Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Kinh tế - Quản lý Quản lý nhà nước Tổng hợp phiếu bài tập toán lớp 4 từ tuần 1 đến tuần 10...

Tài liệu Tổng hợp phiếu bài tập toán lớp 4 từ tuần 1 đến tuần 10

.DOCX
74
2920
78

Mô tả:

Phiếu bài tập TUẦN 1 Điểm : Thứ , ngày tháng năm 2014 Học sinh: ................................................................................................................................................................. Lớp 4D Bài 1: Đặt tính rồi tính: a) 54637+28549 57894+ 9568 4623 x 4 2568 x 7 54637- 28549 37875: 3 Bài 2: Tính giá trị của biểu thức: a) 8750 - 1500 x 5 b) (8750 – 1500) x 5 c) 2015+2015 : 5 d) 2015 x 2 : 5 Bài 3: Tìm x: a) x- 427= 6482 b) x+ 785= 1381 c) x x 5= 2405 d) x: 6= 2854 15000- 9568 56725:5 Bài 4: Một hình chữ nhật có chiều rộng 12cm, chiều dài gấp hai lần chiều rộng. a) Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật b) Một hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật.Tính diện tích hình vuông đó. Bài 5: Tính giá trị của biểu thức: a) 6542+517 x m với m = 6 c) 38 x b + 12 x b với b = 5 b) 2700 – 2700: a với a = 3 d) 45 x t – 45 x t với t = 6 Bài 6: Cho hình vuông có độ dài cạnh là a a) Hãy viết biểu thức tính chu vi P của hình vuông theo a và biểu thức tính diện tích S của hình vuông theo a. b) ) Áp dụng tính giá trị của biểu thức P và S với a = 6cm Phiếu bài tập TUẦN 1 Điểm : Thứ , ngày tháng năm 2014 Học sinh: ................................................................................................................................................................. Lớp 4D Bài 1: Một quầy tạp hóa có 9 thùng cốc. Sau khi bán đi 450 cái cốc thì quầy đó còn lại 6 thùng cốc. Hỏi trước khi bán quầy đó có bao nhiêu cái cốc? Bài giải : Bài 2: Ngày thứ nhất bán được 2358kg gạo, ngày thứ hai bán được gấp 3 lần ngày thứ nhất. Cà hai ngày bán được số gạo là bao nhiêu ? Bài giải : Bài 3: Một vườn cây ăn quả có 5 hàng cây hồng xiêm, mỗi hàng 12 cây và có 9 hàng cây táo, mỗi hàng 18 cây. Hỏi vườn cây ăn quả đó có tất cả bao nhiêu cây? Bài giải : Bài 4: Có 360 quyển sách xếp đều vào 2 tủ, mỗi tủ có 3 ngăn. Biết rằng mỗi ngăn có số sách như nhau. Số sách ở mỗi ngăn có là bao nhiêu quyển ? Bài giải : Bài 5 : Túi thứ nhất đựng 18 kg gạo và gấp 3 lần số gạo ở túi thứ hai. Hỏi phải chuyển bao nhiêu ki-lô-gam gạo ở túi thứ nhất sang túi thứ hai để số gạo ở hai túi bằng nhau? Bài giải : Bµi 6: §Ó ®ång diÔn thÓ dôc nhµ trêng ®Ó 27 em häc sinh xÕp thµnh 3 hµng. Hái víi 648 häc sinh th× xÕp ®îc bao nhªu hµng nh vËy ? Bài giải : Bµi 7 : Mét h×nh ch÷ nhËt cã chu vi lµ 32cm. NÕu t¨ng chiÒu dµi cña h×nh ch÷ nhËt ®ã lªn 4cm th× diÖn tÝch t¨ng lªn 24cm2. TÝnh diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ? Bài giải : Bµi 8 : Mét tê giÊy mµu cã diÖn tÝch b»ng diÖn tÝch h×nh vu«ngcã c¹nh lµ 80 mm. ChiÒu réng HCN lµ 4cm. TÝnh chiÒu dµi cña h×nh ch÷ nhËt ®ã ? Bài giải : Phiếu bài tập TUẦN ÔN TẬP Thứ , ngày tháng năm 2014 Điểm : Học sinh: ................................................................................................................................................................. Lớp 4D Bài 1: Đường từ nhà An đến trường dài 1km8hm, người ta trồng cây cả hai bên đường, cây nọ cách cây kia 9m. Hỏi số cây phải trồng là bao nhiêu biết cổng trường có cây còn cửa nhà An không có cây? Bài giải: Bài 2: Năm nay em 9 tuổi, chị 14 tuổi. Bạn hãy tính xem mấy năm trước tuổi chị gấp đôi tuổi em. Bài giải : Bài 3:. An nghĩ ra một số biết rằng gấp số đó lên 3 lần rồi cộng với 15 thì được 90. Tìm số An nghĩ. Bài giải : Bài 4: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 10m, chiều dài gấp 5 lần chiều rộng. Tính số cọc cần đóng quanh thửa ruộng biết khoảng cách giữa hai cọc là 6dm. Bài giải : Bài 5. Người ta đóng cọc rào quanh một khu vườn hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật có chiều dài 92m, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính số cọc rào cần đóng biết rằng cọc nọ cách cọc kia 4m. Bài giải : Bài 6: Người ta chuẩn bị trồng các cột đèn xung quanh một sân vận động hình chữ nhật có chiều dài 150m, chiều dài chiều rộng bằng chiều dài. Biết rằng khoảng cách giữa mỗi đèn là 5m. Tính số cột đèn cần trồng. Bài giải : Phiếu bài tập TUẦN 2 Điểm : Thứ , ngày tháng năm 2014 Học sinh: ................................................................................................................................................................. Lớp 4D Bµi 1 : a) §äc c¸c sè sau : 63 575 đọc là : …………………………………………………………………………... 105 008 đọc là : ………………..………………………………………………………... 954 315 đọc là : ……………..…………………………………………………………... b) ViÕt sè, biÕt sè ®ã gåm : - 6 tr¨m ngh×n, 3 chôc ngh×n, 5 ngh×n, 4 tr¨m, 2 chôc vµ 7 ®¬n vÞ : ............................ - 9 tr¨m ngh×n, 7 chôc ngh×n vµ 6 ®¬n vÞ : ........................... - 5 tr¨m ngh×n, n¨m tr¨m vµ 5 ®¬n vÞ : ............................... Bµi 2: §iÒn dÊu ( > , < , = ) thÝch hîp vµo chç trèng. 657 428........ 675 428 763 124 ....... 763 000 + 124 842 001 ....... 799 999 684 321 ....... 600 000 + 84 295 179 ........ 435 097 988 699 ....... 988 600 + 100 Bµi 3 : Khoanh vµo ch÷ c¸i tríc c©u tr¶ lêi ®óng. a) Sè lín nhÊt cã s¸u ch÷ sè lµ : A. 999 990 B. 998 765 C. 999 999 D.999 100 b) Sè bÐ nhÊt cã s¸u ch÷ sè vµ lín h¬n 654 729 lµ : A. 654 728 B. 645 782 C. 654 730 D. 654770 c) Sè tù nhiªn bÐ nhÊt cã 6 ch÷ sè ®îc viÕt tõ ba ch÷ sè kh¸c nhau lµ : A. 102 000 B. 100 002 C. 201 000 D. 100 200 d) Gi¸ trÞ cña biÓu thøc 452 x a + 648 x a víi a = 7 lµ : A. 3164 B. 77 000 C. 3812 D. 78 700 e) H×nh vu«ng cã chu vi lµ 32 cm th× diÖn tÝch lµ : A. 64 cm B. 8cm2 C. 64 cm2 D. 34 cm Bµi 4 : Cho sè 6 789 101 112. H·y xo¸ ®i bèn ch÷ sè sao cho sè t¹o bëi c¸c ch÷ sè cßn l¹i lµ : a) BÐ nhÊt............................................................................................... b) Lín nhÊt............................................................................................. Bµi 5 : ViÕt tÊt c¶ c¸c sè cã s¸u ch÷ sè vµ cã tæng c¸c ch÷ sè lµ 2. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................. MÔN TIẾNG VIỆT Bài 1: §iÒn s hoÆc x vµo tõng chç trèng cho phï hîp …in mêi ...em xÐt l¸t …au ... ©u chuçi Bài 2 : Khoanh vµo ch÷ c¸i tríc tõ nãi vÒ lßng nh©n hËu, t×nh th¬ng yªu con ngêi : a. th¬ng ngêi d. nh©n ¸i g. hiÒn tõ b. nh©n tõ e. khoan dung h. ®ïm bäc c. th«ng minh f. thiÖn chÝ i. che chë Bµi 3: Nèi nghÜa cña tõ “nh©n“ víi c¸c tõ ng÷ thÝch hîp: a. Nh©n viªn a. nh©n ®øc “Nh©n” cã nghÜa lµ ngêi b. nh©n tµi b. nh©n ®¹o c. nh©n ¸i c. nh©n chøng “Nh©n” cã nghÜa lµ lßng th¬ng ngêi d. nh©n tõ d. nh©n hËu e. nh©n lo¹i Bµi 4: Nèi c©u dïng dÊu hai chÊm víi t¸c dông cña dÊu hai chÊm trong c©u ®ã : a. T«i cÊt tiÕng hái lín: B¸o hiÖu c©u sau nã lµ lêi nh©n vËt - Ai ®øng chãp bu bän mµy? Ra ®©y ta nãi chuyÖn. b. Hai bªn hå lµ nh÷ng ngän nói cao chia hå lµm ba phÇn liÒn nhau: BÓ LÇm, BÓ LÌng, BÓ Lï. c. HiÖn tríc m¾t em : Gi¶i thÝch râ cho bé BiÓn biÕc b×nh minh phËn ®øng tríc R× rµo sãng vç d. Hoµng chÐp miÖng : Xong ! Bµi 5: H·y viÕt ®o¹n v¨n t¶ ngo¹i h×nh kÕt hîp tÝnh c¸ch cña mét thÇy gi¸o hoÆc c« gi¸o mµ em yªu quý Phiếu bài tập Tuần nghỉ lễ Điểm : Thứ , ngày tháng năm 2014 Học sinh: ................................................................................................................................................................. Lớp 4 D Câu 1: Số bốn mươi lăm nghìn ba trăm linh tám được viết là: A. 45307 B. 45308 C. 45380 D. 45038 C. x = 36963 D. x = 36663 C. x = 525 D. x = 5250 Câu 2: Tìm x biết: a) x : 3 = 12 321 A. x = 4107 B. x = 417 b) x  5 = 21250 A. x = 4250 B. x = 425 Câu 3: Tính chu vi hình sau: A. 6cm A 4cm B C. 10cm 2cm B. 8cm D. 12cm D C Câu 4: Một cửa hàng trong hai ngày bán được 620 kg gạo. Hỏi trong 7 ngày cửa hàng bán được Bao nhiêu ki-lô-gam gạo? (Biết rằng số gạo mỗi ngày bán được là như nhau). A. 4340 kg B. 434 kg C. 217 kg D. 2170 kg Câu 5: Điền dấu thích hợp vào ô trống: a) 75032  75302 +12200 c ) 98763  98675 - 33467 b) 100000  99999 d) 87652  87652 Câu 6: Giá trị của biểu thức: 876 – m với m = 432 là: A. 444 B. 434 C. 424 D. 414 Câu 7: Giá trị của biểu thức 8 x a với =100 là: A. 8100 B. 800 C. 1008 D. 1800 Câu 8: Tính chu vi hình vuông cạnh a với a = 9 cm A. 18 cm B. 81 cm C. 36 cm Câu 9: Số 870549 đọc là: A. Tám mươi bảy nghìn năm trăm bốn mươi chín. B. Tám trăm bảy mươi nghìn bốn trăm năm mươi chín. C. Tám trăm linh bảy nghìn năm trăm bốn mươi chín. D. Tám trăm bảy mươi nghìn năm trăm bốn mươi chín. D. 63 cm Câu 10: Số bé nhất trong các số sau: 785432; 784532; 785342; 785324 là: A. 785432 B. 784532 C. 785342 D. 785234 Câu 11: Các số ở dòng nào được viết theo thứ tự từ bé đến lớn. A. 567899; 567898; 567897; 567896. B. 865742; 865842; 865942; 865043. C. 978653; 979653; 970653; 980653. D. 754219; 764219; 774219; 775219. Câu 12: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: a) 496857 < 497899  c) 545630 = 554630  b) 657890 > 658999  d) 289357 < 290000  Câu 13: Chữ số 6 trong số 986738 thuộc hàng nào? lớp nào? A. Hàng nghìn, lớp nghìn. C. Hàng chục nghìn, lớp nghìn. B. Hàng trăm, lớp nghìn. D. Hàng trăm, lớp đơn vị. Câu 14: Số gồm 6 trăm nghìn, 6 trăm, 4 chục và 3 đơn vị viết là: A. 664300 B. 606430 C. 600634 D. 600643 Câu 15: Giá trị của chữ số 5 trong số sau: 765430. A. 50000 B. 500000 C. 5000 D. 500 C. 100000 D. 900000 Câu 16: Số có 6 chữ số lớn nhất là: A. 999999 B. 666666 Câu 17: Số bảy trăm triệu có bao nhiêu chữ số 0: A. 7 B. 10 C. 9 D. 8 Câu 18: Đọc số sau: 325600608 A. Ba trăm hai mươi lăm triệu sáu mươi nghìn sáu trăm linh tám. B. Ba trăm hai mươi lăm triệu sáu trăm nghìn sáu trăm linh tám. C. Ba trăm hai mươi lăm triệu sáu nghìn sáu trăm linh tám. D. Ba trăm hai mươi lăm triệu sáu trăm nghìn sáu trăm tám mươi. Câu 19: Giá trị của chữ số 8 trong số sau: 45873246. A. 8 000 B. 80 000 C. 800 000 D. 8 000 000 Câu 20: Nối mỗi dòng bên trái với mỗi dòng bên phải để được kết quả đúng. A. Bảy trăm triệu. 1. 70 000. B. Bảy chục triệu. 2. 700 000. C. Bảy trăm nghìn. 3. 700 000 000. D. Bảy mươi nghìn. 4. 70 000 000 Phiếu bài tập TUẦN 3 Điểm : Thứ , ngày tháng năm 2014 Học sinh: ................................................................................................................................................................. Lớp 4D Bµi 1 : a) §äc c¸c sè sau 100 515 600 ®äc lµ :.............................................................................................................. ................................................................................................................................................ 49 200 000 ®äc lµ :................................................................................................................ b) ViÕt sè gåm a) 2 triÖu, 3 tr¨m ngh×n, 1 chôc ngh×n, 3 ngh×n, 2 tr¨m vµ 8 ®¬n vÞ ...................................... b) 7 chôc triÖu, 5 tr¨m ngh×n, 4 ngh×n, 5 tr¨m, 7 chôc vµ 2 ®¬n vÞ........................................ Bµi 2 : Khoanh vµo ch÷ c¸i ®Æt tríc c©u tr¶ lêi ®óng a, C¸c ch÷ sè thuéc líp ngh×n trong sè 102 345 876 lµ : A. 8, 7, 6 B. 1, 0, 2 C. 3, 4, 5 D. 4, 5, 8. b, C¸c ch÷ sè thuéc líp triÖu trong sè 198 304 576 lµ : A. 9, 8, 3 B. 1, 9, 8, 3 C. 4, 5, 7 D. 1, 9, 8 c, Gi¸ trÞ cña ch÷ sè 5 trong sè 75 003 700 lµ : A. 5 000 B. 5 000 000 C. 50 000 D. 500 000 d, Sè lÎ bÐ nhÊt cã t¸m ch÷ sè lµ : A. 11 111 111 B. 10 000 001 C. 11 000 000 D. 10 000 000 e. Sè ch½n lín nhÊt cã b¶y ch÷ sè lµ : A. 9 999 999 B. 9 999 990 C. 9 999 998 D. 9 999 909 Bµi 3 : TÝnh nhanh a) a, 32684 + 41325 +316 + 675 b, 17 x 26 +26 x 44 +39 x 26 Bµi 4 :ViÕt tiÕp hai sè h¹ng cña d·y sè : 0 ; 1 ; 2 ; 4 ; 7 ; 12 ; ............ ; .................. Bµi 5 : Cho d·y sè : 1, 2, 3, 4, … . . , 124, 125. Hái d·y sè cã bao nhiªu ch÷ sè ? Phiếu bài tập TUẦN 3 Điểm : Thứ , ngày tháng năm 2014 Học sinh: ................................................................................................................................................................. Lớp 4 D Bµi 1: ViÕt theo mÉu: ViÕt sè 25 734 63241 Chôc Ngh× Tr¨m Chô ngh× n c n 2 5 7 3 §¬n vÞ §äc sè 4 Hai m¬i l¨m ngh×n b¶y tr¨m ba m¬i t. 4 2 7 0 3 T¸m m¬i ngh×n bèn tr¨m linh b¶y Hai m¬i ngh×n kh«ng tr¨m linh hai Bµi 2: ViÕt theo mÉu Sè 28 432 307 740 347 210 806 547 120 435 219 347 Líp triÖu Tr¨m Chôc TriÖu triÖu triÖu 2 8 8 3 0 4 9 Líp ngh×n Tr¨m Chôc ngh×n ngh×n 4 3 Líp ®¬n vÞ Ngh×n Tr¨ Chôc m 2 3 0 §¬n vÞ 7 6 2 0 3 8 7 7 5 Bµi 3: ViÕt sè hoÆc ch÷ thÝch hîp vµo « trèng: ViÕt sè Tr¨m Chôc Ngh× Tr¨m Chô §¬ ngh×n ngh×n n c n vÞ 853 201 8 7 3 0 1 3 6 2 1 0 1 0 9 0 6 5 §äc sè Bèn tr¨m ngh×n ba tr¨m linh mét Bµi 4:ViÕt vµo chç chÊm ( theo mÉu) a) Trong sè 8325 714, ch÷ sè 8 ë hµng triÖu, líp triÖu. ch÷ sè 7 ë hµng ......., líp ................ ch÷ sè 2 ë hµng ......., líp ................ ch÷ sè 3 ë hµng ......., líp ................ ch÷ sè 4 ë hµng ......., líp ................ b,Trong sè 753 842 601, ch÷ sè... ë hµng triÖu, líp triÖu. ch÷ sè ... ë hµng ......., líp ................ ch÷ sè ... ë hµng ......., líp ................ ch÷ sè ... ë hµng ......., líp ................ ch÷ sè ... ë hµng ......., líp ................ Bµi 5: ViÕt sè thÝch hîp vµo « trèng: Sè 247 365 098 54 398 725 64 270 681 Gi¸ trÞ cña ch÷ sè 2 Gi¸ trÞ cña ch÷ sè 7 Gi¸ trÞ cña ch÷ sè 8 Bµi 6: ViÕt c¸c sè sau: a) Mét tr¨m triÖu:………………. b) Hai tr¨m mêi l¨m triÖu bèn tr¨m ngh×n: ………………. c) B¶y m¬i triÖu kh«ng tr¨m linh n¨m ngh×n bèn tr¨m mêi hai. : ………………. d) Mét tr¨m linh n¨m triÖu kh«ng tr¨m ngh×n ba tr¨m b¶y m¬i s¸u: ………………. g) Mét triÖu hai tr¨m bèn m¬i n¨m ngh×n: ………………. h) Hai m¬i triÖu kh«ng tr¨m linh b¶y ngh×n hai tr¨m chÝn m¬i: ………………. i) Bèn m¬i ba triÖu chÝn tr¨m linh n¨m ngh×n kh«ng tr¨m mêi bèn: ………………. k) Ba triÖu t¸m tr¨m s¸u m¬i ba ngh×n ba tr¨m mêi hai: ………………. l) T¸m m¬i triÖu. : ………………. m) Hai tr¨m t¸m m¬i triÖu: ………………. n) Mêi triÖu: ………………. Bµi 7: ViÕt c¸c sè gåm: a) Hai triÖu, 4 chôc ngh×n, ba tr¨m, hai chôc vµ 1 ®¬n vÞ: : ………………. b) 10 triÖu, 5 tr¨m ngh×n, 3 ngh×n, 5 tr¨m vµ 4 ®¬n vÞ.: : ………………. c) 1 tr¨m triÖu, 7 tr¨m ngh×n, 3 ngh×n vµ 2 tr¨m: : ………………. d) 35 triÖu, 3 chôc ngh×n, 2 ngh×n, 4 tr¨m, 1 chôc vµ 5 ®¬n vÞ: : ………………. e) 7 chôc triÖu, 5 ngh×n, 6 tr¨m, 3 chôc vµ 9 ®¬n vÞ: ………………. f) 4 triÖu, 4 ngh×n vµ 4 ®¬n vÞ: …………………………… g) Mét ngh×n, chÝn tr¨m, ba chôc vµ hai ®¬n vÞ: ………………. h) Mét triÖu, ba m¬i ngh×n, ba chôc vµ mét ®¬n vÞ: ………………. i) 13 tr¨m, 13 chôc vµ 13 ®¬n vÞ: ………………. j) a ngh×n, b tr¨m, c chôc vµ d ®¬n vÞ ( a, b, c, d lµ c¸c ch÷ sè, a kh¸c 0) :………………. Bµi 8: ViÕt c¸c sè sau thµnh tæng ( theo mÉu) MÉu: 213 409 = 200 000 + 10 000 + 3 000 + 400 + 9 a) 309 870 =……………….……………….……………….………………. b) 21 795 000 =……………….……………….……………….………………. c) d) abcde a0 bcd =……………….……………….……………….………………. =……………….……………….……………….………………. Phiếu bài tập TUẦN 4 Thứ , ngày tháng năm 2014 Điểm : Học sinh: ................................................................................................................................................................. Lớp 4 D A. KiÕn thøc cÇn ghi nhí 1. B¶ng ®¬n vÞ ®o thêi gian 1 giê = 60 phót; 1 phót = 60 gi©y; 1 ngµy = 24 giê; 1 tuÇn = 7 ngµy; 1 th¸ng cã 30 hoÆc 31 ngµy ( th¸ng 2 cã 28 hoÆc 29 ngµy) 1 n¨m thêng cã 365 ngµy 1 n¨m nhuËn cã 366 ngµy ( cø 4 n¨m cã mét n¨m nhuËn) 1 quý cã 3 th¸ng; 1 n¨m cã 4 quý. 1 thËp kØ = 10 n¨m; 1 thÕ kØ = 100 n¨m; 1 thiªn niªn kØ = 1000 n¨m. 2. B¶ng ®¬n vÞ ®o khèi lîng TÊn T¹ yÕn kg hg( l¹ng) dag g 1 tÊn = 10 t¹; 1 t¹ = 10 yÕn; 1 yÕn = 10kg; 1kg = 10hg; 1hg = 10dag; 1dag = 10g 1 tÊn = 100kg; 1 t¹ = 100kg; 1 yÕn = 100hg 1 kg = 100dag; ... 1 1 1 10 10 10 1 t¹ = tÊn; 1 yÕn = t¹; 1kg = yÕn; ... 3. B¶ng ®¬n vÞ ®o ®é dµi km Hm dam m dm cm mm 1 km= 10 hm; 1 hm = 10 dam; 1 dam= 10m; 1m = 10dm; 1dm = 10cm; 1cm = 10mm 1 1 1 10 10 10 1 hm = km; 1 dam = hm; 1m = dam; ... 4. B¶ng ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch km2 hm2 dam2 m2 dm2 cm2 mm2 1km2 = 100 hm2; 1 hm2 = 100 dam2 ; 1dam2 = 100m2 ; 1m2 = 100dm2; 1dm2 = 100cm2 ; 1cm2 = 100 mm2 1 1 1 1 1 100 10000 100 100 10000 1 m2 = dam2 = hm2; 1dm2 = m2 ; 1 cm2 = dm2 = m2 B. Bµi tËp vËn dông Bµi 1: ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm: 3kg 600g = ............g 10dag = ..........g 3kg 60 g = .............g 10dag = ........hg 1hg = ............dag 8kg = .........g Bµi 2: Khoanh vµo ch÷ ®Æt tríc c©u tr¶ lêi ®óng: a) 9 t¹ 5 kg > ........kg Sè thÝch hîp ®Ó viÕt vµo chç chÊm lµ: A. 95 B. 905 C. 950 D. 9005 b) 7kg 2 g = .........g Sè thÝch hîp ®Ó viÕt vµo chç chÊm lµ: A. 72 B. 702 C. 7002 D. 720 c) Ngµy 23 th¸ng 5 lµ thø 3. Ngµy 1 th¸ng 6 cïng n¨m ®ã lµ: A. Thø t B. Thø n¨m C. Thø s¸u D. Thø b¶y Bµi 3: C« Mai cã 2kg ®êng, c« ®· dïng nhiªu gam ®êng? 1 4 sè ®êng ®ã ®Ó lµm b¸nh. Hái c« Mai cßn l¹i bao Bµi 4: ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm: 1 phót = …...gi©y 3 phót = .........gi©y 1 1 6 5 phót = .......gi©y thÕ kØ = .....n¨m 2 phót 10 gi©y = ...gi©y Bµi 5: ViÕt tiÕp vµo chç chÊm: a) N¨m 40, Hai Bµ Trng phÊt cê khëi nghÜa chèng l¹i ¸ch thèng trÞ cña nhµ H¸n, n¨m ®ã thuéc thÕ kØ ... b)Lª Lîi lªn ng«i vua vµo n¨m 1428. N¨m ®ã thuéc thÕ kØ ... Bµi 6: ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm: 3m 600cm = ............cm 10cm = ..........mm 3km 60 m = .............m 10m = ........dam 125m = ............ hm.....m 8hm = .........m Bµi 7: ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm: a) 1m2 = ....dm2 ; b) 125 dm2 = ....m2 ....dm2 d) 5dm23cm2 = ... cm2 e) 43 hm2 = ... m2; g) 307dm2 = ... m2 .... dm2 h) 150m2 = .... dam2 ....m2 Phiếu bài tập Tuần khai giảng Điểm : Thứ ...... , ngày tháng 9 năm 2014 Học sinh: ................................................................................................................................................................. Lớp 4D Bài 1: Viết tiếp vào chỗ chấm thích hợp: a) Trong số 64 750 381 : - Lớp đơn vị gồm ba chữ số : ...................... - Lớp nghìn gồm ......chữ số : ...................... - Lớp triệu gồm .......chữ số........................ b) Trong số 865 943 207: - Chữ số 8 ở hàng ........... có giá trị là .......... - Chữ số 6 ở hàng ........... có giá trị là .......... - Chữ số 5 ở hàng ........... có giá trị là .......... - Chữ số 9 ở hàng ........... có giá trị là .......... - Chữ số 2 ở hàng ........... có giá trị là .......... - Chữ số 0 ở hàng ........... có giá trị là .......... Bài 2 :Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm: a) Số “Tám mươi hai triệu bảy trăm linh sáu nghìn chín trăm hai mươi lăm” viết là................... b) Số “Năm trăm triệu không trăm tám mươi tám nghìn ba trăm mười bốn” viết là : ................. c) Số 91 346 008 đọc là............................................ ............................................... d) Số 204 560 715 đọc là .............................................. ............................................... Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) Các số tròn triệu lớn hơn 15 000 000 và bé hơn 20 000 000 là..................................... b) Các số lớn hơn 101 000 000 và bé hơn 101 000 007 là.................................... Bài 4: Viết tiếp vào chỗ chấm thích hợp để có bốn số tự nhiên liên tiếp: a) 8; 9; .................. b) .........; 100; 101 .............. c) .....; 999; ............; 1001 d) .......; ........; 87 500; ....... Bài 5: Viết số thích hợp vào chỗ chấm và nêu rõ cách tìm số đó: a) 10; 12; 14; ...; ....; ....; .....; ..... Cách tìm:.......................................................................... b) 195; 185; 175; ....; ....; .....; .....; ..... Cách tìm:.......................................................................... c) 1; 8; 15; ......; .....; ......; ......; ...... Cách tìm:.......................................................................... d) 1; 2; 3; 5; 8; .....; .....; .....; .....; ..... Cách tìm:.......................................................................... Bài 6: Viết số thành tổng (theo mẫu) Mẫu: 475 214= 400000 + 70000 + 5000 + 200 + 10 + 4 a) 584 873 =........................................................................................................................... b) 6 709 075 =.......................................................................................................................... c) 90 542 100 =........................................................................................................................... d) 312 700 008 =........................................................................................................................... Bài 7: Điền dấu >;< ; = vào chỗ chấm: 7536 .....7356 87584 .....80 000 + 7584 49 542 .....50 000 600 700 .....600 000 + 706 807 340 .... 807 034 2 342 159 .... 2 342 100 + 49 Bài 8:Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) Các số 576 432 ; 576 342; 576343; 756 432; 765 432; Viết theo thứ tự từ bé đến lớn là : ........................................................................ b) Các số 2749 305; 2 794 400; 7 942 999; 5 746 135; 5 746 315; 7 546 153 Viết theo thứ tự từ lớn đến bé là .......................................................................................... ............................................................................................................................................. c) Các số 2937; 2973; 2793; 3279; 3792; 7239; 7293 viết theo thứ tự tăng dần là: ............................................................................................................................................. d) Các số 5432; 5234; 5324; 4325; 4253; 4532; 3542 viết theo thứ tự giảm dần là: ............................................................................................................................................. Bài 9: Tìm X , biết X là số tròn nghìn và : 11 999 < X < 17 009 ............................................................................................................................................. ............... .............................................................................................................................. .............................. ............................................................................................................... Bài 10 :Viết chữ số thích hợp vào chỗ chấm: a) 785 310 > 785 3 ... 9 b) 1 009 ... 63 > 1 099 863 c) 478 531 < 47 ... 500 d) 3 78 ... 412 < 3 781 000 Bài 11: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a)Với bốn chữ số 2; 4; 6; 8 viết được bao nhiêu số có bốn chữ số bé hơn 4500 và mỗi số có cả bốn chữ số đó là: ............................................................................................................................................. ..... ........................................................................................................................................ b) Với bốn chữ số 1; 3; 5; 7 viết được bao nhiêu số có bốn chữ số bé hơn 3750 và mỗi số có cả bốn chữ số đó là: Phiếu bài tập TUẦN 4 Điểm : Thứ , ngày tháng năm 2014 Học sinh: ................................................................................................................................................................. Lớp 4 D Phần 1: Phần trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái của câu trả lời đúng Caâu 1: 6taï 50kg = ? kg A. 650kg B. 6500kg C. 6050kg D. 5060kg Caâu 2: 36000kg = ? taán A. 36 taán B. 360 taán C. 600 taán D. 306 taán Caâu 3: Moät cöûa haøng ngaøy ñaàu baùn ñöôïc 64 taán gaïo, ngaøy thöù hai baùn ñöôïc ít hôn ngaøy ñaàu 4 taán .Hoûi caû hai ngaøy baùn ñöôïc bao nhieâu ki loâ gam gaïo? A. 124 kg B. 256 kg C. 124000 kg D. 60000 kg Caâu 4: 3 kg 7g = ? g. A. 37 g B. 307 g C. 370 g D. 3007 g Caâu 5: 6dag 5 g = ? g. A. 65 g B. 605 g C. 56 g D. 650 g Caâu 6: 503g = ? …hg…g. A. 50hg 3g B. 5hg 3g C. 500hg 3g D. 5hg 30g Caâu 7: Moãi bao gaïo naëng 3 taï .Moät oâ toâ chôû 9 taán gaïo thì chôû ñöôïc bao nhieâu bao nhö vaäy? A. 90 bao B. 900 bao C. 30 bao D. 270 bao 1 4 Caâu 8: phuùt = ? giaây. A. 15 giaây B. 20 giaây C. 25 giaây D. 30 giaây Caâu 9: 2500 naêm = ? theá kyû. A. 25 B. 500 C. 250 D. 50 Caâu 10: 5 phuùt 40 giaây = ? giaây. A. 540 B. 340 C. 3040 D. 405 Phần 2: Phần tự luận Bµi 1 : a) §iÒn dÊu > , < , = thÝch hîp vµo chç chÊm. 1010 ...... 909 ; 47 052 ....... 48 042 ; 49 999 ...... 51 999 99 899 ..... 101 899 ; 87 560 ....... 87 560 ; 50 327 ...... 50 000 + 326 b) XÕp c¸c sè: 789 563 ;798 365 ; 879 653 ;769 853 theo thø tù tõ lín ®Õn bÐ. ............................................................................................................................................... Bµi 2 : §iÒn sè thÝch hîp vµo chç chÊm a) 15 kg 9 dag = ........... dag b) 4 t¹ 5 kg = ....... yÕn........... kg 10 hg 5 g = .....................g 6 kg 8 dag = ...... hg ......... g 1 thÕ kû vµ 3 n¨m =……. n¨m. 2 phót 45 gi©y = ……. gi©y 253 n¨m = …..thÕ kû …..n¨m. 5 giê 15 phót = ............. phót. Bµi 3 : Khoanh vµo ch÷ ®Æt tríc c©u tr¶ lêi ®óng a) Sè lín nhÊt trong c¸c sè : 47 532 107 ; 47 500 100 ; 48 000 699 ; 40 800699 lµ : A. 47 500 100 B. 40 800 699 C. 47 532 107 D. 48 000 699 b) Cho x lµ sè trßn chôc, t×m x biÕt 2010 < x < 2025 A. x = 2011 B. x = 2015 C. x = 2020 D. x = 2024 c) Sè lín nhÊt cã bèn ch÷ sè vµ cã tæng c¸c ch÷ sè b»ng 12 lµ : A. 9120 B. 8400 C. 9300 D. 9201 d) Gi¸ trÞ cña biÓu thøc 3132 kg x 8 – 135 kg : 9 lµ : A. 25 056 B. 24 921 C. 25 041 D. 20 541 e) ChiÕn th¾ng §iÖn Biªn Phñ vµo n¨m 1954, n¨m ®ã thuéc thÕ kØ : A. XIX B. XX C. XVIII D. XXI Bµi 4 : Mét ngêi sinh vµo ®Çu n¨m 76 cña thÕ kû 19 vµ mÊt vµo ®Çu n¨m 37 cña thÕ kû 20 . Hái ngêi ®ã sèng bao nhiªu n¨m? Bµi 5 : Ba « t« chë hµng, « t« thø nhÊt chë ®îc 4 t¹ 25 kg, « t« thø 2 chë nhiÒu h¬n « t« thø nhÊt 45 kg nhng Ýt h¬n « t« thø ba 3 yÕn 7 kg. Hái c¶ 3 « t« chë ®îc bao nhiªu kg hµng ?
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan