Tài liệu Lập kế hoạch sản xuất tối ưu giữa tổng công ty và các công ty con trên cơ sở lý thuyết quy hoạch toán học

  • Số trang: 69 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 92 |
  • Lượt tải: 0