Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Tình hình hạch toán lương và các khoản trích theo lương của công ty cổ phần dược...

Tài liệu Tình hình hạch toán lương và các khoản trích theo lương của công ty cổ phần dược và vật tư y tế lâm

.PDF
64
305
134

Mô tả:

Tình hình hạch toán lương và các khoản trích theo lương của Công Ty Cổ Phần Dược Và Vật Tư Y Tế Lâm
Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD : Nguyeãn Xuaân Thaønh LÔØI CAÛM ÔN Lôøi ñaàu tieân, toâi xin chaân thaønh caûm ôn thaày coâ tröôøng Ñaïi hoïc Ñaø Laït, thaày coâ khoa Quaûn Trò Kinh Doanh ñaõ truyeàn ñaït kieán thöùc cho toâi trong thôøi gian hoïc taäp taïi tröôøng. Caûm ôn thaày Nguyeãn Xuaân Thaønh ñaõ taän tình höôùng daãn vaø giuùp ñôõ toâi hoaøn thaønh chuyeân ñeà toát nghieäp. Vaø xin caûm ôn ñeán taäp theå caùn boä coâng nhaân vieân cuûa Coâng Ty Coå Phaàn Döôïc Vaø Vaät Tö Y Teá Laâm Ñoàng, caûm ôn söï nhieät tình höôùng daãn cuûa caùc coâ chuù, anh chò phoøng Keá toaùn taøi vuï trong thôøi gian toâi thöïc taäp taïi coâng ty. Xin chaân thaønh caûm ôn. Sinh vieân Nguyeãn Thò Thanh Thuûy SVTH : Nguyeãn Thò Thanh Thuûy Trang 1 Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD : Nguyeãn Xuaân Thaønh LÔØI MÔÛ ÑAÀU Cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa neàn kinh teá toaøn caàu, kinh teá Vieät Nam ñaõ töøng böôùc hoøa nhaäp moät caùch nhòp nhaøng vôùi neàn kinh teá theá giôùi. Nhaø nöôùc ñaõ taïo ra nhöõng haønh lang phaùp lyù moät maët giuùp cho caùc doanh nghieäp phaùt huy heát naêng löïc cuûa mình, maët khaùc caùc danh nghieäp seõ töï chuû hôn trong quaù trình kinh doanh, ñoàng thôøi seõ chòu traùch nhieäm tröïc tieáp tröôùc keát quaû kinh doanh cuûa ñôn vò mình. Moät doanh nghieäp khi böôùc vaøo hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh, ngoaøi caùc taøi saûn khi khôûi taïo doanh nghieäp, caùc tö lieäu saûn xuaát, coøn phaûi coù lao ñoäng. Trong ñoù, ngöôøi lao ñoäng boû ra trí tueä vaø söùc lao ñoäng ñeå taïo ra saûn phaåm vaø lôïi nhuaän cho doanh nghieäp thì doanh nghieäp phaûi coù traùch nhieäm buø ñaép laïi hao phí lao ñoäng maø ngöôøi lao ñoäng ñaõ boû ra, döôùi hình thöùc tieàn löông thoâng qua caùc chính saùch tieàn löông. Chính saùch tieàn löông khoâng nhöõng quan troïng ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng maø vôùi moãi doanh nghieäp, noù laø chieán löôïc cuûa taát caû caùc nhaø quaûn lyù nhaèm kích thích lao ñoäng, cuûng coá, duy trì vaø phaùt trieån löïc löôïng lao ñoäng. Ñeå tính toaùn vaø ñaït ñöôïc coâng baèng trong vaán ñeà traû löông cho ngöôøi lao ñoäng, thì keá toaùn tieàn löông laø moät boä phaän khoâng theå thieáu trong moãi doanh nghieäp. Keá toaùn tieàn löông seõ haïch toaùn vaø chia löông ñuùng vôùi söï coáng hieán cuûa ngöôøi lao ñoäng ñoái vôùi doanh nghieäp, keå caû caùc khoaûn trích theo löông. Vieäc haïch toaùn vaø traû löông hôïp lyù seõ ñaûm baûo ñôøi soáng cuûa caùn boä coâng nhaân vieân, ñaûm baûo saûn xuaát kinh doanh lieân tuïc, bôûi tieàn löông khoâng chæ laø nguoàn thu nhaäp cuûa ngöôøi lao ñoäng maø coøn laø ñoøn baåy kích thích taêng naêng suaát lao ñoäng, khuyeán khích tinh thaàn lao ñoäng, ñoàng thôøi, tieàn löông laø moät boä phaän cuûa chi phí saûn xuaát kinh doanh taùc ñoäng ñeán giaù thaønh saûn phaåm. SVTH : Nguyeãn Thò Thanh Thuûy Trang 2 Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD : Nguyeãn Xuaân Thaønh Vaán ñeà ñaët ra cho caùc nhaø quaûn lyù laø söû duïng lao ñoäng laøm sao cho coù hieäu quaû? Chính saùch tieàn löông ñaõ toái öu chöa? Hình thöùc tính löông, traû löông cho ngöôøi lao ñoäng coù phuø hôïp chöa? Coâng taùc haïch toaùn löông cuûa doanh nghieäp coù ñuùng khoâng? Ñoù laø nhöõng yeáu toá quyeát ñònh ñeán söï toàn taïi vaø phaùt trieån cuûa doanh nghieäp. Töø nhaän thöùc treân, toâi quyeát ñònh choïn ñeà taøi” Tình hình haïch toaùn löông vaø caùc khoaûn trích theo löông cuûa Coâng Ty Coå Phaàn Döôïc Vaø Vaät Tö Y Teá Laâm Ñoàng” cho chuyeân ñeà toát ngieäp cuûa mình. Vôùi trình ñoä, khaû naêng coøn nhieàu haïn cheá, vôùi thôøi gian thöc taäp coù haïn neân duø ñaõ raát coá gaéng nhöng chuyeân ñeà khoâng traùnh khoûi nhöõng khieám khuyeát. Toâi mong nhaän ñöôïc söï thoâng caûm vaø giuùp ñôõ cuûa quyù thaày coâ cuøng caùc baïn. Ñaø Laït, ngaøy 15 thaùng 5 naêm 2002 Sinh vieân thöïc taäp Nguyeãn Thò Thanh Thuyû SVTH : Nguyeãn Thò Thanh Thuûy Trang 3 Chuyeân ñeà toát nghieäp SVTH : Nguyeãn Thò Thanh Thuûy GVHD : Nguyeãn Xuaân Thaønh Trang 4 Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD : Nguyeãn Xuaân Thaønh PHAÀN I CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN CHUNG VEÀ TIEÀN LÖÔNG VAØ CAÙC KHOAÛN TRÍCH THEO LÖÔNG I. KHAÙI NIEÄM VAØ NHIEÄM VUÏ KEÁ TOAÙN TIEÀN LÖÔNG VAØ CAÙC KHOAÛN TRÍCH THEO LÖÔNG. 1. Caùc khaùi nieäm: 1.1 Tieàn löông: Tieàn löông laø moät phaïm truø kinh teá gaén lieàn vôùi lao ñoäng, tieàn teä vaø neàn saûn xuaát haøng hoùa.Tieàn löông laø bieåu hieän baèng tieàn cuûa boä phaän saûn phaåm xaõ hoäi maø ngöôøi lao ñoäng ñöôïc söû duïng ñeå buø ñaép hao phí lao ñoäng cuûa mình trong quaù trình saûn xuaát nhaèm taùi saûn xuaát söùc lao ñoäng. Maët khaùc tieàn löông laø moät boä phaän caáu thaønh neân giaù trò saûn phaåm do lao ñoäng taïo ra. Tuyø theo cô cheá quaûn lyù maø tieàn löông coù theå ñöôïc xaùc ñònh laø moät boä phaän cuûa chi phí saûn xuaát kinh doanh caáu thaønh neân giaù thaønh saûn phaåm, hay ñöôïc xaùc ñònh laø moät boä phaän cuûa thu nhaäp – keát SVTH : Nguyeãn Thò Thanh Thuûy Trang 5 Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD : Nguyeãn Xuaân Thaønh quaû taøi chính cuoái cuøng cuûa hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh trong doanh nghieäp. Noùi caùch khaùc, tieàn löông laø moät khoaûn tieàn maø doanh nghieäp phaûi traû cho coâng nhaân ñeå buø ñaép cho hao phí lao ñoäng cuûa coâng nhaân trong quaù trình saûn xuaát kinh doanh theo soá löôïng vaø chaát löôïng söùc lao ñoäng maø hoï ñaõ coáng hieán. 1.2 Quyõ tieàn löông: Quyõ tieàn löông laø toaøn boä soá tieàn löông keå caû caùc khoaûn phuï caáp tính theo soá coâng nhaân vieân cuûa doanh nghieäp do doanh nghieäp tröïc tieáp quaûn lyù, söû duïng vaø chi traû löông. Maëc duø thaønh phaàn trong quyõ löông bao goàm nhieàu khoaûn khaùc nhau, tuy nhieân, veà maët thanh toaùn, quyõ löông chia ra laøm hai loaïi: tieàn löông chính vaø tieàn löông phuï. - Tieàn löông chính laø tieàn löông traû cho coâng nhaân vieân trong thôøi gian coâng nhaân vieân thöïc hieän nhieäm vuï chính cuûa hoï bao goàm tieàn löông traû theo caáp baäc, caùc khoaûn phuï caáp keøm theo löông nhö phuï caáp traùch nhieäm, phuï caáp khu vöïc, phuï caáp thaâm nieân … - Tieàn löông phuï laø tieàn löông traû cho coâng nhaân vieân trong thôøi gian coâng nhaân vieân thöïc hieän nhieäm vuï khaùc ngoaøi nhieäm vuï chính cuûa hoï vaø thôøi gian coâng nhaân vieân nghæ theo cheá ñoä ñöôïc höôûng löông nhö ñi nghæ pheùp, nghæ vì ngöng saûn xuaát, ñi hoïc, ñi hoïp … Trong coâng taùc keá toaùn, tieàn löông chính cuûa coâng nhaân saûn xuaát thöôøng ñöôïc haïch toaùn tröïc tieáp vaøo chi phí saûn xuaát cho töøng loaïi saûn phaåm vì tieàn löông chính cuûa coâng nhaân saûn xuaát coù quan heä tröïc tieáp vôùi khoái löôïng saûn phaåm saûn xuaát ra, coù quan heä vôùi naêng suaát lao ñoäng. Tieàn löông phuï cuûa coâng nhaân tröïc tieáp saûn xuaát khoâng gaén boù vôùi vieäc cheá taïo saûn phaåm cuõng nhö quan heä ñeán naêng suaát lao ñoäng neân ñöôïc phaân boå moät caùch giaùn tieáp vaøo chi phí saûn xuaát caùc loaïi saûn phaåm. Tieàn löông phuï thöôøng ñöôïc phaân boå cho töøng loaïi saûn phaåm caên cöù theo tieàn löông chính coâng nhaân saûn xuaát cuûa töøng loaïi saûn phaåm. 1.3 Caùc khoaûn trích theo löông: a. Quyõ baûo hieåm xaõ hoäi (BHXH): Quyõ BHXH ñöôïc taïo ra baèng caùch trích theo tyû leä phaàn traêm treân tieàn löông phaûi thanh toaùn cho coâng nhaân ñeå tính vaøo chi phí saûn xuaát kinh doanh vaø khaáu tröø vaøo tieàn löông coâng nhaân. Theo quy ñònh hieän nay tyû leä naøy laø 20%, trong ñoù 15% laø traùch nhieäm cuûa doanh nghieäp vaø 5% laø phaàn traùch nhieäm cuûa coâng nhaân. b. Baûo hieåm y teá (BHYT): Nhaèm xaõ hoäi hoùa vieäc khaùm chöõa beänh, ngöôøi lao ñoäng coøn ñöôïc höôõng cheá ñoä khaùm chöõa beänh khoâng maát tieàn, bao goàm caùc khoaûn chi phí veà vieän phí, thuoác men … khi ñau oám. Ñieàu kieän ñeå ngöôøi lao ñoäng SVTH : Nguyeãn Thò Thanh Thuûy Trang 6 Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD : Nguyeãn Xuaân Thaønh ñöôïc khaùm chöõa beänh khoâng maát tieàn laø hoï phaûi coù theû baûo hieåm y teá. Theû BHYT ñöôïc mua töø tieàn trích BHYT, theo quy ñònh hieän nay, BHYT ñöôïc trích theo tyû leä 3% treân löông phaûi thanh toaùn cho coâng nhaân trong ñoù tính vaøo chi phí saûn xuaát kinh doanh laø 2% vaø khaáu tröø vaøo tieàn löông cuûa coâng nhaân la 1%. c. Kinh phí coâng ñoaøn (KPCÑ): Toå chöùc coâng ñoaøn ñöôïc thaønh laäp theo luaät coâng ñoaøn vaø ñeå phuïc vuï cho hoaït ñoäng cuûa toå chöùc coâng ñoaøn, doanh nghieäp phaûi trích laäp quyõ KPCÑ. Theo quy ñònh hieän haønh, tyû leä trích KPCÑ tính vaøo chi phí treân tieàn löông phaûi traû laø 2%, trong ñoù 1% daønh cho hoaït ñoäng coâng ñoaøn cô sôû vaø 1% daønh cho hoaït ñoäng cuûa coâng ñoaøn caáp treân. Cuï theå veà caùc khoaûn trích theo löông nhö sau : * Tyû leä trích : Traùch nhieäm BHXH KPCÑ BHYT Coäng 15% 5% 2% - 2% 1% 19% 6% 2% 3% 25% Doanh Nghieäp Coâng nhaân 20% * Traùch nhieäm noäp: Khoaûn muïc Toång tyû leä phaûi trích Tyû leä phaûi noäp Tyû leä ñeå laïi Cô quan thu Coâng ty BHXH LÑLÑ caáp treân Cô quan BHYT BHXH 20% 20% 0% KPCÑ 2% 1% 1% BHYT 3% 3% 0% Coäng 25% 24% 1% SVTH : Nguyeãn Thò Thanh Thuûy Trang 7 Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD : Nguyeãn Xuaân Thaønh 2. Nhieäm vuï keá toaùn: Ñeå thöïc hieän chöùc naêng cuûa keá toaùn trong vieäc quaûn lyù ñieàu haønh hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp, keá toaùn tieàn löông vaø caùc khoaûn trích theo löông caàn phaûi thöïc hieän caùc nhieäm vuï sau ñaây: - Toå chöùc ghi cheùp, phaûn aùnh toång hôïp moät caùch trung thöïc, kòp thôøi, ñaày ñuû tình hình hieän coù vaø söï bieán ñoäng veà soá löôïng vaø chaát löôïng lao ñoäng, tình hình söû duïng thôøi gian lao ñoäng vaø keát quaû lao ñoäng. - Tính toaùn chính xaùc, ñuùng chính saùch cheá ñoä caùc khoaûn tieàn löông, tieàn thöôûng, caùc khoaûn trôï caáp phaûi traû cho ngöôøi lao ñoäng. - Phaân boå kòp thôøi chính xaùc caùc khoaûn tieàn löông, caùc khoaûn trích theo löông vaøo chi phí saûn xuaát kinh doanh. -Laäp baùo caùo veà lao ñoäng tieàn löông, BHXH, BHYT, KPCÑ thuoäc phaïm vi traùch nhieäm cuûa keá toaùn. - Ñoân ñoác vieäc thanh toaùn löông vaø caùc khoaûn trích theo löông cho coâng nhaân kòp thôøi ñaày ñuû. Ngoaøi ra, keá toaùn tieàn löông coøn phaûi chaáp haønh caùc chính saùch, cheá ñoä veà lao ñoäng tieàn löông vaø haïch toaùn ñuùng phöông phaùp keá toaùn. II. CHÖÙNG TÖØ KEÁ TOAÙN VAØ CAÙC HÌNH THÖÙC TIEÀN LÖÔNG. 1. Chöùng töø keá toaùn: Keá toaùn tieàn löông vaø caùc khoaûn trích theo löông söû duïng: -Baûng chaám coâng. -Baûng keâ khoái löôïng saûn phaåm ñaõ hoaøn thaønh. -Baûng thanh toaùn löông. -Phieáu trôï caáp BHXH. 2. Hình thöùc tieàn löông: 2.1. Hình thöùc tính löông theo thôøi gian: Tieàn löông tính theo thôøi gian laø tieàn löông tính traû cho ngöôøi ao ñoäng theo thôøi gian laøm vieäc, caáp baäc coâng vieäc vaø thang löông cuûa ngöôøi lao ñoäng. Tieàn löông tính theo thôøi gian coù theå thöïc hieän tính theo thaùng, ngaøy hoaëc giôø laøm vieäc tuyø theo yeâu caàu quaûn lyù lao ñoäng cuûa doanh nghieäp. • Coâng thöùc tính löông theo thôøi gian : Möùc löông thaùng = Möùc löông CB* [ Heä soá löông + ] SVTH : Nguyeãn Thò Thanh Thuûy Trang 8 Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD : Nguyeãn Xuaân Thaønh Möùc löông tuaàn = Möùc löông thaùng * 12 52 2.2. Hình thöùc tính löông theo saûn phaåm: Tieàn löông tính theo saûn phaåm laø tieàn löông tính traû cho ngöôøi lao ñoäng theo keát quaû lao ñoäng – khoái löôïng saûn phaåm, coâng vieäc vaø lao vuï ñaõ hoaøn thaønh, ñaûm baûo ñuùng tieâu chuaån, kyõ thuaät, chaát löôïng ñaõ quy ñònh vaø ñôn giaù tieàn löông tính cho moät ñôn vò saûn phaåm, coâng vieäc lao vuï ñoù. - Coâng thöùc tính löông theo saûn phaåm tröïc tieáp : Tieàn löông theo saûn phaåm tröïc tieáp ñöôïc tính cho töøng ngöôøi lao ñoäng hay cho moät taäp theå ngöôøi lao ñoäng thuoäc boä phaän tröïc tieáp saûn xuaát . Tieàn löông ñöôïc lónh trong thaùng = Soá löôïng saûn phaåm, coâng vieäc hoaøn thaønh  Ñôn gía tieàn löông - Coâng thöùc tính löông theo saûn phaåm giaùn tieáp: Tieàn löông theo saûn phaåm giaùn tieáp cuõng ñöôïc tính cho töøng ngöôøi lao ñoäng hay cho moät taäp theå lao ñoäng thuoäc boä phaän giaùn tieáp phuïc vuï saûn xuaát höôûng löông phuï thuoäc vaøo keát quaû lao ñoäng cuûa boä phaän tröïc tieáp saûn xuaát. Tieàn löông ñöôïc lónh trong thaùng = Tieàn löông ñöôïc lónh cuûa boä phaän tröïc tieáp  Tyû leä löông giaùn tieáp . Toùm laïi, ngoaøi vieäc tính traû löông cho ngöôøi lao ñoäng theo hai hình thöùc chuû yeáu treân, coøn coù caùc hình thöùc khaùc nhö khoaùn saûn phaåm, saûn phaåm luyõ tieán, saûn phaåm coù thöôûng … Vaø vieäc traû löông theo hình thöùc naøo laø phuï thuoäc vaøo yeâu caàu thöïc teá cuûa moãi doanh nghieäp. Tuy nhieân, duø ôû baát cöù hình thöùc naøo, tieàn löông phaûi traû cho ngöôøi lao ñoäng phaûi quaùn trieät nguyeân taéc phaân phoái theo lao ñoäng, traû löông theo soá löôïng vaø chaát löôïng lao ñoäng. III. TAØI KHOAÛN SÖÛ DUÏNG VAØ TRÌNH TÖÏ HAÏCH TOAÙN KEÁ TOAÙN TRONG KEÁ TOAÙN TIEÀN LÖÔNG VAØ CAÙC KHOAÛN TRÍCH THEO LÖÔNG. 1. Taøi khoaûn söû duïng: Ñeå phaûn aùnh tình hình thanh toaùn caùc khoaûn löông, BHXH, BHYT, KPCÑ, keá toaùn söû duïng caùc taøi khoaûn chuû yeáu sau: • Taøi khoaûn 334 – phaûi traû coâng nhaân vieân SVTH : Nguyeãn Thò Thanh Thuûy Trang 9 Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD : Nguyeãn Xuaân Thaønh Beân nôï TK 334 Beân coù -Lương, BHXH, thưởng và - Lương, BHXH, thưởng các khoản đã trả cho công và các khoản phải trả cho nhân viên. công nhân viên. - Các khoản khấu trừ vào lương của công nhân viên. SDCK : Các khoản còn phải trả cho công nhân viên. • Taøi khoaûn 338 – Phaûi traû, phaûi noäp khaùc. Taøi khoaûn naøy duøng ñeå phaûn aùnh tình hình thanh toaùn veà caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp ngoaøi noäi dung ñaõ phaûn aùnh ôû caùc taøi khoaûn khaùc (töø taøi khoaûn 331 ñeán taøi khoaûn 336). Taøi khoaûn 338 coù 6 taøi khoaûn caáp hai vaø ôû ñaây ta chæ quan taâm ñeán ba taøi khoaûn caáp hai cuûa taøi khoaûn 338, vì ba taøi khoaûn caáp hai naøy lieân quan ñeán vaán ñeà caàn haïch toaùn. * Taøi khoaûn 338 (3382)-Kinh phí coâng ñoaøn. * Taøi khoaûn 338 (3383) – Baûo hieåm xaõ hoäi. * Taøi khoaûn 338 (3384) – Baûo hieåm y teá. Keát caáu taøi khoaûn 338 – Phaûi traû, phaûi noäp khaùc. Nôï Taøi khoaûn 338 Coù - Trò giaù taøi saûn thöøa ñaõ - Trò giaù taøi saûn thöøa chöa ñöôïc giaûi quyeát roû nguyeân nhaân. - Baûo hieåm xaõ hoäi phaûi traû - Soá trích BHXH, BHYT, coâng nhaân vieân. KPCÑ vaøo chi phí haøng - Kinh phí coâng ñoaøn chi thaùng. taïi ñôn vò. - Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi - caùc khoaûn ñaõ traû, ñaõ noäp noäp khaùc. khaùc SDCK: Trò giaù taøi saûn thöøa chôø giaûi quyeát, caùc khoaûn coøn phaûi traû, phaûi noäp khaùc. SVTH : Nguyeãn Thò Thanh Thuûy Trang 10 Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD : Nguyeãn Xuaân Thaønh * Taøi khoaûn 335- chi phí phaûi traû. Taøi khoaûn naøy duøng ñeå phaûn aùnh caùc khoaûn trích tröôùc veà tieàn löông nghæ pheùp cuûa coâng nhaân vieân vaø caùc khoaûn trích tröôùc khaùc. * Keát caáu Taøi khoaûn 335 – chi phí phaûi traû Coù Taøi khoaûn 335 Nôï - Caùc khoaûn chi phí thöïc - Soá trích tröôùc chi phí teá phaùt sinh thuoäc chi phí vaøo ñoái töôïng lieân quan phaûi traû. haøng kyø. SDCK: Chi phí ñaõ trích tröôùc chöa chi coøn laïi cuoái kyø 2.Trình töï haïch toaùn keá toaùn: 2.1 Keá toaùn tieàn löông, tieàn thöôûng vaø caùc khoaûn khaáu tröø vaøo löông: Cuoái thaùng, caên cöù vaøo caùc chöùng töø haïch toaùn lao ñoäng, baûng toång hôïp thanh toaùn tieàn löông … Keá toaùn xaùc ñònh soá tieàn löông phaûi traû cho coâng nhaân vieân vaø tính vaøo chi phí saûn xuaát kinh doanh ôû caùc boä phaän, ñôn vò, caùc ñoái töôïng söû duïng lao ñoäng. a. Khi tính löông phaûi traû cho coâng nhaân tröïc tieáp saûn xuaát: Keá toaùn ghi: Nôï TK 622 – chi phí nhaân coâng tröïc tieáp saûn xuaát. (Chi tieát theo töøng töôïng saûn phaåm) Coù TK 334 – phaûi traû coâng nhaân vieân. b. Khi tính löông phaûi traû cho coâng nhaân quaûn lyù ñieàu haønh phaân xöôûng, keá toaùn ghi: Nôï TK 627 (6271) – chi phí saûn xuaát chung. (Chi phí nhaân vieân phaân xöôûng) Coù TK 334 – phaûi traû coâng nhaân vieân. c. Khi tính tieàn löông phaûi traû cho nhaân vieân baùn haøng: Keá toaùn ghi: Nôï TK 641 (6411) – chi phí baùn haøng. (chi phí nhaân vieân baùn haøng) Coù TK 334 – phaûi traû coâng nhaân vieân d. Khi tính tieàn löông phaûi traû cho nhaân vieân quaûn lyù doanh nghieäp: Keá toaùn ghi: Nôï TK 642(6421) – chi phí quaûn lyù doanh nghieäp. (Chi phí nhaân vieân quaûn lyù ) Coù TK 334 – phaûi traû coâng nhaân vieân. SVTH : Nguyeãn Thò Thanh Thuûy Trang 11 Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD : Nguyeãn Xuaân Thaønh e. Khi traû tieàn thöôûng cho coâng nhaân vieân laáy töø quyõ khen thöôûng, keá toaùn ghi: Nôï TK 431(4311) – quyõ khen thöôûng phuùc lôïi (Quyõ khen thöôûng) Coù TK 111 – tieàn maët g. Caùc khoaûn khaáu tröø vaøo löông: Nô TK 334 – phaûi traû coâng nhaân vieân . Coù TK141 – taïm öùng Coù TK 138 – phaûi thu khaùc Coù TK 338 – phaûi traû , phaûi noäp khaùc. h. Thanh toaùn löông cho coâng nhaân vieân vaø caùc khoaûn öùng tröôùc: Nôï TK 334 – phaûi traû coâng nhaân vieân Coù TK 111 – tieàn maët. * Sô ñoà thöïc hieän keá toaùn: TK 141, 138, 338 TK 334 TK 622, 627, 641,642 642 2.2. Keá toaùn trích tröôùc tieàn löông nghó pheùp cho coâng nhaân vieân : Theo cheá ñoä quy ñònh, caên cöù hôïp ñoàng lao ñoäng, haèng naêm coâng nhaân ñöôïc nghæ pheùp moätCaù thôø i gian nhaáut ñònh, theo nhu u ncuûlöông a coâng nhaân vaø c khoaû n khaá Tínhcaàtieà nhu caàu cuûa saûn xuaátröø t, vieä nghæ pheùp trong naêm cho khoâcaù ngc ñeà nhau. vaøoc löông ñoâui töôï ng Ñeå ñaûm baûo cho giaù thaønh khoûi bieán ñoäng ñoät xuaát, keá toaùn söû duïng phöông phaùp trích tröôùc tieàn löông nghæ pheùp vaøo chi phí saûn xuaát. TK 111 TK 431(4311) Vaøo ñaàu naêm doanh nghieäp phaûi coù keá hoaïch nghæ pheùp cuûa coâng nhaân vaø tính tyû leä tieàn löông nghæ pheùp keá hoaïch theo toång soá löông keá hoaïch: ÖÙng tröôùc vaø thanh toaùn caùc khoaûn cho coâng nhaân vieân Tyû leä trích tröôùc tieàn löông nghæ pheùp = Tieà ng nghæ phaûi pheù traû laá quyõ thöôû g n trong naêm Tieànnthöôû löông p ykeátöøhoaï chkhen cuûa coâ ngnnhaâ SVTH : Nguyeãn Thò Thanh Thuûy Σ Soá tieàn löông keá hoaïch cuûa coângTrang nhaân haø 12ng naêm Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD : Nguyeãn Xuaân Thaønh Caên cöù vaøo tyû leä trích tröôùc tieàn löông nghæ pheùp, tính soá tieàn löông nghæ pheùp trích tröôùc vaøo chi phí trong kyø: Tieàn löông nghæ pheùp trích tröôùc vaøo chi phí trong kyø Tieàn löông cuûa coâng nhaân thöïc teá phaûi traû trong kyø = x Tyû leä trích tröôùc tieàn löông nghæ pheùp a. Khi tính soá tieàn löông nghæ pheùp trích tröôùc cho coâng nhaân: Nôï TK 622 – chi phí nhaân coâng tröïc tieáp Nôï TK 627(6271) – chi phí saûn xuaát chung (chi phí nhaân vieân phaân xöôûng) Nôï TK 641(6411) – chi phí baùn haøng (chi phí nhaân vieân baùn haøng) Nôï TK 642(6421) – chi phí quaûn lyù doanh nghieäp (chi phí nhaân vieân quaûn lyù) Coù TK 335 – chi phí phaûi traû b. Tieàn löông nghæ pheùp thöïc teá phaûi traû: Nôï TK 335 – chi phí phaûi traû Coù TK 334 – phaûi traû coâng nhaân vieân * Sô ñoà thöïc hieän keá toaùn: TK 334 TK 335 Tieàn löông nghæ pheùp thöïc teá phaûi traû TK 622, 627,641,642 Tính soá trích tröôùc tieàn löông nghæ pheùp 2.3. Keá toaùn caùc khoaûn trích theo löông: Caên cöù vaøo tieàn löông phaûi traû cho coâng nhaân vieân tính vaøo chi phí saûn xuaát kinh doanh ôû caùc boä phaän, caùc ñoái töôïng, keá toaùn hoaïch toaùn caùc khoaûn trích theo löông theo quy ñònh. a. Keá toaùn BHXH: Trình töï keá toaùn nhö sau: - Khi trích BHXH vaøo chi phí saûn xuaát kinh doanh, keá toaùn ghi: Nôï TK 622 – chi phí nhaân coâng tröïc tieáp Nôï Tk 627(6271) – chi phí saûn xuaát chung (chi phí nhaân vieân phaân xöôûng) Nôï TK 641(6411) – chi phí baùn haøng SVTH : Nguyeãn Thò Thanh Thuûy Trang 13 Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD : Nguyeãn Xuaân Thaønh (chi phí nhaân vieân baùn haøng) Nôï TK 642(6421) – chi phí quaûn lyù doanh nghieäp) (chi phí nhaân vieân quaûn lyù) Coù TK 338(3383) – phaûi traû phaûi noäp khaùc (BHXH) - Khi noäp BHXH cho cô quan baûo hieåm: Nôï TK 338(3383) Coù TK 111,112 - Xaùc ñònh soá baûo hieåm xaõ hoäi phaûi traû cho coâng nhaân vieân : Nôï TK 338(3383) Coù TK 334 - Khi traû baûo hieåm xaõ hoäi cho coâng nhaân vieân: Nôï TK 334 Coù TK 111 - Khi khaáu tröø vaøo löông veà BHXH cho coâng nhaân vieân : Nôï TK 334 Coù TK 338(3383) b. Keá toaùn kinh phí coâng ñoaøn: Ñöôïc hoaïch toaùn theo trình töï sau: - Khi trích quyõ KPCÑ vaøo chi phí hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh Nôï TK 622 Nôï TK 627(6271) Nôï TK 641(6411) Nôï TK 642(6421) Cô TK 338(3382) - Khi chi tieâu thuoäc quyõ kinh phí coâng ñoaøn keá toaùn ghi: Nôï TK 338(3382) Coù TK 111,112 c. Keá toaùn BHYT: Trình töï hoaïch toaùn nhö sau: - Khi trích BHYT vaøo chi phi saûn xuaát kinh doanh: Nôï TK 622 Nôï TK 627(6271) Nôï TK 641(6411) Nôï TK 642(6421) Coù TK 338(3384) - Khi noäp BHYT cho cô quan baûo hieåm Nôï TK 338(3384) Coù TK 111, 112 - Khi khaáu tröø vaøo löông veà baûo hieåm y teá cuûa coâng nhaân vieân: Nôï TK 334 SVTH : Nguyeãn Thò Thanh Thuûy Trang 14 Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD : Nguyeãn Xuaân Thaønh Coù TK 338(3384) * Sô ñoà thöïc hieän keá toaùn: TK 334 TK 338 Xaùc ñònh soá BHXH phaûi traû cho CNV TK 111, 112 Noäp, chi BHXH, BHYT, KPCÑ theo quy ñònh SVTH : Nguyeãn Thò Thanh Thuûy TK 622, 627, 641,642 Trích BHXH,BHYT, KPCÑ vaøo CPSXKD TK 334 Khi khaáu tröø vaøo löông veà BHXH cho CNV Trang 15 Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD : Nguyeãn Xuaân Thaønh PHAÀN II THÖÏC TRAÏNG VEÀ TÌNH HÌNH HAÏCH TOAÙN LÖÔNG VAØ CAÙC KHOAÛN TRÍCH THEO LÖÔNG CUÛA COÂNG TY COÅ PHAÀN DÖÔÏC VAØ VAÄT TÖ Y TEÁ LAÂM ÑOÀNG SVTH : Nguyeãn Thò Thanh Thuûy Trang 16 Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD : Nguyeãn Xuaân Thaønh I. QUAÙ TRÌNH HÌNH THAØNH VAØ TOÅ CHÖÙC BOÄ MAÙY QUAÛN LYÙ CUÛA COÂNG TY COÅ PHAÀN DÖÔÏC VAØ VAÄT TÖ Y TEÁ LAÂM ÑOÀNG. 1. Lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieån coâng ty : 1.1. Lòch söû hình thaønh : Coâng Ty Coå Phaàn Döôïc Vaø Vaät Tö Y Teá Laâm Ñoàng laø moät doanh nghieäp nhaø nöôùc ñöôïc coå phaàn hoaù theo quyeát ñònh soá 3169/ QÑ _UB cuûa Uyû Ban Nhaân Daân Tænh Laâm Ñoàng kyù ngaøy 11/10/1999. Tieàn thaân cuûa coâng Ty Coå Phaàn Döôïc Vaø Vaät Tö Y Teá Laâm Ñoàng laø Xí Nghieäp Lieân Hieäp Döôïc tröïc thuoäc Sôû Y Teá do hai Coâng Ty Döôïc Lieäu vaø Coâng Ty Döôïc Phaåm saùt nhaäp theo quyeát ñònh soá 196/ QÑ_TCUB, kyù ngaøy 08/05/1982. Ngaøy 24/10/1992 theo quyeát ñònh soá 688/ QÑ_UB veà vieäc thaønh laäp doanh nghieäp nhaø nöôùc Coâng Ty Döôïc Vaø Vaät Tö Y Teá Laâm Ñoàng vôùi maõ soá ngaønh ngheà kinh teá kyõ thuaät 010810 _070102, teân giao dòch laø DAPHACO. Ñeán thaùng 10/1999 Coâng ty chuyeån sang coå phaàn, Hoäi ñoàng xaùc ñònh giaù trò coå phaàn hoaù doanh nghieäp nhaø nöôùc cho Coâng Ty Coå Phaàn Döôïc Vaø Vaät Tö Y Teá Laâm Ñoàng vôùi hình thöùc baùn bôùt 49% giaù trò thuoäc voán nhaø nöôùc hieän coù taïi doanh nghieäp. Cuï theå laø baùn bôùt 24 500 coå phaàn, moãi coå phaàn coù trò giaù laø 100 000 ñoàng. Hieän nay Coâng ty coù teân goïi ñaày ñuû laø : Coâng Ty Coå Phaàn Döôïc Vaø Vaät Tö Y Teá Laâm Ñoàng . _ Teân vieát taét: LADOPHA _Truï sôû chính: Soá 6A Ngoâ Quyeàn Ñaø Laït _Ñieän thoaïi: 063 822369 _Fax: 063 821228 1.2. Quaù trình phaùt trieån cuûa coâng ty: Töø vieäc saùt nhaäp hai Coâng Ty Döôïc Lieäu vaø Coâng Ty Döôïc Phaåm thaønh Xí Nghieäp Lieân Hieäp Döôïc, ñeán vieäc thaønh laäp doanh nghieäp nhaø nöôùc vaø hieän nay Coâng Ty Coå Phaàn Döôïc Vaø Vaät Tö Y Teá Laâm Ñoàng ñaõ khaúng ñònh ñöôïc chính mình treân thò tröôøng tænh cuõng nhö thò tröôøng caû nöôùc. Hieän nay ngaønh ngheà kinh doanh chuû yeáu cuûa coâng ty laø : SVTH : Nguyeãn Thò Thanh Thuûy Trang 17 Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD : Nguyeãn Xuaân Thaønh - Saûn xuaát taân döôïc vaø ñoâng döôïc . - Mua baùn thuoác, myõ phaåm, döôïc lieäu, vaät tö, thieát bò y teá. - Xuaát nhaäp khaåu thuoác chöõa beänh, nguyeân, phuï vaät lieäu saûn xuaát thuoác vaø trang thieát bò y teá. - Kinh doanh muoái Ioát. Trò giaù coå phaàn cuûa coâng ty nhö sau : - Nhaø nöôùc 51% voán ñieàu leä : 2.550.000.000 VNÑ. - Ngöôøi lao ñoäng 49% : 2.450.000.000 VNÑ. - Trò giaù moät coå phaàn ñöôïc duyeät laø : 100.000 VNÑ. - Voán ñieàu leä cuûa coâng ty : 5.000.000.000 VNÑ. - Giaù trò doanh nghieäp ñöôïc duyeät khi chuyeån sang coâng ty coå phaàn ( thôøi ñieåm thaùng 10 naêm 1999 ). • Giaù trò thöïc teá cuûa doanh nghieäp : 11.721.774.074 VNÑ. • Giaù trò thöïc teá voán nhaø nöôùc taïi doanh nghieäp : 4.986.300.000 VNÑ. • Soá coå phaàn 24500 coå phaàn. Qua 20 naêm hình thaønh vaø phaùt trieån, traûi qua bao khoù khaên vaø thöû thaùch ñeán nay Coâng Ty Coå Phaàn Döôïc Vaø Vaät Tö Y Teá Laâm Ñoàng ñaõ khaúng ñònh ñöôïc naêng löïc noäi taïi cuûa chính mình, ñaõ hoaø nhaäp vôùi neàn kinh teá cuûa nöôùc nhaø, goùp phaàn chaêm lo veà maët söùc khoeû, an sinh cho con ngöôøi ñoù cuõng laø muïc tieâu phaán ñaáu phaùt trieån cuûa coâng ty; Töø ñoù coâng ty ñaõ noå löïc khaéc phuïc nhöõng khoù khaên, khieám khuyeát vaø töøng böôùc phaùt trieån, naâng cao ñöôïc hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh. Ñeán nay coâng ty ñaõ môû roäng ñöôïc thò tröôøng tieâu thuï vaø xaây döïng ñöôïc hai phaân xöôûng saûn xuaát thuoác, moät phaân xöôûng saûn xuaát muoái Ioát. Saûn phaåm cuûa coâng ty ñaõ coù maët haàu heát treân thò tröôøng tænh vaø lan roäng ra caû nöôùc nhö thò tröôøng Haø Noäi, thò tröôøng Thaønh Phoá Hoà Chí Minh … Haèng naêm, doanh soá baùn vaø lôïi nhuaän thu ñöôïc taêng, goùp phaàn oån ñònh cho ñôøi soáng caùn boä coâng nhaân vieân cuûa toaøn coâng ty, ñaûm baûo thu nhaäp cuûa coâng nhaân vieân vaø thöïc hieän nghóa vuï ñoái vôùi nhaø nöôùc. Trong töông lai, Coâng Ty Coå Phaàn Döôïc Vaø Vaät Tö Y Teá Laâm Ñoàng seõ phaùt trieån hôn nöõa veà caùc loaïi thuoác men, döôïc lieäu cung caáp cho moïi ngöôøi trong caû nöôùc vaø naâng cao hieäu quaû chaát löôïng ñeå goùp phaàn naâng cao uy tín cuûa ngaønh. 2. Cô caáu toå chöùc vaø coâng taùc ñieàu haønh quaûn lyù cuûa coâng ty. 2.1 Cô caáu toå chöùc : Ñeå ñieàu haønh hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh ñöôïc dieãn ra moät caùch troâi chaûy vaø lieân tuïc, coâng ty ñaõ thöïc hieän toå chöùc boä maùy quaûn lyù theo cô caáu chöùc naêng tröïc tuyeán, duy trì cheá ñoä moät thuû tröôûng. Cô caáu boä maùy quaûn lyù cuûa coâng ty laø moät taäp hôïp caùc boä phaän phoøng ban khaùc nhau nhöng coù moái quan heä chaët cheû vôùi nhau, ñöôïc boá trí theo SVTH : Nguyeãn Thò Thanh Thuûy Trang 18 Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD : Nguyeãn Xuaân Thaønh töøng caáp baäc phuø hôïp vôùi trình ñoä naêng löïc nhaèm thöïc hieän toát chöùc naêng quaûn lyù. Toaøn boä soá caùn boä coâng nhaân vieân cuûa coâng ty laø 270 lao ñoäng. Trong ñoù : - Ban laõnh ñaïo : Giaùm ñoác : 1 ngöôøi. Phoù giaùm ñoác : 1 ngöôøi . - Phoøng quaûn lyù toång hôïp : - Phoøng haønh chính : 8 ngöôøi. - Phoøng kinh doanh : 7 ngöôøi. - Phoøng keá toaùn taøi vuï : 8 ngöôøi. - Kho : 7 ngöôøi. - Phoøng kyõ thuaät kieåm nghieäm : 5 ngöôøi. - Phaân xöôûng saûn xuaát : 60 ngöôøi. - Khaâu löu thoâng : 106 ngöôøi. * Sô ñoà cô caáu toå chöùc boä maùy coâng ty : CHUÛ TÒCH HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ ( Giaùm Ñoác ) 2.2.Coâng taùc ñieàu haønh quaûn lyù : M ÑOÁ Coâng Ty Döôïc Vaø Vaät Tö PHOÙ Y TeáGIAÙ Laâm ÑoànCg laø moät toå chöùc kinh doanh thuoäc ñôn vò saûn xuaát vaø thöông maïi, phaân phoái thuoác men, duïng cuï trang thieát bò y teá phuïc vuï cho nhu caàu phoøng vaø chöõa beänh, thu mua vaø cheá bieán caùc döôïc lieäu vôùi moät maïng löôùi phaân phoái ñeán caùc huyeän xaõ trong tænh. * Sô ñoà toå chöùc saûn xuaát _kinh doanh cuûa Coâng Ty Coå Phaàn Döôïc Vaø Phaân Phoøng Kho Phoø g LaâmPhoø Phoøng kyõ Vaät Tö YnTeá Ñoànngg: kinh doanh toå chöùc haønh chính SVTH : Nguyeãn Thò Thanh Thuûy keá toaùn taøi vuï thuaät kieåm nghieäm xöôûng saûn xuaát Trang 19 Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD : Nguyeãn Xuaân Thaønh CHUÛ TÒCH HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ ( Giaùm Ñoác ) PHOÙ GIAÙM ÑOÁC Phoøng toå chöùc haønh chính Phoøng kinh doanh Phoøng keá toaùn taøi vuï HT Ñaø Laït CAÙC HT Di Linh HT Laïc Döông HIEÄU HT Baûo Loäc HT Ñôn Döông THUOÁC HT Caùt Tieân HT Ñöùc Troïng ÑAÏI HT Ñaï Hoai HT Laâm Haø LYÙ HT Ñaø Teû SVTH : Nguyeãn Thò Thanh Thuûy Phoøng kyõ thuaät kieåm nghieäm Toå saûn xuaát nöôùc Toå saûn xuaát vieân Trang 20 Phaân xöôûng saûn xuaát Toå saûn xuaát hoaøn Toå saûn xuaát cao Kho Toå saûn xuaát Atisoâ
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan