bao gåm néi dung gi¸o dôc nh©n sù cho doanh nghiÖp. Ph¶i ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n sù v× trong thêi ®¹i khoa häc kü thuËt ph¸t triÓn nh­ vò b·o, c«ng nghÖ kü thuËt lu«n ®«æi míi kh«ng ngõng, muèn b¾t kÞp víi thêi ®¹i th× con ng­êi cÇn ph¶i ®­îc trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc vµ kü n¨ng nhÊt ®Þnh vÒ nghÒ nghiÖp, ®ã võa lµ mét nhu cÇu võa lµ mét nhiÖm vô. 3.1.§µo t¹o nh©n sù Trong qu¸ tr×nh ®µo t¹o mçi ng­êi sÏ ®­îc bï ®¾p nh÷ng thiÕu hôt trong häc vÊn, ®­îc truyÒn ®¹t nh÷ng kh¶ n¨ng vµ kinh nghiÖm thiÕt thùc trong lÜnh vùc chuyªn m«n ®­îc cËp nhËt ho¸ kiÕn thøc vµ më réng tÇm hiÓu biÕt ®Ó kh«ng nh÷ng cã thÓ hoµn thµnh tèt c«ng viÖc ®­îc giao mµ cßn cã thÓ ®­¬ng ®Çu víi nh÷ng biÕn ®æi cña m«i tr­êng xung quanh ¶nh h­ëng tíi c«ng viÖc cña m×nh. Qu¸ tr×nh ®µo t¹o ®­îc ¸p dông cho nh÷ng ng­êi thùc hiÖn mét c«ng viÖc míi hoÆc nh÷ng ng­êi ®ang thùc hiÖn mét c«ng viÖc nµo ®ã nh­ng ch­a ®¹t yªu cÇu. Ngoµi ra cßn cã qu¸ tr×nh n©ng cao tr×nh ®é ®ã lµ viÖc båi 18 d­ìng thªm chuyªn m«n nghiÖp vô cho ng­êi lao ®éng ®Ó hä cã thÓ lµm ®­îc nh÷ng c«ng viÖc phøc t¹p h¬n, víi n¨ng suÊt cao h¬n. Lao ®éng lµ mét yÕu tè quý cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, v× vËy nh÷ng lao ®éng cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao lµ mét yÕu tè quý cña s¶n xuÊt x· héi nãi chung, nã quyÕt ®Þnh ®­îc viÖc thùc hiÖn môc tiªu cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. V× vËy c«ng t¸c ®µo t¹o nh©n sù cã vai trß rÊt quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn cña mét doanh nghiÖp. §µo t¹o vÒ t­ duy, kiÕn thøc, tr×nh ®é, nhËn thøc cña con ng­êi. §µo t¹o nh©n sù ®­îc chia lµm 2 lo¹i:  §µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt: Lµ qu¸ tr×nh gi¶ng dËy vµ n©ng cao chuyªn m«n kü thuËt cho ng­êi lao ®éng. §­îc ¸p dông cho c¸c nh©n viªn kü thuËt vµ ng­êi lao ®éng trùc tiÕp. C¸c ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt: - Ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o t¹i n¬i lµm viÖc: c«ng nh©n ®­îc ph©n c«ng lµm viÖc chung víi mét ng­êi cã kinh nghiÖm h¬n ®Ó häc hái, lµm theo. Ph­¬ng ph¸p nµy ¸p dông rÊt ®¬n gi¶n, ®µo t¹o ®­îc sè l­îng ®«ng, chi phÝ thÊp, tÝnh thùc tiÔn cao, nh­ng nã l¹i thiÕu ®i sù bµi b¶n vµ kiÕn thøc lý luËn v× vËy nh©n viªn kh«ng ph¸t huy ®­îc tÝnh s¸ng t¹o trong c«ng viÖc. - Ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o theo chØ dÉn: nh÷ng ng­êi cã tr¸ch nhiÖm ®µo t¹o liÖt kª nh÷ng c«ng viÖc, nhiÖm vô, nh÷ng b­íc ph¶i tiÕn hµnh, nh÷ng ®iÓm then chèt, nh÷ng c¸ch thùc hiÖn c«ng viÖc, sau ®ã kiÓm tra kÕt qu¶ c«ng viÖc cña häc viªn, uèn n¾n h­íng dÉn, ®µo t¹o häc viªn lµm cho ®óng. Ph­¬ng ph¸p nµy cã ­u thÕ h¬n ph­¬ng ph¸p tr­íc, nã ®ßi hái sù chñ ®éng s¸ng t¹o cña ng­êi häc, nhÊn m¹nh sù s¸ng d¹, n¨ng lùc n¨ng khiÕu cña mçi ng­êi. - §µo t¹o theo ph­¬ng ph¸p gi¶ng bµi: c¸c gi¶ng viªn cã thÓ tæ chøc c¸c líp häc, h­íng dÉn ®µo t¹o vÒ mÆt lý thuyÕt kÕt hîp víi thùc hµnh, hoÆc gi¶ng bµi mét c¸ch gi¸n tiÕp.  §µo t¹o n©ng cao n¨ng lùc qu¶n trÞ H×nh thøc ®µo t¹o nµy ®­îc ph¸t triÓn ¸p dông cho c¸c cÊp qu¶n trÞ tõ qu¶n trÞ viªn cÊp cao ®Õn qu¶n trÞ viªn cÊp c¬ së. §µo t¹o n¨ng lùc qu¶n trÞ ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng qu¶n trÞ b»ng c¸ch truyÒn ®¹t c¸c kiÕn thøc lµm thay ®æi 19 quan ®iÓm hay n©ng cao n¨ng lùc thùc hµnh cña nhµ qu¶n trÞ. §µo t¹o n©ng cao n¨ng lùc qu¶n trÞ lµ rÊt cÇn thiÕt ®èi víi mét doanh nghiÖp, v× c¸c qu¶n trÞ gia gi÷ mét vai trß rÊt quan träng ®èi víi sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. C¸c ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o n©ng cao n¨ng lùc qu¶n trÞ: - Ph­¬ng ph¸p lu©n phiªn: th­êng xuyªn thay ®æi c«ng viÖc, môc tiªu cña ng­êi ®µo t¹o lµ cho ®èi t­îng ®µo t¹o tiÕp cËn víi nhiÒu c«ng viÖc kh¸c nhau, lµm cho ng­êi lao ®éng hiÓu ®­îc vÒ c«ng viÖc cña doanh nghiÖp mét c¸ch tæng thÓ nhÊt. - Ph­¬ng ph¸p kÌm cÆp: ng­êi ®­îc ®µo t¹o sÏ lµm viÖc trùc tiÕp víi ng­êi mµ hä sÏ thay thÕ trong t­¬ng lai. Ng­êi nµy cã tr¸ch nhiÖm h­íng dÉn, kÌm cÆp c¸ch thøc gi¶i quyÕt mäi vÊn ®Ò trong ph¹m vi tr¸ch nhiÖm cho ng­êi ®­îc ®µo t¹o. Ph­¬ng ph¸p ®­îc ¸p dông ®Ó ®µo t¹o c¸c qu¶n trÞ gia cÊp cao. - Ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o gi¸m ®èc trÎ: ¸p dông cho c¸c qu¶n trÞ viªn cÊp trung gian b»ng c¸ch bæ nhiÖm hä vµo c¸c vÞ trÝ t­¬ng ®­¬ng sau ®ã giao quyÒn cho hä ®Ó hä gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò thùc tÕ, thùc hiÖn c«ng viÖc ®µo t¹o d­íi sù gi¸m s¸t cña tæ chøc vµ gi¸m ®èc. - Mét sè ph­¬ng ph¸p kh¸c: ®ã lµ c¸c ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o bªn ngoµi doanh nghiÖp nh­: ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu t×nh huèng, ph­¬ng ph¸p trß ch¬i qu¶n trÞ, ph­¬ng ph¸p héi th¶o, ph­¬ng ph¸p nhËp vai . 3.2.Ph¸t triÓn nh©n sù Mçi mét doanh nghiÖp ®Òu ph¶i cã sù quy hoÆch vÒ nh©n sù vµ c¸c c¸n bé trong doanh nghiÖp ®Ó mçi mét c¸ nh©n cã c¬ héi thö søc m×nh, béc lé c¸c n¨ng lùc cña m×nh ®Ó cã c¬ héi th¨ng tiÕn. Ph¸t triÓn nh©n sù lµ viÖc lµm th­êng xuyªn cña mçi doanh nghiÖp xuÊt ph¸t tõ yªu cÇu môc tiªu kinh doanh cña doanh nghiÖp, gióp doanh nghiÖp cã ®ñ nguån nh©n lùc. Ngoµi ra ph¸t triÓn nh©n sù cßn gióp cho ng­êi lao ®éng t×m ra ®­îc h­íng ®i cho m×nh, t¹o cho hä m«i tr­êng thuËn lîi ®Ó hä lµm viÖc tèt h¬n. Néi dung cña c«ng t¸c ph¸t triÓn nh©n sù : - Th¨ng tiÕn vµ bæ nhiÖm nh©n sù vµo c¸c chøc vô qu¶n trÞ. 20
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Tài liệu vừa đăng