Tài liệu 83 quản trị vật tư tại cty cơ khí z179

  • Số trang: 56 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 72 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Tham gia: 11/08/2015

Hệ thống đang quá tải...vui lòng truy cập lại sau.

Mô tả:

Më ®Çu Sau khi kÕt thóc c¸c m«n häc t¹i trêng ®¹i häc vµ qua hai ®ît thùc tËp t¹i c«ng ty c¬ khÝ Z179 thuéc Bé Quèc Phßng, dùa vµo nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë trêng vµ nh÷ng kiÕn thøc thùc tÕ t¹i c«ng ty, em nhËn thÊy r»ng vÊn ®Ò qu¶n trÞ vËt t lµ mét trong sè nh÷ng vÊn ®Ò næi cém nhÊt cña c«ng ty. V× lµ mét c«ng ty c¬ khÝ, chuyªn s¶n xuÊt c¸c lo¹i b¸nh r¨ng, phô tïng «t«, m¸y n«ng nghiÖp …nªn viÖc sö dông vËt t sao cho cã hiÖu qu¶ nhÊt lu«n ®îc ban gi¸m ®èc vµ c¸c phßng ban chøc n¨ng cña c«ng ty chó träng ®Õn. Thªm vµo ®ã, hiÖn nay gi¸ cña c¸c lo¹i s¾t thÐp trªn thÞ trêng ®ang cã xu híng t¨ng cao nªn viÖc thu mua, dù tr÷ vµ sö dông vËt t cña c«ng ty cµng ®îc chó träng h¬n. ChÝnh v× vËy, em ®· chän ®Ò tµi “Mét sè vÊn ®Ò vÒ c«ng t¸c qu¶n trÞ vËt t t¹i c«ng ty c¬ khÝ Z179” ®Ó lµm chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp cho m×nh. Chuyªn ®Ò ®îc chia thµnh 3 ch¬ng víi kÕt cÊu nh sau: Ch¬ng I. Kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty c¬ khÝ Z179 I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn II. T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y Ch¬ng II. Thùc tr¹ng cña c«ng t¸c qu¶n trÞ vËt t t¹i c«ng ty c¬ khÝ Z179 I. Nh÷ng nh©n tè chñ yÕu ¶nh hëng ®Õn c«ng t¸c qu¶n trÞ vËt t cña c«ng ty II. Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n trÞ vËt t cña c«ng ty c¬ khÝ Z179 III. §¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c qu¶n trÞ vËt t cña c«ng ty Ch¬ng III. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ vËt t t¹i c«ng ty c¬ khÝ Z179 I. §Þnh híng ph¸t triÓn cña c«ng ty trong thêi gian tíi II. Nh÷ng gi¶i ph¸p chñ yÕu III. KiÕn nghÞ MÆc dï chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp nµy chØ nghiªn cøu mét vÊn ®Ò rÊt nhá trong hÖ thèng c¸c lÜnh vùc qu¶n trÞ nãi chung nhng do thêi gian vµ tr×nh ®é cã h¹n nªn kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®îc ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thÇy c« vµ c¸c b¹n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o – TS TrÇn ViÖt L©m ®· tËn t×nh híng dÉn, gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ò thùc tËp nµy. Hµ Néi th¸ng 4 n¨m 2004 Sinh viªn thùc hiÖn NguyÔn Thu H¬ng 1 Néi dung Ch¬ng I. Kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty c¬ khÝ Z179 I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn 1. LÞch sö h×nh thµnh C«ng ty c¬ khÝ Z179 ®îc chÝnh thøc thµnh lËp ngµy 11 th¸ng 3 n¨m 1972, do quyÕt ®Þnh cña côc qu¶n lý xe. Díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng vµ cña Bé Quèc Phßng, c«ng ty kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ trëng thµnh. C«ng ty c¬ khÝ Z179 lµ mét c«ng ty s¶n xuÊt c«ng nghiÖp Quèc Phßng ®Ó gãp phÇn x©y dùng lùc lîng vò trang ngµy mét v÷ng m¹nh. TiÒn th©n cña Z179 lµ tõ nh÷ng tr¹m söa ch÷a trong kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p, tiÕn tíi thµnh lËp c¸c xëng söa ch÷a trong hoµ b×nh. C«ng ty c¬ khÝ Z179 ra ®êi trong giai ®o¹n c¶ níc ®ang ra søc hoµn thµnh nhiÖm vô chèng MÜ cøu níc vÜ ®¹i. Tõ nh÷ng yªu cÇu vµ nhiÖm vô cÇn ph¶i x©y dùng ngµnh vËn t¶i qu©n sù cã mét ®éi ngò c¸n bé, c«ng nh©n giái, cã mét nÒn s¶n xuÊt víi chuyªn m«n kÜ thuËt tiªn 2 tiÕn. Côc qu¶n lý xe ®· giao cho Z179 mét nhiÖm vô quan träng: chÕ thö c¸c phô tïng thay thÕ cho c¸c lo¹i xe c¬ giíi. §éng c¬ xe, b¸nh r¨ng c¸m, trôc khuûu, b¸nh r¨ng c«n xo¾n, m¸y nÐn khÝ, b¬m trî lùc tay l¸i lÇn lît ®îc chÕ t¹o thµnh c«ng vµ ®a vµo s¶n xuÊt hµng lo¹t.. Tr¶i qua nh÷ng n¨m th¸ng x©y dùng vµ trëng thµnh Z179 ®· ®ãng gãp xøng ®¸ng vµo c«ng cuéc b¶o vÖ tæ quèc vµ x©y dùng chñ nghÜa x· héi. 2. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn 2.1. Thêi k× h×nh thµnh vµ x©y dùng lín m¹nh (3/1971- cuèi 1974) §Ó ®¸p øng víi yªu cÇu vµ nhiÖm vô ®îc giao nªn sau khi h×nh thµnh Z179 nhanh chãng ph¸t triÓn vÒ mäi mÆt. C¬ cÊu tæ chøc ngµy cµng hoµn thiÖn. Côc chØ ®Þnh ban gi¸m ®èc, chØ ®Þnh hµng ngò c¸n bé chñ chèt. Tõ c¸c tæ nay trë thµnh c¸c ngµnh s¶n xuÊt nh ngµnh c¬ khÝ, ngµnh dông cô, ngµnh nãng. ë mçi ngµnh ®· ®îc trang bÞ ®Çy ®ñ vÒ ngêi vµ c¸c trang thiÕt bÞ hiÕm quý. Ban vËt t, ban qu©n y còng lÇn lît ra ®êi. Qu©n sè c¸n bé, chiÕn sÜ, c«ng nh©n ngµy mét t¨ng nhanh. Do yªu cÇu ph¸t triÓn cña ngµnh xe nªn trong n¨m 1971 côc qu¶n lÝ xe giao cho Z179 nghiªn cøu chÕ thö vµ ®i vµo s¶n xuÊt ®éng c¬ xe Trêng S¬n, chÕ t¹o trôc khuûu, m¸y nÐn khÝ, b¬m trî lùc tay l¸i bÇu gi¶m xãc ngang, cÇn g¹t ma vµ nhiÒu bé g¸ lín nhá cho c¸c nhµ m¸y b¹n trong côc. Muèn hoµn thµnh ®îc nhiÖm vô, c«ng ty ®· nhanh chãng æn ®Þnh vÒ mäi mÆt. C¸c cÊp l·nh ®¹o trong nhµ m¸y ®· tËp trung vµo viÖc tËp hîp ®îc c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt nh»m tæ chøc l¹i s¶n xuÊt vµ x©y dùng ®îc mét ®éi ngò c¸n bé, chiÕn sÜ, c«ng nh©n viªn yªu ngµnh, yªu nghÒ phôc vô l©u dµi trong quèc phßng vµ cho sù lín m¹nh cña ngµnh xe mai sau. C«ng ty c¬ khÝ Z179 ®· phÊn ®Êu liªn tôc trë thµnh c«ng ty ®îc tæng côc ph©n cÊp lo¹i 2, cã c¬ cÊu tæ chøc hoµn chØnh, cã c¸c trang thiÕt bÞ t¬ng ®èi hiÖn ®¹i nh»m phôc vô l©u dµi cho ngµnh xe. 2.2. Thêi k× ph¸t triÓn sau khi s¸t nhËp vµ nh÷ng ®ãng gãp cña nhµ m¸y trong c«ng cuéc x©y dùng chñ nghÜa x· héi (1975-1978) Ngay tõ ®Çu n¨m 1975 Tæng côc KÜ ThuËt ®· chñ tr¬ng hîp nhÊt mét sè xÝ nghiÖp nhá t¹m thêi, bao cÊp nhËp thµnh nh÷ng quy m« s¶n xuÊt lín vµo Z179. NhiÖm vô ®Æt ra ngay lóc ®ã lµ ph¶i vËn chuyÓn toµn bé c¸c trang thiÕt bÞ nh©n lùc vÒ ®Þa ®iÓm tËp kÕt sao cho an toµn tuyÖt ®èi vÒ ngêi vµ cña. Song song víi viÖc di chuyÓn, c«ng ty võa thiÕt kÕ, võa thi c«ng, võa x©y dùng vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ ®Ó ®i vµo s¶n xuÊt ®¶m b¶o kÕ ho¹ch n¨m. C«ng ty ®· hÕt søc cè g¾ng æn ®Þnh c«ng viÖc vµ thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô ®îc giao. Ngay sau khi s¸t nhËp nhµ m¸y ®· ®îc giao nhiÖm vô chÝnh lµ s¶n xuÊt b¸nh r¨ng, phô tïng gÇm «t«, ngoµi ra cßn tiÕn hµnh s¶n xuÊt c¸c phô tïng thay thÕ ®Ó 3 ®¸p øng yªu cÇu cÊp b¸ch cho viÖc söa ch÷a xe phôc vô cho chiÕn ®Êu. Ngay tõ gi÷a n¨m 1975, sau khi s¸t nhËp nhµ m¸y ®· ®a ngay vµo l¾p ®Æt d©y chuyÒn s¶n xuÊt b¸nh r¨ng cho nªn cuèi n¨m 1975 d©y chuyÒn s¶n xuÊt nµy ®· ®i vµo æn ®Þnh. S¶n phÈm b¸nh r¨ng sau nµy trë thµnh s¶n phÈm chÝnh vµ lµ mét trong nh÷ng mÆt hµng truyÒn thèng cña c«ng ty. Tõ n¨m 1978 ®Õn n¨m 1980, c«ng ty ®· s¶n xuÊt nhiÒu mÆt hµng ®ét xuÊt ®Ó phôc vô kÞp thêi cho chiÕn ®Êu nh s¶n xuÊt xÝch xe t¨ng s¶n xuÊt c¸c c«ng tr×nh xa ®Ó phôc vô söa ch÷a lu ®éng, s¶n xuÊt 2000 cÇn g¹t ma, 10000 kÑp c¸p, 10 triÖu ®¹n bi, 1 triÖu con dao t«ng, 138468 xÎng, 5966 cuèc bé binh, 362 ghÕ hµnh qu©n, 60 ngµn biÓn sè « t«, chÕ t¹o thö buång næ… Trong thêi gian nµy viÖc s¶n xuÊt ra nhiÒu mÆt hµng phôc vô chiÕn ®Êu trë thµnh phong trµo thi ®ua s«i næi. Mäi ngêi coi ®©y lµ mÆt trËn vµ mçi c¸ nh©n lµ mét chiÕn sÜ trªn mÆt trËn Êy. Næi bËt nhÊt trong giai ®o¹n nµy lµ thµnh tÝch ®¹t ®îc trong s¶n xuÊt cña c«ng ty. Trong nh÷ng n¨m võa x©y dùng, võa trëng thµnh, võa gãp phÇn phôc vô chiÕn ®©u c«ng ty vÉn ®¶m b¶o ®îc kÕ ho¹ch s¶n xuÊt mµ tæng côc giao. Ba n¨m liÒn c«ng ty ®Òu ®îc tæng côc cÊp b»ng khen. 2.3. Thêi k× ph¸t triÓn trong c¬ chÕ thÞ trêng (1986- nay) Trong nh÷ng n¨m ®Çu xo¸ bá chÕ ®é bao cÊp, c«ng ty gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n, do cha kÞp thÝch nghi víi ®iÒu kiÖn míi. §éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc trong c«ng ty cha cã nhiÒu kinh nghiÖm trong qu¶n lý, cßn nhiÒu ý kiÕn chñ quan, quan liªu, cöa quyÒn nªn t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cã chiÒu híng ®i xuèng, l¬ng cña CBCNV cßn cha ®îc ®¶m b¶o, ®êi sèng cña CBCNV cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. Nhng nh÷ng n¨m gÇn ®©y, t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ngµy cµng æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn. Do ®Æc thï cña s¶n phÈm b¸nh r¨ng lµ Ýt n¬i cã thÓ chÕ t¹o ®îc vµ chÊt lîng s¶n phÈm cña c«ng ty l¹i cao vµ æn ®Þnh nªn c«ng ty ®· t×m cho m×nh ®îc chç ®øng trªn thÞ trêng. C¸c hîp ®ång kinh tÕ ngµy cµng nhiÒu. C«ng ty kh«ng chØ chuyªn s¶n xuÊt vÒ b¸nh r¨ng mµ cßn chÕ t¹o s¶n xuÊt mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ chuyªn dïng cho ngµnh s¶n xuÊt c«ng nghiÖp c¬ khÝ, cho n«ng nghiÖp. Cuéc sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña ngêi c«ng nh©n ®îc n©ng cao, khiÕn t×nh h×nh s¶n xuÊt cña c«ng ty ngµy cµng s«i ®éng. C«ng ty kh«ng nh÷ng hoµn thµnh vît chØ tiªu cña bé ®Ò ra mµ cßn ph¸t ®éng nhiÒu phong trµo thi ®ua s¶n xuÊt nªn n¨m nµo còng ®îc bé khen thëng. 4 II. T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y 1. §Æc ®iÓm vÒ h×nh thøc ph¸p lý vµ lo¹i h×nh s¶n xuÊt kinh doanh *H×nh thøc ph¸p lÝ C«ng ty c¬ khÝ Z179 lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc, trùc thuéc Bé Quèc PhßngTæng Côc KÜ ThuËt Qu©n §éi. Do lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc nªn nh×n chung c«ng ty vÉn cßn tån t¹i mét sè h¹n chÕ gièng nh c¸c doanh nghiÖp nhµ níc kh¸c. MÆc dï vÉn ®îc hëng nh÷ng “®Æc quyÒn” nhÊt ®Þnh song hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty ®¹t ®îc cßn ë møc thÊp do tr×nh ®é m¸y mãc thiÕt bÞ l¹c hËu, n¨ng suÊt lao ®éng thÊp, tr×nh ®é qu¶n lý cßn h¹n chÕ. C«ng ty cã nhiÒu lîi thÕ trong viÖc vay vèn cña c¸c ng©n hµng nhµ níc vµ qu©n ®éi, nhng c¬ cÊu vèn cña c«ng ty thêng xuyªn kh«ng æn ®Þnh, t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cßn ®¹t hiÖu qu¶ thÊp, nhµ níc thêng xuyªn ph¶i bï lç. Mét sè mÆt hµng cña c«ng ty, doanh thu kh«ng bï ®¾p ®îc chi phÝ nªn kh«ng thu ®îc lîi nhuËn. Tuy vËy, c«ng ty vÉn tiÕn hµnh s¶n xuÊt, nh»m t¹o c«ng ¨n viÖc lµm vµ æn ®Þnh ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn bé doanh nghiÖp. Chñ yÕu c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c«ng ty ®Òu tËp trung vµo s¶n xuÊt s¶n phÈm truyÒn thèng cña c«ng ty lµ s¶n phÈm b¸nh r¨ng c«n xo¾n. S¶n phÈm nµy lu«n mang l¹i cho c«ng ty nh÷ng c¬ héi lµm ¨n lín vµ nh÷ng thµnh tÝch s¶n xuÊt ®¸ng tù hµo. Hµng n¨m, ngoµi s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng kinh tÕ cho c¸c thÞ trêng c«ng, n«ng, l©m, ng nghiÖp, c«ng ty cßn ph¶i s¶n xuÊt mét sè mÆt hµng Quèc Phßng, do Bé giao. Khi ®ã, tÊt c¶ mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty ®Òu ph¶i tËp trung vµo viÖc s¶n xuÊt ®ñ sè lîng vµ chÊt lîng s¶n phÈm ®îc giao. §ã võa lµ mét lîi thÕ, võa lµ mét bÊt lîi cña mét doanh nghiÖp nhµ níc. Nh÷ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt nh vËy, ®iÒu mµ c«ng ty quan t©m kh«ng ph¶i lµ lîi nhuËn hay doanh thu mµ lµ thµnh tÝch ®¹t ®îc: s¶n phÈm cã ®ñ vÒ sè lîng hay kh«ng, cã kÞp tiÕn ®é bµn giao hay kh«ng, cã ®îc ®¶m b¶o vÒ chÊt lîng hay kh«ng. Còng nh c¸c doanh nghiÖp nhµ níc kh¸c, c«ng ty c¬ khÝ Z179 lu«n t×m cho m×nh mét híng ®i míi nh»m tho¸t khái nh÷ng ¸p ®Æt s½n cã tõ tríc ®Õn nay, gióp doanh nghiÖp ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ hoµn thµnh mäi nhiÖm vô ®îc giao. *Lo¹i h×nh s¶n xuÊt kinh doanh C«ng ty c¬ khÝ Z179 lµ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt, chuyªn s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng c¬ khÝ cho Quèc Phßng vµ Kinh TÕ. Trong lÜnh vùc hµng Quèc Phßng, c«ng ty cã nhiÖm vô s¶n xuÊt ®ñ sè lîng vµ ®¶m b¶o vÒ chÊt lîng s¶n phÈm ®îc giao. Hµng n¨m, Bé Quèc Phßng giao cho c«ng ty s¶n xuÊt mét sè mÆt hµng phôc vô cho vÊn ®Ò an ninh quèc phßng. C«ng ty nghiªn cøu vµ ®Ò ra kÕ ho¹ch s¶n xuÊt sao cho kÞp tiÕn ®é ®îc giao. Nguån nguyªn 5 vËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng nµy ®îc cÊp trªn cÊp xuèng nªn rÊt thuËn lîi cho viÖc s¶n xuÊt ®óng tiÕn ®é ®Ò ra. Ngoµi ra, c«ng ty cßn cã nhiÖm vô l¾p ®Æt vµ tiÕn hµnh söa ch÷a, b¶o dìng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra. Trong lÜnh vùc hµng kinh tÕ, ngoµi nhiÖm vô s¶n xuÊt, c«ng ty cßn ph¶i cã tr¸ch nhiÖm nghiªn cøu, thiÕt kÕ b¶n vÏ kÜ thuËt ®óng yªu cÇu cña kh¸ch hµng. C«ng ty ph¶i cö ngêi ®Õn tËn n¬i kh¸ch hµng yªu cÇu ®Ó l¾p ®Æt vµ híng dÉn c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn viÖc ®¶m b¶o chÊt lîng cho s¶n phÈm. ViÖc c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty cã chç ®øng trªn thÞ trêng hay kh«ng, phô thuéc rÊt nhiÒu vµo kh©u qu¶n trÞ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp, do ®ã c«ng ty lu«n chó träng vµo viÖc ®µo t¹o c¸c c¸n bé kÜ thuËt nh»m n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm cña c«ng ty. Lµ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt, vÊn ®Ò liªn quan ®Õn chÊt lîng s¶n phÈm lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò ®îc quan t©m hµng ®Çu cña doanh nghiÖp. ChÊt lîng s¶n phÈm cña c«ng ty ph¶i ®¶m b¶o, ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña kh¸ch hµng th× hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty míi cã thÓ ®îc n©ng cao. Trong c¬ chÕ thÞ trêng, sù hiÖn diÖn cña kh¸ch hµng trong c«ng ty lu«n lµ dÊu hiÖu ®¸ng mõng cho mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty. V× vËy, c«ng ty còng thêng xuyªn chó träng ®Õn c¸c dÞch vô ch¨m sãc kh¸ch hµng. 2. Sè lîng, chÊt lîng s¶n phÈm C«ng ty c¬ khÝ Z179 chuyªn s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng c¬ khÝ cho Quèc Phßng vµ Kinh TÕ. Bao gåm c¸c lo¹i: - Phô tïng «t«, xe m¸y, c¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng nh: B¸nh r¨ng c«n xo¾n, c«n th¼ng, b¸nh r¨ng trô r¨ng th¼ng, r¨ng nghiªng. Trôc vÝt b¸nh vÝt vµ c¸c d¹ng trôc then hoa. - Hép sè c¸c lo¹i dïng cho: «t«, xe xÝch, m¸y thuû, m¸y n«ng nghiÖp vµ phô tïng kh¸c cho c¸c ngµnh dÖt, nhiÖt ®iÖn. - Phô kiÖn ®êng d©y t¶i ®iÖn, bi nghiÒn xi m¨ng, nghiÒn than. - §Üa xÝch xe m¸y dïng cho c¸c lo¹i xe Honda, Suzuki, Dayang, Yamaha. - C¸c lo¹i dông cô c¾t gät: dao phay l¨n r¨ng, dao säc, bao h×nh, dao chuèt, qu¶ l« c¸n ren, c¸n thÐp. - C¸c lo¹i b¸nh xe lµm viÖc trong m«i trêng ¨n mßn. Trong ®ã mÆt hµng truyÒn thèng cña c«ng ty lµ b¸nh r¨ng c«n xo¾n cã nhiÒu u thÕ trªn thÞ trêng s¶n phÈm c¬ khÝ. C«ng ty gÇn nh kh«ng cã ®èi thñ c¹nh tranh trong lÜnh vùc nµy. HiÖn nay tuy ®· cã mét sè n¬i s¶n xuÊt b¸nh r¨ng c«n xo¾n nhng chÊt lîng kh«ng cao, kh«ng ®¶m b¶o c¸c quy tr×nh kÜ thuËt nªn s¶n phÈm cña c«ng ty vÉn tiªu thô ®îc víi khèi lîng lín. (Xem b¶ng sè liÖu vÒ sù biÕn ®éng s¶n phÈm cña c«ng ty trong 5 n¨m gÇn ®©y). 6 Sè lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra cña c«ng ty hµng n¨m phô thuéc chñ yÕu vµo chØ tiªu cña Bé giao vµ sè hîp ®ång ®Æt hµng cña kh¸ch hµng. Do c«ng ty chØ s¶n xuÊt s¶n phÈm theo ®¬n ®Æt hµng nªn sè lîng s¶n xuÊt s¶n phÈm hµng n¨m kh«ng æn ®Þnh vµ cã sù biÕn ®éng lín qua c¸c n¨m. Mét sè mÆt hµng cã n¨m kh«ng s¶n xuÊt nhng cã n¨m l¹i s¶n xuÊt víi sè lîng s¶n phÈm rÊt lín. §iÒu ®ã phô thuéc rÊt nhiÒu vµo t×nh h×nh kinh tÕ x· héi trong tõng n¨m. Nh nhãm s¶n phÈm phô tïng xe m¸y, hai n¨m 1998 vµ 1999 c«ng ty kh«ng cã hîp ®ång nªn kh«ng s¶n xuÊt mét s¶n phÈm nµo, nhng ®Õn nh÷ng n¨m 2000 ®Õn 2002, c«ng ty ®· s¶n xuÊt víi sè lîng rÊt lín. §ã lµ do trong ba n¨m gÇn ®©y, ë ViÖt Nam, “c¬n sèt” xe m¸y víi phô tïng néi ®Þa ho¸ ®· lµm cho ngµy cµng nhiÒu doanh nghiÖp trong níc s¶n xuÊt nh÷ng s¶n phÈm nµy. Nhng cã thÓ thÊy, mÆt hµng b¸nh r¨ng c«n xo¾n cña c«ng ty hµng n¨m ®îc s¶n xuÊt víi khèi lîng t¬ng ®èi æn ®Þnh, n¨m nµo c«ng ty còng cã hîp ®ång ®Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt. Ngoµi s¶n phÈm b¸nh r¨ng c«n xo¾n s¶n xuÊt phôc vô cho lÜnh vùc kinh tÕ, hµng n¨m c«ng ty ph¶i s¶n xuÊt mét khèi lîng hµng nhÊt ®Þnh phôc vô cho lÜnh vùc an ninh quèc phßng. N¨m nµo c«ng ty còng hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô s¶n xuÊt s¶n phÈm truyÒn thèng ®Æc chñng nµy cña m×nh. §iÒu ®ã gãp phÇn rÊt lín vµo viÖc æn ®Þnh t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp trong nh÷ng n¨m qua, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. B¶ng sè liÖu vÒ sù biÕn ®éng s¶n phÈm tõ n¨m 1999 ®Õn n¨m 2003 TT I 1 2 3 II III IV V VI VII VIII Tªn s¶n phÈm §vt N. BR c«n xo¾n C«n xo¾n Benla Bé CX xe TY7E Bé C«n xo¾n kh¸c Bé NPK ®êng d©y C¸i PT m¸y thuû C¸i PT m¸y cµy C¸i PT b¨ng t¶i Con PT « t« m¸yxóc C¸i PT xe m¸y C¸i C¸c lo¹i kh¸c C¸i 1999 100 100 10 110000 27125 10800 19000 2150 63250 2000 2001 2002 2003 79 42 116 91974 8808 12300 2075 30500 60985 100 130 152 30 40 38 55 75 112 99000 108900 102780 30000 33000 31200 38300 42130 45800 8900 2440 2684 19879 25600 21500 71120 77853 79890 3. ThÞ trêng Do ®Æc ®iÓm cña doanh nghiÖp lµ mét c«ng ty trùc thuéc Bé Quèc Phßng nªn s¶n phÈm s¶n xuÊt ra cã c¶ s¶n phÈm c«ng nghiÖp Quèc Phßng vµ s¶n phÈm kinh tÕ. S¶n phÈm c«ng nghiÖp Quèc Phßng chñ yÕu ®îc tiªu thô trong lÜnh vùc an ninh quèc phßng, díi sù hç trî tiªu thô cña Tæng côc KÜ thuËt C«ng nghiÖp Quèc Phßng 7 nªn thÞ trêng kh¸ réng lín, tr¶i dµi tõ Nam ra B¾c vµ trªn thÞ trêng hµng quèc phßng, hÇu nh c«ng ty kh«ng gÆp ph¶i mét sù c¹nh tranh gay g¾t nµo. Sè lîng s¶n phÈm c«ng ty s¶n xuÊt ra còng dùa theo ®¬n ®Æt hµng cña tæng côc vµ c¸c doanh nghiÖp trong tæng côc. Tuy vËy, ®©y lµ mÆt hµng yªu cÇu chÊt lîng vµ kÜ thuËt chÕ t¹o s¶n xuÊt cao nªn c«ng ty ph¶i tËp chung chñ yÕu vµo vÊn ®Ò ®¶m b¶o chÊt lîng vµ kÜ thuËt cña s¶n phÈm, chØ mét sai sãt nhá còng cã thÓ g©y ra mét tæn thÊt lín.Trªn thÞ trêng hµng kinh tÕ, c«ng ty cã lîi thÕ lín vÒ s¶n phÈm b¸nh r¨ng c«n xo¾n. Cã thÓ nãi, c¶ miÒn B¾c chØ cã c«ng ty lµ cã thÓ s¶n xuÊt ®îc c¸c s¶n phÈm b¸nh r¨ng c«n xo¾n ®¶m b¶o c¶ vÒ yªu cÇu chÊt lîng vµ kÜ thuËt nªn gÇn nh c«ng ty “®éc quyÒn” trong viÖc s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm nµy. B¸nh r¨ng c«n xo¾n ®îc coi lµ mÆt hµng truyÒn thèng cña c«ng ty vµ kh«ng cã ®èi thñ c¹nh tranh. Do ®Æc thï cña viÖc s¶n xuÊt b¸nh r¨ng c«n xo¾n lµ ®ßi hái chÊt lîng nguyªn vËt liÖu, cô thÓ lµ thÐp, cao, kh«ng pha chÕ nhiÒu mµ nguån cung øng nguyªn vËt liÖu trªn thÞ trêng tù do lµ rÊt h¹n chÕ (nÕu cã th× chÊt lîng thÐp kh«ng cao, kh«ng phï hîp víi yªu cÇu cña viÖc chÕ t¹o b¸nh r¨ng c«n xo¾n) nªn doanh nghiÖp chiÕm nhiÒu u thÕ trong viÖc s¶n xuÊt vµ ph©n phèi s¶n phÈm nµy trªn thÞ trêng toµn miÒn B¾c. Nguån nguyªn vËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm truyÒn thèng cña c«ng ty chñ yÕu lµ do Bé Quèc Phßng cung cÊp víi sè lîng lín vµ do c«ng ty lu«n lu«n chó träng ®Õn viÖc ®¶m b¶o khèi lîng vËt t dù tr÷, b¶o hiÓm cho s¶n xuÊt nªn c«ng ty lu«n ®¸p øng ®îc c¸c ®¬n ®Æt hµng còng nh yªu cÇu cÊp b¸ch cña kh¸ch hµng. Tuy s¶n phÈm b¸nh r¨ng c«n xo¾n vÉn lµ mét mÆt hµng “®Æc chñng” cña c«ng ty nhng hiÖn nay trªn thÞ trêng ®· xuÊt hiÖn s¶n phÈm b¸nh r¨ng c«n xo¾n nhËp ngo¹i cã chÊt lîng t¬ng ®¬ng mµ gi¸ thµnh l¹i thÊp h¬n rÊt nhiÒu nªn c«ng ty ®· gÆp ph¶i mét sè khã kh¨n. Nhng do sù hç trî cña Bé Quèc Phßng vµ c¸c chÝnh s¸ch “néi ®Þa ho¸” cña nhµ n íc, c«ng ty vÉn tiÕp tôc ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn ®îc mÆt hµng truyÒn thèng cña m×nh. Ngoµi ra, c¸c s¶n phÈm kh¸c cña c«ng ty còng cã mÆt trªn thÞ trêng c«ng nghiÖp trong c¶ níc nh c¸c mÆt hµng n«ng nghiÖp, c¸c lo¹i phô tïng xe m¸y, nh«ng xÝch. Tuy nhiªn, s¶n phÈm nhãm nµy cña c«ng ty l¹i bÞ c¹nh tranh gay g¾t trªn thÞ tr êng trong níc, bëi mét sè c«ng ty chuyªn ngµnh kh¸c. C¸c s¶n phÈm nµy thêng lµ s¶n xuÊt nhá lÎ vµ kh«ng æn ®Þnh, khi th× s¶n xuÊt víi sè lîng lín, khi th× kh«ng cã hîp ®ång ®Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt. Tuy vËy, c¸c mÆt hµng nµy còng gãp phÇn lµm cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty diÔn ra liªn tôc vµ æn ®Þnh h¬n. Nguån cung cÊp vËt t ®Ó s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm thuéc nhãm nµy, doanh nghiÖp chñ yÕu mua trªn thÞ trêng cña c¸c doanh nghiÖp chuyªn cung cÊp vËt t kh¸c nªn nh×n chung lµ viÖc ®¶m b¶o nguyªn vËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt kh«ng gÆp nhiÒu khã kh¨n. 8 4. M¸y mãc thiÕt bÞ §¸nh gi¸ mét c¸ch kh¸ch quan th× hiÖn nay, tr×nh ®é m¸y mãc c«ng nghÖ kÜ thuËt cña c«ng ty cßn l¹c hËu, chñ yÕu nhËp vµo nh÷ng n¨m 70 cña Liªn X«. Tuy thÕ, nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ nµy vÉn ho¹t ®éng tèt, ®é chÝnh x¸c cao, mÆc dï n¨ng suÊt cha cao. HiÖn nay nhµ m¸y cã tæng céng 210 m¸y mãc thiÕt bÞ c¸c lo¹i, tuy nhiªn c«ng suÊt ho¹t ®éng cña chóng cßn thÊp. C«ng ty cha cã c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt phï hîp ®Ó tËn dông hÕt c«ng suÊt m¸y mãc thiÕt bÞ. Ngoµi ra cßn cã mét sè m¸y mãc do chÝnh ®éi ngò kÜ s, c«ng nh©n trong nhµ m¸y chÕ t¹o s¶n xuÊt (th«ng qua c¸c phong trµo thi ®ua, s¸ng t¹o kÜ thuËt mµ nhµ m¸y ®· ph¸t ®éng) nh: m¸y trén c¸t, m¸y gia c«ng c¬ khÝ gi¶n ®¬n. M¸y mãc c«ng nghÖ cña c«ng ty lµ c¸c lo¹i m¸y mãc ®Æc thï cho nªn còng khã cã kh¶ n¨ng c¶i tiÕn, n©ng cÊp nh m¸y mµi nghiÒn b¸nh r¨ng c«n xo¾n. ChÝnh v× vËy c«ng ty lu«n lu«n ph¶i ®¶m b¶o söa ch÷a, b¶o dìng kÞp thêi tr¸nh t×nh tr¹ng m¸y mãc thiÕt bÞ háng qu¸ l©u, kh«ng ®¸p øng ®îc tiÕn ®é s¶n xuÊt. Thªm vµo ®ã, t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty vÉn cßn qu¸ eo hÑp nªn viÖc thay ®æi, c¶i tiÕn c«ng nghÖ kÜ thuËt lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc khã kh¨n. B¶ng theo dâi m¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty trong th¸ng 4 n¨m 2004 Lo¹i TB Sè MMTB ®ang ho¹t ®éng t¹i c¸c ph©n xëng A1 A2 A3 M¸y tiÖn 7 9 10 M¸y phay 6 5 4 M¸y mµi 1 4 2 M¸y khoan 1 2 M¸y doa 1 1 M¸y bµo säc 1 3 M¸y bóa M¸y dËp Ðp Lß nhiÖt luyÖn M¸y kh¸c 4 3 5 Tæng sè m¸y mãc hiÖn cã trong toµn c«ng ty A4 5 4 6 5 Sè MMTB hiÖn cã trong CT 39 30 28 19 3 6 5 5 8 67 210 Qua b¶ng theo dâi trªn, ta thÊy hiÖu suÊt sö dông cña c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty cßn rÊt thÊp. M¸y mãc thiÕt bÞ kh«ng sö dông qu¸ nhiÒu, lo¹i m¸y nµo sè lîng lín th× bá kh«ng l¹i cµng nhiÒu. C«ng ty nªn cã kÕ ho¹ch sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ hîp lý h¬n ®Ó tõ ®ã cã thÓ tiÕt kiÖm ®îc nguån nguyªn nhiªn vËt liÖu vËn hµnh m¸y mãc. Nh÷ng lo¹i m¸y nµo cßn nhiÒu mµ kh«ng sö dông hÕt, c«ng ty cã thÓ thanh lý hoÆc b¸n ®Ó cã vèn ®Çu t mua nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i h¬n. 9 Tuy tr×nh ®é m¸y mãc, c«ng nghÖ l¹c hËu nhng do tr×nh ®é lµnh nghÒ cña c«ng nh©n vµ c¸n bé trong c«ng ty nªn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm vÉn diÔn ra liªn tôc. C¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt vÉn ®¹t kÕt qu¶ cao. Tuy nhiªn, nÕu ®îc ®Çu t ®óng chç, n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n nhµ m¸y sÏ ®¹t kÕt qu¶ tèt h¬n. Trong thêi gian tíi, c«ng ty cã kÕ ho¹ch ®Çu t 7 tØ ®ång vµo viÖc mua s¾m mét sè lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ míi, hiÖn ®¹i. §iÒu ®ã sÏ gãp phÇn kh«ng nhá vµo viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cña c«ng ty. 5. Doanh thu, lîi nhuËn Trong thêi gian kho¶ng 5 n¨m gÇn ®©y, c«ng ty c¬ khÝ Z179 ®· tr¸nh ®îc t×nh tr¹ng s¶n xuÊt tr× trÖ, kh«ng hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ®· ®Ò ra. Ban gi¸m ®èc phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c phßng ban, ph©n xëng ®iÒu hµnh s¶n xuÊt trùc tiÕp nªn trong 5 n¨m gÇn ®©y nhÊt, nhµ m¸y ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh qu¶ nhÊt ®Þnh. Riªng nhiÖm k× 2001 - 2003, §¶ng bé c«ng ty l·nh ®¹o ®· chÊm døt nh÷ng n¨m kh«ng hoµn thµnh nhiÖm vô, phÊn ®Êu ®¹t ®îc mét sè kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh trong s¶n xuÊt kinh doanh, gi¸ trÞ t¨ng trëng b×nh qu©n ®¹t tõ 15 - 20%/n¨m, ®¶m b¶o c«ng ¨n viÖc lµm vµ thu nhËp æn ®Þnh cho c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc trong toµn c«ng ty, vÉn gi÷ ®îc n¨ng lùc s¶n xuÊt hµng Quèc Phßng ®Ó lóc yªu cÇu lµ ®¸p øng ®îc ngay. B¶ng sè liÖu díi ®©y sÏ gióp ta thÊy ®îc râ h¬n t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp trong nh÷ng n¨m qua. Qua b¶ng sè liÖu díi ®©y ta cã thÓ thÊy r»ng doanh thu cña c«ng ty cã sù t¨ng trëng vît bËc qua c¸c n¨m. Tõ n¨m 1999 ®Õn 2003, doanh thu cña c«ng ty ®· t¨ng tõ h¬n 7 tØ ®ång ®Õn h¬n 18 tØ ®ång. §Êy còng lµ nhê vµo sù cè g¾ng cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. Ngoµi nh÷ng chØ tiªu do Bé vµ Nhµ níc giao, ban gi¸m ®èc c«ng ty cßn hÕt søc cè g¾ng trong viÖc t×m kiÕm nh÷ng hîp ®ång lín, cã lîi nhuËn cao cho c«ng ty. Ban gi¸m ®èc lu«n phèi hîp trùc tiÕp víi c¸c phßng ban, ph©n xëng ®iÒu hµnh s¶n xuÊt, ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt diÔn ra liªn tôc, chÊt lîng s¶n phÈm ®îc n©ng cao mµ gi¸ thµnh l¹i h¹ ®Ó tÊt c¶ c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty ®Òu cã thÓ c¹nh tranh ®îc víi s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp trong vµ ngoµi ngµnh. B¶ng doanh thu cña c«ng ty c¬ khÝ Z179 trong 5 n¨m gÇn ®©y (1999 – 2003) §¬n vÞ: 1000 ®ång TT A I 1 2 3 II Tªn s¶n phÈm KD trong SXCN Nhãm BR c«n xo¾n C«n xo¾n benla C«n xo¾n xe TY7E BR c«n xo¾n kh¸c N.phô kiÖn ®êngd©y 1999 2000 2001 2002 2003 1681800 636400 454500 590900 1043171 1061126 513500 210000 337626 833834 1121632 652314 151134 82536 117508 1232743 715425 1652245 90759 129250 1743954 981230 2084431 95711 132842 10 III IV V VI VII VIII B Phô tïng m¸y cµy Phô tïng b¨ng t¶i PT «t«, m¸y xóc Phô tïng xe m¸y Hµng cét vi ba Gi¸ trÞ c¸c hµng kh¸c KD ngoµi SXCN Tæng céng 181800 363635 534087 526330 998175 1226787 909000 7454785 299193 159108 282835 410835 1738124 554072 1405068 6744000 1256135 1367246 1800619 1980729 302135 330349 768021 844832 632009 695210 500612 550726 1504120 1650523 8532105 10659873 1843872 2473166 338712 648832 732110 768920 1987218 18307817 Cßn vÒ tæng lîi nhuËn mµ doanh nghiÖp ®¹t ®îc trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y còng cã sù t¨ng trëng ®¸ng mõng. So víi n¨m 1999 lîi nhuËn cña c«ng ty n¨m 2000 cã gi¶m. N¨m 2000, lîi nhuËn cña doanh nghiÖp b»ng 0. Nhng ®Õn n¨m 2001, lîi nhuËn cña doanh nghiÖp l¹i t¨ng ®¸ng kÓ so víi n¨m 1999 (kho¶ng 29,37%) vµ cho ®Õn n¨m 2002, lîi nhuËn cña doanh nghiÖp ®· ®¹t 91443000 ®ång, t¨ng h¬n n¨m 1999 lµ 43,41%, t¨ng h¬n so víi n¨m 2001 lµ 10%. Trong n¨m 2003, lîi nhuËn cña c«ng ty ®· ®¹t h¬n 110 triÖu ®ång, t¨ng vît bËc so víi nh÷ng n¨m tríc. §ã lµ nhê doanh nghiÖp ®· c©n ®èi ®îc gi÷a c¸c kho¶n thu vµ chi, cã nhiÒu tiÕn bé trong lÜnh vùc qu¶n trÞ s¶n xuÊt, lµm gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm mµ vÉn gi÷ ®îc chÊt lîng tèt. B¶ng lîi nhuËn cña c«ng ty c¬ khÝ Z179 trong 5 n¨m gÇn ®©y (1999 – 2003) §¬n vÞ: 1000 ®ång TT A I 1 2 3 II III IV V VI VII VIII B Tªn s¶n phÈm KD trong SXCN Nhãm BR c«n xo¾n C«n xo¾n benla C«n xo¾n xe TY7E BR c«n xo¾n kh¸c N.phô kiÖn ®êngd©y Phô tïng m¸y cµy Phô tïng b¨ng t¶i PT «t«, m¸y xóc Phô tïng xe m¸y Hµng cét vi ba Gi¸ trÞ c¸c hµng kh¸c KD ngoµi SXCN Tæng céng 1999 125172 46029 35175 43986 -263078 -5580 30814 42033 30588 50098 41590 9090 60727 2000 2001 2002 93458 54620 12314 26524 -29036 10546 21076 23122 22606 -60414 8645 - 54790 30348 2908 4643 16891 1747 36711 12148 5608 25404 15000 83130 60269 33383 3199 5107 18580 1922 40382 13363 6169 31 27944 16500 91443 2003 72103 51388 17200 9193 7830 4842 41283 15830 4210 33412 15998 110157 6. §¸nh gi¸ chung 6.1. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc Qua nh÷ng phÇn ®· nªu ë trªn, ta thÊy r»ng c«ng ty c¬ khÝ Z179 trong 5 n¨m gÇn ®©y ®· cã nh÷ng bíc tiÕn ®¸ng kÓ. KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ®· ®¹t ®îc mét sè thµnh c«ng nhÊt ®Þnh, chÊm døt t×nh tr¹ng nhiÒu n¨m kh«ng hoµn thµnh nhiÖm vô, lµm ¨n kh«ng cã hiÖu qu¶, Bé vµ nhµ níc lu«n ph¶i “bï lç”. Trong 4 th¸ng ®Çu n¨m 2004, c«ng ty ®· ®¹t doanh thu trªn 7 tØ ®ång (cô thÓ lµ 7498104000 ®ång ), 11 t¨ng h¬n so víi cïng k× n¨m ngo¸i gÇn 2.5 tØ ®ång, nép ng©n s¸ch nhµ níc 216 triÖu, t¨ng 19,79% so víi c¶ n¨m 2002. §éi ngò c¸n bé cña c«ng ty ngµy cµng ph¸t huy ®îc n¨ng lùc cña m×nh, kh«ng chØ quan t©m ®Õn nh÷ng môc tiªu lîi nhuËn tríc m¾t mµ cßn ®Çu t rÊt nhiÒu vµo vÊn ®Ò con ngêi. §éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ cña c«ng ty ngµy cµng t¨ng. Víi mét lùc lîng lao ®éng tr×nh ®é cao nh vËy, c«ng ty cã nhiÒu ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt. Trong thêi gian tíi, ch¾c ch¾n c«ng ty sÏ ®¹t ®îc nhiÒu thµnh c«ng míi, ®¸ng tù hµo h¬n. Trªn thÞ trêng trong níc, c«ng ty ®· t×m cho m×nh mét chç ®øng nhÊt ®Þnh. S¶n phÈm truyÒn thèng cña c«ng ty gÇn nh kh«ng cã ®èi thñ c¹nh tranh vµ vÉn gi÷ ®îc lîi thÕ vèn cã cña m×nh. Mét sè s¶n phÈm kinh tÕ kh¸c còng ®· t×m ®îc cho m×nh mét vÞ trÝ, tuy cha thùc sù v÷ng ch¾c, nhng còng ®· gióp c«ng ty cã ®iÒu kiÖn ®Ó m¹nh d¹n ®Çu t nhiÒu h¬n. T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong thêi gian qua còng ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tÝch ®¸ng tù hµo. Doanh thu cña c«ng ty ngµy cµng t¨ng trong khi chi phÝ s¶n xuÊt cã xu híng gi¶m dÇn. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ngµy cµng cã hiÖu qu¶, kh¾c phôc ®îc mét sè tån t¹i mµ doanh nghiÖp nhµ níc hay m¾c ph¶i. Trong hai n¨m gÇn ®©y, c«ng ty lu«n ®îc bé tÆng b»ng khen. §iÒu ®ã ®· gióp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty quyÕt t©m phÊn ®Êu s¶n xuÊt tèt h¬n. 6.2. Nh÷ng h¹n chÕ cÇn kh¾c phôc Bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng tù hµo mµ c«ng ty ®· ®¹t ®îc vÉn cßn tån t¹i mét sè nh÷ng khã kh¨n, h¹n chÕ cÇn kh¾c phôc. M¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty cßn qu¸ l¹c hËu, n¨ng suÊt lao ®éng cha cao, cha tiÕt kiÖm ®îc nguån nhiªn liÖu vËn hµnh. §iÒu ®ã dÉn tíi chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm cßn qu¸ cao, gi¸ thµnh cha ®¹t sù æn ®Þnh cÇn thiÕt. Mét sè s¶n phÈm cña c«ng ty cßn cha cã søc c¹nh tranh trªn thÞ trêng. C¸c hîp ®ång kinh tÕ kh«ng ®Òu ®Æn, khi th× cã qu¸ nhiÒu viÖc ®Ó lµm, khi th× kh«ng cã viÖc ®Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt. MÆc dï c«ng ty gÆp rÊt nhiÒu thuËn lîi trong viÖc vay vèn cña ng©n hµng qu©n ®éi nhng t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty vÉn kh«ng æn ®Þnh. C¸c nguån vèn dµnh cho s¶n xuÊt vµ ph¸t triÓn cßn Ýt, cha ®¸p øng ®ñ yªu cÇu cña viÖc s¶n xuÊt kinh doanh. Nguån vèn tù cã cña c«ng ty l¹i qu¸ eo hÑp, kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng ®Ó c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt tèt h¬n. Ch¬ng II Thùc tr¹ng cña c«ng t¸c qu¶n trÞ vËt T t¹i c«ng ty c¬ khÝ Z179 I. Nh÷ng nh©n tè chñ yÕu ¶nh hëng ®Õn c«ng t¸c qu¶n trÞ vËt t cña c«ng ty 12 1. H×nh thøc ph¸p lý vµ lo¹i h×nh s¶n xuÊt kinh doanh Lµ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt nªn c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn viÖc mua s¾m, dù tr÷ vµ sö dông vËt t sao cho cã hiÖu qu¶ nhÊt lu«n ®îc c«ng ty c¬ khÝ Z179 chó träng ®Õn. Ban gi¸m ®èc cïng phèi hîp víi phßng kÜ thuËt, phßng kÕ ho¹ch vËt t th«ng qua kÕ ho¹ch s¶n xuÊt trong k× ®Ó x¸c ®Þnh nhu cÇu vËt t cÇn thiÕt. Hµng n¨m, ngoµi kÕ ho¹ch s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng kinh tÕ cho c¸c thÞ trêng c«ng, n«ng, l©m, ng nghiÖp theo hîp ®ång cña kh¸ch hµng, c«ng ty ph¶i s¶n xuÊt mét sè mÆt hµng Quèc Phßng theo chØ tiªu do Bé ®Ò ra. Trong lÜnh vùc hµng Quèc Phßng, c«ng ty cã nhiÖm vô s¶n xuÊt ®ñ sè lîng vµ ®¶m b¶o vÒ chÊt lîng s¶n phÈm ®îc giao. C«ng ty nghiªn cøu vµ ®Ò ra kÕ ho¹ch s¶n xuÊt sao cho kÞp tiÕn ®é ®îc giao. Nguån nguyªn vËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng nµy ®îc cÊp trªn cÊp xuèng nªn rÊt thuËn lîi cho viÖc s¶n xuÊt ®óng tiÕn ®é ®Ò ra. §©y còng chÝnh lµ mét thÕ m¹nh cña c«ng ty. VËt t dïng ®Ó s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng Quèc Phßng hÇu nh kh«ng cã b¸n trªn thÞ trêng nªn c«ng ty rÊt cã u thÕ trong viÖc s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng nµy. Do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt s¶n phÈm cña c«ng ty lµ chuyªn s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng c¬ khÝ phôc vô cho Quèc Phßng vµ Kinh TÕ bao gåm c¸c lo¹i: phô tïng «t«, xe m¸y, c¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng, hép sè c¸c lo¹i, phô kiÖn ®êng d©y, c¸c lo¹i dông cô c¾t gät…nªn hÇu hÕt vËt t dïng ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm nh c¸c lo¹i thÐp, ®ång, gang, c¸c lo¹i que hµn, than, vßng bi, dông cô ®o, dông cô c¾t … cã thÓ dÔ dµng mua trªn thÞ trêng. Tuy nhiªn cã mét sè s¶n phÈm Quèc Phßng l¹i ph¶i sö dông nh÷ng lo¹i thÐp m¸c cao kh«ng cã b¸n trªn thÞ trêng th× c«ng ty l¹i ®îc Bé cÊp xuèng víi mét khèi lîng rÊt lín nªn c«ng ty kh«ng gÆp khã kh¨n trong viÖc t×m mua vËt t s¶n xuÊt s¶n phÈm nµy. Trong thêi gian gÇn ®©y, gi¸ c¶ cña c¸c lo¹i s¾t thÐp trªn thÞ trêng biÕn ®éng m¹nh nªn c«ng ty còng gÆp mét sè khã kh¨n nhÊt ®Þnh trong viÖc thu mua, b¶o qu¶n vµ cÊp ph¸t vËt t ®¶m b¶o cho s¶n xuÊt. MÆc dï vËy, c«ng ty vÉn hÕt søc cè g¾ng trong c«ng t¸c qu¶n trÞ vËt t nh»m kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n ®ang diÔn ra, ®¶m b¶o cho s¶n xuÊt ®îc liªn tôc vµ cã hiÖu qu¶. 2. Bé m¸y qu¶n trÞ C«ng ty c¬ khÝ Z179 lµ mét c«ng ty chuyªn s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ cho Quèc Phßng vµ Kinh TÕ. Víi diÖn tÝch dµnh cho s¶n xuÊt vµ ho¹t ®éng kh«ng lín nªn nh×n chung bé m¸y c¬ cÊu tæ chøc kh¸ gän nhÑ, bao gåm mét sè phßng ban chøc n¨ng vµ mét sè ph©n xëng s¶n xuÊt. Ban gi¸m ®èc lu«n lu«n phèi hîp víi c¸c phßng ban chøc n¨ng, ®Ò ra nh÷ng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt phï hîp víi t×nh h×nh råi trùc tiÕp ®iÒu hµnh s¶n xuÊt cïng víi c¸c qu¶n ®èc ph©n xëng. C¸c bé phËn, c¸c phßng ban lu«n cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau nh»m thùc hiÖn ®óng c¸c kÕ ho¹ch ®Ò ra, ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®îc diÔn ra liªn tôc vµ cã hiÖu qu¶. C«ng t¸c 13 qu¶n trÞ vËt t do phßng KÕ ho¹ch – vËt t ®¶m nhËn. Th«ng qua kÕ ho¹ch s¶n xuÊt trong k×, phßng KÕ ho¹ch – vËt t phèi hîp víi phßng KÜ thuËt ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh vÒ viÖc mua s¾m, dù tr÷ vµ sö dông vËt t råi tr×nh lªn ban gi¸m ®èc x¸c nhËn. ChÝnh v× vËy nªn viÖc cung øng vËt t phôc vô cho s¶n xuÊt lu«n lu«n ®îc ®¶m b¶o ®óng tiÕn ®é. *S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ Gi¸m ®èc PG§ Kü thuËt SX P. Kü thuËt P. C¬ ®iÖn P. KCS PG§ Kinh doanh P. KH P. TC- P. Lao vËt t KÕ ®éng to¸n PG§ Hµnh chÝnh P. Hµnh chÝnh P. ChÝnh trÞ *Chøc n¨ng cña c¸c phßng ban trong bé m¸y qu¶n trÞ -Phßng kÕ ho¹ch-vËt t: cã nhiÖm vô nghiªn cøu t×nh h×nh s¶n xuÊt thùc tÕ n¨m tríc do phßng kÕ to¸n göi xuèng råi th«ng qua ®ã lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt tõng k× (th¸ng, quý, n¨m). Ngoµi ra, phßng kÕ ho¹ch cßn ph¶i thùc hiÖn c¸c viÖc liªn quan ®Õn vÊn ®Ò kÝ kÕt hîp ®ång kinh tÕ víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c nh: marketing, qu¶ng c¸o s¶n phÈm, ®a c¸c kÕ ho¹ch tham dù c¸c héi chî. Phßng kÕ ho¹ch ph¶i t¹o mèi liªn hÖ chÆt chÏ víi kh¸ch hµng, s½n sµng cung øng ®ñ sè lîng s¶n phÈm cÇn thiÕt cho kh¸ch hµng. Ngoµi viÖc ph¶i lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm, phßng kÕ ho¹ch-vËt t cßn ph¶i tæ chøc s¶n xuÊt, ®¶m b¶o cung øng nguån vËt t cÇn thiÕt cho s¶n xuÊt, söa ch÷a. Ph¶i tÝnh to¸n chi tiÕt lîng vËt t dù tr÷, b¶o hiÓm cÇn thiÕt cho c¶ giai ®o¹n s¶n xuÊt trong k×. Ph¶i lËp kÕ ho¹ch chiÕn lîc s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm trong thêi gian tíi. TÝnh to¸n chi phÝ s¶n xuÊt, chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý ®Ó tõ ®ã x¸c ®Þnh gi¸ thµnh s¶n phÈm mét c¸ch tèi u nhÊt. -Phßng tµi chÝnh-kÕ to¸n: Thùc hiÖn viÖc tæng kÕt, b¸o c¸o t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp trong tõng thêi k× cô thÓ. Ph©n tÝch, tÝnh to¸n cô thÓ, chi tiÕt møc ®é hoµn thµnh kÕ ho¹ch cña doanh nghiÖp. LËp b¶ng tæng kÕt tµi s¶n cô thÓ tõng k× ®Ó cho phßng kÕ ho¹ch lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh. 14 -Phßng lao ®éng: Thùc hiÖn viÖc qu¶n lý lao ®éng. Cô thÓ lµ vÒ tiÒn l¬ng, tiÒn thëng cña lao ®éng trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp trong th¸ng, trong n¨m, vÒ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn sù biÕn ®éng nguån nh©n lùc trong k×, thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc theo dâi sè ngµy lµm viÖc cña tõng c«ng nh©n, nh©n viªn, tÝnh to¸n sè ngµy nghØ phÐp èm ®au cña CBCNVC. Phßng lao ®éng tÝnh to¸n l¬ng, b¶o hiÓm x· héi vµ cßn ph¶i ®¶m b¶o c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn viÖc an toµn lao ®éng, ®µo t¹o huÊn luyÖn, n©ng bËc cho CBCNV trong toµn nhµ m¸y. -Phßng kÜ thuËt: Cã nhiÖm vô qu¶n lý kÜ thuËt chung cho toµn nhµ m¸y.Dùa vµo c¸c hîp ®ång kinh tÕ, c¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ ®iÒu hµnh tæ chøc thiÕt kÕ, lËp quy tr×nh s¶n xuÊt, ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu kÜ thuËt cña s¶n phÈm, phï hîp víi trang thiÕt bÞ cña doanh nghiÖp. X©y dùng ®Þnh møc vËt t cho tõng lo¹i s¶n phÈm s¶n xuÊt trong k×. Tham mu cho l·nh ®¹o ®¬n vÞ vÒ ph¬ng híng duy tr×, ®Èy m¹nh, ph¸t triÓn c«ng t¸c khoa häc qu¶n lý c«ng nghÖ, phôc vô cho môc tiªu s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ ngµy cµng tèt h¬n. X©y dùng ®éi ngò vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô phôc vô l©u dµi cho c«ng t¸c ®¶m b¶o kÜ thuËt. -Phßng c¬ ®iÖn: Qu¶n lý kÜ thuËt thiÕt bÞ n¨ng lîng. Ph¶i ®¶m b¶o mäi quy ®Þnh ®èi víi viÖc qu¶n lý, söa ch÷a m¸y mãc thiÕt bÞ, n¨ng lîng ®¶m b¶o cho s¶n xuÊt: níc, ®iÖn. Ng¨n ngõa, h¹n chÕ c¸c h háng bÊt thêng,khai th¸c tèi ®a c«ng suÊt thiÕt kÕ cña thiÕt bÞ vµ hÖ thèng n¨ng lîng. T×m mäi biÖn ph¸p ®Ó c¶i tiÕn, hiÖn ®¹i ho¸ vµ ®æi míi thiÕt bÞ nh»m t¹o nªn chÊt lîng s¶n phÈm vµ n¨ng suÊt cao h¬n. -Phßng KCS: Cã nhiÖm vô qu¶n lý chÊt lîng s¶n phÈm, qu¶n lý m¸y mãc thiÕt bÞ dông cô ®o lêng, ®Ò xuÊt víi gi¸m ®èc c¸c biÖn ph¸p sö dông sao cho hîp lý vµ cã hiÖu qu¶. §¶m b¶o kÜ thuËt vµ ph¬ng ph¸p ®o cho mäi ngêi sö dông ph¬ng tiÖn dông cô ®o trong xÝ nghiÖp. Cïng víi c¸n bé cña phßng kÜ thuËt t×m ra c¸c nguyªn nh©n sai háng hµng lo¹t. -Phßng hµnh chÝnh: bao gåm mét sè phßng ban nh v¨n th, ytÕ, tæ b¶o vÖ, nhµ trÎ, nhµ ¨n nh»m ®¶m b¶o ®êi sèng tinh thÇn vµ thÓ lùc cho c«ng nh©n viªn toµn nhµ m¸y. Ngoµi ra, tæ b¶o vÖ cßn cã nhiÖm vô gi÷ cho t×nh h×nh an ninh s¶n xuÊt cña nhµ m¸y ®îc æn ®Þnh, tr¸nh thÊt tho¸t tµi s¶n. -Phßng chÝnh trÞ: cã nhiÖm vô nghiªn cøu c¸c nghÞ quyÕt cña §¶ng vµ cÊp trªn ®Ò ra. Th«ng qua c¸c biªn b¶n, nghÞ quyÕt ®ã, tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng nh»m híng dÉn vµ gi¸o dôc toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty thùc hiÖn ®óng ®¾n nh÷ng ®êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc. Tæ chøc c¸c buæi nãi chuyÖn, sinh ho¹t tËp thÓ nh»m t×m ra c¸c ®Þnh híng ®óng ®¾n cho c«ng ty trong thêi gian tíi sao cho phï hîp víi ®êng lèi chÝnh s¸ch ®· ®a ra. 15 Nh×n chung, mçi phßng ban trong c«ng ty ®Òu cã nh÷ng chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cô thÓ. Mçi phßng ban ®Òu tËp trung thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô chÝnh cña m×nh vµ kÕt hîp víi c¸c phßng ban chøc n¨ng kh¸c thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch chung cña toµn c«ng ty. ChÝnh v× bé m¸y qu¶n trÞ cña c«ng ty t¬ng ®èi gän nhÑ vµ æn ®Þnh nªn viÖc ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh vÒ c«ng t¸c qu¶n trÞ nãi chung vµ c«ng t¸c qu¶n trÞ vËt t nãi riªng cña c«ng ty kh¸ nhanh gän vµ chÝnh x¸c, kh«ng ph¶i th«ng qua qu¸ nhiÒu kh©u trung gian. C«ng t¸c qu¶n trÞ vËt t do phßng KÕ ho¹ch – vËt t ®¶m nhËn. Th«ng qua kÕ ho¹ch s¶n xuÊt trong k×, phßng KÕ ho¹ch – vËt t phèi hîp víi phßng KÜ thuËt ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh vÒ viÖc mua s¾m, dù tr÷ vµ sö dông vËt t råi tr×nh lªn ban gi¸m ®èc x¸c nhËn. Mçi khi cã hîp ®ång s¶n xuÊt s¶n phÈm, phßng KÕ ho¹ch – vËt t dùa vµo ®Þnh møc vËt t do phßng KÜ thuËt ®a ra, kÝ lÖnh cÊp ph¸t vËt t råi cïng c¸c qu¶n ®èc ph©n xëng ®iÒu hµnh s¶n xuÊt. ChÝnh v× vËy nªn viÖc cung øng vËt t phôc vô cho s¶n xuÊt lu«n lu«n ®îc ®¶m b¶o ®óng tiÕn ®é vµ viÖc sö dông vËt t cã hiÖu qu¶ h¬n. Thªm vµo ®ã, tr×nh ®é cña c¸c nhµ qu¶n trÞ trong c«ng ty còng ngµy cµng ®îc n©ng cao. HÇu hÕt c¸c vÞ l·nh ®¹o trong ban gi¸m ®èc cña c«ng ty ®Òu cã tr×nh ®é tõ ®¹i häc trë lªn vµ cã tõ 25 – 30 n¨m kinh nghiÖm trong lÜnh vùc s¶n xuÊt còng nh ®iÒu hµnh s¶n xuÊt. ChÝnh v× vËy, c«ng ty lu«n cã nh÷ng kÕ ho¹ch thu mua, b¶o qu¶n, cÊp ph¸t vËt t phï hîp nhÊt víi t×nh h×nh vµ ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt trong k×. 3. §éi ngò lao ®éng Kh«ng chØ tr×nh ®é cña c¸c nhµ qu¶n trÞ cÊp cao trong c«ng ty míi ¶nh hëng ®Õn viÖc ®¶m b¶o vËt t cho s¶n xuÊt mµ tr×nh ®é cña ®éi ngò lao ®éng, ®Æc biÖt lµ tr×nh ®é lµnh nghÒ cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt, còng cã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn viÖc sö dông cã hiÖu qu¶ vËt t s¶n xuÊt. ChÝnh v× vËy, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, c«ng ty c¬ khÝ Z179 lu«n chó ý ®Çu t ®Õn vÊn ®Ò qu¶n trÞ nguån nh©n lùc. Cµng ngµy sè lîng gi¸n tiÕp cµng gän nhÑ vµ cã xu híng gi¶m dÇn, lµm cho tØ lÖ gi÷a c«ng nh©n s¶n xuÊt trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp hîp lý h¬n. HiÖn nay, tr×nh ®é cña ngêi lao ®éng ngµy cµng ®îc n©ng cao, do nhµ m¸y ®· ®Çu t ®óng møc cho viÖc ph¸t triÓn vµ ®µo t¹o nguån nh©n lùc. Trong toµn nhµ m¸y, c«ng nh©n bËc 3/7-4/7 chiÕm kho¶ng 2025%, cßn l¹i lµ c«ng nh©n bËc 5/7-7/7. Tr×nh ®é tay nghÒ cña ngêi c«ng nh©n cao, s¶n xuÊt ®îc trong d©y chuyÒn c«ng nghÖ liªn tôc, hiÖn ®¹i ®¸p øng ®îc c¸c yªu cÇu vÒ chÊt lîng còng nh kÜ thuËt cña s¶n phÈm. C«ng nh©n cã thÓ thÝch nghi ®îc víi ®iÒu kiÖn lµm viÖc liªn tôc, c¨ng th¼ng nh»m ®¹t ®óng tiÕn ®é ®· ®Ò ra. Víi sè c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt cã tay nghÒ cao, c«ng ty cã thÓ thay ®æi c¬ cÊu c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt cho phï hîp víi t×nh h×nh chung sao cho s¶n xuÊt ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. TÝnh ®Õn ngµy 19/4/2004 bËc thî b×nh qu©n cña c«ng ty lµ 5,28. Tr×nh ®é c«ng nh©n s¶n xuÊt tÝnh ®Õn ngµy 19/4/2004 16 BËc thî Sè lîng 3/7 39 4/7 4 5/7 22 6/7 40 7/7 47 BËc thî b×nh qu©n 5,28 Víi sè lîng c«ng nh©n cã tr×nh ®é tay nghÒ cao chiÕm tØ lÖ lín nh vËy, c«ng ty cã rÊt nhiÒu u thÕ trong viÖc sö dông tiÕt kiÖm nguån vËt t phôc vô cho s¶n xuÊt. Tr×nh ®é tay nghÒ cao, kÕt hîp víi nhiÒu n¨m kinh nghiÖm trong s¶n xuÊt, ®éi ngò c«ng nh©n cña c«ng ty lu«n lu«n hoµn thµnh kÕ ho¹ch ®Þnh møc vËt t cho tõng lo¹i s¶n phÈm mµ phßng kÜ thuËt ®Ò ra. Kh«ng chØ cã vËy, ®éi ngò c«ng nh©n cña c«ng ty cßn tu©n thñ kØ luËt rÊt nghiªm ngÆt, sö dông vËt t ®óng môc ®Ých, lu«n phÊn ®Êu gi¶m møc tiªu dïng nguyªn vËt liÖu, tËn dông cao ®é phÕ liÖu vµ gi¶m phÕ phÈm gióp cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®¹t hiÖu qu¶ cao. Cßn vÒ bé m¸y qu¶n trÞ, hÇu hÕt c¸c c¸n bé qu¶n lý cña nhµ m¸y ®Òu tèt nghiÖp ®¹i häc, nh©n viªn v¨n phßng th× tr×nh ®é tõ trung cÊp trë nªn. Thªm vµo ®ã, tr×nh ®é cña c¸c nhµ qu¶n trÞ trong c«ng ty còng ngµy cµng ®îc n©ng cao. HÇu hÕt c¸c vÞ l·nh ®¹o trong ban gi¸m ®èc cña c«ng ty ®Òu cã tr×nh ®é tõ ®¹i häc trë lªn vµ cã tõ 25 – 30 n¨m kinh nghiÖm trong lÜnh vùc s¶n xuÊt còng nh ®iÒu hµnh s¶n xuÊt. ChÝnh v× vËy, c«ng ty lu«n cã nh÷ng kÕ ho¹ch thu mua, b¶o qu¶n, cÊp ph¸t vËt t phï hîp nhÊt víi t×nh h×nh vµ ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt trong k×. C¸n bé cÊp cao trong c«ng ty lu«n chó träng tiÕp thu c«ng nghÖ vµ kÜ thuËt s¶n xuÊt míi, lu«n ph¸t ®éng c¸c phong trµo thi ®ua s¸ng t¹o CNKHKT nh»m t¹o ra c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ cã c«ng suÊt cao, chÊt lîng æn ®Þnh mµ gi¸ thµnh l¹i thÊp, tõ ®ã cã thÓ sö dông mét c¸ch tiÕt kiÖm vµ cã hiÖu qu¶ nhÊt lîng vËt t dïng cho s¶n xuÊt s¶n phÈm. ChÝnh v× tr×nh ®é cña ngêi l·nh ®¹o còng nh tr×nh ®é cña ngêi lao ®éng cã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn c«ng t¸c qu¶n trÞ vËt t nªn c«ng ty lu«n t×m c¸ch t¹o ®iÒu kiÖn cho ngêi lao ®éng n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ còng nh tr×nh ®é qu¶n lý. C«ng ty hç trî cho mét sè c¸n bé, c«ng nh©n viªn tham gia c¸c kho¸ häc trung vµ dµi h¹n nh»m n©ng cao tr×nh ®é cho ngêi lao ®éng ®Ó cã thÓ tiÕp thu ®îc víi nh÷ng tr×nh ®é c«ng nghÖ tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i. Trong n¨m 2003, nhµ m¸y ®· cö 36 c«ng nh©n ®i häc líp ®µo t¹o, huÊn luyÖn kÜ thuËt dµi h¹n ë trêng ®µo t¹o cña Bé Quèc Phßng vµ 15 c«ng nh©n ®îc ®µo t¹o theo ph¬ng thøc ®µo t¹o kÌm cÆp ngay t¹i c«ng ty. NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña ®éi ngò lao ®éng ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong toµn c«ng ty, ban l·nh ®¹o c«ng ty cßn hÕt søc chó ý ®Õn ®êi sèng vËt chÊt còng nh tinh thÇn cña CBCNV. VÒ vÊn ®Ò thu nhËp cña ngêi lao ®éng, hiÖn nay c«ng ty còng ®ang hÕt søc cè g¾ng thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p nh»m ®¶m b¶o lîi Ých cho toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn cho toµn doanh nghiÖp. Møc l¬ng hiÖn nay cña CNVC còng ®· t¨ng ®¸ng kÓ so víi nh÷ng n¨m 1998 - 1999. §èi víi c«ng nh©n, c«ng ty tr¶ l¬ng s¶n phÈm hoÆc l¬ng ®Þnh møc hoÆc l¬ng kho¸n, l¬ng kho¸n 17 cã thëng. §èi víi gi¸n tiÕp, c«ng ty tr¶ l¬ng thêi gian. Ngoµi ra, c¸n bé viªn chøc trong nhµ m¸y ngoµi tiÒn l¬ng theo thêi gian thùc tÕ lµm viÖc cßn ®îc hëng l¬ng phô cÊp c«ng chøc. ChÝnh v× nh÷ng vÊn ®Ò vÒ qu¶n trÞ nguån nh©n lùc lu«n lu«n ®îc c«ng ty quan t©m, chó ý nªn ®êi sèng vËt chÊt cña ngêi lao ®éng trong c«ng ty ngµy cµng ®îc n©ng cao. NÕu nh n¨m 1998, tiÒn l¬ng b×nh qu©n cña c¶ c«ng ty chØ ®¹t 558000 ®ång th× ®Õn n¨m 2002, con sè nµy ®· lªn ®Õn h¬n 850000 ®ång vµ nh÷ng th¸ng ®Çu n¨m 2004 lµ 1.020.000 ®ång. Tuy so víi cuéc sèng hiÖn nay, møc l¬ng nµy lµ kh«ng cao nhng trong t×nh h×nh nhµ m¸y cßn khã kh¨n nh hiÖn nay, ®ã ®· lµ mét nguån ®éng viªn lín cho toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc c«ng ty. C«ng ty cßn thêng xuyªn tæ chøc c¸c phong trµo thi ®ua nh»m t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng còng nh tiÕt kiÖm nguyªn, nhiªn vËt liÖu sö dông trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Tãm l¹i, ®éi ngò lao ®éng trong c«ng ty cã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn c«ng t¸c qu¶n trÞ vËt t. C«ng ty cÇn quan t©m ®éng viªn vµ ®Çu t nhiÒu h¬n n÷a ®Õn ngêi lao ®éng. 4. KÜ thuËt – c«ng nghÖ Tr×nh ®é m¸y mãc thiÕt bÞ kÜ thuËt lµ mét nh©n tè quan träng ¶nh hëng ®Õn lîng tiªu dïng vËt t trong s¶n xuÊt. M¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, n¨ng suÊt cao céng víi tr×nh ®é lµnh nghÒ cña ngêi lao ®éng sÏ dÉn ®Õn viÖc sö dông vËt t tiÕt kiÖm vµ cã hiÖu qu¶. Ngîc l¹i, víi tr×nh ®é m¸y mãc thiÕt bÞ kÜ thuËt qu¸ l¹c hËu th× sù l·ng phÝ vËt t trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ ®iÒu kh«ng thÓ tr¸nh khái. §¸nh gi¸ mét c¸ch kh¸ch quan th× hiÖn nay, tr×nh ®é m¸y mãc c«ng nghÖ kÜ thuËt cña c«ng ty c¬ khÝ Z179 cßn l¹c hËu, chñ yÕu nhËp vµo nh÷ng n¨m 70 cña Liªn X«. Tuy thÕ, nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ nµy vÉn ho¹t ®éng tèt, ®é chÝnh x¸c cao, mÆc dï n¨ng suÊt cha cao. HiÖn nay c«ng ty cã tæng céng 210 m¸y mãc thiÕt bÞ c¸c lo¹i, tuy nhiªn c«ng suÊt ho¹t ®éng cña chóng cßn thÊp. C«ng ty cha cã c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt phï hîp ®Ó tËn dông hÕt c«ng suÊt m¸y mãc thiÕt bÞ. §iÒu ®ã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm còng nh sö dông vËt t cã hiÖu qu¶. Nh×n chung, nh÷ng ph©n xëng cßn ph¶i dïng mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ qu¸ l¹c hËu ®Òu sö dông vËt t vît qu¸ ®Þnh møc ®Æt ra. §ã chÝnh lµ mét h¹n chÕ mµ c«ng ty cÇn ph¶i kh¾c phôc. Ngoµi ra cßn cã mét sè m¸y mãc do chÝnh ®éi ngò kÜ s, c«ng nh©n trong nhµ m¸y chÕ t¹o s¶n xuÊt (th«ng qua c¸c phong trµo thi ®ua, s¸ng t¹o kÜ thuËt mµ nhµ m¸y ®· ph¸t ®éng) nh: m¸y trén c¸t, m¸y gia c«ng c¬ khÝ gi¶n ®¬n. M¸y mãc c«ng nghÖ cña nhµ m¸y lµ c¸c lo¹i m¸y mãc ®Æc thï cho nªn còng khã cã kh¶ n¨ng c¶i tiÕn, n©ng cÊp nh m¸y mµi nghiÒn b¸nh r¨ng c«n xo¾n. ChÝnh v× vËy nhµ m¸y lu«n lu«n ph¶i ®¶m b¶o söa ch÷a, b¶o dìng kÞp thêi tr¸nh t×nh tr¹ng m¸y mãc thiÕt bÞ háng qu¸ l©u, kh«ng ®¸p øng ®îc tiÕn ®é s¶n xuÊt. ViÖc lµm ®ã còng gãp phÇn kh«ng nhá vµo viÖc sö dông vËt t sao cho cã hiÖu qu¶ h¬n. 18 Tuy tr×nh ®é m¸y mãc, c«ng nghÖ l¹c hËu nhng do tr×nh ®é lµnh nghÒ cña c«ng nh©n vµ c¸n bé nhµ m¸y nªn viÖc s¶n xuÊt trong nhµ m¸y vÉn diÔn ra liªn tôc. C¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt vÉn ®¹t kÕt qu¶ cao. Lîng vËt t sö dông tuy cã lóc vît qu¸ ®Þnh møc do phßng kÜ thuËt ®Æt ra nhng nh×n chung vÉn ®¹t ®îc hiÖu qu¶ nh mong ®îi. C¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt c¸c lo¹i mÆt hµng cã thÕ m¹nh cña c«ng ty vÉn ho¹t ®éng tèt vµ lu«n tiÕt kiÖm ®îc mét lîng vËt t ®¸ng kÓ, gãp phÇn lµm gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm, gi÷ v÷ng vÞ thÕ c¹nh tranh cña m×nh. Tuy nhiªn, nÕu ®îc ®Çu t ®óng chç, n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n còng nh viÖc thùc hiÖn ®Þnh møc lîng vËt t sö dông cho s¶n xuÊt cña c«ng ty sÏ ®¹t kÕt qu¶ tèt h¬n. Trong thêi gian tíi, c«ng ty cã kÕ ho¹ch ®Çu t 7 tØ ®ång vµo viÖc mua s¾m mét sè lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ míi, hiÖn ®¹i. §iÒu ®ã sÏ gãp phÇn kh«ng nhá vµo viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cña c«ng ty nãi chung, hiÖu qu¶ sö dông vËt t phôc vô cho s¶n xuÊt nãi riªng. 5. Nguån vèn Vèn s¶n xuÊt kinh doanh lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng nhÊt cña c¸c doanh nghiÖp. Vèn kh«ng chØ ¶nh hëng lín ®Õn c«ng t¸c qu¶n trÞ vËt t mµ cßn ¶nh hëng quyÕt ®Þnh ®Õn c«ng t¸c qu¶n trÞ s¶n xuÊt kinh doanh chung cña toµn doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp cã thÓ sö dông vèn ®Ó ®Çu t nghiªn cøu thÞ trêng, nghiªn cøu ph¸t triÓn, ®Çu t ®æi míi trang thiÕt bÞ m¸y mãc c«ng nghÖ, ®Çu t hiÖn ®¹i ho¸ ho¹t ®éng qu¶n trÞ vµ ®µo t¹o, båi dìng nghiÖp vô. §Ó cã ®îc nguån vèn kinh doanh ®ñ lín ®Ó ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh diÔn ra liªn tôc, doanh nghiÖp cã thÓ huy ®éng vèn tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau. §èi víi c«ng ty c¬ khÝ Z179, nguån vèn cña c«ng ty ®îc huy ®éng chñ yÕu tõ c¸c nguån sau: vay vèn tÝn dông cña c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i, c¸c ng©n hµng qu©n ®éi (c«ng ty cã nhiÒu lîi thÕ trong viÖc vay vèn cña c¸c ng©n hµng qu©n ®éi), huy ®éng vèn tõ c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc trong c«ng ty, tõ doanh thu b¸n s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô, vµ mét phÇn nhá do ng©n s¸ch nhµ níc cÊp xuèng… Nh×n chung, t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y kh¸ æn ®Þnh, c«ng ty kh«ng gÆp khã kh¨n g× trong viÖc huy ®éng còng nh sö dông vèn. T×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty quý I n¨m 2004, ®îc thÓ hiÖn díi b¶ng sau: STT I 1 2 3 4 5 II 1 2 Tµi s¶n TSL§ vµ ®Çu t ng¾n h¹n TiÒn C¸c kho¶n ph¶i thu Hµng tån kho Tµi s¶n lu ®éng kh¸c Chi sù nghiÖp TSC§ vµ ®Çu t dµi h¹n Tµi s¶n cè ®Þnh CPXD dë dang Tæng céng §Çu k× 16376890372 205343235 13578870306 2275597462 131521494 197557875 21099987744 20970585769 129401975 37476878116 19 Cuèi k× 17312176146 388780100 13873383429 27557306897 280288738 13933190 21045466744 20897547769 147918975 38357642890 STT I 1 2 II 1 2 Nguån vèn Nî ph¶i tr¶ Nî ng¾n h¹n Nî dµi h¹n Nguån vèn chñ së h÷u Nguån vèn, quü Nguån kinh phÝ, quü kh¸c Tæng céng §Çu k× 13406724894 12652914668 753810226 24070153222 23942253713 127899509 37476878116 Cuèi k× 14381001776 13627191550 753810226 23976641114 24012741605 (36100591) 38357642890 Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy r»ng c¬ cÊu nguån vèn cña c«ng ty trong quý I n¨m 2004 t¬ng ®èi æn ®Þnh vµ c©n ®èi, c«ng ty cã kh¶ n¨ng ®éc lËp tù chñ vÒ tµi chÝnh, kh«ng phô thuéc nhiÒu vµo c¸c biÕn ®éng trªn thÞ trêng nãi chung còng nh t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh nãi riªng trong toµn c«ng ty. §iÒu nµy ¶nh hëng rÊt lín ®Õn c«ng t¸c qu¶n trÞ vËt t t¹i c«ng ty. Dï trong ®iÒu kiÖn hoµn c¶nh nµo, c«ng ty còng cã ®ñ n¨ng lùc tµi chÝnh ®Ó mua s¾m nh÷ng thiÕt bÞ vËt t cÇn thiÕt cho s¶n xuÊt. Nguån vèn cña c«ng ty so víi mét sè doanh nghiÖp nhµ níc kh¸c kh«ng ph¶i lµ qu¸ lín, nhng còng kh«ng qu¸ nhá, nh×n chung lµ phï hîp víi t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh trong c«ng ty. Do ®iÒu kiÖn ®Þa lý cña c«ng ty kh¸ thuËn lîi vÒ mÆt giao th«ng nªn viÖc thu mua vËt t phôc vô cho s¶n xuÊt rÊt dÔ dµng, khi cÇn hµng lµ cã ngay nªn viÖc dù tr÷ vËt t t¹i c«ng ty kh«ng gÆp khã kh¨n g×. V× vËy, víi mét n¨ng lùc tµi chÝnh kh«ng qu¸ yÕu mµ kh¸ æn ®Þnh nh vËy, c«ng ty c¬ khÝ Z179 lu«n ®¶m b¶o ®îc tÊt c¶ c¸c mÆt trong c«ng t¸c qu¶n trÞ kinh doanh nãi chung còng nh c«ng t¸c qu¶n trÞ vËt t nãi riªng. 6. ThÞ trêng cung øng Lµ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt nªn nh÷ng vÊn ®Ò vÒ c«ng t¸c qu¶n trÞ vËt t lu«n ®îc c«ng ty c¬ khÝ Z179 ®Æt lªn hµng ®Çu. Phßng kÕ ho¹ch vËt t cã nhiÖm vô x¸c ®Þnh lîng vËt t cÇn mua s¾m trong k× theo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ®Ó b¶o ®¶m cho s¶n xuÊt ®îc diÔn ra liªn tôc vµ æn ®Þnh. Th«ng qua ®Þnh møc vËt t phßng KÜ thuËt ®a ra cho tõng lo¹i s¶n phÈm, phßng KÕ ho¹ch vËt t tæ chøc c«ng t¸c cÊp ph¸t vËt t cho tõng bé phËn s¶n xuÊt sao cho tiÕt kiÖm vµ cã hiÖu qu¶ nhÊt. §Ó ®¹t ®îc ®iÒu ®ã, c«ng ty thêng xuyªn chó träng ®Õn c¸c b¹n hµng cung øng vËt t cho m×nh nh»m ®¶m b¶o ®îc lîng vËt t cÇn thiÕt c¶ trong ®iÒu kiÖn, t×nh h×nh kinh tÕ kh«ng thuËn lîi. Nguån vËt t dïng ®Ó s¶n xuÊt mét sè mÆt hµng dµnh cho quèc phßng ®îc bé cung cÊp víi sè lîng lín nªn t×nh h×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm lu«n diÔn ra liªn tôc. §ã chÝnh lµ mét lîi thÕ cña c«ng ty. Tuy vËy c«ng ty vÉn rÊt chó träng ®Õn kÕ ho¹ch dù tr÷ nguyªn vËt liÖu ®Ó cã thÓ ®¸p øng ®îc mäi yªu cÇu vÒ s¶n xuÊt trong ®iÒu kiÖn thuËn lîi hay kh«ng thuËn lîi. 20
- Xem thêm -